Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 245292 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #60 on: December 23, 2012, 07:43:29 PM »
Verse 8 of PoruL VaNakkam:  (This has been jumped)

அருமறையின் சிரப்பொருளாய் விண்ணவர்மா முனிவர்சித்த
    ராதி யானோர்
¦திரிவரிய பூரணமாய்க் காரணங்கற் பனைகடந்த
   செல்வ மாகிக்
கருதரிய மலரின்மணம் எள்ளிலெண்ணைய் உடலலுயிர்போற்
    கலந்தெந் நாளும்
துரியநடு வூடிருந்த பெரியபொருள் யாததனைத்
    தொழுதல் செய்வாம். 8 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #61 on: December 23, 2012, 07:46:22 PM »
Verse 8 of PoruL VaNakkam, as translated by mountainman: 

As the crowning meaning of Vedas rare;
As the perfection beyond the perception of celestials;
Of munis great, siddhas pure and the rest.
As the treasure that transcends cause;
As the immanence of fragrance
In flower, oil in sesamum seed and life within.
As the great Substance
Ever abiding in the center of turiya consciousness of purity -
That Substance,
Let us adore.


Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3678
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #62 on: December 24, 2012, 06:34:02 AM »
From the Verse 6 of PoruL VaNakkam,

புந்திமகி ழுறநாளுந் தடையறவா னந்தவெள்ளம்
    பொலிக என்றே
வந்தருளுங் குருமௌனி மலர்த்தாளை அநுதினமும்
 வழுத்தல் செய்வாம்


May the waters of Bliss flood your thoughts
Uninterrupted day after day'' -
Thus did he the Guru Mauni bless me -
Those hallowed feet of his, day and night,
Let us contemplate.


May we also be blessed Thus.
“You cannot travel the path until
you have become the path itself”
[

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #63 on: December 24, 2012, 08:26:38 AM »
Verse 10 of PoruL Vanakkam:

விண்ணிறைந்த வெளியாய்என் மனவெளியிற் கலந்தறிவாம்
    வெளியி னூடுந்
தண்ணிறைந்த பேரமுதாய்ச் சதானந்த மானபெருந்
    தகையே நின்பால்
உண்ணிறைந்த பேரன்பா லுள்ளுருகி மொழிகுழறி
    உவகை யாகிக்
கண்ணிறைந்த புனலுகுப்பக் கரமுகிழ்ப்ப நின்னருளைக்
    கருத்தில் வைப்பாம். 10 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #64 on: December 24, 2012, 08:28:12 AM »
Verse 10 of PoruL VaNakkam as translated by mountainman.


The Infinite Expanse that filled the heavens;
The Delicious Ambrosia that filled at once
The expanse of my mind and the expanse of nana;
Oh! Thou the Great One that is Bliss Perpetual.

With heart surging in love and melting within;
With words faltering in joyous confusion;
With eyes streaming tears
And hands folded in meekness,
Let us Thy Grace contemplate.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #65 on: December 24, 2012, 08:30:02 AM »
Verse 11 of PoruL VaNakkam:

 ஆதியந்தங் காட்டாத முதலா யெம்மை
    அடியைக்கா வளர்த்தெடுத்த அன்னை போல
நீதிபெறுங் குருவாகி மனவாக் கெட்டா
   நிச்சயமாய்ச் சொச்சமதாய் நிமல மாகி
வாதமிடுஞ் சமயநெறிக் கரிய தாகி
    மௌனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற
சோதியைஎன் னுயிர்த்துணையை நாடிக் கண்ணீர்
    சொரியஇரு கரங்குவித்துத் தொழுதல் செய்வாம். 11.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #66 on: December 24, 2012, 08:31:34 AM »
Verse 11 of PoruL VaNakkam:

The Being Primal that has neither beginning nor end,
The foster mother that in endearment excessive reared me,
The righteous Guru that blesses,
The Certainty beyond thought
The Purity unalloyed,
The Holy of Holies,
The Object beyond the reach of contending faiths,
The Effulgences that stood as Void for the munis of silentness,
My life's dear support -

That I seek and adore
With tears gushing
And hands in reverence folded.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #67 on: December 24, 2012, 08:33:08 AM »
Verse 12 of PoruL VaNakkam:

அகரவுயி ரெழுத்தனைத்து மாகி வேறாய்
    அமர்ந்தென அகிலாண்டம் அனைத்துமாகிப்
பகர்வனஎல் லாமாகி அல்ல தாகிப்
    பரமாகிச் சொல்லரிய பான்மை யாகித்
துகளறுசங் கற்பகவிற் பங்களெல்லாந்
    தோயாத அறிவாகிச் சுத்த மாகி
நிகரில்பசு பதியான பொருளை நாடி
    கெட்டுயிர்த்துப் பேரன்பால் நினைதல் செய்வாம். 2

The composition PoruL VaNakkam - concluded.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #68 on: December 24, 2012, 08:37:53 AM »
Verse 12 of PoruL VaNakkam:

As (all that is denoted by) the alphabet entire beginning with "A" *[1],
And different from them too,
As (all that has form) the universe vast;
As all that bears description any
And (all that which) does not bear too;
As Param (the Pervasive);
And as beyond speech;
As Nameless pure, untouched by doubts and changes;
As Purity:
As the peerless Pasu-Pati -

That Substance we seek.
And sighing deep in love exceeding
We contemplate.


FootNotes:
[1] Reference is to nama and rupa - word and form by which all things known are categorized.

****

(The composition PoruL VaNakkam - concluded.)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #69 on: December 24, 2012, 04:43:13 PM »
The composition No. 4 titled Chinmayananda Guru starts here. The word means a guru who is Sat Chit Ananda.

Verse 1:

4. சின்மயானந்தகுரு


    பன்னிருசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்

அங்கைகொடு மலர்தூவி அங்கமது புளகிப்ப
    அன்பினா லுருகிவிழிநீர்
  ஆறாக வாராத முத்தியின தாவேச
    ஆசைக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர சுயம்புவே சம்புவே எனவுமொழி
    தழுதழுத் திடவணங்குஞ்
  சன்மார்க்க நெறியிலாத் துன்மர்க்க னேனையுந்
   தண்ணருள் கொடுத்தாள்வையோ
துங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதல் முனிவோர்கள்
    தொழுதருகில் வீற்றிருப்பச்
  சொல்லரிய நெறியைஒரு சொல்லா லுணர்த்தியே
    சொரூபாநு பூதிகாட்டிச்
செங்கமல பீடமேற் கல்லா லடிக்குள்வளர்
    சித்தாந்த முத்திமுதலே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
   சின்மயா னந்தகுருவே.1 .


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2012, 04:45:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #70 on: December 24, 2012, 04:47:30 PM »
Verse 1 of Chinmayananda Guru, as translated by mountainman.

 
With flowers in out-stretched hand,
Hair standing on end in joyous thrill,
Eyes melting in love, tears streaming as a river -
Thus do I not immerse myself into the fervent Sea of Mukti.
And so hail Thee not as
''Oh! Sankara!
Oh! Swayambu! Oh! Sambu!''
And adore Thee not in faltering words of ecstatic joy;
And pursue not the path of Sanmarga.

When such indeed is my unholy condition
Will you ever accept me in Thy rapturous Grace?
With the holy munis, Sanaka and the rest,
Seated by Thine side in prayer,
Thou revealed the path indescribable by a singe word
And conferred the bliss of Svarupa *[1].
Thou, who is seated on the crimson lotus
At the foot of the wild banyan tree.
Oh! Thou, the Primal Source of Siddhanta Mukti.
Oh! Chinmayananda Guru! Dakshinamurthi *[2]!
That is seated high on the hilltop of Sivagiri. *[3]


FootNotes:
[1] Nature
[2] Dakshinamurti - South facing Siva Guru, who is pictured as seated on a hilltop under the wild banyan tree, imparting supreme wisdom in silence by His hand gesture chin-mudra to the four Rishis - Santha, Sananda, Sanatha, Sanathkumara.
[3] Sivagiri - Tirusira Hill - Tiruchirappalli Hill - Now known as the Rock Fort in the town of Tiruchirappalli.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #71 on: December 24, 2012, 05:09:22 PM »
Verse 2 of Chinmayananda Guru:


ஆக்கையெனும் இடிகரையை மெய்யென்ற பாவிநான்
    அத்துவித வாஞ்சையாதல்
  அரியகொம் பில்தேனை முடவனிச் சித்தபடி
    ஆகும்அறி வலிழஇன்பந்
தாக்கும்வகை யேதிநாட் சரியைகிரி யாயோக
    சாதனம் விடித்ததெல்லாஞ்
  சன்மார்க மல்லஇவை நிற்கஎன் மார்கங்கள்
  சாராத பேரறிவதாய்
வாக்குமனம் அணுகாத பூரணப் பொருள்வந்து
    வாய்க்கும் படிக்குபாயாம்
  வருவித் துவட்டாத பேரின்ப மானசுக
   வாரியினை வாய்மடுத்துத்
தேக்கித் திளைக்கநீ முன்னிற்ப தென்றுகாண்
    சித்தாந்த முத்திமுத்லே
  சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
    சின்மயா னந்தகுருவே. 2 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 17366
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #72 on: December 24, 2012, 05:12:01 PM »
Verse 2 of Chinmayananda Guru:- 

How I consider the body real
While it is fragile as a river bank.
Such indeed is my sinful state of understanding!

For me to be filled with love
Of undifferentiated union in God
Is indeed unto the lame of limbs
To aspire for the honey at the top of the tree.

When is that day to be that
I am to be wrapped up in Bliss,
All sentience lost?

All that chariya, kriya, yoga
Do not constitute Sanmarga;
Let them be there.

But teach me the secret of attaining
The jnana great
That is unseated
By any faith whatever;
Of that Perfection Being that is untouched
By thought and speech
And would plunge me into the Sea of Sweet Bliss
That knows no satiety
And make me sport in it
And drink deep of its waters.
When is that day to be
That Thou will stand revealed to do it?
Oh! Thou the Primal Source of Siddhanta Mukti
Oh! Chinmayananda Guru! Oh! Dakshinamurti
That is seated high on the hilltop of Sivagiri!

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3678
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #73 on: December 24, 2012, 07:56:58 PM »
     
From the Verse 10 of PoruL VaNakkam

உண்ணிறைந்த பேரன்பா லுள்ளுருகி மொழிகுழறி
    உவகை யாகிக்
கண்ணிறைந்த புனலுகுப்பக் கரமுகிழ்ப்ப நின்னருளைக்
    கருத்தில் வைப்பாம்


With heart surging in love and melting within;
With words faltering in joyous confusion;
With eyes streaming tears
And hands folded in meekness,
Let us Thy Grace contemplate.

“You cannot travel the path until
you have become the path itself”
[

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3678
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #74 on: December 24, 2012, 08:11:53 PM »
ஆதியந்தங் காட்டாத முதலா யெம்மை
    அடியைக்கா வளர்த்தெடுத்த அன்னை போல
நீதிபெறுங் குருவாகி மனவாக் கெட்டா
   நிச்சயமாய்ச் சொச்சமதாய் நிமல மாகி
வாதமிடுஞ் சமயநெறிக் கரிய தாகி
    மௌனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற
சோதியைஎன் னுயிர்த்துணையை நாடிக் கண்ணீர்
    சொரியஇரு கரங்குவித்துத் தொழுதல் செய்வாம்


The Being Primal that has neither beginning nor end,
The foster mother that in endearment excessive reared me,
The righteous Guru that blesses,
The Certainty beyond thought
The Purity unalloyed,
The Holy of Holies,
The Object beyond the reach of contending faiths,
The Effulgences that stood as Void for the munis of silentness,
My life's dear support -
That I seek and adore
With tears gushing
And hands in reverence folded.
     


From Verse 10 of PoruL VaNakkam
“You cannot travel the path until
you have become the path itself”
[