Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70244 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #585 on: December 19, 2018, 10:25:31 AM »
Verse  3:


வெந்த நீறுமெய் பூசவல் லானை
    வேத மால்விடை ஏறவல் லானை
அந்தமா திஅறி தற்கரி யானை
    ஆறலைத் தசடை யானைஅம் மானைச்
சிந்தை என்தடு மாற்றறுப் பானைத்
    தேவ தேவன்என் சொல்முனி யாதே
வந்தென்உள் ளம்புகும் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who besmears his body with well-burnt holy ash,
who is capable of riding on a big bull which is another form of Vēda,
whose beginning and end could not be known by anybody, on whose matted hair the waves of the river Ganga dashes and who is that great person, who completely removed the unsteadiness of my mind, the god superior to other Devas,
without disliking and getting angry with my words, (This refers to Sundarar abusing Siva as Pittaṉ  (=Madcap). at the time of his marriage, when Siva claimed Sundarar as his slave.) and who is the Mānikkavaṇṇar in Vaḻkoḷiputtūr, who came and entered into my mind.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 19, 2018, 10:30:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #586 on: December 20, 2018, 07:05:40 AM »
Verse  4:


தடங்கை யான்மலர் தூய்த்தொழு வாரைத்
    தன்னடிக் கேசெல்லு மாறுவல் லானைப்
படங்கொள்நா கம்மரை யார்த்துகந் தானைப்
    பல்லின்வெள் ளைத்தலை ஊணுடை யானை
நடுங்கஆ னையுரி போர்த்துகந் தானை
    நஞ்சம்உண் டுகண் டங்கறுத் தானை
மடந்தை பாகனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate forgetting,
Siva who guides and causes to attain only his feet, devotees who worship him, scattering flowers with their big hands,
who willingly tied in his waist a cobra with a hood,
who has his food in the white skull which formerly had its teeth,
who willingly covered himself with the skin of an elephant, to make Uma tremble with fear,
whose neck became black as he drank the poison,
who has as his half a lady,
and who is the Māṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr.
I won't think of anything else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 07:09:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #587 on: December 20, 2018, 07:10:38 AM »
Verse  5:


வளைக்கைமுன் கைமலை மங்கை மணாளன்
    மார னாருடல் நீறெழச் செற்றுத்
துளைத்தவங் கத்தொடு தூமலர்க் கொன்றை
    தோலும்நூ லும்துதைந் தவரை மார்பன்
திளைக்குந் தெவ்வர் திரிபுர மூன்றும்
    அவுணர் பெண்டிரும் மக்களும் வேவ
வளைத்த வில்லியை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate?
Forgetting, the husband of the daughter of the mountain, who wears on her fore-arm bangles, having destroyed the body of Manmatha to be reduced to ash,
who has on his chest which is like the mountain a sacred thread and a piece of deer skin tied to it, pure Koṉṟai flowers and bones in which holes were made to string them together, who bent his bow to burn the three wandering cities which were bent upon giving trouble without ceasing, the three chief enemies, other demons, their ladies and their children, and who is the Manikkavaṇṇar in Vazhkoḷiputtūr I won't think of anything else.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 07:14:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #588 on: December 20, 2018, 11:02:39 AM »
Verse 6:

திருவின் நாயக னாகிய மாலுக்
    கருள்கள் செய்திடும் தேவர் பிரானை
உருவி னானைஒன் றாஅறி வொண்ணா
    மூர்த்தி யைவிச யற்கருள் செய்வான்
செருவில் லேந்திஓர் கேழற்பின் சென்று
    செங்கண் வேடனாய் என்னொடும் வந்து
மருவி னான்றனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, the master of the Devas, who bestowed many times his grace on Vishnu who is the husband of Lakshmi who has a beautiful form, god who has several forms as one cannot definitely fix that this is his form, in order to bestow his grace on Vijayaṉ- Arjuṉaṉ assuming the form of a hunter of red eyes, holding a bow that can be used in fighting, and following a wild boar, and being united even with me, having entered into my mind and the Mānikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr I won't think of anything else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 11:06:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #589 on: December 20, 2018, 11:08:42 AM »
Verse  7:


எந்தை யைஎந்தை தந்தை பிரானை
    ஏதமா யவ்விடர் தீர்க்க வல்லானை
முந்தை யாகிய மூவரின் மிக்க
    மூர்த்தி யைமுதல் காண்பரி யானைக்
கந்தின்மிக் ககரி யின்மருப் போடு
    கார கில்கவ ரிம்மயிர் மண்ணி
வந்து வந்திழி வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting god, who is my father,
who is the chief of the father of my father,
who is able to remove all obstacles which are the cause of sufferings,
who has a body which is superior to the three deities who are older then all others,
whose origin cannot be known, Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr, where the river Maṇṇi often carries the tusks of elephants which are angry at being tethered to a pillar, black eagle-wood and bushy tails of Tibetan yak, along with the floods.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 11:13:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #590 on: December 20, 2018, 11:14:59 AM »
Verse  8:

தேனை யாடிய கொன்றையி னானைத்
    தேவர் கைதொழுந் தேவர் பிரானை
ஊன மாயின தீர்க்கவல் லானை
    ஒற்றை ஏற்றனை நெற்றிக்கண் ணானைக்
கான வானையின் கொம்பினைப் பீழ்ந்த
    கள்ளப் பிள்ளைக்குங் காண்பரி தாய
வான நாடனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting Siva who wears Koṉṟai flowers which are soaked in honey,
who is the king of the Devas, who worship him with joined hands,
who is capable of removing all defects,
who has a single bull.
who has a frontal eye.
who dwells in heaven and who is difficult to be known to the tricky youth Kaṇṇaṉ who broke the tusk of the elephant in the forest.  (This refers to Kaṇṇaṉ breaking the tusk of Kuvalayāpitam, the state elephant of Kamsaṉ, which came to kill Kaṇṇaṉ.
(This story is found in Bhāgavatam.)
And who is Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr.
I won't think of anything else on what else would I meditate forgetting?


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 11:19:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #591 on: December 20, 2018, 01:19:08 PM »
Verse  9:

காளை யாகி வரையெடுத் தான்றன்
    கைக ளிற்றவன் மொய்தலை யெல்லாம்
மூளை போத ஒருவிரல் வைத்த
    மூர்த்தி யைமுதல் காண்பரி யானைப்
பாளை தெங்கின் பழம்விழ மண்டிச்
    செங்கண் மேதிகள் சேடெறிந் தெங்கும்
வாளை பாய்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

The hands of the demon, who lifted the mountain Kailāsh, like a bull,
the brain in his heads which were close to each other to come out,
the god having a form who pressed with one toe,
whose origin could not be found out.
To cause the spathe and mature cocoa-nuts of the coconut tree fall down,
the buffaloes of red eyes run swiftly and scatter the quagmire.
The god, Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr which has fields in which everywhere, the scabbard jumps.  I won't think of anything else.  The bulls when they are angry will pierce the mud with their horns and lift it. So Ravanaṉ is compared to the bull.
Should be changed into "can also mean a lad of sixteen years of age."Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2018, 01:24:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #592 on: December 21, 2018, 06:53:21 AM »
Verse  10:

திருந்த நான்மறை பாடவல் லானைத்
    தேவர்க் குந்தெரி தற்கரி யானைப்
பொருந்த மால்விடை ஏறவல் லானைப்
    பூதிப் பைபுலித் தோலுடை யானை
இருந்துண் தேரரும் நின்றுணுஞ் சமணும்
    ஏச நின்றவன் ஆருயிர்க் கெல்லாம்
மருந்த னான்றனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who can sing the four Vedas in the proper manner,
who is difficult to be known even to Devas,
who can ride suitably on a big bull,
who has a bag of holy ash and a tiger's skin,
who was reproached by the Buddhists who eat their food sitting, and the Jains who eat their food standing,
who is like the nectar to all the precious living beings which are afflicted by diseases of the body and soul, who is Maṇikkavaṇṇar in Vazhkoḷiputtūr I won't think of anything else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 21, 2018, 06:56:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #593 on: December 21, 2018, 06:58:07 AM »
Verse  11:


மெய்யனை மெய்யில் நின்றுணர் வானை
    மெய்யி லாதவர் தங்களுக் கெல்லாம்
பொய்ய னைப்புரம் மூன்றெரித் தானைப்
    புனித னைப்புலித் தோலுடை யானைச்
செய்ய னைவெளி யதிரு நீற்றில்
    திகழு மேனியன் மான்மறி யேந்தும்
மைகொள் கண்டனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who knows no destruction,
who can be known by treading the path of truth,
who could not be known by those who do not follow the path of truth,
who is the pure one,
who dresses himself in the tiger's skin,
who is red in color,
who has a form that shines on account of being besmeared with white holy ash,
who has a black neck and holds a young one of a deer,
and who is Manikkavaṇṇār in Vāzhkoḷiputtur, I won't think of anything else.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 21, 2018, 07:01:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #594 on: December 21, 2018, 08:17:56 AM »
Verse 12:

வளங்கி ளர்பொழில் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேன்என்
றுளங்கு ளிர்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்
    சடையன் காதலன் வனப்பகை யப்பன்
நலங்கி ளர்வயல் நாவலர் வேந்தன்
    நங்கை சிங்கடி தந்தைப யந்த
பலங்கி ளர்தமிழ் பாடவல் லார்மேற்
    பறையு மாஞ்செய்த பாவங்கள் தானே.With his central idea contained in all the verses, what else would I meditate upon, forgetting Mānikkavaṇṇar in Vāzhkoḷputtūr, which has gardens whose productiveness is increasing.  Ūraṉ who knows Tamiḻ which is pleasant to the mind, Vaṉtṟoṇṭaṉ,
the son of Saṭaiyaṉ, the father of Vaṉappakai, the chief of the inhabitants of Nāvalūr which has fields whose good products are increasing.  The sins of those who can sing the verses which confer increasing benefit and which were composed by the father of Siṅkaṭi, a girl of distinction, will vanish of their own accord. 


Padigam on Tiru Vazhkoliputtr completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 21, 2018, 08:22:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #595 on: December 21, 2018, 08:24:37 AM »
Tiruk Kazhumalam: (Sirkazhi):

Verse 1:

சாதலும் பிறத்தலுந் தவிர்த்தெனை வகுத்துத்
    தன்னருள் தந்தஎம் தலைவனை மலையின்
மாதினை மதித்தங்கொர் பால்கொண்ட மணியை
    வருபுனல் சடையிடை வைத்தஎம் மானை
ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை
    எண்வகை ஒருவனை எங்கள்பி ரானைக்
காதில்வெண் குழையனைக் கடல்கொள மிதந்த
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


In the fertile city of Kazhmalam which floated above when the ocean enveloped the whole earth. Having removed death at the end of this life and rebirth after this life.
and having created me as a new soul, our master who bestowed on me his grace,
the ruby that had on its part a lady, daughter of the mountain, honoring her.
Our Lord who kept on his matted hairs the water of Ganga, discarded from heaven.
One who is like the water that is absorbed by a red-hot iron, to my mind which is alien to god, and who has merged within me without being alien to me, the peerless god who has eight forms. (eight forms: five elements,sun and moon, and the one who performs sacrifices.) Our benefactor master and one who wears a white ear-ring made of conch, I saw him clearly as he was seated majestically in Kailash. Therefore I am not wanting in anything.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 22, 2018, 07:13:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #596 on: December 22, 2018, 07:02:58 AM »
Verse  2:


மற்றொரு துணைஇனி மறுமைக்குங் காணேன்
    வருந்தலுற் றேன்மற வாவரம் பெற்றேன்
சுற்றிய சுற்றமுந் துணையென்று கருதேன்
    துணையென்று நான்தொழப் பட்டஒண் சுடரை
முத்தியும் ஞானமும் வானவ ரறியா
    முறைமுறை பலபல நெறிகளுங் காட்டிக்
கற்பனை கற்பித்த கடவுளை யடியேன்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

I do not see any other help now for the next birth also.
I suffered.
I got the boon from god not to forget him.
I would not consider the relations that surrounded me, as helpful.
The effulgent light which was worthy of my worship, thinking him only as my help.
showing me eternal bliss, spiritual wisdom and step by step very many paths which could not be known even by the celestial beings,
and the god who taught me knowledge of himself.
I, who am his devotee, saw him in the fertile city of Kazhumalam as I would see him in Kailash.
I would not seek a help not only for this birth but also for the next birth.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2018, 07:06:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #597 on: December 22, 2018, 07:07:35 AM »
Verse  3:


திருத்தினை நகருறை சேந்தனப் பன்னென்
    செய்வினை யறுத்திடுஞ் செம்பொனை அம்பொன்
ஒருத்தனை யல்லதிங் காரையு முணரேன்
    உணர்வுபெற் றேன்உய்யுங் காரணந் தன்னால்
விருத்தனைப் பாலனைக் கனவிடை விரவி
    விழித்தெங்குங் காணமாட் டாதுவிட் டிருந்தேன்
கருத்தனை நிருத்தஞ்செய் காலனை வேலைக்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

The father of Murugaṉ, who dwells in Tirut Tiṉainakar,
one who is as valuable as gold and cuts at the root of all my previous Karmas.
Except the peerless one who has a form as brilliant as gold,
I will not think of any one else as god in this world.
As I had reasons to be saved I got clear discernment.
The god who is both an old man and a young man.
He existed before everything else came into existence,
so he is an old man.
He survives after everything is destroyed.
So he is a young man.  Having seen him near me in my dream,
I was separated from him unable to see him anywhere, having woken up from sleep.
One who is in my mind,
and one who dances lifting his left leg.
I saw him in the fertile of city of Kazhumalam which is proximate to the sea, as I would see him in Kailash.  Therefore I am without the separation.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2018, 07:13:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #598 on: December 22, 2018, 08:27:27 AM »
Verse  4:


மழைக்கரும் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை
    வளைக்கலுற் றேன்மற வாமனம் பெற்றேன்
பிழைத்தொரு கால்இனிப் போய்ப்பிற வாமைப்
    பெருமைபெற் றேன்பெற்ற தார்பெறு கிற்பார்
குழைக்கருங் கண்டனைக் கண்டுகொள் வானே
    பாடுகின் றேன்சென்று கூடவும் வல்லேன்
கழைக்கரும் புங்கத லிப்பல சோலைக்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

In the fertile city of Kazhumalam which has many gardens of sugar-cane and plantains, the god who wears flowers of Koṉṟai which puts forth buds in the rainy season, I bound him so as not go away from me as I had a mind which thinks about him without forgetting, I had the greatness of not being born again, never erring from this state, at any time.  Is anyone else capable of attaining that grace which I got?
I sing his praise in order to see that god with a black neck, wearing an ear-ring.
I am capable of being united with him after my journey in this world is over.
I saw him as he would be seated majestically in Kailash. Therefore I have nothing to want. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2018, 08:30:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #599 on: December 22, 2018, 10:05:07 AM »
Verse 5:


குண்டலங் குழைதிகழ் காதனே யென்றுங்
    கொடுமழு வாட்படைக் குழகனே யென்றும்
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றைய னென்றும்
    வாய்வெரு வித்தொழு தேன்விதி யாலே
பண்டைநம் பலமன முங்களைந் தொன்றாய்ப்
    பசுபதி பதிவின விப்பல நாளுங்
கண்டலங் கழிக்கரை யோதம்வந் துலவுங்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

Uttering the names, one who wears on the ear a shining ear-ring!
and a young man holding a cruel battle-axe,
and one who wears Koṉṟai flowers on which bees are humming.
I worshipped him in my sleep prating these names incoherently,
having concentrated my mind which usually goes in many ways as of old as it is its usual nature, and questioning people about the shrines where Pasupati, Siva dwells,
for many days, in the hope of seeing him in any of the shrines.  I saw him in the fertile city of Kazhumalam, where the waves of the sea move about near back-water which has mangrove trees, as he could be seated majestically in Kailash. Therefore I have no wants to be fulfilled.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2018, 10:09:45 AM by Subramanian.R »