Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 53942 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #30 on: September 20, 2018, 11:50:16 AM »
Verse  10:


நீரூரு நெடுவயல் சூழ்புறவின்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனைத்
தேரூர்நெடு வீதிநன் மாடமலி
    தென்னாவலர் கோனடித் தொண்டன்அணி
ஆரூரன் உரைத்தன நற்றமிழின்
    மிகுமாலையொர் பத்திவை கற்றுவல்லார்
காரூர்களி வண்டறை யானைமன்ன
    ரவராகியொர் விண்முழு தாள்பவரே.

Girt by watered fields, cool by vast woodlands
is Nelvaayil Aratturai where Lord deigns to grace
Flawless ONE! There gorgeous mansions line
the car-ways. The head of Naavaloor in South
the servitor of Siva, Aarooran sung godly Tamil hymns ten,
they that read rise as Kings with a fleet of elephants,
with ichor ooze bee lining, to govern the earth
and soar as the chiefs of matchless celestial beings too!

Padigam on Tiru Nelvaayil Aratturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2018, 11:52:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #31 on: September 20, 2018, 11:54:38 AM »
Tiru Anchaikkalam:

Verse  1:

தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்ததென்னே
    சடைமேற்கங்கை வெள்ளந் தரித்ததென்னே
அலைக்கும்புலித் தோல்கொண் டசைத்ததென்னே
    அதன்மேற்கத நாகங்கச் சார்த்ததென்னே
மலைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டலைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


What top secret is wearing a wreath of heads on yours?
What for you dam Ganga torrent in matted locks?
Why skinned a feral tiger and fashioned it to brief your waist?
Why chose to rope it over with irate cobra,hood and tail?
O,Father abiding in Anchaikkalam, of ornate orchards,
in comely Makotai on the sea-coast wafted with blowing
right whorled conchs rolled on and on by rocking tides
rising tall, raging high, tantamount to ranging hills!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 20, 2018, 11:57:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #32 on: September 21, 2018, 07:41:03 AM »
Verse  2:

பிடித்தாட்டிஓர் நாகத்தைப் பூண்டதென்னே
    பிறங்குஞ்சடை மேற்பிறை சூடிற்றென்னே
பொடித்தான்கொண்டு மெய்ம்முற்றும் பூசிற்றென்னே
    புகர்ஏறுகந் தேறல் புரிந்ததென்னே
மடித்தோட்டந்து வன்றிரை யெற்றியிட
    வளர்சங்கம்அங் காந்துமுத் தஞ்சொரிய
அடித்தார்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.Waves like cylinders roll and wheel to clash and crash;
conchs with oysters carried in labor and lay pearls in packs;
on wavy roaring beached up coast of Makotai city
where fair grove-rich Anchaikkalam stands. O, Father
abiding there! Why dance an abominable anguish
and have that silly one as your sacred thread?
Why wear a crippled crescent moon on your growing locks?
Why smear the cinder-ash on your red mien all over?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 07:43:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #33 on: September 21, 2018, 07:44:45 AM »
Verse  3:

சிந்தித்தெழு வார்க்குநெல் லிக்கனியே
    சிறியார்பெரி யார்மனத் தேறலுற்றால்
முந்தித்தொழு வார்இற வார்பிறவார்
    முனிகள்முனி யேஅம ரர்க்கமரா
சந்தித்தட மால்வரை போற்றிரைகள்
    தணியாதிட றுங்கட லங்கரைமேல்
அந்தித்தலைச் செக்கர்வா னேஒத்தியால்
    அணியார் பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


Neap tides mock as bamboo nestled hills, halting never,
breaking on the coast fair stands where arbor-harbored
Anchaikkalam! O, Father there! For they that think
you, even in their sleep you liken veined gooseberry!
O, Lord of Devas, Sage of sages, if you but stay clear
in the conscious, even the mean turn magi; even the slack
soar to hail you, freed from getting born, going gone!
Their hearts you ravish burning red as sky at Sundown!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2018, 07:48:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #34 on: September 21, 2018, 07:48:39 AM »
Verse  4:


இழைக்கும்மெழுத் துக்குயி ரேஒத்தியால்
    இலையேஒத்தி யால்உளை யேஒத்தியால்
குழைக்கும்பயிர்க் கோர்புய லேஒத்தியால்
    அடியார்தமக் கோர்குடி யேஒத்தியால்
மழைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டழைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.

Violent waves waft wavelets; simulate scuds; draw dear
mine of wealth from deeps of main; and heap them all
on the coast where sweet gong of right whorled conch
call all all! that is Makotai with gay grove thick Anchaikkalam!
O, Father there! In twirl of worlds, you con like vowel
for the script of WORD, also not! In you seem, also out!
In helping beings, mercy you rehearse, like as rain cloud
for crops and clan for servitors to mark their kind!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 07:51:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #35 on: September 21, 2018, 09:04:04 AM »
Verse  5:


வீடின்பய னென்பிறப் பின்பயனென்
    விடையேறுவ தென்மத யானை நிற்கக்
கூடும்மலை மங்கை யொருத்தியுடன்
    சடைமேற்கங்கை யாளைநீ சூடிற்றென்னே
பாடும்புல வர்க்கரு ளும்பொருளென்
    நெதியம்பல செய்த கலச்செலவின்
ஆடுங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


Why salvation, why then birth, why such polar opposites?
Why mount a bull when must elephant waits on?
When mountain -daughter on left stays inseparable,
why in locks is Ganga kept? What boons you shower,
on they that sing orisons to your glory, withholding all?
O, Father, abiding in Anchaikkalam with lovely orchards
of Makotai on the marine deep where cargo trireme
porting gold and gem sail and careen often!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 09:06:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #36 on: September 21, 2018, 09:07:40 AM »
Verse  6:


இரவத்திடு காட்டெரி யாடிற்றென்னே
    இறந்தார்தலை யிற்பலி கோடலென்னே
பரவித்தொழு வார்பெறு பண்டமென்னே
    பரமாபர மேட்டி பணித்தருளாய்
உரவத்தொடு சங்கமொ டிப்பிமுத்தங்
    கொணர்ந்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டரவக்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.

Why did you dance on a dais of flames by night
in outer burning ghat? Why did take alms in a bowl
of a dead white skull? Why little benefit them that praise
and prostrate unto you? Tell, O, Father,why?
O, ONE Higher than All! O, Mute WORD on the Mount of the worlds,why?
O, Dweller in Anchaikkalam of Makotai city
on marine coast of mixed roar, why with junk Chank ,
oyster, pearl and right whorled conch, woof your qualms?

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2018, 09:09:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #37 on: September 21, 2018, 10:59:02 AM »
Verse 7:


ஆக்கும்மழி வும்மைய நீயென்பன்நான்
    சொல்லுவார்சொற் பொருளவை நீயென்பன்நான்
நாக்கும்செவி யும்கண்ணும் நீயென்பன்நான்
    நலனேஇனி நான்உனை நன்குணர்ந்தேன்
நோக்குந்நெதி யம்பல எத்தனையும்
    கலத்திற்புகப் பெய்துகொண் டேறநுந்தி
ஆர்க்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


O,Head of Ens Entia true! O Granter of bliss!
Spicy cargo of sorts laden heavy wooden liners
plow mid-sea close to roaring coast busy Makotai
fair with lush green girt Anchaikkalam! O, Father
abiding aberrant there, me your slave know you well, know!
Aren't you the Causa causae est Causa causetti
of all created and annulled, also quintessence felt by many?
I dare say you freak out the five, tongue,ear, eye and all!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:01:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #38 on: September 21, 2018, 11:02:42 AM »
Verse  8:


வெறுத்தேன்மனை வாழ்க்கையை விட்டொழிந்தேன்
    விளங்குங்குழைக் காதுடை வேதியனே
இறுத்தாய்இலங் கைக்கிறை யாயவனைத்
    தலைபத்தொடு தோள்பல இற்றுவிழக்
கறுத்தாய்கடல் நஞ்சமு துண்டுகண்டங்
    கடுகப்பிர மன்தலை யைந்திலும்ஒன்
றறுத்தாய்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.Hear me, O, Kuzhai adorned Ear! Lustrous Vedic!
O, Father gracing from Anchaikkalaam of Makotai coast
elegantly girt by groves! Didn't you crush to naught
heads ten and shoulders twice of Lankan King?
Didn't you goggle the venom born off lactic sea?
Didn't your throat turn tawny dark thereof?
Didn't you wrench a head of Brahma sparing other four?
Me your slave, mind and body, hate life housebound, hear!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:04:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #39 on: September 21, 2018, 11:06:40 AM »
Verse  9:

பிடிக்குக்களி றேஒத்தி யால்எம்பிரான்
    பிரமற்கும் பிரான்மற்றை மாற்கும்பிரான்
நொடிக்கும்மள விற்புரம் மூன்றெரியச்
    சிலைதொட்டவ னேஉனை நான்மறவேன்
வடிக்கின்றன போற்சில வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டடிக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


O, Father abiding in Anchaikkalam green grove-thick
in Makaotai fair coast,on where, smart waves scooping pearls
drawing right whorled conchs ever stroke with fortune!
Didn't you arch a bow to flame up the triple forts
in a split click of a thumb? Aren't you to the beings,
like as a male to the female elephant spouse?O, Lord mine
and of those me like, and Brahma,Vishnu and Devas
know numero uno You! How can I dis-remember You?

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2018, 11:08:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #40 on: September 21, 2018, 11:10:19 AM »
Verse  10:


எந்தம்மடி களிமை யோர்பெருமான்
    எனக்கென்றும் அளிக்கும் மணிமிடற்றன்
அந்தண்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனை
மந்தம்முழ வுங்குழ லும்மியம்பும்
    வளர்நாவலர் கோன்நம்பி ஊரன்சொன்ன
சந்தம்மிகு தண்தமிழ் மாலைகள்கொண்
    டடிவீழவல் லார்தடு மாற்றிலரே.


Nambi Ooran, the head of Navaloor's populace
fostering the good ever,has indited metre-rich
soft Tamil garland of verses to sing in
with tabor, flute and lute in pitch
on the Primordial to slaves all like him,
on the Lord of Devas,on Siva ever gracing as Father
in Anchaikkalam of Makotai city,! The poised flock
that sing them won't rock or quake in Faith!

Padigam on Tiru Amchaikkalam of Makotai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:13:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #41 on: September 21, 2018, 11:15:44 AM »
Tiru Onakantan Tali:

Verse  1:


நெய்யும் பாலுந் தயிருங் கொண்டு
    நித்தல் பூசனை செய்ய லுற்றார்
கையி லொன்றுங் காண மில்லைக்
    கழல டிதொழு துய்யி னல்லால்
ஐவர் கொண்டிங் காட்ட வாடி
    ஆழ்கு ழிப்பட் டழுந்து வேனுக்
குய்யு மாறொன் றருளிச் செய்யீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


With ghee, milk and curd, daily worship we; no gold on hand,
Save your precious Kazhal-feet;rocked and shocked by senses five,
Bogged in deep am I. Grace me with the wherewithal
To subsist. O, Ona Kantan Tali's Lord!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:18:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #42 on: September 21, 2018, 11:20:19 AM »
Verse  2:


திங்கள் தங்கு சடையின் மேலோர்
    திரைகள் வந்து புரள வீசும்
கங்கை யாளேல் வாய்தி றவாள்
    கணப தியேல் வயிறு தாரி
அங்கை வேலோன் குமரன் பிள்ளை
    தேவி யார்கோற் றட்டி யாளார்
உங்க ளுக்காட் செய்ய மாட்டோம்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Upon the matted locks where moon slobbers; Ganga beats
Wave on wave, yet is tight -lipped! Ganapathy chap
Is belly-chapter! Fair armed lancer Kumara, Devi's son
Favors not! Why then serve you, O, Ona Kantan Tali's Lord?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:22:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #43 on: September 21, 2018, 11:23:49 AM »
Verse  3:


பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
    பேணி உம்கழல் ஏத்து வார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றி ரங்கி
    மதியு டையவர் செய்கை செய்யீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
    ஆவற் காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ண லாமோ
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Well got or ill got, they that propitiate and praise your Kazhal
Sans any vested interest, won''t you pity with moon so lean?
And act in grace? Bankrupt, insolvent, in peril, may we,serfs
Pawn your glory and eat to live, O, Ona Kantan Tali's Lord?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2018, 11:25:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #44 on: September 22, 2018, 07:56:14 AM »
Verse  4:

வல்ல தெல்லாம் சொல்லி உம்மை
    வாழ்த்தி னாலும் வாய்தி றந்தொன்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
    எம்மை ஆள்வான் இருப்ப தென்நீர்
பல்லை உக்க படுத லையிற்
    பகல்எ லாம்போய்ப் பலிதி ரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Though we hail aloud your valiance, you never open your mouth,
Nor say no nor yes. Why then continue as our King?
In a toothless cranial bowl all day roaming for alms
And thrive in misery unabated! O, Ona Kantan Tali's Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 07:58:05 AM by Subramanian.R »