Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 40175 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #420 on: November 09, 2018, 06:32:16 AM »
Verse  4:


விடையுங் கொடியுஞ் சடையும் உடையாய்
    மின்னேர் உருவத் தொளியானே
கடையும் புடைசூழ் மணிமண் டபமுங்
    கன்னி மாடங் கலந்தெங்கும்
புடையும் பொழிலும் புனலுந் தழுவிப்
    பூமேல் திருமா மகள்புல்கி
அடையுங் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Siva who has a vehicle of a bull and a flag on which the form of a bull is drawn, and matted locks!  God who has a body whose luster is like the lightning!
Having beautiful entrances, beautiful pavilions and storeys which do not know destruction, everywhere as it is surrounded by gardens and water reservoirs in the adjoining places, the god in Alakkōyil in Kachūr, which has tanks and fields, where the goddess of wealth who is seated on a lotus flower, never leaving that place!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2018, 06:35:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #421 on: November 09, 2018, 06:36:45 AM »
Verse  5:


மேலை விதியே விதியின் பயனே
    விரவார் புரமூன் றெரிசெய்தாய்
காலை யெழுந்து தொழுவார் தங்கள்
    கவலை களைவாய் கறைக்கண்டா
மாலை மதியே மலைமேல் மருந்தே
    மறவே னடியேன் வயல்சூழ்ந்த
ஆலைக் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


The fate predestined!
The fruits of the fate!
You burnt the three cities of the enemies!
God who has a black neck!
who is like the moon that rises in the evening,
who is like the herb used as a medicine and which grows on the mountain,
the god who is in Alakkōyil in Kachūr which has tanks and places where there are sugar mills surrounded by fields!
I, you slave, will not forget you.
You remove the worries of those who rise up in the morning and worship you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2018, 06:40:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #422 on: November 10, 2018, 06:30:27 AM »
Verse  6:


பிறவாய் இறவாய் பேணாய் மூவாய்
    பெற்ற மேறிப் பேய்சூழ்தல்
துறவாய் மறவாய் சுடுகா டென்றும்
    இடமாக் கொண்டு நடமாடி
ஒறுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் உருகாரே
அறவே யொழியாய் கச்சூர் வடபால்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

You are not born.
You do not die.
You do not desire anything.
You do not become aged.
Riding on a bull,
you do not leave being surrounded by ghosts.
You have no forgetfulness.
You dance always having as the stage the cremation ground.
The god in Alakkōyil on the northern side of Kachūr!
Will not the hearts of devotees melt when they see you receiving alms in a skull with a broken edge!
Completely give up begging alms.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2018, 06:34:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #423 on: November 10, 2018, 06:36:01 AM »
Verse  7:

பொய்யே உன்னைப் புகழ்வார் புகழ்ந்தால்
    அதுவும் பொருளாக் கொள்வானே
மெய்யே எங்கள் பெருமான் உன்னை
    நினைவா ரவரை நினைகண்டாய்
மையார் தடங்கண் மடந்தை பங்கா
    கங்கார் மதியஞ் சடைவைத்த
ஐயா செய்யாய் வெளியாய் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


Siva who accept as even truth if people praise you insincerely our Lord!
You remember and grant your grace to those who sincerely remember you.
God who has as a half a lady who has large eyes coated with collyrium.
The master who placed a crescent moon with two ends on the matted locks.
One who is red in color.
One who is white in color.
The god in Alakkōyil in Kachūr!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2018, 06:39:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #424 on: November 10, 2018, 06:41:07 AM »
Verse  8:


ஊனைப் பெருக்கி உன்னை நினையா
    தொழிந்தேன் செடியேன் உணர்வில்லேன்
கானக் கொன்றை கமழ மலருங்
    கடிநா றுடையாய் கச்சூராய்
மானைப் புரையு மடமென் னோக்கி
    மடவா ளஞ்ச மறைத்திட்ட
ஆனைத் தோலாய் ஞானக் கண்ணாய்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


Siva who wears Koṉṟai growing in the forest, which blossoms and spreads its fresh fragrance!
You who covered with the elephant's skin your body, to frighten the beautiful lady who has eyes which resemble the eyes of the deer.
You who are the eye of wisdom to living beings!
The god in Alakkōyil (the name of the place is not mentioned in this verse.)
Increasing the size of the body.
I completely forgot you.
I who am low.
have no intelligence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2018, 06:44:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #425 on: November 11, 2018, 06:33:44 AM »
Verse  9:


காதல் செய்து களித்துப் பிதற்றிக்
    கடிமா மலரிட் டுனையேத்தி
ஆதல் செய்யும் அடியார் இருக்க
    ஐயங் கொள்ளல் அழகிதே
ஓதக் கண்டேன் உன்னை மறவேன்
    உமையாள் கணவா எனையாள்வாய்
ஆதற் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

The husband of Uma, having learnt about your greatness from great people, I will not forget you.  Please admit me also among the group of your devotees.
Prattling your names out of joy being warmly attached to you, placing big and fragrant flowers at your feet, and praising you, when there are devotees who want to raise themselves are ready to do any service required by you.  Is it fine to receive alms!
God in Alakkōyil in Kachūr which has tanks and fields which are flourishing!

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 11, 2018, 06:37:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #426 on: November 11, 2018, 06:40:11 AM »
Verse  10:


அன்னம் மன்னும் வயல்சூழ் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானை
உன்ன முன்னு மனத்தா ரூரன்
    ஆரூ ரன்பேர் முடிவைத்த
மன்னு புலவன் வயல்நா வலர்கோன்
    செஞ்சொல் நாவன் வன்றொண்டன்
பன்னு தமிழ்நூல் மாலை வல்லா
    ரவர்என் தலைமேற் பயில்வாரே.

About the god in Alakkōyil in Kāchūr surrounded by fields in which swans stay permanently, Arūraṉ who always thinks about the grace of that god, the erudite scholar who placed the name of the god in Arūr on his head as a mark of esteem,
the chief of the residents of Nāvalūr which has fields, who speaks words in their primary significance, who has the title of Vaṉṟoṇṭaṉ,  those who are able to sing the garland of verses done according to Tamiḻ grammar by him have the right to be seated on, our head always.

Padigam on Tiruk Kachur Alakkoyil completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2018, 06:43:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #427 on: November 11, 2018, 06:45:59 AM »
Tiru Venchamakkutal:

Verse  1:


எறிக்குங்கதிர் வேயுதிர் முத்தம்மோ
    டேலம்மில வங்கந்தக் கோலம்இஞ்சி
செறிக்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
முறிக் குந்தழை மாமுடப் புன்னைஞாழல்
    குருக்கத்திகள் மேற்குயில் கூவலறா
வெறிக்குங்கலை மாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.

Having poured into the water, hoarding up pearls which drop from bamboos and have shining rays, cardamon, cloves, cube and ginger, flowing swiftly,
dashing against the bank without ceasing on the eastern bank of Citrāṟu,
Siva who is different from this world and who remains in Ve?chamākkūṭal where starred stags live and where the Indian cuckoos perching on the mast wood tree which has a curved trunk and leaves that can be broken, feted cassia, and common delight of the woods, cry without ceasing! Desire me also to admit me into the company of your devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2018, 06:51:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #428 on: November 12, 2018, 06:42:36 AM »
Verse  2:


குளங்கள்பல வுங்குழி யுந்நிறையக்
    குடமாமணி சந்தன மும்மகிலும்
துளங்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
வளங்கொள்மதில் மாளிகை கோபுரமும்
    மணிமண்டப மும்மிவை மஞ்சுதன்னுள்
விளங்கும்மதி தோய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


To fill many tanks and pits with water, storing up in the water moving to and fro, big gems found in the west, sandal wood and eagle-wood, flowing swiftly,
dashing against the banks without ceasing on the eastern bank of citṟaṟu.
Siva who is different from the world and who remains in Venchamākkūṭal, where the moon that shines in the cloud touches the wall of fortification of beauty, mansions, towers and beautiful and square or rectangular halls with flat roof. See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2018, 06:46:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #429 on: November 12, 2018, 06:47:47 AM »
Verse 3:


வரைமான்அனை யார்மயிற் சாயல்நல்லார்
    வடிவேற்கண்நல் லார்பலர் வந்திறைஞ்சத்
திரையார்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
நிரையார்கமு குந்நெடுந் தாட்டெங்குங்
    குறுந்தாட்பல வும்விர விக்குளிரும்
விரையார்பொழில் சூழ்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.

Ladies who are like the deer that live in the mountain, who are as tender as the peace cock, and many ladies who have eyes like the sharp spear to come and worship by bowing before god after taking a bath, storing up many things offered by them in the water full of waves, flowing swiftly and dashing against the banks without ceasing,
on the eastern bank of citṟāṟu. Siva who is different from the world and who is in Venchamākkūṭal surrounded by fragrant gardens which are cool as Areca-palms which grow in rows, coconut trees with long trunks and jack tree with short trunks are mixed! See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2018, 06:51:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #430 on: November 12, 2018, 10:48:36 AM »
Verse  4:


பண்ணேர்மொழி யாளையொர் பங்குடையாய்
    படுகாட்டகத் தென்றுமோர் பற்றொழியாய்
தண்ணார்அகி லுந்நல சாமரையும்
    அலைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
மண்ணார்முழ வுங்குழ லும்மியம்ப
    மடவார்நட மாடு மணியரங்கில்
விண்ணார்மதி தோய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who has as a half a lady whose words are as sweet as melody types.
You do not leave the attachment towards the cremation ground, always.
On the eastern bank of the citṟāṟu which dashes against the bank without ceasing and causes to wander back and forth cool eagle-wood trees and defect-less yak tails.
Muzhavu on the head of which a pasts is smeared for toning it, and flute being played on, Siva who is different from the world, and who is in Ve?jamākkuṭai which has beautiful stages in which ladies dance and which are so high as to touch the moon in the sky!  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2018, 10:52:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #431 on: November 13, 2018, 06:29:28 AM »
Verse  5:


துளைவெண்குழை யுஞ்சுருள் வெண்டோடுந்
    தூங்குங்கா திற்றுளங் கும்படியாய்
களையேகம ழும்மலர்க் கொன்றையினாய்
    கலந்தார்க்கருள் செய்திடுங் கற்பகமே
பிளைவெண்பிறை யாய்பிறங் குஞ்சடையாய்
    பிறவாதவ னேபெறு தற்கரியாய்
வெளைமால்விடை யாய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


God who has a form in which a white, men's ear-ring with hole and white women's ear-ring with rolls are moving in the ear hanging low.  God who wears Koṉṟai flowers which spread the fragrance of honey! God who is like the divine Kaṟpakam tree to people who have approached him. God who has worn a young crescent moon and who has shining matted locks!  The one who is not born like mortals!
One who is difficult to get! One who has a big white bull!  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2018, 06:32:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #432 on: November 13, 2018, 06:33:56 AM »
Verse  6:


தொழுவார்க்கெளி யாய்துயர் தீரநின்றாய்
    சுரும்பார்மலர்க் கொன்றைதுன் றுஞ்சடையாய்
உழுவார்க்கரி யவ்விடை யேறிஒன்னார்
    புரந்தீயெழ ஓடுவித் தாய்அழகார்
முழவாரொலி பாடலொ டாடலறா
    முதுகாடரங் காநட மாடவல்லாய்
விழவார்மறு கின்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.Siva who is easy of approach to people who worship him!
You were always their companion for their sufferings to go away from them!
Siva who has matted locks, which wear the Koṉṟai flowers on which the bees hum loudly!  Who rides on a bull which is difficult to get for people who plough fields!
you caused the fire to spread and engulf the cities of the enemies!
God who is capable of dancing in the cremation-ground using it as a stage where the music of the beautiful Muzhavu and vocal music and dance never cease!
Siva who is different from the world and who stays in Ve?chamākkūtal in whose streets there is always festivals.  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2018, 06:37:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #433 on: November 14, 2018, 06:36:00 AM »
Verse  7:

கடமாகளி யானை யுரித்தவனே
    கரிகாடிட மாஅனல் வீசிநின்று
நடமாடவல் லாய்நரை யேறுகந்தாய்
    நல்லாய்நறுங் கொன்றை நயந்தவனே
படமாயிர மாம்பருத் துத்திப்பைங்கண்
    பகுவாய்எயிற் றோடழ லேயுமிழும்
விடவார்அர வாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who flayed frenzied elephant with must-fluid!
God who is capable of dancing in the standing posture waving the fire, using the scorched cremation-ground as a stage!
God who desired a white bull!
God who is good-natured!
God who desired fragrant Koṉṟai flowers!
God who wore poisonous cobras which spit fire through their teeth which are in the wide open mouth and have angry eyes and big spots in the thousand hoods!
God who is different from the world and who stays in Ve?chamākkūtal!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2018, 06:38:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #434 on: November 14, 2018, 06:40:36 AM »
Verse 8:


காடும்மலை யுந்நாஅ டும்மிடறிக்
    கதிர்மாமணி சந்தன மும்மகிலும்
சேடன்னுறை யும்மிடந் தான்விரும்பித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
பாடல்முழ வுங்குழ லும்மியம்பப்
    பணைத்தோளியர் பாடலொ டாடலறா
வேடர்விரும் பும்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Striking against the forest, mountains and the country-side,
desiring to enter into the lower world where Adiseshan dwells, carrying big gems emitting rays, sandal wood and eagle-wood,
on the eastern bank of the citṟāṟu which dashes against the banks without ceasing.
The Muzhavu and flute to be played as accompaniments to vocal music.
Siva who is different from the world and who remains in Ve?chamākkūṭal desired by hunters, where the vocal music of ladies who have shoulders like bamboos, and their dances never cease!  See 1st verse.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 14, 2018, 06:45:30 AM by Subramanian.R »