Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 16493 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #120 on: February 14, 2014, 09:51:32 AM »
This is from AruL Pathu (Decad of Grace), Tiruvachakam, 29. 3.

எங்கள்நாயகனே என்னுயிர்த் தலைவா
ஏலவார் குழலிமார் இருவர்
தங்கள் நாயகனே தக்கநற்காமன்
தனதுடல் தழலெழ விழித்த
செங்கண்நாயகனே திருப்பெருந்துறையில்
செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அங்கணா அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
அதெந்துவே என்றருளாயே.

O our Lord, the Master of my Life.  O Lord, the husband of the two ladies with long beautiful tresses, (Uma and Ganga)!
O Lord who looked with your third eye, Manmatha and burnt him. O Lord, with red eyes, the one who resides in
Tiruperundurai, you have taken me as a disciple under the Kurundai Tree, coming as a brahmin.  O the naked! If this
devotee calls for you with love and devotion, will you not say, 'What is it you want?' and then grace me?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #121 on: February 15, 2014, 02:51:30 PM »
This is Tiruk Kazhuk kunRa Padigam (Decad on Tiruk kazhuk kunRam), Tiruvachakam, 30.2.

You carried sand for wages of pittu (a jaggery and rice flour mixture) (to block the floods in Vaigai).
O Lord of Tiruperundurai!  Pittha!  (mad man)! I have no formal observances of rituals towards You.
This cantankerous fellow, has not fully taken You as my support! O Lord of Sivaloka! This dog, lowlier than the lowly
dog with all bad karmas, You have taken over me and ruled me by showing your form (Light) in Tiruk kazhuk kunRam. 


பிட்டுநேர்பட மண்சுமந்த பெருந் துறைப்பெரும் பித்தனே
சட்டநேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்டனே சிவலோகனேசிறு நாயினுங்கடையாய வெங்
கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான்வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 469

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #122 on: February 16, 2014, 03:06:54 PM »
This is from KaNda Pathu (Decad of Darshan in Chidambaram), Tiruvachakam, 31.1.

இந்திரிய வயமயங்கி இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய் அருநகரில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச் சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிகொள் தில்லை கண்டேனே


I was fascinated by the five sense organs and enjoyed the world and I was to die going here and there.  You have
made my heart pure and clean and made me Sivam, by ruling over me and taken hold of me.  I got endless Bliss in
the beautiful Thillai (Chidambaram) by having your darshan of Dancing.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #123 on: February 17, 2014, 04:43:22 PM »
This is from Kuzhita Pathu (Decad of Melting), Tiruvachakam, 33.7.

அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் எல்லாமுங்
குன்றே அனையாய் என்னைஆட் கொண்டபோதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ எண்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே


Even on that day (in Tirup perundurai under Kuruthai Tree), have you not taken away, my life, body and possessions?
O the Hill.  When you have taken over me and ruled, all these have been given to You.  Is there any obstacle/suffering
for me?  O the Lord with eight shoulder and three eyes!  Whether you do good to me or not whom I to take responsibility?
Who I am to investigate and ask questions to You.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #124 on: February 18, 2014, 01:09:07 PM »
This is from Uyirunni Pathu, (Decad of Siva eating his life), Tiruvachakam, 34.7.

I do not want any glory for me.  I do not want any wealth for me.  I do not want this earthly life nor life in heavens.
I do not want people who do not want Siva who is without birth and death.  I shall not even touch them.  I arrived
at Tiruperundurai and held His feet and kept them on my head.  I do not want to go elsewhere. Nor do I let Siva
go to any place leaving me.       

வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப் பிறப்புச்சிவம் வேண்டார் தமைநாளும்
தீண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன்மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன்புறம் போகேன் இனிப் புறம்போகலொட் டேனே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #125 on: February 19, 2014, 01:27:40 PM »
This is also from Uyirunni Pathu (Decad of eating the life), Tiruvachakam, 34. 3.


எனைநானென்ப தறியேன்பகல் இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான் எனை மத்தோன்மத்தனாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன் னெனைச் செய்தபடி றறியேன் பரஞ் சுடரே

I do not know me, who am I?. I do not know the day becoming night.  I have transcended the mind, and words.
You have made me a mad fellow.  O Lord of Tiruperundurai, who is having an angry bull as Your vehicle!  What
have You done to me, O Panava! I do not know, O the primordial Light!

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #126 on: February 20, 2014, 12:18:07 PM »
This is from Acha Pathu (Decad of Dread), Tiruvachakam, 35.1.புற்றிள்வாள் அரவும் அஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் தெய்வந் தன்னை உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்கு
அற்றிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.


I shall not fear the serpent that lies in the anthill. I shall not fear even
the liars occasional truth saying.  I shall only fear those who do not think
of the God with thick matted hair and eye on the forehead, and go to
Him for refuge but instead go to other gods, without love for Siva.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #127 on: February 21, 2014, 01:07:52 PM »
This is from Acha Pathu (Decad of Dread) in Tiruvachakam, 35.3.


வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன்
என்பெலாம் உருக நோக்கி அம்பலத் தாடுகின்ற
என்பொலா மணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா
அன்பிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே


I shall not be afraid of the Spear, which takes out the flesh, of the enemy or the king, I shall not be afraid of
bangle wearing women's angular look.  I shall only be afraid of those who do not love Siva who dances in the
Chitrambalam (Hall of Consciousness), who is unpunctured Ruby,  and then look at Him with bones melting and praising Him.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #128 on: February 22, 2014, 01:10:35 PM »
This is from Setthila Pathu (Decad on Not yet Dead), Tiruvachakam, 23.4   


அன்பராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்பராய் நினைவார் எனைப்பலர்
நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் கண்டாய்
வன்பராய் முருடொக்கும் என்சிந்தை
மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்பராய்த் துறை யாய் சிவலோகா
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே

O Lord of Tiruparai thurai!  O Lord of Siva Loka!  O Lord who resides in Tirup perundurai!  People who have become
ardent devotees do deep tapas.  Ayan and Mal (Brahma and Vishnu) become so loving to you, they melt as if the
they are the wax in fire.  Many others constantly contemplate on You and have been bone and skin.  When all these
devotees are like this waiting for Your grace, how come you ruled over and took over me?  My heart is like a dead tree!
My eyes are two nuggets of timber!  My ears are harder than iron! 

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #129 on: February 23, 2014, 10:07:53 AM »
This is from Adaikala Pathu (Decad on Refuge) in Tiruvachakam, 24.3.

பெரும்பெருமான்என் பிறவியை வேரறுத்துப் பெரும்பிச்சுத்
தரும்பெருமான் சதுரப்பெருமான் என் மனத்தினுள்ளே
வரும்பெருமான் மலரோன் நெடுமாலறியாமல் நின்ற
அரும்பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே.

He is the Great Lord. He will snap my births with its tube roots and shall make me a mad person.
He is a capable Lord.  He remains in my mind. He is not fathomed by lotus seated Brahman and tall Vishnu.
He is the rare gem of a Lord.  O Lord, my Mastter!  This devotee seeks refuge in You.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #130 on: February 24, 2014, 10:29:42 AM »
This is from Adaikala Pathu (Decad of Refuge), Tiruvachakam, 24.6.


மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத் திடவுடைந்து
தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள்
வாழியெப் போதுவந்தெந்நாள் வணங்குவன் வலவினையேன்
ஆழியப் பாவுடை யாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே
 

I have been caught by the dark eyes of women, the eyes that resemble rain bearing dark clouds.  I have
been tossed and became like the curds that is churned.  When shall I come to your flowery feet and live the
life of bliss?  When  shall I come and pray? O the Lord with ocean like compassion! This servitor is under your
refuge.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #131 on: February 25, 2014, 12:41:18 PM »
This is from Asai Pathu (Decad of Desire) in Tiruvachakam, 25.3.

சீவார்ந் தீமொய்த் தழுக்கொடு திரயுஞ் சிறுகுடில் இது சிதையக்
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே
தேவா தேவர்க் கரியானே சிவனே சிறிதென் முகநோக்கி
ஆவா வென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே

This small hut of a body is full of puss, and the flies are swarming it and it is full of dirt.  Let this be snapped and you
call me O my Lord, the Dancer, the ruby of a Guru who rules over me. O Lord, the rare Substance for devas! O Siva!
For a little you look at my face and then say, 'O, Come, Come' and this is my desire, O my Lord!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #132 on: February 26, 2014, 09:57:20 AM »
This is from Asai Pathu (Decad of Desire) in Tiruvachakam, 25.10.


வெஞ்சேலனைய கண்ணார்தம் வெகுளிவலையில் அகப்பட்டு
நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச் சுடரே நானோர் துணைகாணேன்
பஞ்சேரடியாள் பாகத்தொருவா பவளத் திருவாயால்
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே

Like a red jumping fish, the woman had eyes, and I was kept in the net of their lust.
I have become tired, this lowly dog.
O Light of Jnana! I have no other support.
O consort of Parvati whose eyes are like cotton, who has got coral lips,
Please tell me 'Do not fear' and this is my desire to (to redeem myself)


Arunachala Siva.
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #133 on: February 27, 2014, 01:41:45 PM »
This is from Adhisaya Pathu (Decad of Wonder or Miracle), Tiruvachakam, 26.1.


வைப்பு மாடென்றும் மாணிக்கத் தொளியென்றும் மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவரலியர்தங்கள் திரத்திடை நைவேனை
ஒப்பிலாதான உவமணி லிறந்தன ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்து
அப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே.

I did not melt in my heart treating You as a Treasured Wealth, and Ruby; instead I went behind the women
with  cone like breasts and wasted my life.  O incomparable, the Ruby without any equal!  O Father! You have
taken over me and held me with your devotees. What a wonder!  (in spite of my base nature.).

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #134 on: February 28, 2014, 03:43:16 PM »
This is from Adisaya Pathu (Decad of Wonder or Miracle), Tiruvachakam, 26.3.


முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிடமுக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன் எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதியதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே

The Lord with three eyes, has removed all my past karma fruits. He cannot be seen by anyone.  But for devotees,
He is easy to see and approach and He has got in His golden matted hair, the crescent moon. He is my Mother!
He ruled over me and made me join His devotees.. This is the wonder, this is the miracle!

Arunachala Siva.