Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 12924 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #75 on: March 23, 2019, 08:16:08 AM »
Verse 5:

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்டு
உணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொ
    லோநி னைப்பதே.

O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only.
The four Vedas praise You aloud and languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You.
we will not leave You,"
What may Your thought be that stays Your grace to bless us?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2019, 08:18:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #76 on: March 23, 2019, 11:34:15 AM »
Verse  6:

நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.

Even the boundary of thought relating to You is ineffable.
You are beyond it.
All utterance is related to only what is heard.
The five senses cannot reach You who are all the worlds.
O my Father,
where indeed are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

Arunachala Sova.
« Last Edit: March 23, 2019, 11:37:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #77 on: March 23, 2019, 11:38:49 AM »
Verse  7:


எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்கு
உய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்கு
ஈத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.


O Lord,
when will I reach You?
This deceptive one can gain salvation only through You,
for there is no reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain atonement with You,
O Lord-God !

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2019, 11:40:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #78 on: March 23, 2019, 11:41:52 AM »
Verse  8:

ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாது சிந்தையே.


"O Lord-God,
there is nothing but You,
Here or Hereafter."
 I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2019, 11:44:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #79 on: March 24, 2019, 07:02:44 AM »
Verse  9:

சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீரில்
    ஐம்பு லன்களான்
முந்தை யான காலம் நின்னை எய்தி
    டாத மூர்க்கனேன்
வெந்தை யாவி ழுந்தி லேனென் உள்ளம்
    வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை யாய நின்னை இன்னம் எய்த
    லுற்றி ருப்பனே.


When in the past,
I,
the intractable one,
could not reach You,
Barred by my mind,
word,
deed,
learning and the inglorious five senses,
I did not fall into fire to immolate me.
My shame-ridden heart did not burst and I did not perish.
O my Father,
Hoping against hope,
I still live,
not gaining You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2019, 08:15:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #80 on: March 24, 2019, 10:47:00 AM »
Verse  10:

இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு
    கொண்ட நின்னதாட்
கருப்பு மட்டு வாய்ம டுத்தெ னைக்க
    லந்து போகவும்
நெருப்பு முண்டு யானு முண்டி ருந்த
    துண்ட தாயினும்
விருப்பு முண்டு நின்கண் என்கண் என்ப
    தென்ன விச்சையே.


You redeemed me, the deceitful one whose heart is wrought of iron.
The Bliss of honey issuing from Your feet swallowed me clean.
Yet I held on to my embodiment.
The fire was there for me to get immolated.
I too was there pampering my body,
all the while hoping,
It is so.
If still I should say that I have love for You if is not but my nescience.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2019, 10:52:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #81 on: March 24, 2019, 10:54:58 AM »
Decad  9:

Verse 1:

விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே.


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,
You have retained me here.
All that have acted Your will,
have reached Your feet.
Driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana who is the Lord of Aaroor,
do deign to tell me what I should do to save myself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2019, 10:57:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #82 on: March 24, 2019, 10:59:15 AM »
Verse  2:

பேசப் பட்டேன் நின்னடி யாரில்
    திருநீறே
பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன்
    அடியானென்று
ஏசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற
    தமையாதால்
ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன்
    அடியேனே.


I am spoken as one among your servitors.
I stand bedaubed with the Holy Ash.
becoming Your servitor,
I am dispraised by the worldly.
I cannot endure this phenomenal existence.
I,
Your servitor,
Long for deliverance.
I remain ruled by You.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: March 24, 2019, 11:02:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #83 on: March 24, 2019, 12:42:29 PM »
Verse  3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்டிலை
   கொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே.

Am not, I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All your servitors have reached Your feet.
I do not do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You with eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2019, 12:45:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #84 on: March 25, 2019, 06:33:02 AM »
Verse  3:

அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்டிலை
   கொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே.


Am I not Your servitor?
Have You not made me your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not do away with this,
my cruel embodiment.
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hardhearted,
do not behold You with eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 06:35:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #85 on: March 25, 2019, 06:36:59 AM »
Verse  4:

காணு மாறு காணேன் உன்னை
    அந்நாட்கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்ததென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தாசெத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண்டெழுகேன்
    எம்மானே.


I do not behold You the way I should.
Though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished.
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 06:39:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #86 on: March 25, 2019, 08:34:29 AM »
Verse 5:

மானேர் நோக்கி யுடையாள் பங்காமறையீ
    றறியாமறையோனே
தேனே அமுதே சிந்தைக்கரியாய் சிறியேன்
    பிழைபொறுக்குங்
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன்
    சிவமாநகர்குறுகப்
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும்புறமே
    போந்தோமே.

O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope's !
O Lord of the Vedas unknown to the Upanishads !
O Honey !
O Ambrosia !
O One beyond the pale of thought !
O King who forgives the faults of this little one !
I spoke only a little of my cruelty.
The servitors had fared forth and reached the great Sivaloka;
lo,
falsehood and I stand without.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 08:37:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #87 on: March 25, 2019, 10:53:16 AM »
Verse 6:

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும்
    மெய்யன்பு
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம்
    பெற்றேன்யான்
அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார்
    மற்றொன்றறியாதார்
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே
    நின்தாள்சேர்ந்தாரே.

Falsehood and I stand without Your realm.
lo,
my lot is such that it disables me to gain true love.
Those servitors who know nothing else but atonement with You,
performed salvific deeds unfailingly,
Gained the way and reached Your feet,
O Siva !

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 25, 2019, 10:55:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #88 on: March 25, 2019, 10:58:03 AM »
Verse  7:

தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா
    ளிணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கா ரடியார்
    புறமேபோந்தேன்யான்
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங்
    குன்தாளிணையன்புக்கு
ஆரா அடியேன் அயலே மயல்கொண்
    டழுகேனே.


O my Owner,
bestow on me the love for Your feet twain.
Lo,
Your servitors have gained the supernal and sempiternal world.
I have strayed away.
Even as the blind cow lows hearing the lowing of the village-kine,
I,
a bewildered alien,
Weep after the fashion of true devotees without true love for Your feet twain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 11:00:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #89 on: March 25, 2019, 12:18:40 PM »
Verse  8:

அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய்
    அழல்சேர்ந்த
மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார்
    கழல்கண்டு
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தா ரோடுந்
    தொடராதே
பழுதே பிறந்தேன் என்கொண் டுன்னைப்
    பணிகேனே.


With a mind which fosters love for You,
I weep not.
Having beheld Your fulgurant,
auric and ankleted feet,
Your followers who melt like wax in fire,
Adored and reached You;
I did not follow them.
Alas,
I was born in vain.
in what way can I adore You?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2019, 12:20:47 PM by Subramanian.R »