Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 20249 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« on: March 03, 2019, 07:22:18 AM »
Tiru Sadagam:

Decad  1:

Verse  1:

மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன்விரை
    யார்கழற்குஎன்
கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி
    வெதும்பியுள்ளம்
பொய்தான் தவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய
    போற்றியென்னும்
கைதான் நெகிழ விடேன்உடை யாய்என்னைக்
    கண்டுகொள்ளே.

Perspiration be-dews my body which feels dreadful ecstasy.
I raise my hands above my head in worship of your fragrant and ankleted feet.
Hot tears overflow.
My heart is rid of falsity.
I hail You thus:
"Praise be ! Victory ! Victory ! Praise be !"  I swerve not from this height.
O Lord-Owner, be cognizant of me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 11:16:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #1 on: March 03, 2019, 11:10:59 AM »
Verse  2:


கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு
    குடிகெடினும்
நள்ளேன் நினதடி யாரொடல் லால்நர
    கம்புகினும்
எள்ளேன் திருவரு ளாலே இருக்கப்
    பெறின்இறைவா
உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல் லாதெங்கள்
    உத்தமனே.


I will not accept the beatific life of Indra, Vishnu or Brahma.
Even if my life stands imperiled, I will not seek the company of any but Your devotees.
O God, even if forced into hell, I will not dispraise it.
If my lot there is by Your grace.   O Lord of loftiness,
I will never think of any God, other than You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2019, 11:13:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #2 on: March 03, 2019, 11:15:26 AM »
Verse  3:

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே
    நினைந்துருகி
மத்த மனத்தொடு மால்இவன் என்ன
    மனநினைவில்
ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர்
    திரிந்தெவருந்
தத்தம் மனத்தன பேசஎஞ் ஞான்றுகொல்
    சாவதுவே.


I must ever melt thinking on the feet of the Lord of loftiness,
my Father and my Owner !
Oh for the day,
when dead to the world,
I should roam from place to place,
with my mind in a frenzy,
hearkening to them who,
perceiving my plight,
say that this man is demented and pass remarks befitting their minds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2019, 11:18:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #3 on: March 03, 2019, 11:20:11 AM »
Verse  4:

சாவமுன் னாள்தக்கன் வேள்வித் தகர்தின்று
    நஞ்சம்அஞ்சி
ஆவஎந் தாய்என் றவிதா விடும்நம்
    மவரவரே
மூவரென் றேஎம்பி ரானொடும் எண்ணிவிண்
    ணாண்டுமண்மேல்
தேவரென் றேஇறு மாந்தென்ன பாவந்
    திரிதவரே.


Of yore, they ate the goat's flesh in Daksha's sacrifice.
Then threatened by death, they were afraid.
When the oceanic venom arose, they grew scared.
Seeking succor they invoked You thus:
"O Our Father!" These gods Vishnu and Brahma are like us only.
Yet they think they form the Trinity, rule the heavens and give out that they are the gods on earth.
Alas, alas ! What haughty sinners are these!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2019, 11:23:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #4 on: March 04, 2019, 07:04:04 AM »
Verse 5:

தவமே புரிந்திலன் தண்மலர் இட்டுமுட்
    டாதிறைஞ்சேன்
அவமே பிறந்த அருவினை யேன்உனக்
    கன்பருள்ளாஞ்
சிவமே பெறுந்திரு வெய்திற்றி லேன்நின்
    திருவடிக்காம்
பவமே யருளுகண் டாய்அடி யேற்கெம்
    பரம்பரனே.


I have not wrought tapas.   I have not unfailingly adored You with cool flowers.
I, the evil one of Karma, am born in vain.   I have not gained the blessed beatitude of those that love You.  O, our supernal Lord ! Be pleased to bless me.
Your servitor, with a fresh life devoted and dedicated to your divine feet !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 07:06:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #5 on: March 04, 2019, 08:24:22 AM »
Verse 6:


பரந்துபல் ஆய்மலர் இட்டுமுட் டாதடி
    யேஇறைஞ்சி
இரந்தஎல் லாம்எமக் கேபெற லாம்என்னும்
    அன்பருள்ளம்
கரந்துநில் லாக்கள்வ னேநின்றன் வார்கழற்
    கன்பெனக்கும்
நிரந்தர மாய்அரு ளாய்நின்னை ஏத்த
    முழுவதுமே.


O Thief who does not conceal Yourself from the hearts
Of those that, with flawless and choice flowers, adore
Your feet unfailingly, assured of the certainty that they would receive from You, whatever they beg of You ! Deign to grant me too the boon of hailing You in full measure, linked to the love of Your ankleted feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 08:26:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #6 on: March 04, 2019, 10:59:18 AM »
Verse  7:

முழுவதுங் கண்டவ னைப்படைத் தான்முடி
    சாய்த்துமுன்னாள்
செழுமலர் கொண்டெங்குந் தேடஅப் பாலன்இப்
    பால்எம்பிரான்
கழுதொடு காட்டிடை நாடக மாடிக்
    கதியிலியாய்
உழுவையின் தோலுடுத் துன்மத்தம் மேல்கொண்
    டுழிதருமே.

Of yore, the one that created the Author
Of the whole creation, bending low his head,
Went in quest of Him to hail Him with choice flowers;
Lo, he could not find Him ? the Transcendent !
He, even He, our Lord, danced here in the crematory
With the ghouls. Utterly hapless and robed In a tiger-skin, He goes about in fine frenzy !

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 04, 2019, 11:03:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #7 on: March 04, 2019, 11:04:03 AM »
Verse  8:உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு
    மண்ணும்விண்ணும்
இழிதரு காலம்எக் காலம் வருவது
    வந்ததற்பின்
உழிதரு காலத்த உன்னடி யேன்செய்த
    வல்வினையைக்
கழிதரு காலமு மாய்அவை காத்தெம்மைக்
    காப்பவனே.


When will come the time when the moving air,
fire, water, earth
And ether will get resolved? Even after the advent of Absorption,
O Father, You continue to dance; You are the One
That appoints the time to end my ? Your servitor's -,
Cruel karma ! You are indeed our Savior Who guards all things till their appointed time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 11:08:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #8 on: March 04, 2019, 11:10:20 AM »
Verse 9:


பவன்எம் பிரான்பனி மாமதிக் கண்ணிவிண்
    ணோர்பெருமான்
சிவன்எம் பிரான்என்னை ஆண்டுகொண் டான்என்
    சிறுமைகண்டும்
அவன்எம் பிரான்என்ன நான்அடி யேன்என்ன
    இப்பரிசே
புவன்எம் பிரான்தெரி யும்பரி சாவ
    தியம்புகவே.

Our Lord is Bhavan; He, the God of the celestial beings,
Wears the great and moist crescent moon as a chaplet.
Siva, my Lord, my meanness notwithstanding,
Claimed me and ruled me. "He is our God!
I am His servitor!" This is the guerdon,
Bhuvan, Has granted me; thus will I proclaim it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 11:12:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #9 on: March 04, 2019, 11:13:54 AM »
Verse  10:

புகவே தகேன்உனக் கன்பருள் யான்என்பொல்
    லாமணியே
தகவே எனைஉனக் காட்கொண்ட தன்மைஎப்
    புன்மையரை
மிகவே உயர்த்திவிண் ணோரைப் பணித்திஅண்
    ணாஅமுதே
நகவே தகும்எம் பிரான்என்னை நீசெய்த
    நாடகமே.

O my unpierced Ruby ! I am unfit to enter
The society of Your loving devotees.
Is it proper that You should make me Your servitor?
You elevate the poor and the lowly
And make the supernals their inferior in station.
O Father, O Nectar ! O Our Lord ! The play
You enact for me is truly mirth-provoking.

Decade  1 completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2019, 11:15:50 AM by Subramanian.R »

Beloved Abstract

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 282
  • View Profile
  • David Ford Art
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #10 on: March 05, 2019, 07:08:34 AM »
ramble on , on and on and on and on .....
simply stop telling the story of the self and see who you are without it

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #11 on: March 05, 2019, 07:12:39 AM »
Decad  2:

Verse  11:

நாடகத்தால் உன்னடியார் போல்நடித்து
    நான்நடுவே
வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப்பெரிதும்
    விரைகின்றேன்
ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே இடையறா
    அன்புனக்கென்
ஊடகத்தே நின்றுருகத் தந்தருள்எம்
    உடையானே.

O our Owner, I but play-act the role of your devotee and barging into the midst of your servitors, I hasten very much to gain deliverance.
O glorious, auric and gem like Hill !
Bless me with ceaseless love for you and cause it to abide for ever in me, melting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2019, 07:16:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #12 on: March 05, 2019, 07:17:17 AM »
Verse  12:


யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக்
    கென்கடவேன்
வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான்
    மதித்துமிரேன்
தேனேயும் மலர்க்கொன்றைச் சிவனேஎம்
    பெருமான்எம்
மானேஉன் அருள்பெறுநாள் என்றென்றே
    வருந்துவனே.

I dread not re-birth;
what do I reckon for death?
I seek not heaven even if it is offered to me.
I value not proffered ruler-ship.
O Siva, who wears a wreath of good smelling Konrai flowers !
O our God !
O our Deity !
I will pine and pine for the day when I will be the receipient of your grace !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2019, 07:20:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #13 on: March 06, 2019, 06:47:12 AM »
Verse 13:

வருந்துவன்நின் மலர்ப்பாத மவைகாண்பான்
    நாயடியேன்
இருந்துநல மலர்புனையேன் ஏத்தேன்நாத்
    தழும்பேறப்
பொருந்தியபொற் சிலைகுனித்தாய் அருளமுதம்
    புரியாயேல்
வருந்துவனத் தமியேன்மற் றென்னேநான்
    ஆமாறே.


I pine for beholding Your flower-feet.
I, a cur-like slave,
do not weave for you wreaths of goodly blossoms.
I hail You not till my tongue gets calloused.
O One that bent fittingly the auric mount into a bow!
If You do not grant me the nectarean grace,
I will languish all alone.
what other way is open to me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2019, 06:50:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #14 on: March 06, 2019, 08:32:26 AM »
Verse  14:


ஆமாறுன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன்
    அன்புருகேன்
பூமாலை புனைந்தேத்தேன் புகழ்ந்துரையேன்
    புத்தேளிர்
கோமான்நின் திருக்கோயில் தூகேன்மெழுகேன்
    கூத்தாடேன்
சாமாறே விரைகின்றேன் சதுராலே
    சார்வானே.

O Sovereign of the supernaturals !
My heart melts not the way it should,
to gain Your divine feet;
I melt not in love offering woven garlands.
I praise You not.
I sweep not clean the temple-premises.
I clean them not.
I do not dance in ecstasy.
I but hasten to pass away futilely !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2019, 10:13:11 AM by Subramanian.R »