Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 14806 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #165 on: April 12, 2019, 07:42:19 AM »
Verse 14:

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
    கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
    வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
    ஆதி திறம்பாடி அந்தமா மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
    பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய்.


Ear-pendants are a-dangle.
Jewels wrought of fresh gold sway.
Chaplets on tresses flutter.
Swarms of chafers dance:
It is thus we bathe in cool water,
sing of Chitrambalam,
So hymn the import of the Veda that it becomes ours,
Melodies the valiance of Siva ? the Flame -,
hail in verse His wreath of Konrai,
extol in song His being The First as well as the Last and celebrate in solemn strain the greatness of the bangle wearing Uma's sacred feet who severally and commensurate with our attainment,
Fosters us.
Sing of these and bathe,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 12, 2019, 07:45:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #166 on: April 12, 2019, 07:47:00 AM »
Verse  15:


ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
    சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
    பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள்
பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவர் ஆமாறும்
    ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
    ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.


O ye of beautifully jeweled breasts covered by
Breast-bands ! Now and then would she say : "Our God!?
Lo, now her mouth ceases not to articulate the praises
Of Our Lord; her mind rejoices exceedingly.
From her eyes flow long streams of tears non-stop.
She falls on the ground but once and does her
Adoration without raising. Never would she worship
Other gods. Is it thus one gets maddened
By the Great God? Lo, who indeed is the One whose
Form is Gnosis and who enslaves others thus?
We will, with full-throated ease hail Him and may you
Leap into the beautiful and flower-studded pool
And bathe, Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 12, 2019, 07:50:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #167 on: April 14, 2019, 08:10:10 AM »
Verse 16:


முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி யெழுந்துடையாள்
    என்னத் திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்தெம் பிராட்டி திருவடிமேற்
    பொன்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பித் திருப்புருவம்
என்னச் சிலைகுலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
    தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி அவள்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே
    என்னப் பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய். 


O Cloud,
first suck the water of this sea,
rise up and turn blue like the hue of Her divine frame ? The Mother who has us as Her servitors.
Lo,
flash like Her willowy and fulgurant waist and resound Like the auric anklets of our Magna Mater.
Form a rain-bow like unto Her divine brow.
He is inseparable from that Goddess who owns us as Her slaves;
on His devotees and on us,
the lasses,
Her holy bosom pours in spontaneous celerity sweet grace.
May you too cause such down-pour,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 14, 2019, 08:55:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #168 on: April 14, 2019, 05:28:29 PM »
Verse 17:

செங்கண வன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால்
    எங்கும் இலாததோர் இன்பம்நம் பாலதாக்
கொங்குண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
    இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதந் தந்தருளுஞ் சேவகனை
    அங்கண் அரசை அடியோங்கட் காரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய். 

O lass whose dark locks are fragrant !
The Bliss beyond compare which is not attainable by Vishnu whose eyes are streaked red,  by Brahma, the four-faced or by other gods,
is made ours by His grace.
It  is thus He has glorified us.
He ? the Lord-Hero -,
visited each of our homes and conferred on us His divine feet,
lovely as the red lotus.
He is truly the Nectar to us who are the slaves of the Sovereign whose lovely eyes are suffused with mercy.
May you sing our God's praises,
and leap into the lotus-studded pool and bathe,
to come by weal and welfare,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 14, 2019, 05:33:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #169 on: April 15, 2019, 08:26:15 AM »
Verse 18:


அண்ணா மலையான் அடிக்கமலஞ் சென்றிறைஞ்சும்
    விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகைவீ றற்றாற்போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
    தண்ணார் ஒளிமழுங்கித் தாரகைகள் தாமகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர்
    விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிக்
கண்ணா ரமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
    பெண்ணேயிப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.

O lass,
like the luster of the gems inlaid in the crowns of the celestial beings getting dimmed,
when the Devas bow down at the lotus-like divine feet of the Lord of Annamalai,
darkness fades away and the cool light of the stars vamooses,
when the rays of the beautiful day-star begin to spread.
At that hour,
sing the sacred feet Of Him ? the Nectar that is sipped by devotee-eyes -,
Who is female,
male and neither of either and who is the effulgent ether and earth and who is different from these.
Sing of His ankleted feet,
plunge into the water and bathe,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2019, 08:29:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #170 on: April 16, 2019, 08:13:14 AM »
Verse  19:


உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்று
    அங்கப் பழஞ்சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம்கேள்
    எங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியுஞ் செய்யற்க
    கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றுங் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோர் எம்பாவாய்.


"You are the refuge of our child entrusted to your hand."
We dread when this adage is renewed for us.
So,
our God we make a submission to You.
Deign to hear it.
Let none but Your servitors embrace our breasts with their arms.
Let our manual services be for You alone.
Let our eyes -- be it day or night -,
Behold nought but You.
If You -- our King -,
be pleased to grant us this boon,
here and now,
what matters it to us whither the sun rises,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 16, 2019, 08:46:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #171 on: April 16, 2019, 11:58:56 AM »
Verse  20:

போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுகநின் அந்தமாஞ் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்குந் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றிமால் நான்முகனுங் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோர் எம்பாவாய்.


Bestow Your flower feet ? the Source of all,
praise be !
Bestow Your feet like ruddy shoots,
the End of all,
praise be !
Bestow Your auric feet,
the Genesis of all lives,
praise be !
Bestow Your feet that foster all lives,
praise be !
Bestow Your feet twain,
the ultimate refuge of all lives,
praise be !
Bestow Your feet unseen by Vishnu and the Four-faced,
praise be !
Empaavaai,
We will thus hail the grace-abounding feet and have our ritual bath in Maarkazhi,
praise be !


The 20 verse composition Tiru Empaavai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 16, 2019, 12:02:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #172 on: April 17, 2019, 08:15:31 AM »
Tiru Ammanai:

Verse 1:

செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
    பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
     தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
     அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Vishnu,
the tall one whose eyes are streaked red, burrowed deep the earth to behold His glorious and flower-feet,
and failed.
He,
even He,
walked on Earth,
snapped our embodiment and enslaved us and our clan;
He is the southern One of Perunthurai girt with coconut groves.
He whose eyes are suffused with compassion,
came as a merciful Brahmin,
called aloud and conferred deliverance.
Let us hail His Mercy-incarnate feet fastened with long anklets and play Ammaanaai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2019, 08:19:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #173 on: April 17, 2019, 12:07:03 PM »
Verse  2:


பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத் தார்புறத்தார்
     ஆராலும் காண்டற் கரியான் எமக்கெளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி
     வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுந்த
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும்
     பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the rare One well-nigh impossible to be beheld by the denizens of the earth,
the heaven,
The nether world and all other worlds too.
to us He is easy of access.
He is the Southerner of immense glory.
He of Perunthurai maddened me and conferred on me the blissful world from whose bourne none returns.
He is the never satiate  Ambrosia housed in me.
Of yore He cast His net to secure the fish From the billowy main.
Let us hail Him,
the ocean of boundless love,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2019, 12:10:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #174 on: April 17, 2019, 12:13:34 PM »
Verse  3:

இந்திரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும்
     அந்தரமே நிற்கச் சிவன்அவனி வந்தருளி
எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச்
     சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான்
பந்தம் பறியப் பரிமேற்கொண் டான்தந்த
     அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

Indra,
Vishnu,
Brahma,
other gods and godlings remained in heaven seeking Siva's grace.
Lo,
He came to earth in grace,
enslaved even us and ruled us.
Holy Ash blazes from His shoulders;
He abides in our hearts and melts them.
He is of glorious Perunthurai.
He rode on a steed to snap our bondage.
Lo,
let us sing the infinite Bliss,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 17, 2019, 12:16:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #175 on: April 18, 2019, 08:12:30 AM »
Verse  4:

வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டிந்திரனும்
     கான்நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்துங் காண்பரிய
தான்வந்து நாயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட்டு
     ஊன்வந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து
தேன்வந்து அமுதின் தெளிவின் ஒளிவந்த
     வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

The heavenly Devas,
Vishnu,
Brahma and Indra wrought tapas in forests,
the while their bodies over which ant-hills rose up,
wasted dry,
yet they could not behold Him.
Even He came to me and,
in motherly love,
conferred on me ? a mere cur -,
Mercy par excellence.
His God-touch suffused the very pores of my hairs with love divine.
He is Honey,
the pure essence of elixir.
Let us sing His Supernal,
effulgent feet,
fastened with long anklets and play Ammanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2019, 08:15:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #176 on: April 19, 2019, 08:05:14 AM »
Verse  5:

கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை
     வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக்
கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
     வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத்
தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலம்மன்னும்
     ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


I am the basest of dogs;
mine is an uncultivated mind.
The omnipotent One of Perunturai -- the Southerner --,
Made me God-mad.
He squeezed my stony heart into a fruit and soused it in the flood of His mercy.
It is thus,
the Lord-Brahmin did away with my Karma.
Well,
let us sing the rider of the swift-footed bull,
Who,
entering the city of Tillai,
abides there for good in Chitrambalam,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2019, 08:07:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #177 on: April 19, 2019, 09:37:41 AM »
Verse  6:

கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
     தீட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டி
     தாள்தா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
     ஆட்டான்கொண் டாண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Did you O friend,
hear of the gramarye wrought by the One,
The Southerner of Perunturai girt with plastered walls?
He revealed to me what are very seldom revealed;
He showed me His form of Sivam,
His lotus feet and the Honey of His mercy.
Let us sing how He,
While the worldlings jeered at us,
caused us to gain the Empyrean,
and rules us as His slaves,
And play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2019, 09:39:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #178 on: April 20, 2019, 08:03:10 AM »
Verse  7:


ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
     சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
     நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
     ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the One who indwells the souls of those who,
for ever,
Contemplate Him;
He is far away from others;
He is the Hero,
the Southerner abiding at Perunturai;
He is the Lord-Brahmin whose half is His Consort.
He is the Lord who enslaved and ruled us who are mere curs.
He who is the True One is our Mother.
He is all the seven worlds which He governs.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2019, 09:35:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #179 on: April 20, 2019, 09:34:13 AM »
Verse  8:


பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
     பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண் டலத்தீசன்
     கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு
     புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He confers guerdon on melodious hymns;
He,
the great God,
is concorporate with His Consort;
He is of Perunturai;
He is the Deity of the supernal Mandala whose glory pervades the heaven.
He is the God who sports an Eye in His forehead in dinsome Madurai,
He carried earth and received His wage therefor;
He was struck with a cane by the King of the realm;
His golden frame bore an injury.
Let us sing Him and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2019, 09:37:17 AM by Subramanian.R »