Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 22475 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #225 on: May 05, 2019, 12:26:29 PM »
Verse 14:

கருவாய் உலகினுக்
    கப்புறமாய் இப்புறத்தே
மருவார் மலர்க்குழல்
    மாதினொடும் வந்தருளி
அருவாய் மறைபயில்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்ட
திருவான தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He who is the embryonic source of the cosmos which stands transcended by Him,
mercifully came here with His Consort whose flowery locks are ever-fragrant.
He,
the formless One,
in His form of a Brahmin well-versed in the Vedas,
enslaved and ruled me.
To that opulent Deity, fare forth,
O King-Thumpi and over Him,
hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2019, 12:28:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #226 on: May 06, 2019, 07:29:54 AM »
Verse  15:

நானும்என் சிந்தையும்
    நாயகனுக் கெவ்விடத்தோம்
தானுந்தன் தையலும்
    தாழ்சடையோன் ஆண்டிலனேல்
வானுந் திசைகளும்
    மாகடலும் ஆயபிரான்
தேனுந்து சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

Where would I and my mind,
distanced from the Lord-Master,
abide,
if He of dangling matted hair and His Consort had not enslaved and ruled me?
He is the deity who is the heaven,
the direction and the immense main.
O King-Thumpi fare forth to His melliferos and salvific feet and over them,
hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2019, 07:32:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #227 on: May 06, 2019, 07:34:39 AM »
Verse  16:


உள்ளப் படாத
    திருவுருவை உள்ளுதலும்
கள்ளப் படாத
    களிவந்த வான்கருணை
வெள்ளப் பிரான்எம்
    பிரான்என்னை வேறேஆட்
கொள்ளப் பிரானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


When I contemplated thanks to His gift of Gnosis His sacred form that defies thought,
Siva,
the Lord of that Flood which is wrought of ethereal mercy,
Emerging from His concealment,
manifested before me to claim me as His especial servitor.
O King-Thumpi,
fare forth to that Deity and over Him thrum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2019, 07:36:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #228 on: May 06, 2019, 07:38:09 AM »
Verse  17:


பொய்யாய செல்வத்தே
    புக்கழுந்தி நாள்தோறும்
மெய்யாக் கருதிக்
    கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட
ஐயாஎன் ஆருயிரே
    அம்பலவா என்றவன்றன்
செய்யார் மலரடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

"O Sire who redeemed and ruled me that,
day after day,
Lay immersed in pseudo-wealth deeming it to be real !
O my dear Life !
O Lord of Ambalam !"
Thus I hail Him.
O King-Thumpi,
fare forth to His salvific and flower-feet and over them thrum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2019, 07:40:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #229 on: May 07, 2019, 07:57:51 AM »
Verse  18:


தோலும் துகிலுங்
    குழையும் சுருள்தோடும்
பால்வெள்ளை நீறும்
    பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும்
சூலமும் தொக்க
    வளையு முடைத்தொன்மைக்
கோலமே நோக்கிக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ. 

Behold in His androgynic form, the tiger-skin and the soft saree;
the dangling ear-pendant and the rotund ear-ring;
the hue of the milk-white holy Ash and the fresh sandalwood-paste;
A pretty parakeet and a trident and also,
Serried bracelets galore.
This is His hoary form.
O King-Thumpi !
Feast your eyes on this form and hum in abounding joy.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: May 07, 2019, 08:00:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #230 on: May 07, 2019, 09:27:35 AM »
Verse  19:


கள்வன் கடியன்
    கலதிஇவன் என்னாதே
வள்ளல் வரவர
    வந்தொழிந்தான் என்மனத்தே
உள்ளத் துறுதுயர்
    ஒன்றொழியா வண்ணமெல்லாம்
தெள்ளுங் கழலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 

Not deeming me as a poacher or as one who is hardhearted or a base wretch,
the munificent One entered my heart and gradually filled it with His Perfect Presence.
All my sorrows,
with no exception,
He annulled and blessed me with clarity.
Fare forth,
O King-Thumpi,
to His ankleted feet and hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2019, 09:30:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #231 on: May 07, 2019, 09:31:29 AM »
Verse  20:

பூமேல் அயனோடு
    மாலும் புகலரிதென்
றேமாறி நிற்க
    அடியேன் இறுமாக்க
நாய்மேல் தவிசிட்டு
    நன்றாப் பொருட்படுத்த
தீமேனி யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


Becoming aware of their inability to approach Him,
While Brahma seated on the Lotus and Vishnu stood despairing,
I was caused to gloat with pride.
Like offering a seat of honor to a dog,
He whose body blazes like fire,
taking note of me,
Made me a worthy one.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and hum.

The 20 verse poem Tiruk Ko Thumpi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2019, 09:34:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #232 on: May 08, 2019, 08:05:28 AM »
Tiru  Thellenam:

Verse  1:


 திருமாலும் பன்றியாய்ச்
    சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியஓர்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம்
    ஒன்றுமில்லாற்கு ஆயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


His feet could not be perceived by Vishnu who went in quest of them as a boar.
That we may know of His entire form, He came down as a Brahmin,
Enslaved us and ruled us.
Lo,
We will hail him with a thousand names who has neither a name nor a form,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2019, 08:07:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #233 on: May 08, 2019, 09:30:10 AM »
Verse  2:


திருவார் பெருந்துறை
    மேயபிரான் என்பிறவிக்
கருவேர் அறுத்தபின்
    யாவரையுங் கண்டதில்லை
அருவாய் உருவமும்
    ஆயபிரான் அவன்மருவுந்
திருவாரூர் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

The Lord entempled at lofty and sublime Perunturai did away with the very germinating root of my embodiment.
Thence I beheld none else.
He is the God who is formless and who has also a form.
Let us sing Tiruvaaroor over which He presides,
and clap Thellenam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2019, 09:33:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #234 on: May 09, 2019, 07:34:11 AM »
Verse  3:

அரிக்கும் பிரமற்கும்
    அல்லாத தேவர்கட்கும்
தெரிக்கும் படித்தன்றி
    நின்றசிவம் வந்துநம்மை
உருக்கும் பணிகொள்ளும்
    என்பதுகேட் டுலகமெல்லாம்
சிரிக்குந் திறம்பாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

The Godhead of Siva was so poised that Vishnu, Brahma and all other Devas could not comprehend IT.
When the foolish world heard of His coming down to melt us and accept our services,
it but laughed.
Of this we will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 09, 2019, 07:36:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #235 on: May 09, 2019, 09:46:59 AM »
Verse  4:


அவமாய தேவர்
    அவகதியில் அழுந்தாமே
பவமாயங் காத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவமாய செஞ்சுடர்
    நல்குதலும் நாம்ஒழிந்து
சிவமான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

He is the Empyrean Light that saved me from delusive transmigration,
for-fended my getting sunk in the useless ways of the futile Devas and redeemed me.
When He soused us in the ever-new and salvific rays of Gnosis,
We ceased to be.
Let us sing how we gained atonement with Sivam and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 09, 2019, 09:49:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #236 on: May 10, 2019, 08:07:42 AM »
Verse  5:

அருமந்த தேவர்
    அயன்திருமாற் கரியசிவம்
உருவந்து பூதலத்தோர்
    உகப்பெய்தக் கொண்டருளிக்
கருவெந்து வீழக்
    கடைக்கணித்தென் உளம்புகுந்த
திருவந்த வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

Sivam that is inaccessible to Brahma, Vishnu and the Devas who are like unto rare Ambrosia.
Assuming a form came down for the upliftment of the dwellers of earth,
enslaved and ruled me.
He so cast His side-long look on me that the embryonic source of my embodiment was reduced to ashes.
He entered my heart and caused me to come by the beatitude of Bliss.
This we will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 10, 2019, 08:10:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #237 on: May 10, 2019, 11:43:42 AM »
Verse  6:


அரையாடு நாகம்
    அசைத்தபிரான் அவனியின்மேல்
வரையாடு மங்கைதன்
    பங்கொடும்வந் தாண்டதிறம்
உரையாடஉள் ளொளியாட
    ஒண்மாமலர்க் கண்களில்நீர்த்
திரையாடு மாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Lord whose waist is cinctured with a dancing snake came down,
concorporate with the daughter of Himavant and redeemed and ruled us.
With faltering words, hearts pervaded by soaring light and flower-soft and bright eyes screened by flooding tears,  we will sing His glory and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 10, 2019, 11:46:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #238 on: May 10, 2019, 11:48:38 AM »
Verse  7:


ஆவா அரிஅயன்இந்
    திரன்வானோர்க் கரியசிவன்
வாவாஎன் றென்னையும்பூ
    தலத்தேவலித் தாண்டுகொண்டான்
பூவார் அடிச்சுவடென்
    தலைமேற்பொ றித்தலுமே
தேவான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Ah !
Ah !
Siva - inaccessible to Vishnu,
Brahma,
Indra and Devas -,
bade me thus:
"Come,
do come."
Thus did He compulsively redeem me,
here on this earth.
As He impressed on my head the imprint of His flower-decked feet,
I stood divinized.
This,
We will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 10, 2019, 11:52:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #239 on: May 11, 2019, 07:43:24 AM »
Verse 8:

கறங்கோலை போல்வதோர்
    காயப்பிறப்போ டிறப்பென்னும்
அறம்பாவம் என்றிரண்
    டச்சந் தவிர்த்தென்னை ஆண்டுகொண்டான்
மறந்தேயுந் தன்கழல்நான்
    மறவா வண்ணம் நல்கியஅத்
திறம்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He did way with the dread of dharma as well as adharma,
Attached to the life and death of embodiment which swirls like the palm-leaves of a fan,
and redeemed me.
He conferred on me the gift of never-forgetting His ankleted feet,
Even if I should suffer from amnesia.
We will sing this,
His greatness,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2019, 07:45:52 AM by Subramanian.R »