Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 242092 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #75 on: December 25, 2012, 10:02:47 AM »
Verse 3 of Chinmayananda Guru:

ஔவிய மிருக்கநா னென்கின்ற ஆணவம்
    அடைந்திட் டிருக்கலோபம்
  அருளின்மை  கூடக் கலந்துள் ளிருக்கமேல்
     ஆசா பிசாபமுதலாம்
வெவ்விய குணம்பல இருக்கஎன் னறிவூடு
      மெய்யன்நீ வீற்றிருக்க
விதியில்லை என்னிலோ பூரண னெனும்பெயர்
      விரிக்கிலுரை வேறுமுளதோ
கவ்வுமல மாகின்ற நாகபா சத்தினால்
      கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்சை
   கடிதகல வலியவரு ஞானசஞ் சீவியே
      கதியான பூமிநடுவுட்
செவ்விதின் வளர்ந்தோங்கு திவ்யகுண மேருவே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
    சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. 3 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #76 on: December 25, 2012, 10:04:35 AM »
Verse 3 of Chinmayananda Guru - as translated by mountainman:

here is envy;
There is anava that is I-ness in its massive fullness;
There is miserliness;
There is hard-heartedness, too, within.
And above these are greed and other dark desires.

If so, how can Thou that is the Truth
In my sentience be?

But then, art Thou not the Perfection Fullness
Or does that have some other meaning?

Oh, Thou, that comes unasked
As the jnana sanjeevi (elixir of knowledge)
To revive the jivas that are bound
By the serpentine fetters of mala!
Oh! The lovely Mount Meru of Divine Attributes
That has risen in the midst of the land of redemption!
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #77 on: December 25, 2012, 10:05:53 AM »
Verse 4 of Chinmayananda Guru:


ஐவகை எனும்பூத மாதியை வகுத்ததனுள்
    அசரசர பேதமான
யாவைவும் வகுத்துநல் லறிவையும் வகுத்துமறை
    யாதிநூ லையும்வகுத்துச்
சைவமுத லாம் அளவில் சமயமும் வகுத்துமேற்
     சமயங் கடந்தமோன
   சமரசம் வகுத்தநீ யுன்னையான் அணுகவுந்
     தண்ணருள் வகுக்க இலையோ
பொய்வளரும் நெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சியே
     பொய்யிலா மெய்யரறிவில்
   போதபரி பூரண அகண்டிதா காரமாய்ப்
     போக்குவர வற்றபொருளே
தெய்வமறை முடிவான பிரணவ சொரூபியே
     சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
     சின்மயா னந்தகுருவே. 4 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #78 on: December 25, 2012, 10:08:24 AM »
Verse 4 of Chinmayananda Guru, as translated by mountainman:

Thou created the five elements
And in them created diverse movables and immovables.
Thou created the knowledge goodly
And the Vedas and the rest of books holy.
Thou created Saivam and other faiths innumerable.
And above them all,
Thou placed the perfect reconciliation of faiths
In the silence that transcends faiths.
And yet Thou hath not created the compassionate grace
For me to approach Thee?

Oh! Thou the vision that is not
Vouchsafed to those
In whose heart falsehood flourishes!
Oh! Thou that appears in the
Knowledge of the truthful beings
As perfect fullness jnana immense
That knows no coming nor going *[1].
Oh! Thou that is the form of pranava
That is the finite finding divine!
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!


FootNotes:
[1] Birth and Death


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #79 on: December 25, 2012, 05:46:30 PM »
Verse 5 of Chinmayananda Guru:

ஐந்துவகை யாகின்ற பூதபே தத்தினால்
       ஆகின்ற ஆக்கைநீர்மேல்
    அமர்கின்ற குமிழியென நிற்கின்ற தென்னநான்
       அறியாத காலமெல்லாம்
புந்திமகி ழுறவுண் டுடுத்தின்ப மாவதே
       போந்தநெறி என்றிருன்ந்தேன்
    பூராய மாகநின தருள்வந் துணர்த்த இவை
       போனவழி தெரியவில்லை
எந்தநிலை பேசினும் இணங்கவிலை யல்லால்
      இறப்பொடு பிறப்பையுள்ளே
    எண்ணினால் நெஞ்சது பகீரெனுந் துயிலுறா
      திருவிழியும் இரவுபகலாய்ச்
செந்தழலின் மெழுகான தங்கம் இவை என்கொலோ
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே.  5.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #80 on: December 25, 2012, 05:48:49 PM »
Verse 5 of Chinmayanada Guru as translated by mountainman:

When in the days gone by
I realized not that this body
Made of the elements five
Is but a bubble on water -
To eat to heart's content,
To dress in fineries
And lead a life of pleasure
Was the way of life appropriate -
Thus I held.

But when Thy benevolent Grace descended on me
And evoked in me the Truth,
Where all these went,
I know not.
Other ways are now spoken too,
All disagreeable to me.
And if I think deep of birth and death,
Unable to sleep,
Day and night my eyes melt in love of Thee
As the wax in the gold over fire.

Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #81 on: December 25, 2012, 05:50:34 PM »
Verse 6 of Chinmayananda Guru:

காரிட்ட ஆணவக் கருவறையில் அறிவற்ற
     கண்ணிலாக் குழவியைப்போற்
   கட்டுண் டிருந்தஎமை வெளியில்விட் டல்லலாங்
     காப்பிட் டதற்கிசைந்த
பேரிட்டு மெய்யென்று பேசுபாழ்ம் பொய்யுடல்
     பெலக்கவிளை யமுதமூட்டிப்
   பெரியபுவ னத்தினிடை போக்குவர வுறுகின்ற
     பெரியவிளை யாட்டமைத்திட்
டேரிட்ட தன்சுருதி மொழிதப்பில் நமனைவிட்
     டிடருற உறுக்கி இடர்தீர்த்
   திரவுபக லில்லாத பேரின்ப வீட்டினில்
     இசைந்துதுயில் கொண்மின்என்று
சீரிட்ட உலகன்னை வடிவான எந்தையே
    சித்தாந்த முத்திமுதலே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
    சின்மயா னந்தகுருவே. 6.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #82 on: December 25, 2012, 05:52:03 PM »
Verse 6 of Chinmayananda Guru as translated by mountainman:

When in my pre-biographical state,
I lay fettered in the dark chamber of anava,
Thou released me
And adorned me with the misery's jewel (of pasa)
Like a babe with eyes unopened
And christened me with name appropriate
And for the illusory body
That goes by the name of maya (truth)
To be fortified,
Fed me with the food of undying karma
And created for me the play
Of coming and going
Across the vast grounds of universes several.
And when I slipped from the path of righteousness
That scriptures have laid,
Thou got me harrassed by the Messenger of Death;
And thus removing my obstacles
Took me to the House of Bliss
That knows neither day nor night
And there laid me,saying:
''Do thou in accord slumber.''
Thus did Thou perform for me.
Oh! My Father who art of Cosmic Mother Form.
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #83 on: December 26, 2012, 10:56:15 AM »
Verse 7 of Chinmayananda Guru:

கருமருவு குகையனைய காயத்தின் நடுவுள்
         களிம்புதோய் செம்பனையயான்
   காண்டக இருக்கநீ ஞான அனல் மூட்டியே
         கனிவுபெற உள்ளுருக்கிப்
பருவம தறிந்துநின் னருளான குளிகைகொடு
         பரிசித்து வேதிசெய்து
   பத்துமாற் றுத்தஙக மாக்கியே பணிகொண்ட
         பக்ஷத்தை என்சொல்லுகேன்
அருமைபெறு புகழ்பெற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம்
         ஆதியாம் அந்தமீதும்
   அத்துவித நிலையராய் என்னையாண் டுன்னடிமை
         யான வர்க ளறிவினூடுந்
திருமருவு கல்லா லடிக்கீழும் வளர்கின்ற
         சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
         சின்மயா னந்தகுருவே. 7.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #84 on: December 26, 2012, 10:58:20 AM »
Verse 7 of Chinmayananda Guru as translated by mountainman:

In the midst of this body cavern
That holds the birth seed,
Me that is like copper with verdigris,
Thou kindled the fire of jnana;
And in compassion melted my being within
And at the point of time appropriate
Thou alchemized with the mercury of Grace
And transformed me into gold of purest fineness
And Thou accepted me in your service.

What shall I speak of that Love Divine!
Thou, who flourishes
In the finite end of Vedanta-Siddhanta
That is renowned and precious.

And in the jnana of those great beings
That stand in nondual state
Who have accepted me in their service
And had been accepted by Thee in Thine service.

And under the wild banyan tree so sacred.
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti
That flourished in all these!
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #85 on: December 26, 2012, 10:59:53 AM »
Verse 8 of Chinmayananda Guru:

கூடுத லுடன்பிரித லற்றுநிர்த் தொந்தமாய்க்
      குவிதலுடன் விரிதலற்றுக்
   குணமற்று வரவினொடு போக்கற்று நிலையான
      குறியற்று மலமுமற்று
நாடுதலு மற்றுமேல் கீழ்நடுப் பக்கமென
      நண்ணுதலு மற்றுவிந்து
   நாதமற் றைவகைப் பூதபே தமுமற்று
      ஞாதுருவின் ஞானமற்று
வாடுதலு மற்றுமேல் ஒன்றற் றிறண்டற்று
      வாக்கற்று மனமுமற்று
   மன்னுபரி பூரணச் சுகவாரி தன்னிலே
      வாய்மடுத் துண்டவசமாய்த்
தேடுதலு மற்றவிட நிலையென்ற மெளனியே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. 8.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #86 on: December 26, 2012, 11:01:30 AM »
Verse 8 of Chinmayananda Guru, as translated by mountainman:

With meeting nor parting none,
With attachment none,
With contracting nor expanding none,
With attributes none,
With coming nor going none,
With permanent form none,
With malas none,
With seeking none,
With divisions none as top, middle and botton,
With bindu nor nada none,
With diversity none of the elements five,
With knowledge none of Knower,
With drooping none,
With one and two none,
With searching none,
With having drunk deep
In the Sea of Bliss of Perfection Fullness -
That state indeed is the state eternal.
Thus Thou taught me. Oh! Mauni *[1]!

Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!
*
FootNotes:
[1] The silent one

***

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3678
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #87 on: December 26, 2012, 06:16:23 PM »அங்கைகொடு மலர்தூவி அங்கமது புளகிப்ப
    அன்பினா லுருகிவிழிநீர்
  ஆறாக வாராத முத்தியின தாவேச
    ஆசைக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர சுயம்புவே சம்புவே எனவுமொழி
    தழுதழுத் திடவணங்குஞ்
  சன்மார்க்க நெறியிலாத் துன்மர்க்க னேனையுந்
   தண்ணருள் கொடுத்தாள்வையோ

      With flowers in out-stretched hand,
Hair standing on end in joyous thrill,
Eyes melting in love, tears streaming as a river -
Thus do I not immerse myself into the fervent Sea of Mukti.
And so hail Thee not as
''Oh! Sankara!
Oh! Swayambu! Oh! Sambu!''
And adore Thee not in faltering words of ecstatic joy;
And pursue not the path of Sanmarga.


When such indeed is my unholy condition
Will you ever accept me in Thy rapturous Grace?


From Verse 1 of Chinmayananda Guru

« Last Edit: December 26, 2012, 06:21:06 PM by Nagaraj »“You cannot travel the path until
you have become the path itself”
[

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #88 on: December 26, 2012, 06:33:10 PM »
Verse 9 of Chinmayananda Guru:

தாராத அருளெலாந் தந்தருள மெளனியாய்த்
      தாயனைய கருணைகாட்டித்
   தாளிணையென் முடிசூட்டி அறிவிற் சமாதியே
      சாசுவத சம்ப்ரதாயம்
ஓராமல் மந்திரமும் உன்னாமல் முத்திநிலை
      ஒன்றோ டிரண்டெனாமல்
   ஒளியெனவும் வெளியெனவும் உருவெனவும் நாதமாம்
      ஒலியெனவும் உணர்வறாமல்
பாராது பார்ப்பதே ஏதுசா தனமற்ற
      பரமஅநு பூதிவாய்க்கும்
   பண்பென் றுணர்த்தியது பாராம லந்நிலை
      பதிந்தநின் பழவடியாதஞ்
சீரா யிருக்கநின தருள் வேண்டும் ஐயனே
      சித்தாந்த முத்திமுதலே
   சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்தியே
      சின்மயா னந்தகுருவே. 9.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #89 on: December 26, 2012, 06:35:35 PM »
Verse 9 of Chinmayananda Guru, as translated by mountainman:

Oh! Mauni!
Thou granted me Grace beyond grace.
Thou showed me loving compassion
As of a mother.
Thou planted Thine Feet on my head.
Who, knowing not that
The samadhi devoid of consciousness
Is the permanent state exalted;
Chanted not the mantras sacred;
Realized not that the states of mukti are triple;
Knew not that It is Light, Void, Form and Nada sound.
To vision, thus, seeing and not seeing,
Alone will lead to the Finite Grace
That has neither cause nor effect -
Thus Thou taught me!

Grant me Thine Grace
To be like Thine devotees
On whom Grace had descended of itself.
Oh! Father!
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti!
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!

Arunachala Siva.