Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 23161 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #150 on: April 05, 2019, 11:03:08 AM »
Verse  49:

சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.

Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One who is clad in the skin of a fierce tusker.
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom.
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium.
He is the lunatic that has me as His servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2019, 11:06:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #151 on: April 05, 2019, 11:07:32 AM »
Verse  50:

ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.


O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed the Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?

The 50 verse composition Neethal Vinnappam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2019, 11:11:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #152 on: April 06, 2019, 07:37:31 AM »
Tiru Embaavai:

Verse  1:

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேயென்னே
    ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.


O lass with bright and long eyes !
Having hearkened to our hymning the rare and immense Flame that is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound of the benedictory words in praise of the God of gods who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Embaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2019, 07:40:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #153 on: April 06, 2019, 07:41:44 AM »
Verse  2:


பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்நாம்
    பேசும்போ தெப்போதிப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
    சீசி யிவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடமீதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குக்
    கூசு மலர்ப்பாதந் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
    ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்.

In our confabulation during night as well as day,
You would say:
"My love is for Siva,
the supernal Flame."
Lo,
did you now transfer your love to your flower-strewn bed,
O you bejewelled belle?"
Fie,
fie on you,
O ye bejewelled?
Are these a few of your denigrating remarks?
Is this the time to sport and make fun?
He whose form is Light,
Has deigned to come down to grace us with His lotus-like feet which shy away when the celestial beings hail them.
He is the Lord of Sivaloka.
He is the Lord-God of the Chitrambalam at Tillai.
Who indeed are His loving devotees?
Who indeed are we,
Embaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2019, 07:45:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #154 on: April 07, 2019, 09:30:10 AM »
Verse  3:


முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
    அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன்என் றள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
    பத்துடையீர் ஈசன் பழவடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த் தாட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
    எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம்சிவனை
    இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய்.

O One whose teeth are white as pearl !
You will daily wake up before we bestir,
come before us and affirm thus:
"The form of our Sire is bliss.
He is the One ambrosial."
Thus,
even thus,
will you utter words suffused with your salival sweetness.
"Well,
come,
open your door."
You foster great love for our God;
Yours indeed is hoary servitorship.
If you who are established in the service of Siva,
do away with our ? the new servitors' littleness and rule us,
Will it spell evil?
"Ha,
is your love deceptive?
Do we not all of us,
Know that your love is true?
Will not those of chastened heart,
hymn and hail our Siva?
Well,
we who have come to wake you up,
Deserve all these,"
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2019, 09:35:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #155 on: April 07, 2019, 09:36:56 AM »
Verse 4:

ஒள்நித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
    கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
    கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உள்நெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவந்து
    எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய்.

O One of pearly white teeth,
has it not dawned yet for you?
Have they all ? the beautiful warblers,
arrived?
We will count and report to you truly.
Yet do not meanwhile,
Close your eyes and waste your time.
He is the peerless and supernal Catholic.
He is the lofty import of the Vedas.
He is the One that sweetens our vision.
We should so sing of Him that our hearts should melt and our souls should dissolve in ecstasy.
So,
we will not do the reckoning.
May you come out and do it.
If there be any deficit in number,
Go back to slumber on,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 07, 2019, 09:40:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #156 on: April 08, 2019, 08:06:07 AM »
Verse  5:

மாலறியா நான்முகனும் காணா மலையினைநாம்
    போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
    ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டும்
    சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்று
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
    ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். 

"We know of Annamalai unknown to Vishnu and unseen by Brahma,
the Four-faced."
Thus you -- the deceptive one in whose mouth,
milk and honey flow--,
Articulate falsehoods in which you are well versed.
Come and unbar the doors of your threshold.
Lo,
the earth,
the heaven and the dwellers of other planets,
admiring His beauty -- rare to be comprehended --,
sing of His great qualities by which He enslaves us,
rids us of our flaws and rules us in grace.
Thus they hail Him and chant:
"Siva !
O Siva !"
Though they cry hoarse,
You whose tresses are perfumed,
do not feel it,
Aye,
do not feel it.
Such is your plight,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 08, 2019, 08:10:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #157 on: April 09, 2019, 08:13:04 AM »
Verse 6:


மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
    நானே யெழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
    வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும்
    ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.O gazelle-like one,
you said:
"On the morrow,
I myself will come to wake ye up."
Pray,
tell us the direction into which your promise shamelessly frittered away.
Has it not dawned for you yet?
Unto us who come singing the lofty,
long,
ankleted and sacred feet of Him who is unknown to the heaven,
the earth and all else,
And who on His own free volition deigns to come down to foster us and rule us by enslaving us,
You open not your lips.
Neither does your body melt in love.
Such deportment befits you alone.
Lo,
bestir Yourself and come forth to sing Him who is our Lord as well as of others,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2019, 08:16:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #158 on: April 09, 2019, 08:18:35 AM »
Verse  7:

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலஅமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய்.

O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One impossible to know of by the many celestial beings.
He is the God of sublime greatness.
When divine instruments blare His glory,
you would open your lips and say:
"Siva,
Siva!"
Even before the sound `Tennaa` is uttered,
You would melt like wax in fire.
Now listening to our several praises of Him as "my Chief,
my Monarch and my nectarean One", Will you still slumber on?
Like the grotesque  and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can we say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2019, 08:22:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #159 on: April 09, 2019, 08:24:19 AM »
Verse  8:


கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய்.

When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere.
When instrument melodiously give out seven-fold music,
White conches blare everywhere
Well,
we sang of the lofty and nonpareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You open not your lips.
Is this indeed the state of hers who in love is devoted to Siva, like Vishnu whose bed is the sea of milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 09, 2019, 08:27:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #160 on: April 10, 2019, 07:38:21 AM »
Verse  9:


முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
    பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉன் சீரடியோம்
    உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவ ராவார் அவர்உகந்து
    சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    என்ன குறையும் இலோமேலோர் எம்பாவாய்.


O Ens who is more ancient than all the most ancient !
O One whose nature is more new than the most new !
We who have You as our Lord-God,
are Your glorious slaves.
We will but adore the scared feet of Your servitors;
We will belong only to them,
it is they who will be our respective husbands.
What,
in joy,
they bid us,
We will do,
as their slaves.
O our Sovereign-Lord !
If You bless us thus,
we will lack nothing,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 10, 2019, 07:40:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #161 on: April 10, 2019, 11:17:39 AM »
Verse 10:


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
    போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
    வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
    கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
    ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய். 


Far beyond the seven nether worlds are His ineffable flower-feet !
His flower-studded crown is the very peak of all scriptures !
He is concorporate with His Consort !
His sacred form is not one only.
He is the Genesis of the Vedas.
He is but hailed by heaven and earth inadequately.
Lo,
His servitors are legion.
O ye flawless clan of hierodules attached to the shrine of Siva !
What indeed is His town?
What is His name?
Who are His kin?
Who are strangers unto Him?
How may He be sung,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 10, 2019, 11:20:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #162 on: April 10, 2019, 11:22:48 AM »
Verse 11:


மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய்.

O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 10, 2019, 11:26:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #163 on: April 11, 2019, 08:00:15 AM »
Verse  12:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடும்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோர் எம்பாவாய்.

He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Tillai,
holding fire In His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves the heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool,  the while chafers circle and bombinate over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles and ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail the auric feet of the Lord and plunge in the great spring,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 11, 2019, 08:03:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48144
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #164 on: April 11, 2019, 12:05:57 PM »
Verse  13:

பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோர் எம்பாவாய்.

The pool of deep and swelling water is like unto the harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva,
as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes and of devotees that come there to wash off their impurities..
Let us barge into the swelling water,
plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers and bathe that our breasts and the pool water swell.
Empaavaai !

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 11, 2019, 12:09:19 PM by Subramanian.R »