Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60689 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #525 on: December 06, 2018, 11:55:19 AM »
Verse  6:

வன்னாக நாண்வரைவில்
    லங்கிகணை அரிபகழி
தன்னாகம் உறவாங்கிப்
    புரமெரித்த தன்மையனை
முன்னாக நினையாத
    மூர்க்கனேன் ஆக்கைசுமந்
தென்னாகப் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Bending and drawing the bow of a mountain, which had the strong serpent as the bow-string, Vishnu as the arrow, and the fire-god as the tip of the arrow, to come in contact with his chest, who burnt the three cities.   I who am a rude person who did not think of my Lord in Arūr and reach him earlier than this time, carrying the body as a burden, for what useful purpose shall I live separated from him?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2018, 11:58:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #526 on: December 07, 2018, 07:52:00 AM »
Verse  7:


வன்சயமா யடியான்மேல்
    வருங்கூற்றின் உரங்கிழிய
முன்சயமார் பாதத்தான்
    முனிந்துகந்த மூர்த்திதனை
மின்செயும்வார் சடையானை
    விடையானை அடைவின்றி
என்செயநான் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Without approaching, making the chest of the god of death who came to snatch the life of his devotee Mārkaṇteyaṉ with a victory that never knew retreat, to be torn,
the god of a beautiful form who became great by killing the god of death with his left foot, long ago.  He who has long matted locks glittering like lightning, who rides upon a bull, and my Lord in Arūr.
For what purpose shall live separated from his without knowing what to do.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 07:55:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #527 on: December 07, 2018, 08:15:16 AM »
Verse  8:

முன்னெறிவா னவர்கூடித்
    தொழுதேத்து முழுமுதலை
அந்நெறியை யமரர்தொழும்
    நாயகனை யடியார்கள்
செந்நெறியைத் தேவர்குலக்
    கொழுந்தைமறந்திங்ஙனம்நான்
என்னறிவான் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


The god as the sole cause who is praised and worshiped with joined hands by the celestial beings, who are the models to be followed by others, joining together.
He who is the path to be followed to reach that objective of bliss, the chief who is worshiped with joined hands by the other immortals, who is the right path for his devotees, who is like the tender shoot for the group of Devas.  Forgetting my Lord in Arūr shall I live separated in this manner only to enjoy something knowing its usefulness?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 08:18:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #528 on: December 07, 2018, 08:19:35 AM »
Verse  9:


கற்றுளவான் கனியாய
    கண்ணுதலைக் கருத்தார
உற்றுளனாம் ஒருவனைமுன்
    இருவர்நினைந் தினிதேத்தப்
பெற்றுளனாம் பெருமையனைப்
    பெரிதடியே கையகன்றிட்
டெற்றுளனாய்ப் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Siva who has a frontal eye and who is as sweet as a great fruit when we meditate on him having studied sacred works teaching the truth, the unequaled god who occupies fully my mind, who has the greatness of being meditated upon and praised by the two, Vishnu and Brahma, long ago.  Being greatly separated from my Lord in Arūr from the beginning, why should I stay here without dying, and with what purpose?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 08:22:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #529 on: December 07, 2018, 08:23:37 AM »
Verse  10:


ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய்
    இன்னமுதாய் என்னுடைய
தோழனுமாய் யான்செய்யுந்
    துரிசுகளுக் குடனாகி
மாழையொண்கண் பரவையைத்
    தந்தாண்டானை மதியில்லா
ஏழையேன் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


Being the seven notes of the diatonic scale, being the pleasure derived from listening to music, being the sweet nectar, being my friend, and being the witness in the crimes I commit, and who admitted me as his slave giving me Paravai who has bright eyes like the piece of tender mango cut longitudinally in two parts, and my Lord in Arūr.
Shall I, who am a foolish person without intelligence stay in this place itself, separated from him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 08:26:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #530 on: December 07, 2018, 08:28:30 AM »
Verse  11:


வங்கமலி கடல்நஞ்சை
    வானவர்கள் தாம்உய்ய
நுங்கிஅமு தவர்க்கருளி
    நொய்யேனைப் பொருட்படுத்துச்
சங்கிலியோ டெனைப்புணர்த்த
    தத்துவனைச் சழக்கனேன்
எங்குலக்கப் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Swallowing the poison that rose in the ocean which has a large number of ships, to save the celestial beings from dying, and giving them the nectar, esteeming me who am an insignificant person as an important person and having compassion on me, to fulfill my request, the ultimate reality who united me with Saṅkili (Saṇkili was another consort of Sundarar whom he married in Tiruvotṟiyūr.) And my Lord in Arūr, shall I, a wicked person, stay here itself to die somewhere?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 08:31:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #531 on: December 07, 2018, 08:32:40 AM »
Verse  12:

பேரூரு மதகரியின்
    உரியானைப் பெரியவர்தம்
சீரூருந் திருவாரூர்ச்
    சிவனடியே திறம்விரும்பி
ஆரூரன் அடித்தொண்டன்
    அடியன்சொல் அகலிடத்தில்
ஊரூர னிவைவல்லார்
    உலகவர்க்கு மேலாரே.

Desiring the manner to approach the feet of Siva in Arūr, where the fame of great people is eminent, on Siva who covers himself with the skin of a famous elephant having must, those who are able to recite the words of Arūraṉ, who is the slave of god, in every place in this world are superior to all the people of this world in this respect.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 07, 2018, 08:35:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #532 on: December 07, 2018, 08:36:46 AM »
Tiru Alankatu:

Verse  1:

முத்தா முத்தி தரவல்ல
    முகிழ்மென் முலையாள் உமைபங்கா
சித்தா சித்தித் திறங்காட்டுஞ்
    சிவனே தேவர் சிங்கமே
பத்தா பத்தர் பலர்போற்றும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அத்தா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Siva who is naturally free from all bondage who has Uma who has soft breasts like the buds of the lotus, and who can grant salvation!   The mystic who has naturally the eight miraculous powers!  Siva who shows the path to acquire those eight miraculous powers!  He who is eminent among the celestial beings, like the lion among beasts!
He who is affectionate towards his devotees!  The supreme being who is praised by many pious people! The chief who desires Paḻaiyaṉūr the god in Ālaṅkāṭu!
Definitely I shall always be a slave to your devotees. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2018, 08:39:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #533 on: December 08, 2018, 07:04:19 AM »
Verse  2:


பொய்யே செய்து புறம்புறமே
    திரிவேன் றன்னைப் போகாமே
மெய்யே வந்திங் கெனையாண்ட
    மெய்யா மெய்யர் மெய்ப்பொருளே
பையா டரவம் அரைக்கசைத்த
    பரமா பழைய னூர்மேய
ஐயா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

Committing hypocritical acts, prohibiting me who was straying far away from him, by those acts, the true god who claimed me as your slave coming into this world and standing in my presence!  The true thing for people who are truthful.
The supreme being who tied in the waist a cobra which dances spreading its hood.
The master who loves Pazhaiyaṉūr!  See 1st verse. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2018, 07:07:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #534 on: December 08, 2018, 07:08:44 AM »
Verse  3:

தூண்டா விளக்கின் நற்சோதீ
    தொழுவார் தங்கள் துயர்தீர்ப்பாய்
பூண்டாய் எலும்பைப் புரம்மூன்றும்
    பொடியாச் செற்ற புண்ணியனே
பாண்டாழ் வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
ஆண்டா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

The brilliant light like the lamp that requires no trimming.
You remove the afflictions of those who worship you with joined hands.
You adorned yourself with bones as ornaments.
The embodiment of all virtues, who destroyed all the three cities to be reduced to ash.
The supreme being who removes the acts done long ago and which are the cause for the soul to sink.
The god who desires Pazhaiyaṉūr!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 08, 2018, 07:11:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #535 on: December 08, 2018, 11:26:15 AM »
Verse  4:

மறிநே ரொண்கண் மடநல்லார்
    வலையிற் பட்டு மதிமயங்கி
அறிவே யழிந்தேன் ஐயாநான்
    மையார் கண்ட முடையானே
பறியா வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அறிவே யாலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

I completely lost my intellect as my discernment was confounded, caught in the snare of young women who have bright eyes resembling deer's looks.  Master!
God who has a black neck! The supreme being who destroys the acts which could not be destroyed otherwise.  The embodiment of true knowledge, who desires Pazhaiayaṉūr.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 08, 2018, 11:29:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #536 on: December 09, 2018, 07:11:15 AM »
Verse  5:


வேலங் காடு தடங்கண்ணார்
    வலையுட் பட்டுன் நெறிமறந்து
மாலங் காடி மறந்தொழிந்தேன்
    மணியே முத்தே மரகதமே
பாலங் காடீ நெய்யாடீ
    படர்புன் சடையாய் பழையனூர்
ஆலங் காடா உன்னுடைய
    அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Siva who is like the ruby!
Who is like the pearl!
Who is like the emerald!
Who bathed in milk;
Who bathes in ghee!
Who has spreading red matted locks!
Who is in Ālaṅkāṭu adjoining Pazhaiyaṉūr!
Caught in the snare of women who have big eyes which are like spear in shape and cruelty,
forgetting the path shown by you.
I completely forgot myself being very much confused.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2018, 07:14:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #537 on: December 09, 2018, 08:33:23 AM »
Verse 6:

எண்ணார் தங்கள் எயில்எய்த
    எந்தாய் எந்தை பெருமானே
கண்ணாய் உலகங் காக்கின்ற
    கருத்தா திருத்த லாகாதாய்
பண்ணார் இசைக ளவைகொண்டு
    பலரும் ஏத்தும் பழையனூர்
அண்ணா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

My father who shot an arrow on the forts of the enemies!
God of my father also.
The chief who protects the world being its eye.
You who are under no necessity to be reformed, you are naturally perfect without any blemish.
The elderly god in Pazhaiyaṉūr whom many people praise with musical songs which are set to melody-types!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2018, 08:36:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #538 on: December 09, 2018, 08:37:44 AM »
Verse  7:

வண்டார் குழலி உமைநங்கை
    பங்கா கங்கை மணவாளா
விண்டார் புரங்கள் எரிசெய்த
    விடையாய் வேத நெறியானே
பண்டாழ் வினைகள் பலதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அண்டா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Siva who has on one half a lady of distinction, Uma, who has tresses of hair on which the bees hum.
The husband of Ganga, who rode on a bull and burnt the cities of the enemies.
One who shows the proper path in the Vedas.
The supreme being who removes many acts done previously and which are the cause for the soul to sink!
(cf. verse 3.) 
The god who desires Pazhaiyaṉūr!
See 1st verse.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 09, 2018, 08:41:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #539 on: December 10, 2018, 06:45:19 AM »
Verse  8:


பேழ்வாய் அரவின் அணையானும்
    பெரிய மலர்மேல் உறைவானும்
தாழா துன்றன் சரண்பணியத்
    தழலாய் நின்ற தத்துவனே
பாழாம் வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்தன்னை
ஆள்வாய் ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent with a large mouth,
and Brahma who dwells in a big lotus flower, the ultimate reality who stood as a column of fire, to fall prostrate at your feet without delay.  The supreme being who removes the acts which are the cause for the living beings to waste their lives without any benefit!  One who rules over Pazhaiyaṉūr!  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2018, 06:48:37 AM by Subramanian.R »