Author Topic: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam  (Read 27550 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #120 on: March 30, 2019, 09:44:03 AM »
Verse 19:

மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டைநின் மன்னருள்
    தீக்கொளுவும்
விடங்க என்றன்னை விடுதிகண் டாய்என்
    பிறவியைவே
ரொடுங்களைந் தாண்டுகொள் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கொடுங்கரிக் குன்றுரித் தஞ்சுவித் தாய்வஞ்சிக்
    கொம்பினையே.


O Self-born who gutted with the fire of Your ever-during Grace the thicket of my cruel Karma !
Will You forsake me?
Do pluck out my embodiment,
root and all and rule me,
O King of Uttharakosamangkai !
You excoriated the fierce tusker ? a dark hill --,
and made her go afraid, she who is lithe like the Vanji-liana

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2019, 09:47:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #121 on: March 30, 2019, 09:49:07 AM »
Verse  20:

கொம்பரில் லாக்கொடி போல்அல மந்தனன்
    கோமளமே
வெம்புகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணர்
    நண்ணுகில்லா
உம்பருள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
அம்பர மேநில னேஅனல் காலொடப்
    பானவனே.O Pulchritude par excellence !
You abide in the Empyrean which is inaccessible to the celestial beings !
O Sovereign Of sempiternal Uttharakosamangkai,
You are Heaven,
earth,
fire,
air and water.
I wilt Like the creeper that is without a prop.
Alas,
I languish sorely.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2019, 09:53:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #122 on: March 30, 2019, 09:57:07 AM »
Verse  21:


ஆனைவெம் போரிற் குறுந்தூ றெனப்புல
    னால்அலைப்புண்
டேனையெந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்துத்
தேனையும் பாலையும் கன்னலை யும்அமு
    தத்தையும்ஓத்
தூனையும் என்பி னையும்உருக் காநின்ற
    ஒண்மையனே.


Like brambles and briars caught under the feet of fighting elephants,
I am tossed about by my senses.
O radiant One who sweetly pervades the mind of this karma-ridden one,
like honey,
Milk,
sweet-cane-juice and ambrosia !
You thaw my flesh and bones.
O my Father,
will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2019, 09:59:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #123 on: March 30, 2019, 10:01:22 AM »
Verse  22

ஒண்மைய னேதிரு நீற்றைஉத் தூளித்
தொளிமிளிரும்
வெண்மைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்
யடியவர்கட்
கண்மைய னேஎன்றுஞ் சேயாய் பிறற்கறி
தற்கரிதாம் பெண்மைய னேதொன்மை ஆண்மைய னேஅலிப் பெற்றியனே.

O radiant !
O One dazzling white with the Holy Ash with which You are bedaubed !
O One close to the true Servitors and far away from others !
O One of womanliness ? rare to be comprehended !
O One of hoary manliness !
O One who is sexless !
Will You let go Your hold on me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2019, 10:03:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #124 on: March 30, 2019, 10:04:42 AM »
Verse  23:


பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச்
    சுருக்குமன்பின்
வெற்றடி யேனை விடுதிகண் டாய்விடி
    லோகெடுவேன்
மற்றடி யேன்றன்னைத் தாங்குநர் இல்லைஎன்
    வாழ்முதலே
உற்றடி யேன்மிகத் தேறிநின் றேன்எனக்
    குள்ளவனே.


I but augment my flaws and faults with what I am endowed with.
I am a futile servitor whose love gets shrunk and shrunk.
Will You let go your hold on me?
If You do so,
I will perish.
There is none else my support.
O the Source of my life !
O One who indwells me!
Blessed with Your presence,
I stand clarified.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2019, 10:07:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #125 on: March 31, 2019, 07:45:08 AM »
Verse  24:

உள்ளன வேநிற்க இல்லன செய்யும்மை
    யற்றுழனி
வெள்ளன லேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மாத்தடக்கைப்
பொள்ளனல் வேழத் துரியாய் புலன்நின்கட்
    போதலொட்டா
மெள்ளென வேமொய்க்கும் நெய்க்குடந் தன்னை
    எறும்பெனவே.

O One who wears the hide of a stately tusker
Whose hollow proboscis is big,
broad and long !
Like ants leisurely swarming over a pot of ghee,
My senses swarm over me and prevent me from reaching You.
Ignoring what I should do,
All-befuddled,
I do forbidden things in din and white heat.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2019, 07:47:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #126 on: March 31, 2019, 07:48:48 AM »
Verse  25:


எறும்பிடை நாங்கூ ழெனப்புல னால்அரிப்
    புண்டலந்த
வெறுந்தமி யேனை விடுதிகண் டாய்வெய்ய
    கூற்றொடுங்க
உறுங்கடிப் போதவை யேஉணர் வுற்றவர்
    உம்பரும்பர்
பெறும்பத மேஅடி யார்பெய ராத
    பெருமையனே.

Like an earth-worm amidst ants,
I am gnawed by senses,
and I,
the worthless,
lonely one,
stand tossed about.
You are the grand beatitude of them who are merged with your fragrant,
flower feet,  one of which kicked fierce Death to death.
O glorious One that never parts from your servitor,
will You let go Your hold on me?

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2019, 07:52:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #127 on: April 01, 2019, 08:37:02 AM »
Verse  26:

பெருநீ ரறச்சிறு மீன்துவண் டாங்கு
    நினைப்பிரிந்து
வெருநீர்மை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    கங்கைபொங்கி
வருநீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி
    வடிவின்வெள்ளைக்
குருநீர் மதிபொதி யுஞ்சடை வானக்
    கொழுமணியே.

In the hollow formed by the swelling water of the great Ganga,
floats a little bark defying the current.
In form.
Like that bark is the white,
colorful and cool crescent which crawls in Your dense matted hair.
O splendorous and supernal Ruby !
Like the little fish that wilt when dries the abundant water,
I,
the worthless one,
languish.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2019, 08:39:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #128 on: April 01, 2019, 11:55:49 AM »
Verse 27:

கொழுமணி யேர்நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச்
    சென்றுகுன்றி
விழுமடி யேனை விடுதிகண் டாய்மெய்ம்
    முழுதுங்கம்பித்
தழுமடி யாரிடை ஆர்த்துவைத் தாட்கொண்
    டருளிஎன்னைக்
கழுமணி யேஇன்னுங் காட்டுகண் டாய்நின்
    புலன்கழலே. 

I ascend the hillocks of breasts of those whose smiles sparkle like the pearl serene,
and fall down enervated.
Will You forsake me ? You servitor?
You placed me fittingly amidst Your devotees that weep,
their entire frame thrilled,
And rule me.
O chastening Gem that cleanses the soul's dirt,
Be pleased ever more to reveal Your ankleted feet of Gnosis.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2019, 11:57:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #129 on: April 01, 2019, 11:59:15 AM »
Verse  28:


புலன்கள் திகைப்பிக்க யானுந் திகைத்திங்கொர்
    பொய்ந்நெறிக்கே
விலங்குகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணும்
    மண்ணுமெல்லாங்
கலங்கமுந் நீர்நஞ் சமுதுசெய் தாய்கரு
    ணாகரனே
துலங்குகின் றேன்அடி யேன்உடை யாய்என்
    தொழுகுலமே.

My senses bewildered,
I stand dazed.
I am destined to stray into the false path.
Will You forsake me?
Even as the entire earth and the sky were steeped in a dreadful turmoil,
O Mercy-incarnate !
You quaffed the oceanic venom.
O my Lord-Owner !
O God vouchsafed to my clan !
I,
Your servitor,
Stand clarified by Your grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2019, 12:01:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #130 on: April 01, 2019, 12:02:51 PM »
Verse  29:


குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற்
    றச்சிலையாம்
விலங்கல்எந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்பொன்னின்
    மின்னுகொன்றை
அலங்கலந் தாமரை மேனிஅப் பாஒப்
    பிலாதவனே
மலங்களைந் தாற்சுழல் வன்தயி ரிற்பொரு
    மத்துறவே.

You weeded out my pride of family.
You annulled my flaws.
O my Father, whose triumphant bow is a mountain !
Will you forsake me?
O Sire whose body blazes like the beautiful red lotus and who wears a wreath of golden konrai!
O One beyond compare !
Like the stick that churns the curds,
I am stirred by the five senses.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2019, 12:06:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #131 on: April 01, 2019, 12:10:19 PM »
Verse  30:

மத்துறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது
    வக்கலங்கி
வித்துறு வேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமிலைச்சிக்
கொத்துறு போது மிலைந்து குடர்நெடு
    மாலைசுற்றித்
தத்துறு நீறுடன் ஆரச்செஞ் சாந்தணி
    சச்சையனே.

Adorned with a white skull and bunches of konrai flowers,
You were on Your neck a long garland like unto dangling entrails.
You are bedaubed with the Holy Ash That is splendorous;
Your body is ruddy with the paste of sandal wood.
O One whose hue is like Vetchi's !
O One who is ever young !
Will You forsake me who am getting singed by the five senses,
and who am rooted in such agitation as when the cool curds are stirred by the churning stick.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2019, 12:13:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #132 on: April 02, 2019, 07:59:08 AM »
Verse  31:

சச்சைய னேமிக்க தண்புனல் விண்கால்
    நிலம்நெருப்பாம்
விச்சைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்வெளி
    யாய்கரியாய்
பச்சைய னேசெய்ய மேனிய னேயொண்
    படஅரவக்
கச்சைய னேகடந் தாய்தடந் தாள
    அடற்கரியே.

O ever-young Lord !
Such is Your greatness that You stand as the exceedingly cool water,
ether,
air,
Earth and fire.
O One who is white,
black and also green in hue !
O One whose body is incarnadine !
You wear in Your waist the splendorous hooded cobra,
as Your cincture.
O Victor of the mighty board-footed tusker!
Will you forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2019, 08:01:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #133 on: April 02, 2019, 11:46:05 AM »
Verse  32:

அடற்கரி போல்ஐம் புலன்களுக் கஞ்சி
    அழிந்தஎன்னை
விடற்கரி யாய்விட் டிடுதிகண் டாய்விழுத்
    தொண்டர்க்கல்லால்
தொடற்கரி யாய்சுடர் மாமணி யேசுடு
    தீச்சுழலக்
கடற்கரி தாய்எழு நஞ்சமு தாக்குங்
    கறைக்கண்டனே.

O One,
rare to be apprehended save by Your Supreme servitor !
O bright-rayed Ruby great !
Even as fierce fire raged and swirled,
rose from the sea the rare venom,
You transformed it into nectar.
O One who sports in Your throat a dark patch !
I stand quelled by the senses five which are puissant like a warring tusker.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2019, 11:49:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Reply #134 on: April 02, 2019, 11:51:13 AM »
Verse  33:

கண்டது செய்து கருணைமட் டுப்பரு
    கிக்களித்து
மிண்டுகின் றேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    விரைமலர்த்தாள்
பண்டுதந் தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக்
    கூவித்தென்னைக்
கொண்டென்எந் தாய்களை யாய்களை யாய்
    குதுகுதுப்பே.

Our Sire,
having quaffed the honey of Your mercy I grew inebriate,
did things mind-borne and roamed about in pride.
Will You forsake me?
Even as ere while,
You graced me with Your kindness,
And lotus-flower-like feet,
bless me again with them and bid me render unto You holy service which You should deign to accept and weed out from me the prideful inebriation that bars deliverance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2019, 11:54:11 AM by Subramanian.R »