Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 53432 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #390 on: November 04, 2018, 09:42:03 AM »
Verse 6:


மைம்மான மணிநீல கண்டத்தெம் பெருமான்
    வல்லேனக் கொம்பணிந்த மாதவனை வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்மதியும் பாம்புந்
    தடுமாறுஞ் சடையானைத் தாழ்வரைக்கை வென்ற
வெம்மான மதகரியி னுரியானை வேத
    விதியானை வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனி
எம்மானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே.


Our god, Siva who has a beautiful blue neck like the cloud.
The great ascetic who adorned himself with the tusk of a strong hog.
The chief of the celestial beings.
Who has on his matted locks, a cool crescent moon and a cobra which are tossed about as they are afraid of each other.
Who has the skin of an elephant of must, cruel and proud, which has victory to its credit and lives in the slopes of the mountain.
Who is the right conduct mentioned in the Vēdas.
Our master who smears his body with white sacred ash;
I was perhaps be negligent for a small moment, the Lord who dwells in Vīraṭṭāṉam on the north bank of Keṭilam which throws waves on the banks, when he came to adorn my head with his feet without knowing that he was Siva.
What a pity my ignorance was so great!
This thing will not occur again hereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 09:46:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #391 on: November 04, 2018, 09:47:35 AM »
Verse  7:


வெய்தாய வினைக்கடலில் தடுமாறும் உயிர்க்கு
    மிகஇரங்கி அருள்புரிந்து வீடுபே றாக்கம்
பெய்தானைப் பிஞ்ஞகனை மைஞ்ஞவிலுங் கண்டத்
    தெண்டோள்எம் பெருமானைப் பெண்பாகம் ஒருபால்
செய்தானைச் செக்கர்வா னொளியானைத் தீவாய்
    அரவாடு சடையானைத் திரிபுரங்கள் வேவ
எய்தானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே.Siva who granted the gain of eternal bliss taking much pity on the souls which are perplexed being caught in the cruel acts which are like an ocean, bestowing his grace on them, who is the destroyer of all things, who is our god who has eight shoulders and a neck like the cloud, who made one half of his body the half of a lady,
who has the color of the red sky, who has matted locks in which the cobra with a cruel mouth dances spreading its hood, who discharged an arrow to burn the three cities.
I was perhaps negligent about the Lord who dwells in Vīraṭṭāṉam on the northern bank of the river Keṭilam which throws waves on the banks, for a small moment, when he came to adorn my head with his feet. What a pity my ignorance was so great!
This will not happen again hereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 09:50:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #392 on: November 04, 2018, 09:52:26 AM »
Verse  8:


பொன்னானை மயிலூர்தி முருகவேள் தாதை
    பொடியாடு திருமேனி நெடுமாறன் முடிமேல்
தென்னானைக் குடபாலின் வடபாலின் குணபாற்
    சேராத சிந்தையான் செக்கர்வான் அந்தி
அன்னானை அமரர்கள்தம் பெருமானைக் கருமான்
    உரியானை அதிகைமா நகருள்வாழ் பவனை
என்னானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே.

Siva who is the father of beautiful Vinayakaṉ who has elephant's face and Murugavēl, who has a vehicle of peacock, Siva who is in the southern country and stood placing his feet on Nedumāṟaṉ who did not think of conquering countries in the west,
north and east and annexing them to his own. Who is as red as the evening red sky.
Who is the Lord of the immortals.  Who covers himself with the skin of an elephant.
Who dwells in the great temple of Atikai who is mine.  I was perhaps a little negligent for a little moment when the Lord came to adorn my head with his feet, being ignorant that he was the Lord. What a pity my ignorance was so great!  This thing will never happen again hereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 09:55:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #393 on: November 04, 2018, 09:57:23 AM »
Verse  9:

திருந்தாத வாளவுணர் புரமூன்றும் வேவச்
    சிலைவளைவித் தொருகணையால் தொழில்பூண்ட சிவனைக்
கருந்தாள மதக்களிற்றி னுரியானைப் பெரிய
    கண்மூன்றும் உடையானைக் கருதாத அரக்கன்
பெருந்தோள்கள் நாலைந்தும் ஈரைந்து முடியும்
    உடையானைப் பேவுருவ மூன்றுமுற மலைமேல்
இருந்தானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே.


Siva who took upon himself the act of fighting, and destroying all the three cities of the inimical and cruel demons to burn by bending the bow and discharging a single arrow, who has a skin of a elephant of must and big legs, who has famous three eyes,
who sat on the mountain without leaving it, and who pressed down the form of the Ravanan, which was dreadful, like that of the ghost, and who had twenty big shoulders and ten heads and who did not consider as a sin to uproot the mountain.
I was perhaps a little bit negligent for a little moment when the Lord came to adorn my head with his feet, being ignorant that he was god.  What a pity my ignorance was so great!  This thing will not happen again hereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 10:00:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #394 on: November 04, 2018, 10:01:41 AM »
Verse  10:


என்பினையே கலனாக அணிந்தானை எங்கள்
    எருதேறும் பெருமானை இசைஞானி சிறுவன்
வன்பனைய வளர்பொழில்சூழ் வயல்நாவ லூர்க்கோன்
    வன்றொண்டன் ஆரூரன் மதியாது சொன்ன
அன்பனை யாவர்க்கு மறிவரிய வத்தர்
    பெருமானை அதிகைமா நகருள்வாழ் பவனை
என்பொன்னை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே.


Upon Siva who adorned himself with bones as ornaments, who is our Lord who rides on a bull, the son of Isaijnani, is the mother of Sundrar the chief of Nāvalūr which has groves of strong Palmyra trees growing tall, Vaṉ Toṇṭaṉ, Ārūraṉ who is the Lord, the embodiment of love and who was spoken without esteem by me,
who is the Lord of the Devas and who cannot be comprehended by anybody however great he may be. He who dwells in the great city of Atikai who is as valuable as gold to me, I was perhaps a little negligent for a short while when the Lord came to adorn my head with his feet, being ignorant that he was god. What a pity my ignorance was so great!  This will not happen again here after.

Padigam on Tiru Atikai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 10:09:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #395 on: November 04, 2018, 10:10:12 AM »
General Padigam:

Verse  1:


.தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
    திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
   இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
   விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டற் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே

I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, the slave of the devotees of the Brahmins who are in Tillai,  the slave of Tirunīlakaṇṭar of the potter caste, (as there are two people having the same name of Tirunīlakaṇṭar Sundarar had to refer to their caste.) I am the slave of Iyaṟpakai who never said "I have nothing to give" to supplicants. I am the slave of the devotees of Māṟaṉ of Ilayāṉkuṭi. I am the slave of Meypporuḷ who was very greatly victorious on his belief.  (cf:.Periyapūrānam, Meypporul Nāyaṉār Purānam,) 1 am the slave of Viṟalmiṇṭar who was a native of Cheṅkuṉṟūr which has extensive gardens, and I am the slave of Amarnīti who wears a beautiful garland of Arabian jasmine, having inner petals. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 10:15:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #396 on: November 04, 2018, 10:17:16 AM »
Verse  2:


இலைமலிந்த வேல்நம்பி எறிபத்தற் கடியேன்
    ஏனாதி நாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பற் கடியேன்
    கடவூரிற் கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்
    எஞ்சாத வாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்
அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயற் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.


I, who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, I am the slave of the eminent person of distinction who holds a weapon of sharp edge am the slave, to the devotees of Eṉāti Nātaṉ.(Eṉāti is the title conferred on commanders in chief of armies A ring is also presented to him by the king;)  I am the slave to Kaṇṇappan, the elite among men, (who is highly eulogized in Saiva literature, like Tiruvāchakam, (two Kaṇṇappa Dēvar Tirumaṟams Kayilai Pāti Kālatti Pāli Antāti;)
I am the slave to the devotees of Kalayaṉ of Kaṭavūr. I am the slave to both Māṉakka?chaṟaṉ of unbounded liberality and who had strong shoulders like the mountain, and Tāyaṉ who had a sickle and who never was lax in his service to god.
I am the slave to Āṉāyaṉ of Maṅgai which has plenty of water having waves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 10:23:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #397 on: November 04, 2018, 02:58:04 PM »
Verse 3:


மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன்
    முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவாற்கும் அடியேன்
    திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
    வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.I, who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr. I am slave to Mūrtti also who ruled the Pāṇṭiyanatu with the help of three things. That is: sacred ash, Rudraksham and matted locks, coiled into a crown am slave to Murukaṉ and Rudra Pasupati am slave to Nandāṉar who was otherwise called Tirunālaippōvar who went to Chidambram with a steady mind.  I am slave to the devotees of Tirukkuṟipputhoṅdar I am slave to the great Chaṅṭi who approached the feet of Siva who was capable of granting eternal bliss and who cut his father's feet with a battle axe, the father out of anger, rose to commit some wrong things and actually committed them, when Chaṅti was worshipping the holy form of Siva an improvised Lingam of sand, not as a child's play but the continuation of the act of having performed worship in previous births. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2018, 03:03:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #398 on: November 04, 2018, 03:05:22 PM »
Verse  4:

திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட
    திருநாவுக் கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கு மடியேன்
    பெருமிழலைக் குறும்பற்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கற் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி யடியார்க்கு மடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr. I am the slave the devotees of Tirunāvukkaraiyaṉ who thought that the rectitude which has permanent happiness is the only moral uprightness. I am the slave to the devotees of Kulachiṟai who had the title of Perunambi, I am the slave to Perumiḻzhlaikkuṟumpar and Pēyār.  (Pēyār is Karaikkālammaiyār;
she get the body of a Pēy as a boon from Lord Siva;) (Pey means ghost.
she refers to herself as Kāraikkalpēy in three of her four works included in the eleventh Tirumuṟai.)  I  am slave to the devotees of Appūti who is an eminent person without equal.  I am the slave to Nīlanakkaṉ who is a native of Sattamanagai which is surrounded by roaring water.  I am the slave to the devotees of Nandi who is an eminent person of rare distinction. 

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 04, 2018, 03:10:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #399 on: November 05, 2018, 06:52:22 AM »
Verse 5:


வம்பறா வரிவண்டு மணநாற மலரும்
   மதுமலர்நற் கொன்றையான் அடியலாற் பேணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்
   ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்
   நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கற்கும் அடியேன்
அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.

I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, am the slave of the devotees of Sambandhan, our Lord, who did not worship the feet of any other god except the feet of Siva who wears Koṉṟai flowers with honey which blossom to add fragrance to the bees with lines and from which fragrance never
ceases. This closely follows what Sambandhar tells about himself, I am the slave of the devotees of Ēyar Kōṉ Kalikkāmaṉ. I am the slave of the devotees of Tirumūlaṉ, our master. I am slave to Daṇdi who got perfect eyesight though born blind through the grace of Siva, and Mūrugan, am the slave of Sōmāsi Māṟaṉ who was a native of Ampar. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 06:57:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #400 on: November 05, 2018, 06:58:36 AM »
Verse  6:


வார்கொண்ட வனமுலையாள் உமைபங்கன் கழலே
    மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியற்கும் அடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்
    செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டற் கடியேன்
கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவாற்கும் அடியேன்
    கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.


I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, I am the slave of Sākkiyaṉ who threw stones without forgetting his routine, at the feet of Siva who has as a half Uma, who has beautiful breasts wearing a bodice.
I am the slave of Sirappuli, a person of unbounded liberality and eminent fame.
I am the slave of Siṟuttoṇtaṉ who lived in Cheṅkāṭṭaṇkuṭi. I am the slave of Kaḻaṟtiṟu Aṟivāṉ whose liberality was like that of the cloud which expects no reward.
I am the slave of Gaṇamātaṉ of Kāzhi which has sea on the eastern side.
I am the slave of the chief of Kazhantai, who bore the name of Kūtṟaṉ and who had a Spear of sharp end. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 07:03:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #401 on: November 05, 2018, 07:05:11 AM »
Verse 7:

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
    பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையற் கடியேன்
    விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தற் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
    கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.


I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, I am slave to the poets who were sincere in their piety.(This refers to a group.)
I am the slave to Puḵazjchozhan, who died in Karuvūr, having gardens. I am the slave of Narasiṅga Muṉai Araiyaṉ who was a faithful devotee. I am the slave of Atipattaṉ of Nāgai on the shore of the sea, which has large waves surrounding it. (Nāgai is the corruption of Nāgappaṭṭiṉam.)  I am the slave of Kalikkampaṉ who had a bow fastened with bands, who cut his wife's hand with a sword. (See Periya Purāṇam, Kalikkampa Nāyaṉār, 7-8.) I am the slave of the devotees of Sakti, who was the chief of Vari?chai, and who was wearing anklets. I am the slave of the devotees of Aiyaṭikal Kāṭavar Kōṉ. (Kāṭavar is a branch of Pallavas. His work is included in the Eleventh Tirumuṟai.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2018, 07:12:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #402 on: November 05, 2018, 10:34:28 AM »
Verse  8:

கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
    கணம்புல்ல நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
    நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
    தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவாற் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.


I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr.  I am the slave of the eminent person of Kaṇampullaṉ who realized that the feet of Siva who has a black neck were his protection, and Kāri, I am the slave of the devotees of Nedumāṟaṉ who has an undying fame and who gained a victory over his enemies at Nelvēli and had moral firmness of mind. (He is the hero of Pāṇṭikkōvai and the contemporary of Sambandhar, who brought him back to Saivism.) I am the slave of the devotees of Vāyilāṉ of ancient Mayilai in which the red coral which was washed by the waves in the ghat emitted rays to dispel darkness.  I am the slave of Muṉai Atuvaṉ, an eminent person of distinction who had a Spear which cut the heads of his enemies.  He enlisted himself as a mercenary in any army when anybody sought his help. 

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2018, 10:39:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #403 on: November 05, 2018, 10:40:50 AM »
Verse  9:

கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
   காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்கும் தஞ்சை
   மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
   பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.


I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr,  I am the slave to the devotees of Siṅgaṉ wearing anklets, who belongs to the branch, Kāṭavar and the great one who ruled over all the world girt by the ocean.
(He is Raja Simha who built the Kailāsa Nātha temple in Kā?chipuram.) I am the slave to Itaṅkazhi, the eminent person who wore a garland of petals and to the devotees of Cheruttuṇai who is the chief of Ta?jai.(This Ta?jai is different from the head-quarters of the Thanjāvūr district where the temple of Peruvuṭaiyār is situated.  It is situated in Marukal Nāṭu, a sub-division of the Chōzha country.) I am the slave of famous Pukazhtuṇai whose mind was always at the feet of Siva who danced to make the cobra, tied on the tige'`s skin which was worn round the waist, to dance. I am the slave of eminent person Kōṭpuli, who possessed a spear which was thinking of victory.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 10:46:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #404 on: November 05, 2018, 10:48:04 AM »
Verse  10:


பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
    பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
    திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
    முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, I am slave to all those who pay obeisance to Siva as his devotees. I am the slave of the devotees of those who sing the praises of the supreme god Siva only.
am the slave of those who minds are thinking of Siva only.  I am the slave of all those who were born in Tiruvārūr. I am the slave of those who have the privilege of touching the holy body of Siva - Sivaliṅgam and performing worship, all the three times in a day morning, noon and evening am the slave of those sages who smear the whole of their bodies with sacred ash.  I am the slave of the devotees of those who attained the feet of Siva beyond the boundaries of Tamiḻ Nādu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 10:51:45 AM by Subramanian.R »