Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 16494 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #105 on: January 27, 2014, 08:49:33 AM »
This is from Tiru TeLLenam ( a girls' game with drum, Tiruvachakam, 11.9கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ

Like a stone was I.  He shred that stone and made shreds of devotion in me.  With His great grace, He took over me
and made me pray to His golden anklets. Let us sing His glory, O lightning-like slender waist and red toor dal like lips,
with a sweet white smile, let us chant Southerner, Southerner and the play the tellenam.     

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #106 on: January 29, 2014, 07:45:39 AM »
This is from Tirup poovalli, (Holy Plucking of Flowers) Tiruvachakam, 13.3.


நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மையுமோர் பொருட்படுத்துத்
தாயிற் பெரிதுங் தயாவுடைய தம்பொருமான்
மாயப் பிறப்பறுந் தாண்டானென் வல்வினையின்
வாயிற் பொடியட்டிப் பூவல்லி கொய்யாமோ.


My Lord who is kinder than mother, showed compassion towards me, this dog lowlier than dog.  He removes all our
further births, which is Maya and ruled over me.  Now let us throw mud on the fruits of karma and then pluck flowers
for His puja.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #107 on: January 30, 2014, 04:35:27 PM »
This is from Tiru Chazhal (Holy Criticizing and Fighting), Tiruvachakam, 12.3கோயில் சுடுகாடு கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி தான் தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி தான்தனியன் ஆயிடினும்
காயில் உலகனைத்துங் கற்பொடிகாண் சாழலோ

This is again a pageant with two groups of girls - one criticizing Siva and the other praising Him.

His Temple is cremation ground.  He is wearing only the skinned tiger's skin as His lower cloth.
He has no mother and father.  He is all alone.

The other group:

Even if He has no mother and father and is ever alone, if He gets angry, all these worlds
will become dust and gravel.


****

Arunachala siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #108 on: January 31, 2014, 10:36:50 AM »
This is from Tiru Thellenam (a game where the girls play with hand drums), Tiruvachakam, 11.2திருவார் பெருந்துறை மேயபிரான் என்பிறவிக்
கருவேர் அறுத்தபின் யாவரையுங் கண்டதில்லை
அருவாய் உருவமும் ஆயபிரான் அவன்மருவும்
திருவாரூர் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Lord who is staying in Tiruperundurai, has snapped my tubor roots of future births. Now I do not see
anybody.  He is formless, and with form and He stays in Tiruvarur. Let us sing His glory and play the drum.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #109 on: February 03, 2014, 01:47:09 PM »
This is from Tiruchazhal, (Holy Critizing), Tiruvachakam, 12. 2.

He is our Lord, He is our Father!  He is the Lord of all.  How come He wears the hole filled kaupinam?
He is wearing all arts, all things in the universe, with four Vedas and Space as cross thread and is wearing
the Self as His koupinam!     

என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்குந் தானீசன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக் கொள்ளுமது என்னேடீ?
மன்னுகலை துன்னுபொருள் மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச் சாத்தினன்காண் சாழ

(This verse has got a significance.  When Muruganar took Chengalvaraya Pillai, who is an authority on Tiruvachakam, to Bhagavan
He saw Bhagavan and shed tears seeing His koupinam and sang this verse!)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #110 on: February 04, 2014, 01:20:16 PM »
This verse is from Tiru Chazhal (Holy Criticizing), Tiruvachakam, 12.12.

His lower cloth is from the tiger's skin that which roams in the forest.  His food is taken from the skull.  His place
of stay if cremation ground.  Who will be subservient to Him?

Even then, please listen, Brahma and Vishnu and the lord of devas Indra are all His life long devotees.   


கானார் புலித்தோல் உடைதலைஊண் காடுபதி
ஆனா லவனுக்கிங் காட்படுவார் ஆரேடி?
ஆனாலும் கேளாய் அயனுந் திருமாலும்
வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #111 on: February 05, 2014, 10:37:38 AM »
This is from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam, 17.7:

He is wearing a pure white coupina. His head is fully tonsured.  He used to have a towel as a lower cloth.  O Mother!
This white toweled-alms seeker, came in rushing Bull and stole my heart, O Mother!


வெள்ளைக் கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர்
பள்ளிக்குப் பாயந்தர் அன்னே என்னும்
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி மேற்கொண்டான்
உள்ளங் கவர்வரால் அன்னே என்னும்

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #112 on: February 06, 2014, 07:37:51 AM »
This is from Kuyil Pathu (Decad to Cuckoo), Tiruvachakam, Kuyil Pathu, Tiruvachakam, 18. 1:கீத மினிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை
ஆதிகுண மொன்று மில்லான் அந்தமி லான்வரக் கூவா

O Cuckoo with sweet voice of music!  Please listen!  If you ask for Lord's Feet, they are there only beyond the seven
worlds underneath.  If you ask for His crown with light - they are beyond words in the higher worlds.  He is quite ancient
and is beyond words and descriptions, and He is not having any gunas.  He has  no end either.  Please call Him with
your sweet music, O Cuckoo!

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #113 on: February 07, 2014, 01:10:17 PM »
This is also from Kuyil Pathu (Decad to the Cuckoo), Tiruvachakam, 18.5.


சுந்தரத் தின்பக் குயிலே சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல
அந்தரத் தேநின் றிழிந்திங் கடியவ ராசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவு மாகிய மூவ ரறியாச்
சிந்தூரச் சேவடி யானைச் சேவக னைவரக் கூவாய்.


O beautiful sweet Cuckoo!  Our Lord, who is the beginning, middle and end, and who is not known to the three (Brahma,
Vishnu, and Indra) and who has got crimson red feet, will come down from Space, like the Sun (which is in Space, but
which sends its rays to the earth and remove the darkness), and snap the desires of the devotees.  Go and sing your
sweet song, O cuckoo!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #114 on: February 08, 2014, 11:40:04 AM »
This is from Tirup PaLLi Ezhucchi, Tiruvachakm, 20.5.

பூதங்கள் தோறும்நின் றாய்எனின் அல்லால்
போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
சிந்தனைக் கும்அரியாய் எங்கள் முன்வந்து
ஏதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தருளாயே.

You are manifesting in all the five elements, animate and inanimate objects. But learned people say, 'you have no going
or coming.'  We do not know all these things.  We shall sing songs, and dance and we have not known anyone who
has 'seen and known' you.  O Lord of Tiruperundurai, with paddy fields with cool water, you are beyond the comprehension
by mind.  Please remove our sins and sufferings and rule over us.  O Lord, please wake up and grace us.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #115 on: February 09, 2014, 01:16:21 PM »
This is from Setthilaap Pathu (Decad on Not Yet Dying), Tiruvachakam, 23.9.


When the god of earth, Indra, and Brahma and other devas were waiting (to have darshan of You), You have on
your own accord, loved me and ruled over me.  O Siva, who has anklet wearing leg, which kicked the god of death,
the One who has Ganga on His head and Agni on His hand!  When Mal (Vishnu) made a huge cry to see your flowery
feet, you asked me to come to You, this unfit person with eyes like pieces of wood.  O Lord of Tiruperundurai!  The place
where the paddy fields are having flying fish and blue lily flowers.     


ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர்கொண்ட பூங்கழலாய்
கங்கை யாய் அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட்டலறும் அம்மலர்க்கே
மரக்க ணேனேயும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #116 on: February 10, 2014, 12:37:59 PM »
This is from Aasai Pathu (Decad of Desires), Tiruvachakam, 25.3.

O Lord, the Dancer in the Hall of Consciousness!  the Ruby like Guru! This body is full of pus and flies are swarming
this body, and it is full of dirt.  This little hut of the body should be destroyed.  For this, O Siva call me and protect
me and rule over me. O God, God who is rare for darshan, O Siva! I desire that you should call me saying Come, come!
and protect me and rule over me, O Father!       


சீவார்ந் தீமொய்த் தழுக்கொடு திரயுஞ் சிறுகுடில் இது சிதையக்
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே
தேவா தேவர்க் கரியானே சிவனே சிறிதென் முகநோக்கி
ஆவா வென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #117 on: February 11, 2014, 12:29:25 PM »
This is from Adisaya Pathu, (Decad of Wonder), Tiruvachakam, 26.3.

முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிடமுக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன் எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதியதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே.

All my fruits of past karma have gone. The three eyed Lord, my Father, who cannot  be seen or known and is very rare, but
who is easy for me and to devotees.  He has got on His golden matted locks a crescent moon.  He (my Mother) ruled over
me and kept me in the company of His devotees.  O this is a wonder!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #118 on: February 12, 2014, 10:23:28 AM »
This is from Punarchi Pathu (Decad of Union), Tiruvachakam, 27.4.

அல்லிக் கமலத் தயனும் மாலும் அல்லா தவரும் அமரர்கோனுஞ்
சொல்லிப் பரவும் நாமத் தானைச் சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை
நெல்லிக் கனியைத் தேனைப் பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையைப்
புல்லிப் புணர்வ தென்றுகொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே

The lotus seated Brahma and Vishnu and others, devas, praise His name and always remember Him.
But He is the Light without name and form. He is amla fruit, He is the honey, He is the milk. He is the 
never decaying nectar.  He is the taste of all these. When shall I unite with Him, the non-punctured Ruby? 

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #119 on: February 13, 2014, 02:47:31 PM »
This is from Vaazhaap Pathu (Desire to not to live), Tiruvachakam, 28.9.

O Destroyer of sins! I shall hold Your Feet, and will have no other desires! O Lord of the devas! O Lord of Sivapuram!
O Lord of Tiruperundurai! The One who stood as Light piercing the three worlds below, and Brahma and Vishnu could
not fathom your crown or feet, so was your fiery Light!  O who skinned the tiger's skin and wore it as a lower cloth!
I shall not have any desire to live anymore.  Please call me, come, come and then grace me to Your Feet!


பாவநாசாவுன் பாதமே யல்லால் பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேவர் தந்தேவே சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
மூவுல குருவ இருவர்கீழ் மேலாய் முழங்கழலாய் நிமிர்ந்தானே
மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்றருள் புரியாயே.


Arunachala Siva.