Author Topic: Tiruvachakam -further songs:  (Read 12539 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #270 on: April 08, 2020, 08:06:07 AM »
சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
    திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
    பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
    ஆர்வங் கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
    பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.  /nine/


O ye who know no satiety having abundantly quaffed the nectar of divine grace,
conferred by our God whose jewels are serpents and who is concorporate with Her whose eyes gleam like the martial spear !
Do not slip into the phenomenal ways and wallow in falsity.
Keep straight your mind And constantly contemplate the ankleted feet of Siva with a view to gaining them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2020, 08:10:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #271 on: April 08, 2020, 08:13:26 AM »
புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
    இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
    மதிஉட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீ ராகில் இதுசெய்மின்
    சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள்ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
    அந்தோ அந்தோ அந்தோவே. /ten/


You roll not on holy ground;
adore not;
praise not;
And do not,
this very day.
become His servitors.
Lo,
you are bewildered.
Who will ever esteem you?
O ye who are perplexed as your minds are agitated !
If you seek saving clarity,
do this:
"Become His devotees."
Alas !
Alas !
Who in the world can at all come by the grace of the Sovereign of Sivaloka whose jewels are serpents?

Arunachala Siva.\

Ten verses of Yathirai Pathu competed.

« Last Edit: April 08, 2020, 08:22:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #272 on: April 09, 2020, 08:01:31 AM »
Tirup  Padai, Ezhucchi:

The rise of the Holy Army.


ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர்
    நாதப் பறையறைமின்
மானமா ஏறும்ஐயர்
    மதிவெண் குடைகவிமின்
ஆனநீற் றுக்கவசம்
    அடையப் புகுமின்கள்
வானஊர் கொள்வோம்நாம்
    மாயப்படை வாராமே. /one/


Drum the Pranava-Drum of Him - the sublime One who wields the sword of Gnosis.
Over the crown of Him,
The sublime One that rides the great and glorious charger,
Hold the unfolded,
moon-white umbrella.
Encase Yourselves in the protection of the Holy Ash.
Lo,
let us capture the celestial city for-fending the onslaught of Maya's army.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2020, 08:15:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #273 on: April 09, 2020, 08:09:49 AM »
தொண்டர்காள் தூசிசெல்லீர்
    பத்தர்காள் சூழப்போகீர்
ஒண்டிறல் யோகிகளே
    பேரணி உந்தீர்கள்
திண்டிறல் சித்தர்களே
    கடைக்கூழை சென்மின்கள்
அண்டர்நா டாள்வோம்நாம்
    அல்லற்படை வாராமே.  /two/

O Servitors,
form the front line;
O Bhaktas,
proceed Encircling;
O splendorous and puissant Yogis,
lead The main army;
O doughty and mighty Siddhas,
form the rear-guard.
Lo,
we will rule over the celestial domain,
Forfending the onslaught of the army of worries.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2020, 08:16:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #274 on: April 10, 2020, 12:39:10 PM »

Tiru Venba:

வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் - செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.  /one/

I did not enshrine in my mind the ruddy flame the Lord of salvific and grace-abounding Perunthurai who confers honey-like bliss.
My cruel and twofold Karma is not burnt and scattered away.
My body does not melt.
My falsity is not reduced to powder.
Alas,
what can I do at all?Arunachala Siva.

« Last Edit: April 10, 2020, 12:44:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #275 on: April 12, 2020, 12:08:55 PM »
ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன் -தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து. /two/ .


If there be any who can tell me clearly that it is the Sire of Perunthurai who will truly madden me with His endless bliss,
will I,
O Supreme Ens,
paying obeisance to him,
raise a din,
cry aloud,
dance,
sing or stare at him?
Alas what can I do?


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 12, 2020, 12:12:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #276 on: April 13, 2020, 08:02:19 AM »
செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் - வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.  /three/

The God of Perunthurai came to earth and abode here.
He took out His spear from its sheath and aimed it at my bosom.
I am not aware of any offence for which I was so punished.
I but adored,
His salvific feet with my hands.
I know not the animating source of my salvation.

Arunachala  Siva.
« Last Edit: April 13, 2020, 08:06:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #277 on: April 14, 2020, 07:55:31 AM »

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் - தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து.  /four/  .


The Southerner abiding at Perunthurai is the one of immense mercy.
He,
Uprooted the twofold karma wrought by me in my previous births and He,
the One of great compassion,
Will snap all my future births.
He is also the remedy for the sorrows of my current embodiment.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 14, 2020, 07:59:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #278 on: April 15, 2020, 12:49:46 PM »

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் - தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து. /four/  .


The Southerner abiding at Perunthurai is the One of immense mercy.
He,
Uprooted the two fold Karma wrought by me in my previous births and He,
the One of great compassion,
Will snap all my future births.
He is also the remedy for the sorrows of my current embodiment.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2020, 12:55:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #279 on: April 16, 2020, 08:07:20 AM »

அறையோ அறிவார்க் கனைத்துலகும் ஈன்ற
மறையோனும் மாலும்மால் கொள்ளும் - இறையோன்
பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியா
திருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று.  /five/.


I challenge the knowledgeable ones.
The God who presides over Perunthurai,
the Deity that caused Brahma,
the reciter of the Vedas,
who created all the worlds and Vishnu to get bewildered,
abides for good in my bosom this day and knows no parting from me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 16, 2020, 08:11:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #280 on: April 17, 2020, 07:54:01 AM »
பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும்வந் தென்மனத்தை - அத்தன்
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து.  /six/


He will madden me with Bhakti;
He will snap my birth.
The Sire,
the One of Perunthurai will rule me and cast on me His looks of great grace.
He is the Nectar of endless bliss.
He will cause my mind to rejoice in ineffable and frenzied rapture.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2020, 07:58:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #281 on: April 17, 2020, 12:12:09 PM »
வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதாய் அமைந்தன்றே - சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிந்தை மேய
ஒருத் ன் பெருக்கும் ஒளி.  /seven/


The abounding Light of Him,
the unique One that abides in my mind,
the pure and purifying One of glorious Perunthurai,
bestowed on me the way that leads not to re-birth and abides in me as insatiable nectar,
in absolute concord.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: April 17, 2020, 12:18:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #282 on: April 18, 2020, 04:03:42 PM »

யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான்
யாவர்க்குங் கீழாம் அடியேனை - யாவரும்
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான்
மற்றறியேன் செய்யும் வகை. /eight/  .


O God !
You,
of infinite glory,
are superior to all;
I,
the servitor,
am the lowest of all.
Lo,
You placed me in such bliss which none had come by.
O Our God !
I know not how to requite You at all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2020, 04:07:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #283 on: April 19, 2020, 08:23:06 AM »

மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிந்த
தேவருங் காணாச் சிவபெருமான் - மாவேறி
வையகத்தே வந்திழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும். /nine/.


God Siva is not seen by the Trinity,
the thirty-three and the other Devas too.
He rode on a steed and descended down on earth.
Bliss will abound in the embodied soul,
when the Feet -- fastened with long anklets -,
Of the Lord are hailed and adored.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2020, 08:28:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #284 on: April 20, 2020, 02:51:00 PM »

இருந்தென்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்து
இருந்திரந்து கொள்நெஞ்சே எல்லாந் - தருங்காண்
பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன்
மருந்துThe One of immense compassion abiding at Perunthurai came and abode in my manam In His nectarean Form,
and rules me.
O heart,
Ever contemplate His feet twain and seek from Him whatever you need.
Lo,
He will give you all.ருவாய் என்மனத்தே வந்து.  /ten/

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2020, 02:58:17 PM by Subramanian.R »