Author Topic: Tiruvachakam -further songs:  (Read 1978 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #120 on: February 13, 2020, 11:18:09 AM »

மலங்கி னேன்கண்ணின் நீரை மாற்றி
    மலங்கெ டுத்தபெ ருந்துறை
விலங்கி னேன்வினைக் கேட னேன்இனி
    மேல்வி ளைவ தறிந்திலேன்
இலங்கு கின்றநின் சேவ டிகள்
    இரண்டும் வைப்பிட மின்றியே
கலங்கி னேன்கலங் காமலே வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (3)


I was befuddled;
I swerved away from the Lord of Perunthurai who annulling my impurities caused the flow of my tears to cease.
Alas,
I ? the karma-ridden -,
do not know what will betide me in future.
Vouchsafing no place for Your radiant and salvific feet,
in me,
I stood nonplussed.
Annulling my bewilderment You revealed Yourself to me at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:23:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #121 on: February 13, 2020, 11:25:59 AM »

பூணொ ணாததொ ரன்பு பூண்டு
    பொருந்தி நாள்தொறும் போற்றவும்
நாணொ ணாததொர் நாணம் எய்தி
    நடுக்கட லுள்அ ழுந்திநான்
பேணொ ணாதபெ ருந்து றைப்பெருந்
    தோணி பற்றி யுகைத்தலுங்
காணொ ணாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே. (4)

Poised in such love ? verily impossible to come by -,
Your devotees hail You daily.
At this,
I felt ashamed at which shame itself felt ashamed,
And I lay immersed in the mid-sea of misery.
Then I caught hold of the great float ? Perunthurai hard to obtain -.
and plied it.
Lo,
You came to me and revealed Your divine and beauteous form ? Hard to envision -,
at Kazhukkunru.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #122 on: February 13, 2020, 11:31:39 AM »

கோல மேனிவ ராக மேகுண
    மாம்பெ ருந்துறைக் கொண்டலே
சீல மேதும் அறிந்தி லாதஎன்
    சிந்தை வைத்த சிகாமணி
ஞால மேகரி யாக நான்உனை
    நச்சி நச்சிட வந்திடும்
கால மேஉனை ஓதநீ வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (5)


O One who came in the comely form of the sow to feed the piglets !
O Virtuous Nimbus of Perunturai !
O crest-jewel adorning my mind, who am unaware of aught of virtue !
As I longed for You,
time grew opportune for Your loving advent,
and as I hailed You,
You deigned to visit me,
even as the world witnessed it,
And revealed to me Yourself at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:35:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #123 on: February 13, 2020, 11:38:27 AM »

பேதம் இல்ல தொர்கற் பளித்த
    பெருந்து றைப்பெரு வெள்ளமே
ஏத மேபல பேச நீஎனை
    ஏதி லார்முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற
    தனிச்ச ரண்சர ணாமெனக்
காத லால்உனை ஓத நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (6)


O Great Flood of Bliss at Perunthurai that blessed me with ever-constant Gnosis !
What did You do that strangers should speak ill of me?
To hail You,
In love,
You conferred on me endless,
blameless and peerless refuge ? Your feet -,
at Kazhukkunru, whither You came and revealed Yourself to me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:42:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #124 on: February 13, 2020, 11:46:58 AM »

இயக்கி மார்அறு பத்து நால்வரை
    எண்குணம் செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ
    வல்வி னைக்குள் அழுந்தவும்
துயக்க றுத்தெனை ஆண்டு கொண்டுநின்
    தூய்ம லர்க்கழல் தந்தெனைக்
கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவந்து
    காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே.  (7)

O Lord-God who made the sixty four Yakshinis attain the eight Gunas !
As I lay immersed in the sea of cruel karma knit to the triple hoary and puissant impurities that cause bewilderment,
You did away with my weariness,
Redeemed and ruled me.
You who made me feel befuddled in the presence of Your servitors,
came to Kazhukkunru,
revealed Yourself to me and blessed me with Your flower-feet pure,
in their very presence.

The seven verses of Tiruk Kazhuk Kunra Padigam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:51:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #125 on: February 13, 2020, 11:54:28 AM »
Kanda  Pathu:

(Ten verses on what the saint has seen.)

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.  (1)


Deluded by the senses and destined to repeated deaths,
I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect,
caused me gain merger with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo,
I had His darshan at beautiful Tillai.
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2020, 11:57:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #126 on: February 14, 2020, 06:43:47 AM »
வினைப்பிறவி என்கின்ற
    வேதனையில் அகப்பட்டுத்
தனைச்சிறிதும் நினையாதே
    தளர்வெய்திக் கிடப்பேனை
எனைப்பெரிதும் ஆட்கொண்டென்
    பிறப்பறுத்த இணையிலியை
அனைத்துலகுந் தொழுந்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.  (2)

Trapped in the misery of Karmic embodiment,
I did not think of Him at all and lay languishing.
He,
in His great mercy,
ruled me and snapped my future births.
Lo,
in the Ambalam at Tillai adored by the dwellers of all the worlds,
I had the darshan of Him ? the peerless One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 06:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #127 on: February 14, 2020, 06:49:36 AM »
உருத்தெரியாக் காலத்தே
    உள்புகுந்தென் உளம்மன்னிக்
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக்
    கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
திருத்துருத்தி மேயானைத்
    தித்திக்குஞ் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாயடியேன்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.  (3)

Even when I was an amorphous foetus,
He entered me,
Abode for good in my body and soul,
blessed me with Gnosis and,
by His great mercy,
redeemed and ruled me.
He is of Tirutthurutthi and His is the un-cloying and ever-sweet beatitude of bliss.
Lo,
in abounding love,
I,
a cur-like servitor,
Had His darshan at beautiful Tillai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 06:52:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #128 on: February 14, 2020, 11:02:37 AM »
கல்லாத புல்லறிவிற்
    கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாள னாய்வந்து
    வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம்
பல்லோருங் காணஎன்றன்
    பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே. (4)

I was like a base dog,
brainless and ill-versed in learning;
He,
the competent One blessed me with spiritual beauty.
Even as a good many witnessed,
He annulled my Pasu-Paasa Jnanam.
Lo,
at Tillai Ambalam where all worship,
I was blessed with His darshan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 11:06:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #129 on: February 14, 2020, 11:10:05 AM »

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ்
    சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமிலி நாயேனை
    அல்லலறுத் தாட்கொண்டு
பேதைகுணம் பிறருருவம்
    யானெனதென் னுரைமாய்த்துக்
கோதில்அமு தானானைக்
    குலாவுதில்லை கண்டேனே.  (5)

I was like a hapless dog that,
caught up in the maelstrom of caste,
clan and birth,
stood bewildered.
He did away with my misery,
redeemed and ruled me.
He quelled my nescience,
My cognition of the forms of others,
and my prattling of I-ness and My-ness.
Lo,
at love-abounding Tillai,
I had a darshan of Him ? the One that is flawless and nectarean !

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 11:14:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #130 on: February 14, 2020, 11:17:04 AM »

பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.  (6)

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Tillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestial beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 11:21:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #131 on: February 14, 2020, 11:24:27 AM »


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.  (7)

He cured me of my parviscience and snapped the rope of impurities.
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's divine sport at resplendent Tillai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2020, 11:28:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #132 on: February 15, 2020, 06:54:04 AM »
அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.  (8)

I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Tillai where celestial beings adore.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 15, 2020, 06:57:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #133 on: February 15, 2020, 06:59:57 AM »

பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.  (9)

I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my karma and cut away my impurities.
At Tillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2020, 07:04:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tiruvachakam -further songs:
« Reply #134 on: February 15, 2020, 07:06:26 AM »
பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.  (10)

He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates the differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like emerald.
I beheld Him in resplendent Tillai where the four Vedas adore and hail Him.


Kanda Patju - ten verses completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2020, 07:10:17 AM by Subramanian.R »