staff photograph
The Ashram Goshala Staff

From left to right:
P. Munisamy - N. Parvatham - M. Krishnan - R. Vijayaraj - Kasi
G. Moorthy - R. Ramakrishnan - N. Munusamy - K. Murugesan