Author Topic: Tiruvachakam -further songs:  (Read 6040 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #240 on: March 18, 2020, 10:49:49 AM »
பத்தர் சூழப் பராபரன்
    பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
சித்தர் சூழச் சிவபிரான்
    தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
எத்த னாகிவந் தில்பு குந்தெமை
    ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.  /four/

Encircled by bhaktas,
the One who is Ens Entium came to earth as a Brahmin.
He is God Siva who surrounded by Siddhas,
dances in the hoary city of Tillai.
He,
the Trickster,
entered our homes,
Enslaved us and made us serve Him.
At the great,
Flowery and salvific feet which He placed on our crown,
Our head rests in sempiternal splendor !


Arunachala Siva.

« Last Edit: March 18, 2020, 10:57:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #241 on: March 19, 2020, 06:43:39 AM »
மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
    மதித்தி டாவகை நல்கினான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள்
    திருப் பெருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூற ஊறநீ
    கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.  /five/

He blessed me with the perception to disown as false the life that is delusive;
He is concorporate with Uma whose arms are bamboo-like;
He chose to abide at our sacred Perunthurai.
He bade me thus:
"Discover for yourself as nectar wells up and up in your body."
This said,
He showed me His great,
rubicund,
flowery and salvific feet at which our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2020, 06:48:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #242 on: March 19, 2020, 06:50:18 AM »

சித்த மேபுகுந் தெம்மை யாட்கொண்டு
    தீவி னைகெடுத் துய்யலாம்
பத்தி தந்துதன் பொற்க ழற்கணே
    பன்ம லர்கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்திந்த மூவு லகுக்கும்
    அப்பு றத்தெமை வைத்திடு
மத்தன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.  /six/


He entered our mind,
ruled us and did away with our cruel Karma.
He bestowed on us devotion that leads to salvation.
Plucking many flowers,
If we strew them at His golden and ankleted feet, He will confer Moksha and place us beyond the three worlds.
At the great,
flowery and salvific feet of Him who is adorned with Datura flowers,
Our head rests in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2020, 06:54:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #243 on: March 20, 2020, 06:57:51 AM »

பிறவி யென்னுமிக் கடலை நீந்தத்தன்
    பேர ருள்தந் தருளினான்
அறவை யென்றடி யார்கள் தங்க
    ளருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
உறவு செய்தெனை உய்யக் கொண்ட
    பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
திறமை காட்டிய சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.  /seven/

To swim and cross this sea called birth,
He blessed me with His great grace.
I was the hapless and helpless one.
So,
He caused me enter the holy assembly of His servitors,
Gain their goodly kinship and thus redeemed me.
Lo,
the Lord revealed to me the truth-abounding prowess of His salvific feet at which our head rests In sempiternal splendor !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2020, 07:01:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #244 on: March 20, 2020, 07:03:51 AM »
புழுவி னாற்பொதிந் திடுகு ரம்பையிற்
    பொய்த னையொழி வித்திடும்
எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன் எம்பிரான்
    என்னுடை யப்பன் என்றென்று
தொழுத கையின ராகித் தூய்மலர்க்
    கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
வழுவிலாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.  /eight/


"He is the beautiful flame that does away with the falsity abiding in the worm-infested Nest of a body;
He is our Lord-God,
our Deity and my own Sire."
Thus He is repeatedly hailed by His servitors who adore Him with folded hands,
whilst their flowery and pure eyes remain tear-be-dewed.
His are the flowery and salvific feet which fail not His servitors;
at such feet our head burgeons in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2020, 06:33:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #245 on: March 21, 2020, 06:36:03 AM »
வம்ப னாய்த்திரி வேனை வாவென்று
    வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
உம்ப ரான்உல கூடறுத்தப்
    புறத்த னாய்நின்ற எம்பிரான்
அன்ப ரானவர்க் கருளி மெய்யடி
    யார்கட் கின்பந் தழைத்திடுஞ்
செம்பொன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.  /nine/


He is of the Empyrean who bids me,
a wastrel,
to come to Him and kills the foe of fierce Karma.
He is our God that penetrated all the worlds and abides in the beyond.
He blesses His loving devotees and causes the happiness of true servitors to thrive.
At the great,
flowery,
salvific red-hued and auric Feet,
our head rests in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 21, 2020, 06:40:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #246 on: March 21, 2020, 06:42:50 AM »

முத்த னைமுதற் சோதியை முக்கண்
    அப்ப னைமுதல் வித்தினைச்
சித்த னைச்சிவ லோக னைத்திரு
    நாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர் காள்இங்கே வம்மின் நீர்உங்கள்
    பாசந் தீரப் பணிமினோ
சித்த மார்தருஞ் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.  /ten/


O ye devotees that hymn and hail the sacred names of Him ? the Ever-Free,
the Primal Light,
the triple-eyed Sire,
the Primal Seed,
the Siddha,
the One of Siva Loka -,
And go about ecstatic,
chanting His sacred names,
Come here and so adore Him that your desires gets extirpated.
Lo,
at the salvific feet that pervade full our mind,
Our head rests in sempiternal splendor.

Ten verses of Chenni Pathu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2020, 06:48:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #247 on: March 21, 2020, 12:48:38 PM »
Tiru Varthai:

Holy Word

மாதிவர் பாகன் மறைபயின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேயசோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி
    யார்குலாவுநீ திகுணமாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்துறையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்து
ஆதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /one/

His Consort shares His form;
His words are those of the Vedas;
He is the Light enthroned on the great Flower;
He who is the flawless and supernal Mercy,
confers the goodly virtue,
which is Treasure on His servitors who seek it.
He is the Holy One of Perunthurai rich in groves where buds galore burgeon.
He,
the Primal Godhead,
Descends down on earth and manifests His Grace.
They that comprehend it are our divine masters.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2020, 12:52:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #248 on: March 22, 2020, 06:54:46 AM »

மாலயன் வானவர் கோனும்வந்து
    வணங்க அவர்க்கருள் செய்தஈசன்
ஞாலம தனிடை வந்திழிந்து
    நன்னெறி காட்டி நலம்திகழுங்
கோல மணியணி மாடநீடு
    குலாவு மிடவை மடநல்லாட்குச்
சீல மிகக்கரு ணையளிக்குந்
    திறமறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /two/

When Vishnu,
Brahma and the King of the celestial beings adored Him,
He,
the Lord-God,
blessed them with grace.
He descended down on earth,
revealed the goodly way and conferred on the bashful Lady of Idavai which is dight with lovely and gemmy and lofty and beautiful mansions,
Such mercy that augments her virtues.
They that know of this,
His valiance
are our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2020, 06:58:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #249 on: March 22, 2020, 07:01:21 AM »

அணிமுடி ஆதி அமரர்கோமான்
    ஆனந்தக் கூத்தன் அறுசமயம்
பணிவகை செய்து படவதேறிப்
    பாரொடு விண்ணும் பரவியேத்தப்
பிணிகெட நல்கும் பெருந்துறையெம்
    பேரரு ளாளன்பெண் பாலுகந்து
மணிவலை கொண்டுவான் மீன்விசிறும்
    வகையறி வார் எம்பிரா னாவாரே.  /three/


Pigngnakan,
the Primal Sovereign of the supreme beings,
dances in bliss;
He caused the six faiths to adore and serve Him;
Even as the earth and the heaven hail Him,
He will do away with the malady of embodiment.
He is the great merciful Lord of Perunthurai.
Enthused by the love for His Consort,
He took a boat and cast His beautiful net to secure the immense fish.
They that know of this Piscator`s way,
are our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2020, 07:06:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #250 on: March 23, 2020, 11:33:01 AM »

வேடுரு வாகி மகேந்திரத்து
    மிகுகுறை வானவர் வந்துதன்னைத்
தேட இருந்த சிவபெருமாஅன்
    சிந்தனை செய்தடி யோங்களுய்ய
ஆடல் அமர்ந்த பரிமாஏறி
    ஐயன் பெருந்துறை ஆதிஅந்நாள்
ஏடர் களையெங்கும் ஆண்டுகொண்ட
    இயல்பறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /four/

Lord Siva assumed the form of a hunter and abode at Mount Mahendra,
whilst the celestial beings
Besieged by grievances galore,
went in quest of Him.
Mindful of the redemption of us,
His servitors,
The Primal Lord of Perunthurai rode on a prancing steed,
and that day in the past He redeemed His servitors everywhere and ruled over them.
They that know of this,
His nature,
are our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2020, 11:37:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #251 on: March 24, 2020, 06:56:06 AM »

வந்திமை யோர்கள் வணங்கியேத்த
    மாக்கரு ணைக்கட லாய்அடியார்
பந்தனை விண்டற நல்கும்எங்கள்
    பரமன் பெருந்துறை ஆதிஅந்நாள்
உந்து திரைக்கட லைக்கடந்தன்
    றோங்கு மதிலிலங் கைஅதனிற்
பந்தணை மெல்விர லாட்கருளும்
    பரிசறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /five/


When the celestial beings came and hailed and adored Him, He,
the Ocean of Mercy,
snapped their bondage and fully blessed them.
He is our God of Empyrean;
He,
the Primal Lord of Perunthurai,
that day in the past,
crossed the surging and billowy main and with grace blessed Her whose fingers sport A ball and who abode at the lofty-walled Lanka.
They that know of this,
His nature,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2020, 06:59:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #252 on: March 25, 2020, 06:51:57 AM »
வேவத் திரிபுரம் செற்றவில்லி
    வேடுவ னாய்க்கடி நாய்கள்சூழ
ஏவற் செயல்செய்யுந் தேவர்முன்னே
    எம்பெரு மான்தான் இயங்குகாட்டில்
ஏவுண்ட பன்றிக் கிரங்கியீசன்
    எந்தை பெருந்துறை ஆதிஅன்று
கேவலங் கேழலாய்ப் பால்கொடுத்த
    கிடப்பறிவார் எம்பிரா னாவாரே. /six/

He,
the Bowman who involved the three citadels in consuming fire,
came forth as a hunter encircled by blood hounds.
Before Him were the Devas to carry out His behests.
Our Sire,
the Primal Lord of Perunthurai,
our Lord-God,
taking pity on a sow that was killed by a dart,
in the forest He visited,
Himself became a despicable sow,
Lay on earth and suckled the piglets.
They that can comprehend this,
His compassion,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2020, 06:56:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #253 on: March 25, 2020, 06:58:49 AM »
நாதம் உடையதோர் நற்கமலப்
    போதினில் நண்ணிய நன்னுதலார்
ஓதிப் பணிந்தலர் தூவியேத்த
    ஒளிவளர் சோதியெம் ஈசன்மன்னும்
போதலர் சோலைப் பெருந்துறையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்துதோன்றிப்
பேதங் கெடுத்தருள் செய்பெருமை
    அறியவல்லார் எம்பிரா னாவாரே.  /seven/

Lakshmi and Saraswati of beautiful foreheads who are each seated on a peerless Lotus flower over which bees bombinate,
chant His praise,
adore Him and strew flowers at His feet and hail Him ? the ever-crescent Light.
He is our Lord-God,
our Holy One of aeviternal Perunthurai,
rich in groves where burgeon flowers galore.
He descended down on earth and annulled all difference.
They that comprehend the greatness of His Grace are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2020, 07:03:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48270
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #254 on: March 26, 2020, 06:40:04 AM »
பூவலர் கொன்றைய மாலைமார்பன்
    போருகிர் வன்புலி கொன்றவீரன்
மாதுநல் லாளுமை மங்கைபங்கன்
    வண்பொழில் சூழ்தென் பெருந்துறைக்கோன்
ஏதில் பெரும்புகழ் எங்கள்ஈசன்
    இருங்கடல் வாணற்குத் தீயில்தோன்றும்
ஓவிய மங்கையர் தோள்புணரும்
    உருவறிவார் எம்பிரா னாவாரே.  /eight/


A beautiful garland of burgeoning Konrai flowers bedeck His chest;
He is the Hero who killed the belligerent tiger of fierce claws;
He is concorporate with Uma,
His goodly consort;
He is the Sovereign of the southern Perunthurai girt with uberous groves.
He is our flawless Lord-God of immense renown.
His form Is linked with the shoulders of those women ? Beautiful like pictures -,
who as daughters of the god of great ocean-streams,
materialized from the fire.
They that recognize this Form are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2020, 06:44:51 AM by Subramanian.R »