Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 23345 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #45 on: March 16, 2019, 07:23:36 AM »
Verse 5:


போற்றி யென்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும்நின்
றாற்றன் மிக்கஅன் பாலழைக் கின்றிலேன்
ஏற்று வந்தெதிர் தாமரைத் தாளுறுங்
கூற்றம் அன்னதொர் கொள்கையென் கொள்கையே.


I do not call You in puissant love abounding.
I say not,
"Praise be!"
I roll not on earth,
stand up and extol You.
My manner is like Yama's who defied and reached Your lotus-feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2019, 07:25:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #46 on: March 16, 2019, 07:27:12 AM »
Verse  6:

கொள்ளுங் கொல்லெனை அன்பரிற் கூய்ப்பணி
கள்ளும் வண்டும் அறாமலர்க் கொன்றையான்
நள்ளுங் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும்
எள்ளும் எண்ணெயும் போல்நின்ற எந்தையே.


Above,
middle,
below and everywhere,
my Father who is decked with melliferos konrai flower buzzed by bees,
pervades and abides in all things,
as oil in sesame seed.
Will He claim me,
as He did His devotees?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2019, 07:29:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #47 on: March 17, 2019, 08:17:49 AM »
Verse 7:

எந்தை யாய்எம்பி ரான்மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்தை தாய்தம்பி ரான்தனக் கஃதிலான்
முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவருஞ்
சிந்தை யாலும் அறிவருஞ் செல்வனே.

He is my Father,
Mother and our God.
unto all others too He is Father,
Mother and their Deity;
He has none of these for Himself.
He,
the opulent One who could not be apprehended by anyone even by his thought,
Barged into me even before I was ripe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2019, 08:21:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #48 on: March 17, 2019, 08:22:26 AM »
Verse  8:

செல்வம் நல்குர வின்றிவிண் ணோர்புழுப்
புல்வரம் பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள்
எல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிந்தனன்
கல்வ கைமனத் தேன்பட்ட கட்டமே.


You are not attracted by opulence or indigence.
Your endless impartiality,
alike pervades celestial beings,
Worms and grass.
You are the rare Ens unto all.
Even after beholding Your boundless ankleted feet,
I have parted from You.
Lo,
the misery of mine whose mind is adamant..

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2019, 08:25:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #49 on: March 18, 2019, 07:37:27 AM »
Verse 9:


கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீறு
இட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.

Snapping my bonds and ruling me,
You caused me that do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with holy ash and others too may behold me in awe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2019, 07:39:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #50 on: March 18, 2019, 08:27:41 AM »
Verse  10:

அறிவ னேஅமு தேஅடி நாயினேன்
அறிவ னாகக்கொண் டோஎனை ஆண்டது
அறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டநாள்
அறிவ னோஅல்ல னோஅரு ளீசனே.


O One Omniscient !
O Ambrosia !
Did You claim and rule me ? the base cur -,
deeming me wise?
When You enslaved me,
You knew of my ignorance.
I may be wise or otherwise.
O Lord-God,
grace me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2019, 08:29:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #51 on: March 18, 2019, 11:38:17 AM »
Decad 5:

Verse  1:

ஈசனே என் எம்மானே
    எந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமொன்று
    அல்லாப் பொல்லா நாயான
நீச னேனை ஆண்டாய்க்கு
    நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேச னேஅம் பலவனே
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே.

O Lord-God !
O my Chief !
O my Father !
O God !
O Annihilator of my embodiment !
I am worth nothing.
I am a vicious dog.
I am a base one.
You know,
I do not think of You that rule me.
O radiant One !
O Lord of Ambalam !
I know not what I should do.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2019, 11:40:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #52 on: March 18, 2019, 11:41:52 AM »
Verse  2:


செய்வ தறியாச் சிறுநாயேன்
    செம்பொற் பாத மலர்காணாப்
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும்
    பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம்
    மேவக் கண்டுங் கேட்டிருந்தும்
பொய்ய னேன்நான் உண்டுடுத்திங்
    கிருப்ப தானேன் போரேறே. 


I am a low cur and know not what I should do.
I but deserve to secure the very deserts of the liars who cannot behold your salvific And golden flower-feet.
Having witnessed and heard about the true ones who remained un-flawed by falsity and thus gained Your fragrant flower-feet,
I,
the false one,
O martial Bull,
abide here feeding and clothing me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2019, 11:44:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #53 on: March 19, 2019, 07:05:34 AM »
Verse  3:

போரே றேநின் பொன்னகர்வாய்
    நீபோந் தருளி யிருள்நீக்கி
வாரே றிளமென் முலையாளோ
    டுடன்வந் தருள அருள்பெற்ற
சீரே றடியார் நின்பாதஞ்
    சேரக் கண்டுங் கண்கெட்ட
ஊரே றாய்இங் குழல்வேனோ
    கொடியேன் உயிர்தான் உலவாதே.


O martial Bull !
You came out of the gate of your golden city and removed the darkness.
She whose young and delicate breasts are covered with a breast-band,
came with You.
Your devotees of ever-crescent glory gained Your feet.
Even after witnessing this,
Should I,
here roam about like the rural blind bull?
Will not this cruel one's life perish?
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2019, 07:07:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #54 on: March 19, 2019, 10:24:53 AM »
Verse  4:

உலவாக் காலந் தவமெய்தி
    உறுப்பும் வெறுத்திங் குனைக்காண்பான்
பலமா முனிவர் நனிவாடப்
    பாவி யேனைப் பணிகொண்டாய்
மலமாக் குரம்பை இதுமாய்க்க
    மாட்டேன் மணியே உனைக்காண்பான்
அலவா நிற்கும் அன்பிலேன்
    என்கொண் டெழுகேன் எம்மானே. 

Having wrought penance for endless days mortifying their limbs,
many great saints sorely languish.
Ignoring them You have chosen me for your service.
I know not how to do away with this mighty impurity ridden body.
O Ruby !
I lack that love which pines and pines for your darshan.
O Lord-God !
How can rise at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2019, 10:29:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #55 on: March 19, 2019, 10:30:19 AM »
Verse  5:

மானோர் நோக்கி உமையாள்
    பங்கா வந்திங் காட்கொண்ட
தேனே அமுதே கரும்பின்
    தெளிவே சிவனே தென்தில்லைக்
கோனே உன்தன் திருக்குறிப்புக்
    கூடு வார்நின் கழல்கூட
ஊனார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தானேன் உடையானே.


O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope's !
O Honey that came here,
Claimed and ruled me !
O Ambrosia !
O Essence of sugarcane !
O Siva !
O Lord of southern Tillai !
By the grace of Your divine intimation,
True devotees have gained Your ankleted feet.
O Lord-Owner !
I remain here to foster this worm-infested body of flesh,
alas !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2019, 10:33:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #56 on: March 19, 2019, 10:34:41 AM »
Verse  6:


உடையா னேநின் றனைஉள்கி
    உள்ளம் உருகும் பெருங்காதல்
உடையார் உடையாய் நின்பாதஞ்
    சேரக் கண்டிங் கூர்நாயிற்
கடையா னேன்நெஞ் சுருகாதேன்
    கல்லா மனத்தேன் கசியாதேன்
முடையார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தாக முடித்தாயே.


O Lord-Owner,
Your own devotees who foster for You great love and whose hearts melt thinking on You,
Have gained Your feet.
Having witnessed this,
I,
Who am worse than a stray mongrel of the village,
Abide here.
My heart melts not.
My mind does not cultivate you.
I do not ooze out with love for You.
Fostering this worm-ridden and stinking body I remain here.
alas,
You have so ordained my lot.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2019, 10:37:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #57 on: March 19, 2019, 10:39:13 AM »
Verse  7:

முடித்த வாறும் என்றனக்கே
    தக்க தேமுன் னடியாரைப்
பிடித்த வாறும் சோராமற்
    சோர னேன்இங் கொருத்திவாய்
துடித்த வாறும் துகிலிறையே
    சோர்ந்த வாறும் முகங்குறுவேர்
பொடித்த வாறும் இவையுணர்ந்து
    கேடென் றனக்கே சூழ்ந்தேனே.

It is but meet that You keep your hold on Your Servitors,
lest they should languish.
Your ordaining my lot too is befitting.
I am a sinner,
Here,
I but beheld the trembling lips of a damsel whose clothing slipped a trifle,
and whose forehead was bedewed with sweat.
In these indulging I brought about my ruination.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2019, 10:42:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #58 on: March 20, 2019, 10:59:23 AM »
Verse  8:

தேனைப் பாலைக் கன்னலின்
    தெளிவை ஒளியைத் தெளிந்தார்தம்
ஊனை உருக்கும் உடையானை
    உம்ப ரானை வம்பனேன்
நானின் னடியேன் நீஎன்னை
    ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்குத்
தானுஞ் சிரித்தே யருளலாந்
    தன்மை யாம்என் தன்மையே.

He is Honey,
Milk,
Essence of Sugarcane and Light.
He,
of the Empyrean,
is the Lord-Owner who melts the flesh of those who stand clarified by Him.
Should I,
the querulous one,
say:
"I am Your servitor.
You had enslaved me,"
It is but fair that You should laugh at this in grace.
Such indeed is my nature.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2019, 11:03:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48150
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #59 on: March 20, 2019, 11:05:08 AM »
Verse  9:

தன்மை பிறரால் அறியாத
    தலைவா பொல்லா நாயான
புன்மை யேனை ஆண்டையா
    புறமே போக விடுவாயோ
என்னை நோக்கு வார்யாரே
    என்நான் செய்கேன் எம்பெருமான்
பொன்னே திகழுந் திருமேனி
    எந்தாய் எங்குப் புகுவேனே. 


O Leader whose nature is unknown to others !
O Sire,
You have enslaved me,
the base one,
a vicious dog.
Will You suffer me to drift away?
Who will care for me?
What can I do O our God?
Where will I fare forth,
O my Father whose divine frame shines like gold?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2019, 11:07:21 AM by Subramanian.R »