Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 63462 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #780 on: January 27, 2019, 08:30:55 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse 1:


பரவும் பரிசொன் றறியேன்நான்
    பண்டே உம்மைப் பயிலாதேன்
இரவும் பகலும் நினைந்தாலும்
    எய்த நினைய மாட்டேன்நான்
கரவில் அருவி கமுகுண்ணத்
    தெங்கங் குலைக்கீழ்க் கருப்பாலை
அரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

The floods that arrive without failure to submerge the Areca-palms, of God having Aiyāṟu on the bank of Kāveri of waves which make a noise along with the sound of the sugar-cane press, under the coconut tree with clusters of fruits as your place.
Please help me I do not know even a little of the proper manner of praising you,
as I did not come to you in previous births, to worship you.  Though I think of you night and day I do not adequately concentrate on you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2019, 08:34:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #781 on: January 28, 2019, 07:30:06 AM »
Verse  2:


எங்கே போவே னாயிடினும்
    அங்கே வந்தென் மனத்தீராய்ச்
சங்கை யொன்று மின்றியே
    தலைநாள் கடைநா ளொக்கவே
கங்கை சடைமேற் கரந்தானே
    கலைமான் மறியுங் கனல்மழுவும்
தங்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Wherever I may go the affection on the first day and the last day being neither more nor less, with the least doubt you having come there and staying in my mind having the Ganga on the matted locks, and the young stag and a burning red hot iron to stay on the hands, oh God who has Aiyaṟu as his place which is on the bank of the river Kaveri having waves!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2019, 07:32:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #782 on: January 28, 2019, 10:12:35 AM »
Verse  3:

மருவிப் பிரிய மாட்டேன் நான்
    வழிநின் றொழிந்தேன் ஒழிகிலேன்
பருவி விச்சி மலைச்சாரற்
    பட்டை கொண்டு பகடாடிக்
குருவி யோப்பிக் கிளிகடிவார்
    குழல்மேல் மாலை கொண்டோட்டம்
தரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Having played with elephants with the barks of trees in the slopes of the mountain belonging to Vicci, (which is situated in the region of Paruvi. NOTE_HISTORY: It is argued that these three names are of three different sons who originated three different branches of the family, viz. Paruvi, Kaivra and Talakād.
But the records of Avini of Talakād show that Paruvi-vishaya i.e. Paruvi region was within him A History of Karnātāka by Dr.P.B.Desai, 1970; page 66-67 NOTE_HISTORY: The Ganga records of this period speak distinctly of two houses, the Pāruvis and the members of Taḷakād house of which the former seems to have been befriended by the Pallavas. The Kongu country by Dr. M.Arokiaswami p.;
PP_X: A chieftain by name Vicci is mentioned in Kuṟuntokai, as having fought with the kings who had the right to wear crowns Kuṟuntokai, 328, Kapilar PP_X: the court-poet of Pāri, took his daughters and requested Vicci to marry them, which he refused for fear of incurring the enmity of the three Tamiḻ Kings Puṟam, 200 flowing swiftly snatching the garlands on the tresses of hair of girls who drive small birds of flee and scare away parrots in the millet farms oh God! )

Who has Aiyāṟu as your place which is on the bank of the Kāveri with noisy waves!
I shall not leave you after coming into close contact with you so many times.
I stood steadfast in the way allotted to me; I shall not deviate from it at any time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2019, 10:17:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #783 on: January 28, 2019, 10:20:19 AM »
Verse  4:

பழகா நின்று பணிசெய்வார்
    பெற்ற பயனொன் றறிகிலேன்
இகழா துமக்காட் பட்டோர்க்கு
    வேக படமொன் றரைச்சாத்திக்
குழகா வாழைக் குலைதெங்கு
    கொணர்ந்து கரைமேல் எறியவே
அழகார் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh!  God who has Aiyāṟu as your place, which is on the bank of the Kāveri with waves made beautiful by throwing on the banks the cluster of plantain fruits and clusters of coconuts! Before those who became your protege without despising you, one who wears on the waist a single cloth.  Youth!  I am unable to understand the benefit that those who have rendered service to you having been familiar with you for a long time. Those who perform any service to you perform it without the idea of expecting any reward. I shall also do likewise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2019, 10:24:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #784 on: January 28, 2019, 10:26:03 AM »
Verse  5:


பிழைத்த பிழையொன் றறியேன்நான்
    பிழையைத் தீரப் பணியாயே
மழைக்கண் நல்லார் குடைந்தாட
    மலையும் நிலனுங் கொள்ளாமைக்
கழைக்கொள் பிரசங் கலந்தெங்குங்
    கழனி மண்டிக் கையேறி
அழைக்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

When ladies who have cool eyes bathe jumping into the water, the floods rising so high in level that the mountain and the plains could not contain it.  Mingling with the honey kept in the bamboos, filing up all the fields, rising on the ridges.  Oh God!
Who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kāveri, with waves which produce a big noise.  I do not know any mistake that I have committed.
If there is any mistake committed without intention and without my knowledge, please bestow on me your grace to remove it

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2019, 10:29:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #785 on: January 29, 2019, 07:09:39 AM »
Verse  6:


கார்க்கொள் கொன்றை சடைமேலொன்
    றுடையாய் விடையாய் கையினான்
மூர்க்கர் புரமூன் றெரிசெய்தாய்
    முன்நீ பின்நீ முதல்வன்நீ
வார்கொள் அருவி பலவாரி
    மணியும் முத்தும் பொன்னுங்கொண்
டார்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !


Oh God!  Who has on your matted locks, a garland of Koṉṟai which blossoms in the winter!  One who has a bull!  You who burnt the three cities of the angry persons by the dexterity of your hand. You existed before all you survive even after all things are destroyed.  You are the first cause.  Oh God who has the shrine of Aiyāṟu on the bank of the Kaveri with waves which roars pushing along gold, pearls, by its many streams which flow continuously. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 07:12:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #786 on: January 29, 2019, 07:14:06 AM »
Verse 7:

மலைக்கண் மடவாள் ஒருபாலாய்ப்
    பற்றி உலகம் பலிதேர்வாய்
சிலைக்கொள் கணையால் எயில்எய்த
    செங்கண் விடையாய் தீர்த்தன்நீ
மலைக்கொள் அருவி பலவாரி
    மணியும் முத்தும் பொன்னுங்கொண்
டலைக்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

You wander throughout the world for alms, having on one half the lady, who was born in the mountain! You have a red-eyed bull and discharged an arrow which is fired to the bow, on the forts.  You are the pure and holy person.  Many streams which take their source in the mountain, having taken in a swoop precious stones, pearls and gold.  God who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kaveri with waves, which washes them on the bank,  please help me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 29, 2019, 07:17:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #787 on: January 29, 2019, 10:31:04 AM »
Verse  8:

போழும் மதியும் புனக்கொன்றை
    புனல்சேர் சென்னிப் புண்ணியா
சூழும் அரவச் சுடர்ச்சோதீ
    உன்னைத் தொழுவார் துயர்போக
வாழும் அவர்கள் அங்கங்கே
    வைத்த சிந்தை உய்த்தாட்ட
ஆழுந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

God who is the embodiment of all virtues on whose head had a crescent moon, Koṉṟai growing in the forest region, and water are gathered together.  God who has the form of light with flames and who has worn cobras which surround and crawl in order that those who worship you may be free from sufferings and for people who live in their places, to be directed by their loving minds to have a dip in the river.  Oh God who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kaveri with waves, which is very deep, please help me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 29, 2019, 10:34:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #788 on: January 29, 2019, 10:36:01 AM »
Verse  9:


கதிர்க்கொள் பசியே யொத்தேநான்
    கண்டே னும்மைக் காணாதேன்
எதிர்த்து நீந்த மாட்டேன்நான்
    எம்மான் றம்மான் தம்மானே
விதிர்த்து மேகம் மழைபொழிய
    வெள்ளம் பரந்து நுரைசிதறி
அதிர்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh God who is the father of my father and his father!  At first scattering drops as the clouds poured down torrential rain the floods spreading everywhere and scattering foams, Oh God, who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kāveri which has roaring waves!  Please help me.  I saw you as a hungry person would look at corns of paddy.  I did not see you as he would see the food cooked from paddy.  I am not able to swim upstream in the river. (The first line means this: Sundarar saw the shrine on the northern bank but could not go there and worship God in his presence because of the floods and there were no boats.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 10:40:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #789 on: January 29, 2019, 10:41:43 AM »
Verse  10:


கூசி அடியார் இருந்தாலுங்
    குணமொன் றில்லீர் குறிப்பில்லீர்
தேச வேந்தன் திருமாலும்
    மலர்மேல் அயனுங் காண்கிலார்
தேசம் எங்கும் தெளிந்தாடத்
    தெண்ணீர் அருவி கொணர்ந்தெங்கும்
வாசந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

The people in the country to bathe sprinkling the water on their heads, Oh God, in the shrine in Aiyāṟu on the bank of the Kāveri which stays everywhere bringing with it streams with clear water!  Please help me though the devotees are shy to express explicitly their wants.  You do not have the nature of fulfilling their wants. Understanding them you do not have even the idea to do so. Vishnu, the master of the world and Brahma who is seated on a lotus flower, are unable to see you when those two great gods were unable to see you, how can other small people see you?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 10:45:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #790 on: January 29, 2019, 10:47:08 AM »
Verse  11:


கூடி அடியார் இருந்தாலும்
    குணமொன் றில்லீர் குறிப்பில்லீர்
ஊடி இருந்தும் உணர்கிலேன்
    உம்மைத் தொண்டன் ஊரனேன்
தேடி எங்குங் காண்கிலேன்
    திருவா ரூரே சிந்திப்பன்
ஆடுந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh God who are in the shrine on the bank of the Kāveri with dancing waves!
Though the devotees join with you without leaving you, you do not have the nature of granting your grace.  You do not even have the thought of granting your grace.
Though I am sulky towards you, I do not give up that I, your servant and having the name of Ūraṉ, I am not able to find you anywhere, searching for you everywhere.
I shall fix my thoughts on Tiruvārūr only.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 10:53:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #791 on: January 29, 2019, 10:55:49 AM »
Tiru Ketaram:

Verse 1:


வாழ்வாவது மாயம்மிது
    மண்ணாவது திண்ணம்
பாழ்போவது பிறவிக்கடல்
    பசிநோய்செய்த பறிதான்
தாழாதறஞ் செய்ம்மின்தடங்
    கண்ணான்மல ரோனும்
கீழ்மேலுற நின்றான்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.

That the body which creates hunger is not permanent, is unreal.
It is definite that it will become dust.
The ocean of births and deaths should be got rid of.
People of this world, "Do charity without a moment's delay."
Utter the name of Kētāram, which is the place of Siva who was the cause for Vishnu who has eyes and Brahma who is in a lotus flower respectively to dig into the earth and to fly in the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 10:59:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #792 on: January 29, 2019, 11:01:05 AM »
Verse 2:


பறியேசுமந் துழல்வீர்பறி
    நரிகீறுவ தறியீர்
குறிகூவிய கூற்றங்கொளு
    நாளால் அறம் உளவே
அறிவானிலும் அறிவான்நல
    நறுநீரொடு சோறு
கிறிபேசிநின் றிடுவார்தொழு
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world your wander carrying the burden of the body.
You do not know that foxes tear this body and eat it, after your death.
Can you think of charity for you when the summons of the god of death come to take your life on the appointed day of death?  Therefore utter the name of Kētāram which is worshipped by people who offer guests, speaking kind words good fragrant water and food with an intelligence knowing better than the celestial beings, who know what is to be known. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2019, 11:04:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #793 on: January 30, 2019, 07:13:48 AM »
Verse  3:


கொம்பைப்பிடித் தொருக்காலர்க
    ளிருக்கான்மலர் தூவி
நம்பன்நமை யாள்வான்என்று
    நடுநாளையும் பகலும்
கம்பக்களிற் றினமாய்நின்று
    சுனைநீர்களைத் தூவிச்
செம்பொற்பொடி சிந்துந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world holding a stick as support, some hosts of celestial beings who have one leg scattering flowers chanting Vedic mantras, thinking Siva will admit us into his grace, the place of Siva where they worship Siva during midnight and day.
The herd of male elephants tied to pillars stand in a row sprinkling water from the many mountain springs, utter the name of Tirukkētāram where the elephants after draining the water from the springs scatter power of gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 07:16:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #794 on: January 30, 2019, 09:58:50 AM »
Verse  4:


உழக்கேயுண்டு படைத்தீட்டிவைத்
    திழப்பார்களுஞ் சிலர்கள்
வழக்கேயெனிற் பிழைக்கேமென்பர்
    மதிமாந்திய மாந்தர்
சழக்கேபறி நிறைப்பாரொடு
    தவமாவது செயன்மின்
கிழக்கேசல மிடுவார்தொழு
    கேதாரமெ னீரே.Dull-headed people of this world!
Accumulating wealth, eating food prepared from rice being only one fourth of the madras measure, there are also some who lose, after hoarding the money,
if they are told that doing charity is the proper thing, they will say it is a mistake to do. So do not perform joining with those who fill their stomachs by unrighteous means, that acts of ceremonial fasting which is their action.  Utter the name of Kētāram, which those perform morning worship, offer ablutions of water facing east at sunrise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:02:35 AM by Subramanian.R »