The Old Forum dedicated to Arunachala and Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Ramana Maharshi => The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi => Topic started by: Subramanian.R on May 04, 2010, 10:54:23 AM

Title: ULLadu Narpadu - 73
Post by: Subramanian.R on May 04, 2010, 10:54:23 AM

Let us now move on to Verses 10,11 and 12.  These are usually
read and understood together, since the subjects are interconnected.

Tamil Version:

Verse 10:

ARiyamai vittu aRivu inRam aRivu vittu av
ARiyamai inRu aahum andha - aRivu
ARiyamaiyumam arrku enRu am mudhalam thannai
ARiyum ARive Arivam

Verse 11:

ARivuRum thannai aRiyathu ayalai
ARivathu ARiyamai anRi - arRivo
ARivaytharku aadham thanni aRiya
ARivu ARiyamai aRume.

Verse 12:

ARivaRiuyamyum atRathu aRivame
ARiyum adhu unmai aRivaahaathu - aRitharukum
ARivitharkum anniamyinRayavirthathaaRta
ARivahum pazh enRu aRivyai.

Sanskrit - Kavyakanta Ganapati Sastri

Verse 10:

Vidya katham bhaati na ched-avidya
Vidyam vinaa kim pravibhaaty-avidya |
Dvayam cha kasyeti vichaararya moola
svarupa nishta paramaartha vidya ||

Verse 11:

Boddhaaram aatmaanam ajaanato yo
Bodhah sa kim syaat paramaartha bodhah? |
Bodhasya bodhyasya cha samsrayam svam
Vijanatas tad dvaitayam vinasyet ||


Verse 12:

Nidraa na vidya grahanam na vidya
Grhnaati kinchin-na yathaartha bodhe |
nidraa pradarthaa grahanetaraa syaat
Cid-eva vidya vilasanty asunyaa. ||

Sanskrit Version - Lakshamana Sarma

Verse 10:

Ajnanaanna prthak kadaapit jagati jnanam bhavet kutrachit
Najnaanam cha kadaapit kasyacidapi jnaanaat prathak sambhavet |
Anvesaadahamityayayam bhavati ko yasyobhayam sayaaditi
Mulaatmaavagatih svyam samudita jnanam bhavennatararat ||

Verse 11:

Jnataaram svamajaanato' nyavisayajnanam bhave yadbhavet
Jnanam tadbhavitaa katham nu kathaya jnanasya chanyasya cha |
Aadharo'hamitiha yo bhavati tattattvam vijaanaati cet
Ajnaanene samam tada pravilayam jnanam ca gacchedidam ||

Verse 12:

Jnanaajnanavivarjitam bhavati yajjnanam vijaanihi tat
Jnanam vaisayiak tvavehi kimapi jnaanam yathaartham na hi |
Jnatrjneyavivarjito vilasati hyaatmaa sadaikah svayam
Jnanatmaiva bhavatyasau na sa bhavecchunyaatmakmakah karchit ||

These three verses discuss the knowledge (i.e. worldly knowledge),
ignorance, and true Knowledge (Self Knowledge).  And what is the
state of this Self Knowledge?

Arunachala Siva.