Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 17970 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #135 on: March 01, 2014, 01:21:34 PM »
This is from PuNarchi Pathu (Decad of Union), Tiruvachakam, 27.10காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதுங் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம்
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனையாண்ட
பார்ப்பானே எம்பரமா என்று பாடிப் பாடிப் பணிந்து பாதப்
பூப்போதணைவ தென்று கொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே

You will sustain us, create us, and destroy us all. You are the most ancient to all the devas who do not wink their eyes,
but at the same time you are never ageing, and you are the first. Earlier You ruled over and took over me (in Tiruperundurai).
O the Seer (or Brahmin), when shall I prostrate and embrace Your flowery feet, saying my Lord, the unpunctured Ruby,
and then sing Your glory?

Arunachala Siva.   

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #136 on: March 02, 2014, 01:52:05 PM »
This is from Punarchi Pathu, (Decad of Union), Tiruvachakam, 27.7.

நினையப்பிறருக் கரிய நெருப்பை நீரைக் காலை நிலனை விசும்பைத்
தனையொப் பாரை யில்லாத தனியை நோக்கித் தழைத்துத் தழு த்தகண்டம்
கனையப் கண்ணீர் அருவி பாயக் கையுங் கூப்பிக் கடிமலராற்
புனையப் பெறுவதென்று கொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

You are beyond thoughts, a huge fire, water, air, earth and space.  You have no equal and you are alone, without a second.
I want to see you and weep and with throat choked, tears should flow like a waterfall.  I should fold my palms and then
embrace your flowery feet and have it on my head.  When shall it happen? O Lord!  When shall I unite with you,
and lose my individuality?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #137 on: March 03, 2014, 12:39:24 PM »
This verse is again from Punarchi Pathu (Decad of Union) in Tiruvachakam,  27.9:


தாதாய் மூவே ழுலகுக்குங் தாயே நாயேன் தனையாண்ட
பேதாய் பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும்
ஏதா மணியே என்றென்றேத்தி இரவும் பகலும் எழிலார்பாதப்
போதாய்ந் தணைவதென்று கொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

O Father! Who is also the Mother of beings in all three worlds! O Lord,  the Incomparable, who ruled over me, this dog, 
O the Medicine for my disease of this birth (and death).  Let me sing your glory like honey oozing from my lips and
praise you as a great Ruby, day and night.  And I seek to embrace you beautiful flower like Feet and unite with you,
O, unpunctured Ruby!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #138 on: March 04, 2014, 10:09:43 AM »
This is from VAzhap Pathu, (Decad of Not Desiring to Live), Tiruvachakam, 28.1.


பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஆரொடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன் ஆண்டநீ அருளிலை யானால்
வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருகஎன்றருள் புரியாயே.


O Lord!  Who spreads on the earth and space! I have no other desire, see.
O Lord of Sivapuram, You shine with beauty, O Siva, in the temple of Tiruperundruai!
To whom shall I blame?  To whom shall I tell?  Unless You ruled over me and grace me!
I shall no longer desire to live in this ocean-grid world,  Please call me and grace me.

Arunachala Siva.           
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #139 on: March 05, 2014, 10:09:01 AM »
This is from AruL Pathu (Decad of Grace), Tiruvachakam, 29.3.


எங்கள்நாயகனே என்னுயிர்த் தலைவா
ஏலவார் குழலிமார் இருவர்
தங்கள் நாயகனே தக்கநற்காமன்
தனதுடல் தழலெழ விழித்த
செங்கண்நாயகனே திருப்பெருந்துறையில்
செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அங்கணா அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
அதெந்துவே என்றருளாயே

O our Lord! My master of my life! O the consort of two ladies with long tresses, Ganga and Paravti! The One who burnt Manmatha,
with His flame emanating third eye! O Lord of beautiful eyes! O Lord who came to me under the kurunthai tree, in
Tiryperundurai!  O the eternal, if you I call you with devotion and prayer, will you not say, 'What is it? What is it you
want?' and grace me!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #140 on: March 06, 2014, 10:10:34 AM »
This is from Acho Padigam, (Heckling with Joy crying Acho! Acho! in Tamizh), Tiruvachakam, 51.3.   
பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று புணர்முலையார் போகத்தே
மையலுறக் கடவேனை மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங் கொண்டபிரான் தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியவா றார்பெறுவார் அச்சோவே


Thinking all falsity as truth, I am infatuated by the huge breasts of women and wanted to have union with them.
You have saved me from dying with this objective pleasures, O Lord who has got a lady in His form, you have made
me to attain your anklet wearing Feet, O Lord who shall get this great boon? Acho! Acho!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #141 on: March 07, 2014, 09:59:07 AM »
This is from kuzhaitha pathu (Decad of Melting) in Tiruvachakam, 33.8.

நாயிற் கடையாம் நாயேனை நயந்துநீயே ஆட்கொண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டிருக்கும் அதுவன்றி
ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்ன தோஇங் கதிகாரங்
காயத் திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே.

I am a dog, lowlier than a dog, but you of your own accord, wished and ruled over me.
This birth, which is a product of Maya, is in your control. If that be the case, how can
I investigate?  What is my power?  Either you place the soul in the body, or place
me under your anklet wearing feet, O Lord with eye in the forehead!

Arunachala Siva.