Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 64070 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #705 on: January 13, 2019, 11:59:04 AM »
Verse  9:

மட்டுலா மலர்கொண் டடியிணை வணங்கும்
    மாணிதன் மேல்மதி யாதே
கட்டுவான் வந்த காலனை மாளக்
    காலினால் ஆருயிர் செகுத்த
சிட்டனே செல்வத் திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனே செழுமறை பகர்ந்த
பட்டனே அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

God well-versed in Vedic lore, who destroyed the precious life of the Yama, god of death, who came without any regard, to bind by the noose Markaṇṭeyaṉ, the bachelor who fell prostrate at the feet of Siva, with flowers from which fragrance was spreading, with the leg!  The god in Tirumullaivāyil of great wealth!
The spiritual preceptor who gave out the meanings of the Vedas, which are eternal.
Root out the sufferings that I your slave have to undergo.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 12:02:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #706 on: January 13, 2019, 12:04:21 PM »
Verse  10:


சொல்லரும் புகழான் தொண்டைமான் களிற்றைச்
    சூழ்கொடி முல்லையாற் கட்டிட்
டெல்லையில் இன்பம் அவன்பெற வெளிப்பட்
    டருளிய இறைவனே என்றும்
நல்லவர் பரவுந் திருமுல்லை வாயில்
    நாதனே நரைவிடை ஏறீ
பல்கலைப் பொருளே படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Binding the elephant of the King, Tontaimaṉ, whose fame could not be described in so many words, by the creeper of Arabian jasmine which was spreading everywhere,
the Lord who pervades everywhere and who appeared before him to bestow on him happiness which has no limits!  The master who is praised always by good people and who is in Tirumullaivāyil!  God who rides on a white bull! The meaning of many arts!
Root out the sufferings I undergo.  (The first two lines deal about a local legend about this temple. There is a bronze of Toṇṭaimāṉ in the temple.) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 12:07:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #707 on: January 13, 2019, 12:09:21 PM »
Verse  11:


விரைதரு மலர்மேல் அயனொடு மாலும்
    வெருவிட நீண்டஎம் மானைத்
திரைதரு புனல்சூழ் திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனை நாவல்ஆ ரூரன்
உரைதரு மாலைஓர் அஞ்சினோ டஞ்சும்
    உள்குளிர்ந் தேத்தவல் லார்கள்
நரைதிரை மூப்பும் நடலையும் இன்றி
    நண்ணுவர் விண்ணவர்க் கரசே.

Our Lord who grew tall as a column of fire, Brahma who is seated on a fragrant lotus and the god in Tirumullaivāyil surrounded by water with waves. Those who are able to praise Siva to the complete satisfaction of their heart, with the ten verses which are like garlands and which were composed by Arūraṉ of Nāvalūr, without grey hairs, wrinkles, old age and death will attain the position of being the King of the celestial beings.

Padigam on Vata Tirumullai Vayil completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 12:13:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #708 on: January 13, 2019, 12:15:23 PM »
Tiru Avatuturai:

Verse 1:

கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா
    கால காலனே காமனுக் கனலே
பொங்கு மாகடல் விடமிடற் றானே
    பூத நாதனே புண்ணியா புனிதா
செங்கண் மால்விடை யாய்தெளி தேனே
    தீர்த்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அங்க ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

Chief of the immortals!
Who are my relations except yourself?
Siva who bears on his long matted locks, Ganga.
The master of the group of Bhutas!
The god of death to the god of death himself!
Who was the fire that consumed Manmatha!
Who has in his neck the poison of the big raging ocean!
The master of all living beings!
The embodiment of all virtuous acts!
The pure god!
Who has as the bull Vishnu who has red eyes!
Who is the clear honey without sediments!
Who is the holy waters!
The god with boundless grace who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 12:20:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #709 on: January 14, 2019, 07:05:56 AM »
Verse 2:


மண்ணின் மேல்மயங் கிக்கிடப் பேனை
    வலிய வந்தெனை ஆண்டுகொண் டானே
கண்ணி லேன்உடம் பில்லடு நோயாற்
    கருத்த ழிந்துனக் கேபொறை யானேன்
தெண்ணி லாஎறிக் குஞ்சடை யானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அண்ண லேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Who are my relations except you?
Siva who admitted me, who lay inactive in this world being bewildered, coming voluntarily towards me!
I lost my eyesight for some time.
I become a burden to yourself, my intention being shattered by the physical diseases which afflicted me.  He who has matted locks which spreads clear moonlight!
My Lord!
The chief who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"

Sundarar suffered from loss of eyesight and some disease in his body for sometime.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2019, 07:10:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #710 on: January 14, 2019, 08:32:53 AM »
Verse  3:


ஒப்பி லாமுலை யாள்ஒரு பாகா
    உத்தமா மத்தம் ஆர்தரு சடையாய்
முப்பு ரங்களைத் தீவளைத் தங்கே
    மூவ ருக்கருள் செய்ய வல்லானே
செப்ப ஆல்நிழற் கீழ்இருந் தருளுஞ்
    செல்வ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அப்ப னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except yourself.
Siva who has Uma by name Oppilāmulaiyāḷ as a half!
The superior god!
Who wears Datura flowers in his matted locks,
who granted his grace to only three chiefs, when he caused the fire to surround the three cities. (cf. 5th stanza of previous decade.)
In order to initiate the sages into the intricacies of philosophy,
the god who condescended to sit under the shade of the banyan tree!
My father in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2019, 08:37:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #711 on: January 14, 2019, 08:38:49 AM »
Verse 4:

கொதியி னால்வரு காளிதன் கோபங்
    குறைய ஆடிய கூத்துடை யானே
மதியி லேன்உடம் பில்லடு நோயான்
    மயங்கி னேன்மணி யேமண வாளா
விதியி னால்இமை யோர்தொழு தேத்தும்
    விகிர்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அதிப னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Who are my relations except you?
Siva who performed a dance to decrease the anger to Kāḷi which was the result of fierceness within her mind!
NOTE_The story of Siva dancing with Kāḷi and putting an end to her pride is found in the following reference also:
Who is without intelligence, became confounded by the afflicting disease in the body.
God as precious as ruby!
Who is always in the attire of a bridegroom!
Who is different from this world and who is worshipped with joined hands and praised by the celestial beings who do not wink, in the proper manner!
The Lord in tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2019, 08:42:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #712 on: January 14, 2019, 12:38:26 PM »
Verse  5:

வந்த வாள்அரக் கன்வலி தொலைத்து
    வாழும் நாள்கொடுத் தாய்வழி முதலே
வெந்த வெண்பொடிப் பூசவல் லானே
    வேட னாய்விச யற்கருள் புரிந்த
இந்து சேகர னேஇமை யோர்சீர்
    ஈச னேதிரு வாவடு துறையுள்
அந்த ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except you?
The origin of the world!
Who smears the white holy ash well-burnt!
Who adorned your head with the crescent moon and granted your grace to Sivayaṉ assuming the form of a hunter!
The famous Lord of the Devas, who do not wink.
The Brahmin who is in Tiruvāvaṭutuṟai, you granted a fresh lease of life after destroying the strength of the cruel demon who came to your abode of Kailash, to remove it from its position.
You comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2019, 12:43:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #713 on: January 15, 2019, 06:39:13 AM »
Verse 6:

குறைவி லாநிறை வேகுணக் குன்றே
    கூத்த னேகுழைக் காதுடை யானே
உறவி லேன்உனை யன்றிமற் றடியேன்
    ஒருபி ழைபொறுத் தால்இழி வுண்டே
சிறைவண் டார்பொழில் சூழ்திரு வாரூர்ச்
    செம்பொ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அறவ னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except you?
The fullness without deficiency!
Person of noble character, "Literally this means a mountain of good qualities."
Dancer!
God who wears a men's ear-ring!
I, your slave have no relations except you.
Do you lose anything by forgiving one fault?
The refined gold in Tiruvārūr, surrounded by garden in which bees with wings, hum?
The embodiment of righteous acts who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me assuring me, Do not be afraid of anything!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2019, 06:43:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #714 on: January 15, 2019, 06:45:40 AM »
Verse  7:


வெய்ய மாகரி ஈருரி யானே
    வேங்கை யாடையி னாய்விதி முதலே
மெய்ய னேஅட லாழியன் றரிதான்
    வேண்ட நீகொடுத் தருள்புரி விகிர்தா
செய்ய மேனிய னேதிக ழொளியே
    செங்க ணாதிரு வாவடு துறையுள்
ஐய னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the skin wet with blood, of the big and cruel elephant!
Who dresses himself with the skin of a tiger,
The chief of positive injunctions to do a thing and that for not doing a thing.
Who is the truth absolute.
Who is different from this world
and granted your grace by giving a strong discus to Vishnu, when he desired it.
(See notes on the 3rd verse of the previous decade.)
Who has a red form!
Who is the brilliant light.
Who has an eye of fire.
The master who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not by afraid of anything."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2019, 06:49:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #715 on: January 15, 2019, 06:51:10 AM »
Verse  8:

கோதி லாஅமு தேஅருள் பெருகு
    கோல மேஇமை யோர்தொழு கோவே
பாதி மாதொரு கூறுடை யானே
    பசுப தீபர மாபர மேட்டி
தீதி லாமலை யேதிரு வருள்சேர்
    சேவ காதிரு வாவடு துறையுள்
ஆதி யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who is as sweet as nectar without any sediment!
Who has the appearance of increasing benevolence!
The King who is worshipped the immortals, who do not wink!
Who has on one half of his body the part of a lady!
The master of all living beings.
The supreme god!
The supreme being who is in the most exalted place!
Who is as useful as a mountain without defects,
the hero who is always with benign benevolence!
The primordial thing in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2019, 06:54:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #716 on: January 15, 2019, 10:46:54 AM »
Verse  9:


வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே
    மாசி லாமணி யேமறைப் பொருளே
ஏன மாஎயி றாமையும் எலும்பும்
    ஈடு தாங்கிய மார்புடை யானே
தேனெய் பால்தயிர் ஆட்டுகந் தானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
ஆனை யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the cosmic space as his country!
Who is the nectar that is the companion who accompanies the soul in its travel to the other world!
The ruby that is without any flaw!
This is the name of Siva in this shrine the meaning of the Vedas!
Who has on his chest the hog's big tusk, the shell of the tortoise and bones as adornments fit to be worn.
Who desired to be bathed in honey, ghee, milk and curd!
The chief!
Who is as majestic as the elephant in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2019, 10:51:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #717 on: January 15, 2019, 10:53:52 AM »
Verse 10:


வெண்ட லைப்பிறை கொன்றையும் அரவும்
    வேரி மத்தமும் விரவிமுன் முடித்த
இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடை யானை
    ஈச னைத்திரு வாவடு துறையுள்
அண்ட வாணனைச் சிங்கடி யப்பன்
    அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால [ உரைத்த
தண்ட மிழ்மலர் பத்தும்வல் லார்கள்
    சாத லும்பிறப் பும்மறுப் பாரே.

Composed by the father of Siṅkati,
who is near to god and has the title of Vaṉṟontaṉ Sundarar, belonged to the Brahmins as Siva Brahmanar, who perform worship in the sanctum, about Siva who has red matted locks on which he wears a circlet of great flowers and who adorned it with the Datura flowers of honey, cobra, Koṉṟai, crescent moon and a white skull, and the Lord of the Universe, the dweller in Sivalōkam, who is now in Tiruvāvaṭutuṟai for saving his devotees.  Those who are capable of reciting the ten flowers of cool Tamiḻ, with affection will not die and be born again.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 15, 2019, 11:01:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #718 on: January 15, 2019, 11:04:02 AM »
Tiru  Maraikkatu: (Vedaranyam):

Verse  1:

யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே.


If one desires to worship the shrine of Siva who has on one half a lady, whose words ridicule the music produced in Yāzh, and who placed a crescent moon in his matted locks, coiled into a crown which is like a chest, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the small monkeys creep through a narrow small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2019, 11:08:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #719 on: January 16, 2019, 09:08:22 AM »
Verse  2:


சிகரத்திடை இளவெண்பிறை
    வைத்தான்இடந் தெரியில்
முகரத்திடை முத்தின்னொளி
    பவளத்திர ளோதத்
தகரத்திடை தாழைத்திரள்
    ஞாழற்றிரள் நீழல்
மகரத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

If one wants to know the shrine of Siva who placed on his head, a young white crescent moon, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the waves which have collections of coral in which are concealed the pearls which are produced in the oysters, bring along with them Makaran and shark dash against the shore in the shade of the groves of feted cassia and fragrant screw-pine that grow amidst the fragrant wax-flower dog-bane trees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 16, 2019, 09:11:56 AM by Subramanian.R »