Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 22161 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #195 on: April 27, 2019, 08:11:17 AM »
Verse  4:


காசணி மின்கள் உலக்கை யெல்லாங்
    காம்பணி மின்கள் கறையுரலை
நேச முடைய அடிய வர்கள்
    நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தித்
தேசமெல் லாம்புகழ்ந் தாடுங் கச்சித்
    திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில் பாடிப்
பாச வினையைப் பறித்து நின்று
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Adorn all pestles with medallions;
accoutre the darksome mortars with ciclations.
"May loving devotees flourish for ever!"
Thus hail them with benediction;
Hymn Tiruvekamban`s sacred shrine wrought of ruddy gold,
at Kacchi ? celebrate the world over -,
Get rid of the fettering twofold Karma,
Stand firm,
and singing,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2019, 08:14:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #196 on: April 27, 2019, 09:33:42 AM »
Verse  5:


அறுகெடுப் பார்அய னும்மரியும்
    அன்றிமற் றிந்திர னோடமரர்
நறுமுறு தேவர் கணங்க ளெல்லாம்
    நம்மிற்பின் பல்ல தெடுக்க வொட்டோம்
செறிவுடை மும்மதில் எய்த வில்லி
    திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில் பாடி
முறுவற்செவ் வாயினீர் முக்க ணப்பற்கு
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Vishnu and Brahma will gather Aruku-grass;
save them,
We will not suffer Indra,
the immortals and all Other grumbling heavenly host to gather it before we do it.
He is the Bowman who smote the puissant Three,
sky high and walled citadels.
We will sing Tiruvekamban's sacred shrine wrought of ruddy gold.
O ye red-lipped lasses of lovely smile,
for the ablutions of our triple eyed Sire,
we will pound perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2019, 09:36:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #197 on: April 27, 2019, 12:35:19 PM »
Verse  6:உலக்கை பலஓச்சு வார்பெரியர்
    உலகமெ லாம்உரல் போதா தென்றே
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார்
    காண உலகங்கள் போதா தென்றே
நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு
    நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடத் தந்த
மலைக்கு மருகனைப் பாடிப் பாடி
    மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Many lofty ones wield innumerable pestles;
Lo,
the whole world is insufficient as a mortar.
Devotees fore-gather in such number,
that there is not enough room in all the worlds.
For our welfare ? His devotees -,
He enslaved us to rule us,
Gave His lush and fresh flower-feet that we may wear them.
Well,
let us hail and sing the Son-in-law of Himavant and in delight pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2019, 12:38:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #198 on: April 27, 2019, 12:40:11 PM »
Verse  7:

சூடகந் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பத்
    தொண்டர் குழாமெழுந் தார்ப்ப ஆர்ப்ப
நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப
    நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பப்
பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை
    பங்கினன் எங்கள் பரா பரனுக்
காடக மாமலை அன்ன கோவுக்
    காடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 

While our armlets and bangles tinkle and jingle,
While devotee-throngs raise rapturous uproar again and again,
while town-folk sneer and jeer at us,
and while we too leer and fleer at them,
Let us,
for the ablutions of Him who is our Ens Entium,
who is our Sovereign,
Very like a huge and auric Mountain,
and who is Concorporate with Her from whose anklets engirding Her soft feet,
issues a tinkling sound,
We will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2019, 12:42:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #199 on: April 28, 2019, 08:08:07 AM »
Verse  8:


வாள்தடங் கண்மட மங்கை நல்லீர்
    வரிவளை ஆர்ப்பவண் கொங்கை பொங்கத்
தோள்திரு முண்டந் துதைந்தி லங்கச்
    சோத்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச் சொல்லி
நாட்கொண்ட நாண்மலர்ப் பாதங் காட்டி
    நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை இம்மை
ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப் பாடி
    ஆடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye innocent and young women whose eyes are large and bright !
While our striped bangles tinkle,
while our buxom breasts swell,
While holy ashes flash from our arms and foreheads,
we will,
again and again affirm thus:
"Obeisance to our Lord-God!"
He revealed to us who are worse than curs,
His sacred feet adorned with lush and fresh flowers.
And redeemed us in this very birth and rules us.
We will hail such ways of His in hymn and song and solemn strain.
For His ablutions we will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2019, 08:11:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #200 on: April 28, 2019, 12:15:15 PM »
Verse 9:


வையகம் எல்லாம் உரல தாக
    மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி
மெய்யெனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி
    மேதகு தென்னன் பெருந் துறையான்
செய்ய திருவடி பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி
ஐயன் அணிதில்லை வாண னுக்கே
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Let the entire earth be the mortar;
set therein the great Mount Meru as the pestle;
Pack it with Truth - the turmeric aplenty;
sing again and again the sacred and salvific feet of the sublime Southerner,
the One of Perunthurai and hold the pestle wrought of ruddy gold by the right hand,
and thus let us for the ablutions of the Sire - the Lord of beauteous Tillai -,
pound the perfuming Powder.

Arunachala Siva.-
« Last Edit: April 28, 2019, 12:28:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #201 on: April 28, 2019, 12:29:19 PM »
Verse  10:

முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட
    மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆடச்
சித்தஞ் சிவனொடும் ஆட ஆடச்
    செங்கயற் கண்பனி ஆட ஆடப்
பித்தெம் பிரானொடும் ஆட ஆடப்
    பிறவி பிறரொடும் ஆட ஆட
அத்தன் கருணையொ டாட ஆட
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While breasts adorned with chains of pearl swell and heave,
while chafers swarming over dense hair wheel round and round,
While mind with Siva sports and plays,
While tear-drops from ruddy and kayal-like eyes roll down and down,
while frenzied love for Siva leaps and leaps with Him,
while birth circles and circles round others and moves away,
And while the mercy of Sire moves in merry rounds let us,
for His ablutions,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2019, 12:32:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #202 on: April 29, 2019, 07:49:00 AM »
Verse  11:

மாடு நகைவாள் நிலாஎ றிப்ப
    வாய்திறந் தம்பவ ளந்து டிப்பப்
பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்ட வாறும்
    பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப் பாடித்
தேடுமின் எம்பெரு மானைத் தேடிச்
    சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத் தேறி
ஆடுமின் அம்பலத் தாடி னானுக்
    காடப் பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While the luster of teeth spreads moonlight at the sides and while pretty coral-line lips quiver,
Open your lips and sing.
Of His ways of redeeming and ruling us and of His enlisting us in His service sing and sing and go in quest of Him.
Grown inebriate in your bewildered quest,
you will duly get sobered;
think on this and dance.
For the ablutions of the Lord-Dancer at Tillai-Ambalam,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2019, 07:52:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #203 on: April 29, 2019, 12:14:38 PM »
Verse  12:


மையமர் கண்டனை வான நாடர்
    மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் றன்னை
ஐயனை ஐயர்பி ரானை நம்மை
    அகப்படுத் தாட்கொண் டருமை காட்டும்
பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்
    போதரிக் கண்ணிணைப் பொற்றொ டித்தோள்
பையர வல்குல் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

O damsels adorned with armlets of gold whose pairs of lotus-like eyes are streaked red and whose fore-laps are like the cobra hood !
His throat is tinted black;
He is the Elixir of heaven-dwellers;
He is the Dancer whose hue is like the ruby,
incarnadine;
He is the sublime One,
The Lord of the sublime ones;
He charmed us,
Enslaved us and revealed to us His rare nature.
He is Falsity unto the false and Truth unto the true.
Let us sing,
and for His ablutions,
Pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2019, 12:17:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #204 on: April 29, 2019, 12:19:31 PM »
Verse  13:

மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்க ருங்கண்
    வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்
என்னுடை ஆரமு தெங்க ளப்பன்
    எம்பெரு மான்இம வான்ம கட்குத்
தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்த கப்பன்
    தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்
பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கை நல்லீர்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye whose waists are fulgurant,
whose ruddy lips are coral-line,
whose eyes are dark,
whose teeth are white and whose soft words are melodious !
O lasses whose breasts are adorned with jewels of gold !
My sweet Nectar,
our Father and God is the Consort,
Son,
Father and Brother elder,
Unto the Daughter of Himavant !
Singing His Divine feet,
let us for His ablutions,
Pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2019, 12:22:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #205 on: April 30, 2019, 07:59:19 AM »
Verse  14:

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொ லிப்பத்
    தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை யாடச்
செங்கனி வாயித ழுந்து டிப்பச்
    சேயிழை யீர்சிவ லோகம் பாடிக்
கங்கை இரைப்ப அராஇ ரைக்குங்
    கற்றைச் சடைமுடி யான்க ழற்கே
பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

O ye beautiful-bejewelled belles !
While bangles of shell jingle and anklets tinkle,
while chaplets worn round the long hair flutter,
and while ruddy lips like unto Kovvai-fruit quiver,
Sing of Sivaloka.
Unto the divine feet of Him in whose strands of matted hair Ganga roars and trembling snakes hiss,
let us,
in soaring love,
Even as our breasts swell and heave,
For His ablutions,
pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2019, 08:01:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #206 on: April 30, 2019, 09:26:48 AM »
Verse  15:


ஞானக் கரும்பின் தெளிவைப் பாகை
    நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்
தேனைப் பழச்சுவை ஆயி னானைச்
    சித்தம் புகுந்துதித் திக்க வல்ல
கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டு கொண்ட
    கூத்தனை நாத்தழும் பேற வாழ்த்திப்
பானற் றடங்கண் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye goodly women whose large eyes are blue lilies !
He is the lucid essence of Gnosis which is supernal sugarcane;
He is its sweet lump;
He is the beatitude not to be secured by quest;
He is Honey that knows no decay;
He is the relish of fruits;
He is valiant to enter the heart and thither abide sweetly;
He is the King;
He is the One who does away with embodiment and rules us;
He is the Lord-Dancer:
so praise Him that tongue gets calloused.
Well,
for His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2019, 09:29:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #207 on: April 30, 2019, 12:01:17 PM »
Verse  16:ஆவகை நாமும்வந் தன்பர் தம்மோடு
    ஆட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல்
தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
    செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
சேவகம் ஏந்திய வெல்கொ டியான்
    சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Sing   of our gaining the holy company of devotees,
of the ways of our services that redeem us,
of His revealing to us His salvific flower feet unseen by the heavenly Devas even in their dreams,
of the opulent Bull whose signum is imprinted in His triumphant flag held in His right hand,
of Siva - the Lord-God -,
who smote the three citadels,
of the victorious Hero's names:
Of these singing and singing,
let us pound the perfuming powder,
blazing like ruddy gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2019, 08:00:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #208 on: May 01, 2019, 08:01:47 AM »
Verse  17:

தேனக மாமலர்க் கொன்றை பாடிச்
    சிவபுரம் பாடித் திருச்ச டைமேல்
வானக மாமதிப் பிள்ளை பாடி
    மால்விடை பாடி வலக்கை யேந்தும்
ஊனக மாமழுச் சூலம் பாடி
    உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று
போனக மாகநஞ் சுண்டல் பாடிப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Singing of His great meliferos Konrai flowers,
Singing of Sivaloka,
singing of the heavenly and glorious infant-moon worn on His sacred matted hair,
singing of His mount,
the Bull that is Vishnu,
singing of the flesh-tipped battle-axe and the trident held in His right hands,
And singing of His quaffing the venom as though it were His victuals,
so that the dwellers of heaven as well as earth might be saved,
Let us pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2019, 08:05:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #209 on: May 01, 2019, 09:41:20 AM »
Verse  18:


அயன்தலை கொண்டுசெண் டாடல் பாடி
    அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடிக்
கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்
    காலனைக் காலால் உதைத்தல் பாடி
இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி
    ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட
நயந்தனைப் பாடிநின் றாடி யாடி
    நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 


Singing His severing the head of Brahma and using it as a ball in His play,
singing His shattering the teeth of Surya,
singing His killing the Tusker and wearing its hide,
singing His kicking Death to death,
with His foot,
singing His smiting the three sky high citadels that sailed together,
And singing the great benevolence of His redeeming and ruling us ? the poor slaves -,
let us dance in due measure and then for our Lord pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2019, 09:44:54 AM by Subramanian.R »