Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70340 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #645 on: January 01, 2019, 01:09:22 PM »
Verse 2:

திங்கள்நம் பிமுடி மேல்அடி யார்பாற்
    சிறந்தநம் பிபிறந் தவுயிர்க் கெல்லாம்
அங்கண்நம் பிஅருள் மால்விசும் பாளும்
    அமரர்நம் பிகும ரன்முதல் தேவர்
தங்கள்நம் பிதவத் துக்கொரு நம்பி
    தாதை என்றுன் சரண்பணிந் தேத்தும்
எங்கள்நம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.Nampi who wears on the head a crescent moon,
Nampi who rejoices in the company of devotees!
Nampi who bestows benign looks on all the living beings born in this world!
Nampi of the immortals who rule over the expansive heaven!
Nampi for the lustrous celestial beings beginning from Kumaraṉ,
Nampi who is without equal and fit to be worshipped our Nampi, at whose feet we fall and praise them saying, our father.
Nampi who has admitted me as your slave.
See 1st verse.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2019, 01:13:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #646 on: January 02, 2019, 06:43:15 AM »
Verse 3:


வருந்தஅன் றும்மத யானை யுரித்த
    வழக்குநம் பிமுழக் குங்கடல் நஞ்சம்
அருந்துநம் பிஅம ரர்க்கமு தீந்த
    அருளின்நம் பிபொரு ளாலரு நட்டம்
புரிந்தநம் பிபுரி நூலுடை நம்பி
    பொழுதும் விண்ணும்முழு தும்பல வாகி
இருந்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who was just in flaying the elephant of must which was inimical, to be distressed, Nampi who consumed the poison that rose in the roaring ocean,
Nampi who gave the nectar to the immortals by his benevolence. (Devas is used not in its derivative sense but simply in the sense of devas.)  Nampi who performed the dance due to that quality of benevolence, Nampi who wears a sacred thread of three strands, Nampi who remains as the time and space and many other things in their entirety, Nampi who has me as his slave.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2019, 06:47:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #647 on: January 02, 2019, 06:49:23 AM »
Verse  4:


ஊறுநம் பிஅமு தாஉயிர்க் கெல்லாம்
    உரியநம் பிதெரி யம்மறை அங்கம்
கூறுநம் பிமுனி வர்க்கருங் கூற்றைக்
    குமைத்தநம் பிகுமை யாப்புலன் ஐந்தும்
சீறுநம் பிதிரு வெள்ளடை நம்பி
    செங்கண்வெள் ளைச்செழுங் கோட்டெரு [ தென்றும்
ஏறுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who springs as nectar in the heart, Nampi who is the refuge of all living beings,
Nampi who revealed the Vedas and the six Angams to the sages to understand them,
Nampi who destroyed the god of death difficult to be destroyed by others, Nampi who subdued all the five organs of sense which are difficult to be controlled, Nampi who dwells in the temple Veḷḷaṭai in Tirukkurukāvūr, Nampi who rides on a white bull having red eyes, and well grown horns.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2019, 06:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #648 on: January 02, 2019, 08:13:35 AM »
Verse  5:


குற்றநம் பிகுறு காரெயில் மூன்றைக்
    குலைத்தநம் பிசிலை யாவரை கையில்
பற்றுநம் பிபர மானந்த வெள்ளம்
    பணிக்கும்நம் பியெனப் பாடுத லல்லால்
மற்றுநம் பிஉனக் கென்செய வல்லேன்
    மதியிலி யேன்படு வெந்துய ரெல்லாம்
எற்றுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who bent the mountain as a bow and holds it in his hand,
Nampi who destroyed the three forts of the enemies!, Nampi who cast away all the cruel sufferings that I, who has no intellect have to undergo, except singing about you as the Nampi who grants the flood of supreme bliss to your votaries, unequaled great Nampi, what is the thing I am capable of doing to you in return?  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2019, 08:17:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #649 on: January 02, 2019, 08:19:03 AM »
Verse  6:

அரித்தநம் பிஅடி கைதொழு வார்நோய்
    ஆண்டநம் பிமுன்னை ஈண்டுல கங்கள்
தெரித்தநம் பிஒரு சேவுடை நம்பி
    சில்பலிக் கென்றகந் தோறுமெய் வேடம்
தரித்தநம் பிசம யங்களின் நம்பி
    தக்கன்றன் வேள்விபுக் கன்றிமை யோரை
இரித்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.

Nampi who destroyed little by little the sufferings of the devotees who worship your feet with joined hands!  Nampi who created in the beginning the worlds close to one another!  Nampi who protected them afterwards. Nampi who has a single bull!
Nampi who put on many forms for a small quantity of alms, going to every house.
Nampi who is the chief of many religions! Nampi who drove to flee helter-skelter, the celestial beings who do not wink, in the distant past, entering into the place of sacrifice performed by Dakshan.
See 1st verse.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2019, 08:22:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #650 on: January 02, 2019, 12:43:37 PM »
Verse 7:


பின்னைநம் பும்புயத் தான்நெடு மாலும்
    பிரமனும் என்றிவர் நாடியுங் காணா
உன்னைநம் பிஒரு வர்க்கெய்த லாமே
    உலகுநம் பிஉரை செய்யும தல்லால்
முன்னைநம் பிபின்னும் வார்சடை நம்பி
    முழுதிவை இத்தனை யுந்தொகுத் தாண்ட
தென்னைநம் பிஎம் பிரானாய நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.

Nampi who could not be seen though tall Vishnu who has shoulders, intensely desired by Piṉṉai, (Lakshmi), and Brahman, Nampi who is the only master of the world,
except praising you is it possible for one to approach you?  Nampi who existed even before other things came into being, Nampi who has long intertwined matted locks!
All your natures are like this Namp, i what is the reason for admitting me as your slave, though you are so great by contracting all these greatness, not to appear visibly?  Nampi who is our master!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2019, 12:48:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #651 on: January 03, 2019, 07:06:20 AM »
Verse  8:

சொல்லைநம் பிபொரு ளாய்நின்ற நம்பி
    தோற்றம் ஈறுமுத லாகிய நம்பி
வல்லைநம் பிஅடி யார்க்கருள் செய்ய
    வருந்திநம் பிஉனக் காட்செய கில்லார்
அல்லல்நம் பிபடு கின்றதென் னாடி
    அணங்கொரு பாகம்வைத் தெண்கணம் போற்ற
இல்லநம் பிஇடு பிச்சைகொள் நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who is in the form of words!
Nampi who remains as the meanings of those words!
Nampi who is the cause for the creation of all things and absorbing them into yourself.
Nampi who is able to bestow your grace on your devotees.
Nampi! What is the reason for people who do not do service to you taking pains, to undergo sufferings?
Nampi who having placed a beautiful lady on one half, receives alms given desiring it seeking houses, when the eight classes of celestial beings, hosts praise you!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2019, 07:08:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #652 on: January 03, 2019, 07:10:08 AM »
Verse 9:

காண்டுநம் பிகழற் சேவடி என்றுங்
    கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை
ஆண்டுநம் பிஅவர் முன்கதி சேர
    அருளும்நம் பிகுரு மாப்பிறை பாம்பைத்
தீண்டுநம் பிசென்னி யிற்கன்னி தங்கத்
    திருத்துநம் பிபொய்ச் சமண்பொரு ளாகி
ஈண்டுநம் பிஇமை யோர்தொழு நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi having admitted those who wish for you and grow intimate in their minds, with the hope that we shall obtain a vision of the red lotus feet wearing anklets, bestow your grace on them to reach quickly a higher stage of existence. Nampi, Nampi who placed on your head a big bright crescent moon to come into contact with a cobra, and prepared it suitable for the maiden Ganga to stay, being non-existent to Jains,
Nampi who exists to us who believe in you, revealing you. Nampi who is worshipped with joined hands by the celestial beings who do not wink.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2019, 07:13:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #653 on: January 03, 2019, 11:24:38 AM »
Verse  10:


கரக்கும்நம் பிகசி யாதவர் தம்மைக்
கசிந்தவர்க் கிம்மையோ டம்மையி லின்பம்
பெருக்குநம் பிபெரு கக்கருத்தா * * * *.

Nampi who conceals himself to those who are not tender-hearted, Nampi who causes increase of happiness to those who are tender-hearted, in this birth as well as in the next birth....

(The other lines in this verse are lost.)

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2019, 11:27:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #654 on: January 03, 2019, 11:30:02 AM »
Tiruttinainagar:

Verse  1:


நீறு தாங்கிய திருநுத லானை
    நெற்றிக் கண்ணனை நிரைவளை மடந்தை
கூறு தாங்கிய கொள்கையி னானைக்
    குற்ற மில்லியைக் கற்றையஞ் சடைமேல்
ஆறு தாங்கிய அழகனை அமரர்க்
    கரிய சோதியை வரிவரால் உகளும்
சேறு தாங்கிய திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

My mind!
Approach going near Siva.
Siva who wears the sacred ash on the forehead in three horizontal lines,
who has a frontal eye, who placed with an idea as a half a lady who wears rows of bangles, who has not even the slightest fault on the bundle of matted locks, the beautiful god who bore a river, the light divine which is not easy to be approached by the immortals, who is the uppermost limit of all good things and who dwells in Tiruttiṉainagar which has mire in which the Murrel fish with lines, frisks.

Note: this shrine is now known as Tīrttaṉakari, which is only a corruption of Tiruttiṉainakar.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2019, 11:36:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #655 on: January 03, 2019, 11:38:51 AM »
Verse  2:


பிணிகொளாக்கை பிறப்பிறப் பென்னு
    மிதனைநீக்கி ஈசன் திருவடி யிணைக்காள்
துணிய வேண்டிடிற் சொல்லுவன் கேள்நீ
    அஞ்சல் நெஞ்சமே வஞ்சர்வாழ் மதில்மூன்
றணிகொள் வெஞ்சிலை யால்உகச் சீறும்
    ஐயன் வையகம் பரவிநின் றேத்தும்
திணியும் வார்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.


See 1st verse.
Getting rid of this suffering of being born in bodies which are heir to many diseases, and death, if you want to decide to become the slave to the feet of Siva, I shall tell you a way.  You please listen to that. Do not be afraid. My mind.
The master who was angry to make the three forts in which the demons of deceitful nature lived, pass away, by a beautiful and cruel bow, who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar, which has long and dense gardens whom the people of this world praise both in the second person and the third person, for a long time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2019, 11:42:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #656 on: January 04, 2019, 07:02:15 AM »
Verse 3:


வடிகொள் கண்ணிணை மடந்தையர் தம்பால்
    மயல துற்றுவஞ் சனைக்கிட மாகி
முடியு மாகரு தேல்எரு தேறும்
    மூர்த்தி யைமுத லாயபி ரானை
அடிகள் என்றடி யார்தொழு தேத்தும்
    அப்பன் ஒப்பிலா முலைஉமை கோனைச்
செடிகொள் கான்மலி திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Infatuated with lust towards women whose eyes are like the green mango cut longitudinally into two, being the source of all deceitful acts do not think of wasting your life. Siva who has a visible form and who rides on a bull, the master who is the first cause of all things, the father who is worshipped with joined hands, and praised by the devotees as our god the master of Uma who has breasts which have no comparison, who is the upper limit of all good things in Tiruttiṉainagar, where the woods are flourishing with shrubs.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2019, 07:05:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #657 on: January 04, 2019, 07:06:56 AM »
Verse  4:


பாவ மேபுரிந் தகலிடந் தன்னிற்
    பலப கர்ந்தல மந்துயிர் வாழ்க்கைக்
காவ வென்றுழந் தயர்ந்துவீ ழாதே
    அண்ணல் தன்றிறம் அறிவினாற் கருதி
மாவின் ஈருரி உடைபுனைந் தானை
    மணியை மைந்தனை வானவர்க் கமுதைத்
தேவ தேவனைத் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
In this wide world, committing only sinful acts with desire, talking many useless things, whirling in mind, do not waste your life becoming weary and experiencing sorrow that these are helpful to lead a life.  Meditating on the nature of god by the wisdom got from preceptors, Siva who adorned himself with the dress which is the elephant's skin wet with blood who is the gem, who is the strong support of all.
who is as sweet as nectar to the celestial beings, who is the superior Lord to those celestial beings.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2019, 07:10:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #658 on: January 05, 2019, 07:00:23 AM »
Verse 5:


ஒன்ற லாவுயிர் வாழ்க்கையை நினைந்திட்
    டுடல் தளர்ந்தரு மாநிதி யியற்றி
என்றும் வாழலாம் எமக்கெனப் பேசும்
    இதுவும் பொய்யென வேநினை உளமே
குன்று லாவிய புயமுடை யானைக்
    கூத்த னைக்குலா விக்குவ லயத்தோர்
சென்றெ லாம்பயில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Thinking of this life which has no substance as a great thing,
the body becoming infirm,
amassing a great amount of rare wealth,
think that this proud talk that we may live eternally is only untrue,
My mind!
Siva who has shoulders as strong as the mountains,
who is the dancer,
the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar,
where the people of this world go and crowd being friendly with one another.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 05, 2019, 07:04:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #659 on: January 05, 2019, 07:05:19 AM »
Verse  6:

வேந்த ராய்உல காண்டறம் புரிந்து
    வீற்றி ருந்தஇவ் வுடலிது தன்னைத்
தேய்ந்தி றந்துவெந் துயருழந் திடும்இப்
    பொக்க வாழ்வினை விட்டிடு நெஞ்சே
பாந்த ளங்கையில் ஆட்டுகந் தானைப்
    பரம னைக்கடற் சூர்தடிந் திட்ட
சேந்தர் தாதையைத் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.


See 1st verse.
Doing the prescribed duties with zeal and ruling over this world as kings,
the body which sat majestically,
leave without wishing this transient life,
experiencing cruel sufferings, the connection with this body becoming decreased and then leaving it altogether.
My mind!
Siva who felt joy in making the cobra in the palm to dance,
who is the supreme god.
the father of Chēntar  (Muruga),  who cut down demon who transformed himself into a mango tree and hid himself in the ocean.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 05, 2019, 07:08:41 AM by Subramanian.R »