Author Topic: Tiruvachakam -further songs:  (Read 6039 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #255 on: March 26, 2020, 08:56:10 AM »

அங்கணன் எங்கள் அமரர்பெம்மான்
    அடியார்க் கமுதன் அவனிவந்த
எங்கள் பிரான்இரும் பாசந்தீர
    இகபர மாயதோர் இன்பமெய்தச்
சங்கங் கவர்ந்துவண் சாத்தினோடுஞ்
    சதுரன் பெருந்துறை ஆளிஅன்று
மங்கையர் மல்கும் மதுரைசேர்ந்த
    வகையறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /nine/


Beautiful are His eyes;
He who is ours is the God of the immortals;
He is the Elixir to His devotees;
He,
our God,
deigned to descend down on earth.
To annihilate the puissant desires
to cause them come by the peerless joy here and hereafter,
He,
the strategist,
the Ruler of Perunthurai,
That day,
followed by a strong throng,
reached Madurai teeming with women and weaned away their bangles.
They that know of this,
His way,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2020, 09:00:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #256 on: March 27, 2020, 06:40:15 AM »
Enna Pathigam:

decade on the mental ramifications - thoughts.

பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே. /one/

O Lord Siva whose form is supernal glory !
O my rare nectar whose rare and lovely hue is like that of the red lotus !
My births on earth must perish;
I must also bs blessed with devotion.
Placing me amidst Your devotees,
You must reveal to me Your unique Form of divine grace and redeem even me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2020, 10:59:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #257 on: March 27, 2020, 11:02:28 AM »
உரியேன் அல்லேன் உனக்கடிமை
    உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதுந்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்
    றறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள்
    என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும்
    பொய்யோ எங்கள் பெருமானே. /two/

I am not entitled to be Your slave;
yet parted from You,
I will not here live even for a moment.
I am a dog.
I know not aught.
O Sankara !
In mercy,
You,
the great One,
revealed to me Your ankleted feet and said:
"Ever look up them."
You told me again and again that You will not part from me.
O our God !
Is that graceful and blessed assurance a lie?


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2020, 11:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #258 on: March 28, 2020, 10:35:47 AM »

என்பேஉருக நின்அருள் அளித்துன்
    இணைமலர் அடிகாட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட
    முனிவா முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி
    உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர்
    நாதா நின்னருள் நாணாமே.  /three/

O Sage who redeemed and ruled me even before I came by mellowness,
by revealing to me Your flowery feet twain and conferred grace on me that melted my bones !
O Source Absolute of the sages !
O our God who blessing me with joy,
melts my bones and consumes clean my life !
O the Consort of my life !
Be pleased to grant unabashed,
In all grace,
camaraderie unto me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 28, 2020, 10:40:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #259 on: March 29, 2020, 07:49:45 AM »
பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன்
    உயர்ந்தபைங் கழல்காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும்
    பிறப்பறுப் பாய்எம் பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே
    முதல்வனே முறையோஎன்
றெத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை
    இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.  /four/

I foster not longing for You;
I bow not before You;
I am not swayed by a mad penchant to behold Your lofty,
ankleted and ever-fresh feet;
I do not chant Your praise;
Yet,
O our God,
put an end to my birth.
O One pearl-like and ruby-like !
O Primal One !
Crying:
"Does it become You?"
I will follow You.
I cannot bear separation from You at all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2020, 07:53:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #260 on: March 30, 2020, 03:24:35 PM »

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதங்
    கண்டுகண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றும தொழிந்தேன்
    பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந்
    தன்மைஎன் புன்மைகளாற்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங்
    காணவும் நாணுவனே. /five/


I have ceased to behold Your sacred feet;
my eyes No longer rejoice as they were accustomed to;
I have ceased to cherish and praise You;
as a result,
O our God !
O Sthanu !
I am done for.
By my base nature
I have forfeited my nature of my thinking on You and melting.
I see not aught that is good.
Even if You come to me,
I will blush to behold You.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2020, 03:28:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #261 on: March 31, 2020, 07:52:43 AM »
பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப்
    பரங்கரு ணையோடும் எதிர்ந்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை யளிக்குஞ்
    சோதியை நீதியிலேன்
போற்றியென் அமுதே எனநினைந் தேத்திப்
    புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை.
    ஆவஎன் றருளாயே.  /six/

He is the God adorned with the milk-white Holy ash;
He,
The Light,
with His Consort who is Supernal Grace,
Manifested before His true servitors and blessed them With the haven of Grace.
Lo,
I am void of wealth,.
Yet,
I will celebrate Him ? my Nectar,
contemplate Him,
hail Him,
extol Him,
call Him,
cry aloud and thus will I be inwardly mollified.
O my Lord-Owner,
be pleased to pity me and grace me.

Enna Pathigam completed.  {only six  verses are available }

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2020, 08:43:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #262 on: April 01, 2020, 09:30:59 AM »
Yathirai Pathu:

Decade on pilgrimage:


பூவார் சென்னி மன்னனெம்
    புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை
ஓவா துள்ளம் கலந்துணர்வாய்
    உருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால்
ஆஆ என்னப் பட்டன்பாய்
    ஆட்பட்டீர்வந் தொருப் படுமின்
போவோம் காலம் வந்ததுகாண்
    பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே. /one/


Flower wreaths bedeck the crown of our sovereign God whose jewels are serpents;
He has,
with interruption none,
Pervaded our bosoms ? the little ones`.
Siva-consciousness melts us.
Swayed by His flood of mercy,
alas,
alas,
Ye that have been,
in love,
enslaved,
come and consent to fore-gather in concordance,.
Giving up all falsity,
And to gain the ankleted feet of the Lord-Owner,
Time is come.
Well,
let us go.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2020, 09:35:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #263 on: Today at 07:43:20 AM »

புகவே வேண்டா புலன்களில்நீர்
    புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள்
மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம்
    வேண்டா போக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத் துள்புகுந்து
    நாயே அனைய நமையாண்ட
தகவே யுடையான் தனைச்சாரத்
    தளரா திருப்பார் தாந்தாமே.  /two/

May You not abide in Your sense-instruments.
Lo,
the jewels of our God are serpents.
So think on His flower-soft and ankleted feet that they should solely,
wholly and exclusively occupy Your thought.
Ignore all else.
Suffer them to leave you.
He came to earth in all splendor;
such is His greatness,
that He ruled us who are like dogs.
They alone are masters of their selves,
who are linked to Him and it is these who will never flag.


Arunachala Siva.
« Last Edit: Today at 07:48:08 AM by Subramanian.R »