Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 22250 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #90 on: March 25, 2019, 12:22:07 PM »
Verse 9:


பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய
    அடியார்க்குன்
அணியார் பாதங் கொடுத்தி அதுவும்
    அரிதென்றால்
திணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப்
    பொடியாக்கித்
தணியார் பாதம் வந்தொல்லை தாராய்
    பொய்தீர்மெய்யானே.


Curing the embodied malady of them that adore You,
You bless old and tried servitors with Your beatific feet.
If that is not possible,
in my case,
O True Ens that annuls falsity,
be pleased to pulverize the Karma of mine ? the one who is like the hard and stubborn bamboo,
and bless me with your cool and serene feet,
in all celerity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 12:24:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #91 on: March 25, 2019, 12:25:50 PM »
Verse  10:

யானேபொய் என்நெஞ்சும் பொய் என்அன்பும்
    பொய்
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப்
    பெறலாமே
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே
    தித்திக்கும்
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவந்
    துறுமாறே.


I am indeed false.
my heart also is false.
my love too is false.
Yet,
if ,
I the karma-ridden one,
weep for You I can secure You.
O Honey,
Nectar,
Essence of sweet-cane and sweet and great One,
grace me,
Your slave,
to reach You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 12:28:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #92 on: March 26, 2019, 06:50:10 AM »
Decad 10:

Verse 1:

மாறி லாதமாக் கருணை வெள்ளமே
    வந்து முந்திநின் மலர்கொள் தாளிணை
வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
ஈறி லாதநீ எளியை யாகிவந்
    தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கியுங்
கீறி லாதநெஞ் சுடைய நாயினேன்
    கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே.


O unchanging flood of great mercy !
Early in point of time,
Your true servitors who were blessed with the beatitude of getting inseparably linked To Your flower-bestrewn feet twain,
Had gained atonement with You ? the Truth.
O infinite One,
becoming easy of access,
You came down in a radiant,
human form and cast Your benign look on me;
Yet,
I a mere cur,
whose heart is unmoved by such kindness,
Grew but the more base.
Behold my degradation !


Aruinachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 08:26:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #93 on: March 26, 2019, 08:27:52 AM »
Verse 2:

மையி லங்குநற் கண்ணி பங்கனே
    வந்தெ னைப்பணி கொண்ட பின்மழக்
கையி லங்குபொற் கிண்ணம் என்றலால்
    அரியை யென்றுனைக் கருது கின்றிலேன்
மெய்யி லங்குவெண் ணீற்று மேனியாய்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
பொய்யி லங்கெனைப் புகுத விட்டுநீ
    போவ தோசொலாய் பொருத்த மாவதே.

O One concorporate with Her whose lovely eyes are painted with Khol !
When You came down and made me Your servitor,
I was unaware of Your rare and beatific condescension.
I but deemed it as a child would,
the goblet of gold in its hands.
O One whose frame is adorned with the white Holy Ash !
True servitors have gained Your Truth.
Should You leave me in the gin of falsehood and part from me?
Say if this befits You.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 26, 2019, 08:30:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #94 on: March 26, 2019, 11:12:59 AM »
Verse  3:


பொருத்த மின்மையேன் பொய்ம்மை யுண்மையேன்
    போத என்றெனைப் புரிந்து நோக்கவும்
வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன்
    மாண்டி லேன்மலர்க் கமல பாதனே
அரத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும்
    நீயும் அங்கெழுந் தருளி இங்கெனை
இருத்தி னாய்முறை யோஎ னெம்பிரான்
    வம்ப னேன்வினைக் கிறுதி யில்லையே. 

I lack fitness.
I am truly possessed of falsity.
When You,
in love,
cast Your look on me end said:
"Come along !"
I made no effort.
I but practiced deception.
Alas,
why did I not die !
O One whose feet are lotus-flowers !
O One whose hue is blood-red !
You and Your grace-abounding servitors have gone there and left me here.
Is this fair?
O my God of all !
Is there no end to the karma of this vile one?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 11:16:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #95 on: March 26, 2019, 11:18:06 AM »
Verse  4:


இல்லை நின்கழற் கன்ப தென்கணே
    ஏலம் ஏலுநற் குழலி பங்கனே
கல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண்
    டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கினாய்
எல்லை யில்லைநின் கருணை யெம்பிரான்
    ஏது கொண்டுநான் ஏது செய்யினும்
வல்லை யேயெனக் கின்னும் உன் கழல்
    காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. O One concorporate with her of perfumed and lovely locks !
On my part,
I have no love for Your ankleted feet.
With that magic that can transform a stone into a soft fruit,
You made me,
a devotee of Your ankleted feet.
Limit there is none for Your mercy.
O my God of all !
O Lord of the flawless Empyrean !
What though I act contrariwise and what though my means be,
You are yet valiant to reveal unto me Your ankleted feet and redeem me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 11:20:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #96 on: March 26, 2019, 11:22:28 AM »
Verse  5:

வான நாடரும் அறியொ ணாதநீ
    மறையில் ஈறுமுன் தொடரொ ணாதநீ
ஏனை நாடருந் தெரியொ ணாதநீ
    என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா
    உருகி நான்உனைப் பருக வைத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
    நைய வையகத் துடைய விச்சையே.


You are unknown to the celestial dwellers.
Even the end of the Vedas - Upanishads cannot follow You.
Dwellers of other regions too cannot know You.
Sweet indeed is Your enslavement of myself.
You caused my flesh to enact its phenomenal play.
Melting me,
You made quaff You.
You so caused me to act the play of Gnosis that all my worldly longings have utterly perished.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 11:25:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #97 on: March 26, 2019, 11:27:14 AM »
Verse 6:


விச்ச தின்றியே விளைவு செய்குவாய்
    விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும்
    புலைய னேனைஉன் கோயில் வாயிலிற்
பிச்ச னாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்
    குரிய னாக்கினாய் தாம்வ ளர்த்ததோர்
நச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார்
    நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே.

You will cause the yield without the seed.
The sky,
The earth entire and all else,
You will evolve and resolve.
Lo,
I am a deceitful out-caste.
You have made me mad with devotion,
Stationing me at the temple's threshold.
You have dedicated me to the great devotees.
If a tree reared by one happens to be a poisonous one, one will not fell it.
O Lord-Master who owns me,
I too am like that tree.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 11:30:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #98 on: March 26, 2019, 11:31:52 AM »
Verse 7:


உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால்
    பற்று மற்றெனக் காவ தொன்றினி
உடைய னோபணி போற்றி உம்பரார்
    தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங்
கடைய னாயினேன் போற்றி என்பெருங்
    கருணை யாளனே போற்றி என்னைநின்
அடிய னாக்கினாய் போற்றி ஆதியும்
    அந்த மாயினாய் போற்றி அப்பனே. 


O Master and Owner,
praise be !
Say if I have for me henceforth,
aught by way of prop,
other than You?
Praise be !
O the Empyrean Lord of the supernals,
praise be !
I am worse than all,
praise be !
O my Lord of immense mercy,
praise be !
You made me Your servitor,
Praise be !
O Father,
You become both the Beginning and the End,
praise be !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 11:34:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #99 on: March 26, 2019, 05:04:13 PM »
Verse  8:


அப்ப னேயெனக் கமுத னேஆ
    னந்த னேஅகம் நெகஅள் ளூறுதேன்
ஒப்ப னேஉனக் குரிய அன்பரில்
    உரிய னாய்உனைப் பருக நின்றதோர்
துப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை
    யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பினில்
வைப்ப னேஎனை வைப்ப தோசொலாய்
    நைய வையகத் தெங்கள் மன்னனே.


O Father !
O One who is Nectar to me !
O One of Bliss !
O One who is like Honey springing from melting heart !
You made me a devotee among your devotees and caused me to quaff You,
the Almighty One !
O One of coruscating Crown !
O One who is unfailing help !
O Treasure of Your slaves when chill penury assails them !
O Our Monarch,
say if you should keep me in this world but to waste away?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2019, 05:06:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #100 on: March 27, 2019, 06:39:58 AM »
Verse  9:

மன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    மாலும் நான்முகத் தொருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    முழுதும் யாவையும் இறுதி யுற்றநாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பெய்க ழற்கண்அன் பாயென் நாவினாற்
பன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே.

O my Lord and King,
bid me come to You;
O One, more ancient than Vishnu,
the Four-faced one and all others,
bid me come to You.
When all things meet with their total absorption, You,
who alone remain thereafter,
bid me come to You.
O my Lord-God with my tongue,
and in love,
I sing of Your feet ? well fastened with anklets.
Do bid me come to you,
O Queller of sins,
That I may hymn Your glories.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 27, 2019, 06:42:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #101 on: March 27, 2019, 06:43:45 AM »
Verse  10:

பாட வேண்டும்நான் போற்றி நின்னையே
    பாடி நைந்துநைந் துருகி நெக்குநெக்
காட வேண்டும்நான் போற்றி அம்பலத்
    தாடு நின்கழற் போது நாயினேன்
கூட வேண்டும்நான் போற்றி இப்புழுக்
    கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம்
வீடவேண்டும்நான் போற்றி வீடுதந்
    தருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே.

Sing I should. Praise be ! Singing of You and getting softened and more softened,
I should melt and melt and dance ecstatically.
praise be !
I, the cur, should join Your flower-feet when,
In the Ambalam, they dance.  Praise be ! Deign to do away with this,
my worm-ridden body, Praise be ! I must give up totally all falsehood;
Praise be ! O True One unto Your true ones, be pleased to grant me deliverance !


Tiru Sadagam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2019, 06:46:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #102 on: March 27, 2019, 06:49:43 AM »
Neethal Vinnappam:  (Request to take away my Jiva, leaving the body in this world)

Verse  1:


கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளே.


O Rider of the Bull,
in mercy You had union with me ? The lowest ?,
and ruled me.
Will You let go Your hold on me?
O Lord-Owner whose clothing is the skin of a valiant tiger !
O Monarch of aeviternal Uttharakosamangkai !
O One of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God,
raise and support me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2019, 06:51:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #103 on: March 27, 2019, 10:23:20 AM »
Verse 2:

கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.


True,
I forsake not damsels whose lips are ruddy like the Kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set.
Yet will You abandon me?
I am within the circle of Your lofty servitorship.
I stand not without.
O Monarch of Uttharakosamangkai,
though I ?the deceitful one ?,
have given You the slip,
Yet what may the reason be,
for Your tracing me and making me Your subject?


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2019, 10:26:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #104 on: March 27, 2019, 10:27:27 AM »
Verse  3:


காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்
    கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண் டாய்விளங்
    குந்திருவா
ரூருறை வாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை
    வளர்ப்பவனே.

O Lord abiding at radiant.
Tiruvaaroor !
O sempiternal Sovereign of Uttharakosamangkai !
O One who is concorporate with Her of jewelled breasts covered by a breast-band !
O One who fosters me !
I am like a tree rooted in the bank of the river ? the five senses whence flow the carnal joys of dark-eyed dames.
Yet will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2019, 10:30:28 AM by Subramanian.R »