Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 14726 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #30 on: March 10, 2019, 12:07:50 PM »
Verse 30:


தேவர்கோ அறியாத தேவ தேவன்
    செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்கும் மற்றை
மூவர்கோ னாய்நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி
    மூதாதை மாதாளும் பாகத் தெந்தை
யாவர்கோன் என்னையும்வந் தாண்டு கொண்டான்
    யாமார்க்குங் குடியல்லோம் யாதும் அஞ்சோம்
மேவினோம் அவனடியார் அடியா ரோடும்
    மேன்மேலுங் குடைந்தாடி யாடு வோமே.


He is the God of gods unknown to the King of gods.
He is the Primal Lord who rules as the Sovereign of the three gods who create,
sustain and resolve the three worlds.
He is of a  Form !
His form informs all forms.
He is the Forefather,
My Father concorporate with His Consort.
He,
the Monarch of all,
came forth to rule even me.
Lo,
we are not subject to the suzerainty of anyone.
Nought do we fear.
We are accompanied with the servitors of His servitors.
So we will plunge And plunge and bathe in the sea of bliss evermore.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2019, 12:12:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #31 on: March 10, 2019, 12:14:14 PM »
Decad 4:

Verse  31:

ஆடு கின்றிலை கூத்துடை யான்கழற்
    கன்பிலை என்புருகிப்
பாடு கின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை
    பணிகிலை பாதமலர்
சூடு கின்றிலை சூட்டுகின் றதுமிலை
    துணையிலி பிணநெஞ்சே
தேடு கின்றிலை தெருவுதோ றலறிலை
    செய்வதொன் றறியேனே.


You dance not.
You foster no love for the ankleted feet of the Dancer.
You do not so sing that your bones melt.
You do not quake.
You pay obeisance none.
You do not wear on your crown his flower-feet.
Neither do you adorn His feet with flowers.
O helpless cadaverous heart !
You do not go in quest of Him.
Through street after street you wail not aloud.
I know not what I should do.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2019, 12:18:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #32 on: March 11, 2019, 07:20:46 AM »
Verse  32:

அறிவி லாதஎ னைப்புகுந் தாண்டுகொண்
    டறிவதை யருளிமேல்
நெறியெ லாம்புல மாக்கிய எந்தையைப்
    பந்தனை யறுப்பானைப்
பிறிவி லாதஇன் னருள்கள்பெற் றிருந்துமா
    றாடுதி பிணநெஞ்சே
கிறியெ லாம்மிகக் கீழ்ப்படுத் தாய்கெடுத்
    தாய்என்னைக் கெடுமாறே. 


You entered into me,
the fool,
enslaved me and endowed me with salvific wisdom.
Lo,
He is my Father who caused all my senses to pursue the true path.
He snapped my bondage.
You act contrariwise,
Notwithstanding his gift of sweet graces which will never part from me.
O cadaverous heart !
You have debased me by your utter falsity.
You have so spoiled me that I stand ruined.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 11, 2019, 07:24:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #33 on: March 11, 2019, 08:33:38 AM »
Verse  33:


மாறி நின்றெனைக் கெடக்கிடந் தனையைஎம்
    மதியிலி மடநெஞ்சே
தேறு கின்றிலம் இனியுனைச் சிக்கெனச்
    சிவனவன் திரள்தோள்மேல்
நீறு நின்றது கண்டனை யாயினும்
    நெக்கிலை இக்காயம்
கீறு கின்றிலை கெடுவதுன் பரிசிது
    கேட்கவுங் கில்லேனே. 

Contra-posed,
O our brainless,
idiotic heart,
you are out to despoil us.
We will trust you no more.
you have,
For sure,
beheld on the shapely shoulders of Lord Siva,
The holy ash worn by Him so becomingly.
Yet,
you melt not;
you do not do away with this body.
Ruination is indeed your lot.
I will hearken to you no more.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2019, 08:36:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #34 on: March 12, 2019, 07:11:14 AM »
Verse  34:

கிற்ற வாமன மேகெடு வாய்உடை
    யான்அடி நாயேனை
விற்றெ லாம்மிக ஆள்வதற் குரியவன்
    விரைமலர்த் திருப்பாதம்
முற்றி லாஇளந் தளிர்பிரிந் திருந்துநீ
    உண்டன எல்லாம்முன்
அற்ற வாறும்நின் னறிவும்நின் பெருமையும்
    அளவறுக் கில்லேனே. May you perish O Mind ? valiant only to spoil.
He is my Owner.
He can even sell me ? a dog and a serf -,
And thus rule me.
You stand parted from His fragrant,
Flowery and sacred feet ? very like the soft,
tender shoot.
Lo,
I lack the skill to size up your loss resulting from your past experiences,
your pseudo-intellect as well as your false glory.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2019, 07:14:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #35 on: March 12, 2019, 07:15:25 AM »
Verse 35:

அளவ றுப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்
    கடியவர்க் கெளியான்நம்
களவ றுத்துநின் றாண்டமை கருத்தினுட்
    கசிந்துணர்ந் திருந்தேயும்
உளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன்
    செய்தது மிலைநெஞ்சே
பளக றுத்துடை யான்கழல் பணிந்திலை
    பரகதி புகுவானே.


To the celestial beings, He is well-nigh immeasurable.
He is easy of access to His servitors.
You know and inly feel meltingly of His abiding in us and ruling us,
snapping our wily nature.
O heart!
We abhor all else and think of you.
Yet have you not built a great and spacious shrine for Him.
Neither have you done away with sins and adored the Lord-Owner's ankleted feet to gain the Empyrean.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2019, 07:18:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #36 on: March 12, 2019, 11:38:39 AM »
Verse  36:

புகுவ தாவதும் போதர வில்லதும்
    பொன்னகர் புகப்போதற்
குகுவ தாவதும் எந்தையெம் பிரான்என்னை
    ஆண்டவன் கழற்கன்பு
நெகுவ தாவதும் நித்தலும் அமுதொடு
    தேனொடு பால்கட்டி
மிகுவ தாவதும் இன்றெனின் மற்றிதற்
    கென்செய்கேன் வினையேனே.


It is the golden city which is to be gained,
and once gained,
No one returns therefrom;
to enter this,
I should shed all my attachment and be solely attached in heart-melting love,
to the divine feet of Him who is my Father,
my Lord and my Ruler.
If I do not daily experience the bliss that far exceeds the sweetness of ambrosia,
honey,
milk and sugar-lump what can I,
the evil one of karma,
do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2019, 11:41:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #37 on: March 13, 2019, 07:08:26 AM »
Verse  37:


வினைஎன் போல் உடை யார்பிறர் ஆர்உடை
    யான்அடி நாயேனைத்
தினையின் பாகமும் பிறிவது திருக்குறிப்
    பன்றுமற் றதனாலே
முனைவன் பாதநன் மலர்பிரிந் திருந்துநான்
    முட்டிலேன் தலைகீறேன்
இனையன் பாவனை இரும்புகல் மனம்செவி
    இன்னதென் றறியேனே.

Who else are bound by karma as I am?
On the part of my lord-Owner,
there is not the least inkling ? Matching the particle of even a millet -,
the part from me ? a servile cur.
As it is thus,
even thus,
how is it,
That I of such nature,
fail to dash and break my head when I stand parted from the goodly flower-feet of the Primal Lord?
My heart indeed is iron and my mind is a stone.
I know not what my ears are !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2019, 07:11:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #38 on: March 13, 2019, 10:49:16 AM »
Verse  38:

ஏனை யாவரும் எய்திட லுற்றுமற்
    றின்னதென் றறியாத
தேனை ஆன்நெயைக் கரும்பின்இன் தேறலைச்
    சிவனைஎன் சிவலோகக்
கோனை மான்அன நோக்கிதன் கூறனைக்
    குறுகிலேன் நெடுங்காலம்
ஊனை யான்இருந் தோம்புகின் றேன்கெடு
    வேன்உயிர் ஓயாதே.


While all others have gained Him,
Who is Honey,
the nature of which,
is incomprehensible,
The ghee derived from kine and the toothsome juice of sugarcane,
I have not reached Siva who is my Sovereign of Siva-loka,
And the One who is concorporate with Her whose eyes are like the antelope's.
For a long,
long time,
I foster with care my body of flesh.
Lo !
I am ruined.
Will not my embodied life cease !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2019, 10:51:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #39 on: March 13, 2019, 10:52:42 AM »
Verse  39:

ஓய்வி லாதன உவமனில் இறந்தன
    ஒண்மலர்த் தாள்தந்து
நாயி லாகிய குலத்தினுங் கடைப்படும்
    என்னைநன் னெறிகாட்டித்
தாயி லாகிய இன்னருள் புரிந்தஎன்
    தலைவனை நனிகாணேன்
தீயில் வீழ்கிலேன் திண்வரை உருள்கிலேன்
    செழுங்கடல் புகுவேனே.


To one that belongs to that kind which is baser than dog's, He revealed His radiant,
flower-feet that are everlasting and beyond compare.
He showed me the salvific way.
Yet I do not at all behold my Lord who conferred on me sweet grace excelling mother's love.
Alas,
I do not fall into fire.
I do not roll down the rocky mountain.
Will I plunge into the mighty main?
No.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2019, 10:55:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #40 on: March 13, 2019, 10:57:14 AM »
Verse  40:

வேனில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும்
    அதுதனை நினையாதே
மான்நி லாவிய நோக்கியர் படிறிடை
    மத்திடு தயிராகித்
தேன்நி லாவிய திருவருள் புரிந்தஎன்
    சிவன்நகர் புகப்போகேன்
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும்
    உண்டுடுத் திருந்தேனே.


When the dart of the Vernal Load cleaves,
moon doth scorch,
Ignoring that,
like curd agitated by the churning-stick I get stirred by the wiles of them whose eyes are like the fawn's.
My Siva conferred on me Divine grace sweet as honey.
Yet I journey not to enter my Siva's City,
to foster my embodied life, I continue to feed and clothe me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2019, 11:00:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #41 on: March 14, 2019, 07:20:38 AM »
Decad  4:

Verse 1:


இருகை யானையை ஒத்திருந் தென்னுளக்
கருவை யான்கண்டி லேன் கண்ட தெவ்வமே
வருக வென்றுப ணித்தனை வானுளோர்க்கு
ஒருவ னேகிற்றி லேன் கிற்பன் உண்ணவே.

I am like a two-trunked tusker.
I have not beheld the Ens of my being.
I but know misery.
O second-less One of the supernals !
You bade me welcome.
Yet I cannot reach You;
I exist only to eat.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2019, 07:09:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #42 on: March 14, 2019, 07:24:31 AM »
Verse 2:

உண்டொர் ஒண்பொரு ளென்றுணர் வார்க்கெலாம்
பெண்டிர் ஆண்அலி யென்றறி யொண்கிலை
தொண்ட னேற்குள்ள வாவந்து தோன்றினாய்
கண்டுங் கண்டிலேன் என்னகண் மாயமே.

All those that realize that there is indeed a peerless and radiant Ens,
know not if You are Female,
male or sexless.
You appeared before me ? Your servitor -,
even as You truly are.
I beheld You.
Yet I do not behold You.
What ocular witchery is this?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2019, 07:26:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #43 on: March 15, 2019, 07:10:10 AM »
Verse  3:

மேலை வானவ ரும்மறி யாததோர்
கோல மேயெனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே
ஞால மேவிசும் பேஇவை வந்துபோம்
கால மேஉனை யென்றுகொல் காண்பதே.


O peerless splendor unknowable unto the heavenly ones !
O Dancer that enslaved me !
O Earth,
O Sky and O Time in which these appear and disappear !
When indeed will I behold You?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2019, 07:11:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #44 on: March 15, 2019, 02:24:48 PM »
Verse  4:

காண லாம்பர மேகட்கி றந்ததோர்
வாணி லாம்பொரு ளேஇங்கொர் பார்ப்பெனப்
பாண னேன்படிற் றாக்கையை விட்டுனைப்
பூணு மாறறி யேன்புலன் போற்றியே. 


O envisionable supreme Ens !
O effulgent Being beyond the ken of sight !
Here I am like a fledgling.
I,
the base one,
foster my senses only.
I do not know the way to attain You,
giving up my deceitful body.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2019, 02:27:07 PM by Subramanian.R »