Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70064 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #690 on: January 10, 2019, 10:19:24 AM »
Verse  4:

தஞ்ச மென்றுதன் தாளது வடைந்த
    பாலன்மேல் வந்த காலனை உருள
நெஞ்சில் ஓர்உதை கொண்டபி ரானை
    நினைப்ப வர்மனம் நீங்ககில் லானை
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடிக்
    கடைந்த வேலையுள் மிக்கெழுந் தெரியும்
நஞ்சம் உண்டநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
The master who kicked once on the chest of Yama, god of death who came to snatch the life of the boy who approached Siva saying you are my refuge, to roll on the earth,
who is incapable of leaving the minds of these who fix his thoughts on him, the god in Naḷḷāṟu who consumed the burning poison rising high, having born in the ocean, which was churned by the Devas of great knowledge and demons, joining together,
and the master.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2019, 10:24:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #691 on: January 10, 2019, 10:26:40 AM »
Verse  5:


மங்கை பங்கனை மாசிலா மணியை
    வான நாடனை ஏனமோ டன்னம்
எங்கும் நாடியுங் காண்பரி யானை
    ஏழை யேற்கெளி வந்தபி ரானை
அங்கம் நான்மறை யான்நிறை கின்ற
    அந்த ணாளர் அடியது போற்றும்
நங்கள் கோனைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
The flawless ruby, who has the Sivalōkam as his abode,
who could not be been by Vishnu who took the form of a pig and Brahma who took the farm of a swan, searching him in all places, the master who, at the same time, was easily accessible to me, who is pear in intelligence, our master whose feet the Brahmins who have complete knowledge of the six Aṅgams and four Vedas, worship,
the god in Naḷḷāṟu, and the nectar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2019, 10:31:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #692 on: January 10, 2019, 10:32:46 AM »
Verse  6:


கற்ப கத்தினைக் கனகமால் வரையைக்
    காம கோபனைக் கண்ணுத லானைச்
சொற்ப தப்பொருள் இருள்அறுத் தருளுந்
    தூய சோதியை வெண்ணெய்நல் லூரில்
அற்பு தப்பழ ஆவணங் காட்டி
    அடிய னாஎன்னை ஆளது கொண்ட
நற்ப தத்தைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
Siva who is like the Kaṟpakam tree,
(NOTE_ Kaṟpakam: a tree in heaven supposed to yield whatever one wishes to have.)
who is like a big mountain of gold who destroyed Manmatha, who has a frontal eye,
who is the pure light which dispels the ignorance, of the knowledge of things in their state of words and makes clear the things to become plain directly, who is the good bliss which admitted me into his grace as his serf by showing an old and marvelous bond of slavery in Veṇṇainallūr.  The god in Naḷḷāṟu is the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2019, 10:37:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #693 on: January 11, 2019, 07:03:55 AM »
Verse 7:


மறவ னைஅன்று பன்றிப்பின் சென்ற
    மாயனை நால்வர்க் காலின்கீழ் உரைத்த
அறவ னைஅம ரர்க்கரி யானை
    அமரர் சேனைக்கு நாயக னான
குறவர் மங்கைதன் கேள்வனைப் பெற்ற
    கோனை நான்செய்த குற்றங்கள் பொறுக்கும்
நறைவி ரியும்நள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.
The hunter who went chasing a pig on that day, following it,
who is capable of such an astonishing act,
who gave moral instruction to four sages sitting under the banyan tree,
who is difficult to be realized by the immortals,
the master who begot Murugaṉ, the husband of Vaḷḷi who belonged to the hunter tribe, and who is the commander of the army of the immortals,
the nectar and the god in Naḷḷāṟu where the fragrance of flowers spread, and who forgives the faults committed by me.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2019, 07:07:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #694 on: January 11, 2019, 07:08:49 AM »
Verse  8:


மாதி னுக்குடம் பிடங்கொடுத் தானை
    மணியி னைப்பணி வார்வினை கெடுக்கும்
வேதனை வேத வேள்வியர் வணங்கும்
    விமல னைஅடி யேற்கெளி வந்த
தூதனைத் தன்னைத் தோழமை யருளித்
    தொண்ட னேன்செய்த துரிசுகள் பொறுக்கும்
நாத னைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.
Siva who gave the left half of his body to a lady,
who is the ruby,
who is the origin of the Vedas and destroyed the Karmas of those who bow to him,
the spotless god whom the Brahmins who perform sacrifices ordained in the Vedas worship, who became easily my messenger, (this decade should have been composed after Siva removed the sulkiness of Paravai towards Sundarar for having married another lady, Saṇkili.) granting to me his friendship the nectar, the god in Naḷḷāṟu, and the master who forgives the faults committed by me, his devotee.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2019, 07:12:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #695 on: January 11, 2019, 12:56:53 PM »
Verse  9:


இலங்கை வேந்தன் எழில்திகழ் கயிலை
    எடுப்ப ஆங்கிம வான்மகள் அஞ்சத்
துலங்கு நீள்முடி ஒருபதுந் தோள்கள்
    இருப துந்நெரித் தின்னிசை கேட்டு
வலங்கை வாளொடு நாமமுங் கொடுத்த
    வள்ளலைப் பிள்ளை மாமதி சடைமேல்
நலங்கொள் சோதிநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
When the king of Lanka lifted the mountain, Kailash, shining with beauty,
and when the daughter of Himavan  trembled with fear at that time,
crushing the shining and long ten heads wearing crowns, and twenty shoulders,
and after hearing the sweet music sung by him, after his pride had gone, Siva of unbounded liberality who gave him a sword to be held in the right hand and the name of Ravanan.  He who has the form of light and on whose matted locks, the crescent moon stays with beauty, the god in Naḷḷāṟu and the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2019, 01:01:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #696 on: January 12, 2019, 07:14:37 AM »
Verse 10:

செறிந்த சோலைகள் சூழ்ந்தநள் ளாற்றெஞ்
    சிவனை நாவலூர்ச் சிங்கடி தந்தை
மறந்து நான்மற்று நினைப்பதே தென்று
    வனப்பகை அப்பன் ஊரன்வன் றொண்டன்
சிறந்த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சுஞ்
    சிந்தைஉள் ளுருகிச் செப்ப வல்லார்க்
கிறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி
    இன்ப வெள்ளத்துள் இருப்பர்கள் இனிதே.

On Siva who dwells in Naḷḷāṟu surrounded by dense gardens, with the idea that forgetting Siva what else I should think of.  Composed by Arūraṉ who was born in Nāvalūr, who had the title of Vaṉṟoṇṭaṉ, the father of Cinkaṭi and Vaṉappakai.
For those who can recite the superior ten garlands, with melted hearts,
without death and rebirth, they will enjoy happiness in an abundant measure sweetly.

Padigam on Tiru Nallaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 07:19:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #697 on: January 12, 2019, 07:21:15 AM »
Vata Tiru Mullai Vayil:

Verse  1:


திருவும்மெய்ப் பொருளுஞ் செல்வமும் எனக்குன்
    சீருடைக் கழல்கள்என் றெண்ணி
ஒருவரை மதியா துறாமைகள் செய்தும்
    ஊடியும் உறைப்பனாய்த் திரிவேன்
முருகமர் சோலை சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் வாயினால் உன்னைப்
பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

Siva who is in Tirumullaivāyil surrounded by garden where there is always fragrance!
One who has a weapon of Pāsupatam, the author of the religious sect known as Pāsupatam, the supreme divine light!  Thinking that the bliss enjoyable in salvation, the true knowledge that gives it and the wealth that one gets in this birth are your renowned feet, without regarding any one else as help, doing acts which are not helpful to get their support, being sulky with them if they want to have my support.
I wander having strong and steadfast attachment towards you. You please root out the sufferings I, who praise you by my filthy mouth, have to undergo.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 07:25:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #698 on: January 12, 2019, 10:49:12 AM »
Verse  2:


கூடிய இலயஞ் சதிபிழை யாமைக்
    கொடியிடை உமையவள் காண
ஆடிய அழகா அருமறைப் பொருளே
    அங்கணா எங்குற்றாய் என்று
தேடிய வானோர் சேர்திரு முல்லை
    வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால்
பாடிய அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

The beautiful god who danced to be witnessed by Uma,  who has a waist like the creeper, without any error in the blending of song, dance and instrumental music and agreement of time in music and dancing the meaning of the abstruse Vedas!
Saying gracious-eyed Siva!  where are you?  God who is in Tirunnellaivāyil where the celestial beings, who searched for you gather together. Root out completely the sufferings that I, your slave who sang with desire your superior fame.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 10:53:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #699 on: January 12, 2019, 10:55:31 AM »
Verse  3:

விண்பணிந் தேத்தும் வேதியா மாதர்
    வெருவிட வேழம்அன் றுரித்தாய்
செண்பகச் சோலை சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் தேவர்தம் அரசே
தண்பொழில் ஒற்றி மாநக ருடையாய்
    சங்கிலிக் காஎன்கண் கொண்ட
பண்பநின் அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
The Brahmin whom the celestial beings praise paying homage by prostrating!
You flayed an elephant long ago to frighten the lady Uma.  God who is in Tirumullaivāyil surrounded by gardens having Champak trees!
The king of the celestial beings!  Who has the big city of Otṟṟi which has cool gardens!
Impartial god who took away my power of vision on account of the oath I made to Saṅkili!  Root out completely the sufferings of your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 10:59:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #700 on: January 12, 2019, 11:01:53 AM »
Verse  4:


பொன்னலங் கழனிப் புதுவிரை மருவிப்
    பொறிவரி வண்டிசை பாட
அந்நலங் கமலத் தவிசின்மேல் உறங்கும்
    அலவன்வந் துலவிட அள்ளற்
செந்நெலங் கழனி சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால்
பன்னலந் தமிழாற் பாடுவேற் கருளாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

Having enjoyed the new fragrance of the fields which produce paddy like gold,
when the bees which have dots and lines hum like music, when the crabs which sleep on the bed of the beautiful and good lotus get up when the music stops and move about. Siva in Tirumullavāyil surrounded by fields of mire where superior variety of paddy is grown, grant your grace to me who sings great fame in beautiful Tamiḻ fit for research out of love.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 11:05:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #701 on: January 12, 2019, 11:06:46 AM »
Verse  5:

சந்தன வேருங் காரகிற் குறடுந்
    தண்மயிற் பீலியுங் கரியின்
தந்தமுந் தரளக் குவைகளும் பவளக்
    கொடிகளுஞ் சுமந்துகொண் டுந்தி
வந்திழி பாலி வடகரை முல்லை
    வாயிலாய் மாசிலா மணியே
பந்தனை கெடுத்தென் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Siva in Mullaivāyil on the northern bank of the river Pāli, which flows pushing and carrying on its floods the root of the sandal wood tree, small logs of eagle-wood tree, soft feathers of the peacock, tusks of elephants, heaps of pearls and red coral which is a marine plant, the ruby which has no flaws, root out completely my suffering destroying the sins that bind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2019, 11:09:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #702 on: January 13, 2019, 07:03:25 AM »
Verse  6:


மற்றுநான் பெற்ற தார்பெற வல்லார்
    வள்ளலே கள்ளமே பேசிக்
குற்றமே செயினுங் குணமெனக் கொள்ளுங்
    கொள்கையான் மிகைபல செய்தேன்
செற்றுமீ தோடுந் திரிபுரம் எரித்த
    திருமுல்லை வாயிலாய் அடியேன்
பற்றிலேன் உற்ற படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
God of unbounded liberality!
God in Tirumullavāyil who burnt the three cities which were running in the space, Being inimical to them!
Speaking only lies.
If I commit only faulty acts.
I committed evil deeds as you take them out of generosity as good deeds who else can receive the grace which I receive from you?
Your slave, have no other support.
You completely root out the suffering that I undergo and rescue me without my wishing for it.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 07:05:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #703 on: January 13, 2019, 11:51:03 AM »
Verse  7:


மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரிய
    வார்குழல் மாமயிற் சாயல்
அணிகெழு கொங்கை அங்கயற் கண்ணார்
    அருநடம் ஆடல்அ றாத
திணிபொழில் தழுவு திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனே எல்லியும் பகலும்
பணியது செய்வேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Siva in Tirumullaivāyil, surrounded by dense gardens, where the rare dances of ladies who have beautiful eyes like the carp, breasts adorned with ornaments, gentleness like the great peacock, black and long tresses of hair, white teeth and lips like the coral, do not cease. Completely root out the sufferings that I, who performed services to you night and day, have to undergo?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 11:53:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #704 on: January 13, 2019, 11:54:43 AM »
Verse  8:

நம்பனே அன்று வெண்ணெய்நல் லூரில்
    நாயினேன் றன்னைஆட் கொண்ட
சம்புவே உம்ப ரார்தொழு தேத்துந்
    தடங்கடல் நஞ்சுண்ட கண்டா
செம்பொன்மா ளிகைசூழ் திருமுல்லை வாயில்
    தேடியான் திரிதர்வேன் கண்ட
பைம்பொனே அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
God desired by one and all, Sambhu, who admitted me, who is mean like a dog, on that wedding day in Veṇṇainallūr.  Siva who has a neck which consumed the poison that rose in the expansive ocean and whom the celestial beings of the upper world praise and worship with joined hands.  I who was wandering searching for you,
the fine gold that I saw in Tirumullaivāyil surrounded by mansions having superior gold.  Root out the sufferings that I your slave, have to undergo.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2019, 11:57:43 AM by Subramanian.R »