Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 58178 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #990 on: February 23, 2019, 10:29:48 AM »
Verse 8:

திங்கட் குறுந்தெரியல் திகழ்
    கண்ணியன் நுண்ணியனாய்
நங்கட் பிணிகளைவான் அரு
    மாமருந் தேழ்பிறப்பும்
மங்கத் திருவிரலால் அடர்த்
    தான்வல் அரக்கனையும்
நங்கட் கருளும்பிரான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.


Siva has a crescent moon, which is like a chaplet being very minute not to be seen. In order to remove the diseases of Karmas which are with us, he is the great and rare remedy in the seven births. He pressed down by his toe even the strong demon to diminish in strength.  Naṉipaḷḷi is the place of the master who bestows his grace on us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2019, 10:32:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #991 on: February 23, 2019, 10:34:06 AM »
Verse 9:


ஏன மருப்பினொடும் எழில்
    ஆமையும் பூண்டுகந்து
வான மதிள்அரணம் மலை
    யேசிலை யாவளைத்தான்
ஊனமில் காழிதன்னுள் ளுயர்
    ஞானசம் பந்தர்க்கன்று
ஞானம் அருள்புரிந்தான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.

Adorning himself with joy, a beautiful shell of the tortoise and a hog's tusk,  he
destroyed the forts that wandered in the sky, by bending the mountain into a bow.
Naṉipaḷḷi is the place of Siva, who granted knowledge of Siva to the superior
Jnnana Sambandhar, in the past in Sirkazhi, which knew not destruction even at the time when all things were destroyed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2019, 10:37:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #992 on: February 23, 2019, 10:39:23 AM »
Verse 10:


காலமும் நாள்கழியுந் நனி
    பள்ளி மனத்தின்உள்கிக்
கோலம தாயவனைக் குளிர்
    நாவல ஊரன்சொன்ன
மாலை மதித்துரைப்பார் மண்
    மறந்துவா னோர்உலகில்
சாலநல் லின்பமெய்தித் தவ
    லோகத் திருப்பவரே.

When time will pass off every twenty four minutes, those who recite the garland of verse composed on the Lord, who is the embodiment of grace, by Ūraṉ of cool Nāvalūr, thinking in his mind about Naṉipaḷḷi, with reverence, will dwell in Sivalokam, after enjoying very much, pleasures in the heaven, forgetting being born in this world.

Padigam on Tiru Nanipalli completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2019, 10:41:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #993 on: February 24, 2019, 06:58:34 AM »
Tiru Nannilathu Perumkoil:
(the Big Temple of Nannilam):

Verse  1:


தண்ணியல் வெம்மையினான் தலை
    யிற்கடை தோறும்பலி
பண்ணியன் மென்மொழியா ரிடங்
    கொண்டுழல் பண்டரங்கன்
புண்ணிய நான்மறையோர் முறை
    யாலடி போற்றிசைப்ப
நண்ணிய நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Siva has both benevolent and malevolent natures. He who performed the dance of Pāṇṭaraṅgam and who wanders receiving in the skull the alms given by ladies who speak soft words like music, going to every entrance.  He is the god who desired the big temple which is situated in Naṉṉilam where Brahmins who have learnt the four Vēda-s and who possess several virtues, praise and worship him, by turns.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 07:01:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #994 on: February 24, 2019, 08:48:23 AM »
Verse 2:

வலங்கிளர் மாதவஞ்செய் மலை
    மங்கையொர் பங்கினனாய்ச்
சலங்கிளர் கங்கைதங்கச் சடை
    யொன்றிடை யேதரித்தான்
பலங்கிளர் பைம்பொழில்தண் பனி
    வெண்மதி யைத்தடவ
நலங்கிளர் நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Having the daughter of the mountain who performed severe penance exalted by its victorious finish, kept in one of his matted lock, the infuriated Ganga, to stay there,
is Siva who desired the big temple in Naṉṉilam, which is eminent by its beauty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 08:51:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #995 on: February 24, 2019, 11:04:15 AM »
Verse  3:


கச்சியன் இன்கருப்பூர் விருப்
    பன்கரு திக்கசிவார்
உச்சியன் பிச்சையுண்ணி உல
    கங்களெல் லாமுடையான்
நொச்சியம் பச்சிலையான் நுரை
    தீர்புன லால்தொழுவார்
நச்சிய நன்னிலத்துப்
    பெருங் கோயில் நயந்தவனே.

Siva is in Kanchi.
He stays with desire in the pleasant Karuppūr. (Karuppūr is one of the Vaippu Sthalaṅgaḷ .).  He stays on the head of those who meditate and become tender-hearted.  He has alms for his food.  He has all the worlds as his possessions.
He stays with desire in the big temple in Naṉṉilam, loved by devotees who worship him with the green leaves of chaste-tree and water without foams.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 11:08:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #996 on: February 24, 2019, 11:09:54 AM »
Verse  4:


பாடிய நான்மறையான் படு
    பல்பிணக் காடரங்கா
ஆடிய மாநடத்தான் அடி
    போற்றியென் றன்பினராய்ச்
சூடிய செங்கையினார் பலர்
    தோத்திரம் வாய்த்தசொல்லி
நாடிய நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Siva wanted the four Vedas, performed the great dance using the cremation-ground having dead corpses, as his stage.  People who place their hands on their heads with love, saying "let your feet protect us" and say many appropriate prayers. He
is Siva who desired the big temple in Naṉṉilam, sought much by them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 11:13:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #997 on: February 24, 2019, 11:14:45 AM »
Verse  5:

பிலந்தரு வாயினொடு
    பெரி தும்வலி மிக்குடைய
சலந்தரன் ஆகம்இரு
    பிள வாக்கிய சக்கரம்முன்
நிலந்தரு மாமகள்கோன்
    நெடு மாற்கருள் செய்தபிரான்
நலந்தரு நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

The chief who gave the discus, which cut into two the body of Jalandaraṉ of very great strength, who had besides a big mouth as a cave, to tall Vishnu, the husband of the goddess of wealth, who resuscitated the earth by his tusk assuming the form of a white pig. He is Siva who desired the big temple in Naṉṉilam which bestows many good things.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 11:17:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #998 on: February 24, 2019, 03:02:27 PM »
Verse 6:

வெண்பொடி மேனியினான் கரு
    நீல மணிமிடற்றான்
பெண்படி செஞ்சடையான் பிர
    மன்சிரம் பீடழித்தான்
பண்புடை நான்மறையோர் பயின்
    றேத்திப்பல் கால்வணங்கும்
நண்புடை நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Siva smears white holy ash on his body.
He has a black neck resembling the sapphire.
He has red matted locks on which a lady Ganga has settled.
He destroyed the greatness of the head of Brahma.
He is the god who desired the big temple in Naṉṉilam, who is on friendly terms with all, where good natured Brahmins well-versed in the four Verdas praise and to whom they pay obeisance many times.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2019, 03:05:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #999 on: February 25, 2019, 07:05:04 AM »
Verse  7:

தொடைமலி கொன்றைதுன்றுஞ் சடை
    யன்சுடர் வெண்மழுவாட்
படைமலி கையன்மெய்யிற் பகட்
    டீருரிப் போர்வையினான்
மடைமலி வண்கமலம் மலர்
    மேன்மட வன்னம்மன்னி
நடைமலி நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Siva has matted locks, in which profuse garlands of Koṉṟai are crowded together.
He has always in his hand a brilliant white weapon of a battle-axe.
He covers his body with the blanket of a skin flayed from an elephant.
He is the god who desired the big temple in Naṉṉilam where the young swans stay permanently in the fertile lotus flowers, growing luxuriantly in the small sluices, and practice walking.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 25, 2019, 07:08:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1000 on: February 25, 2019, 11:19:10 AM »
Verse  8:

குளிர்தரு திங்கள்கங்கை குர
    வோடரக் கூவிளமும்
மிளிர்தரு புன்சடைமேல் உடை
    யான்விடை யான்விரைசேர்
தளிர்தரு கோங்குவேங்கை தட
    மாதவி சண்பகமும்
நளிர்தரு நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Having fought, assuming the form of a hunter and following the cruel pig, in the hot forest where there are many fissures in the ground, the master who granted the weapon of Pāsupatam to Arjuna, is the god who desired the big temple in Naṉṉilam, where our people who are great by penance, and worthy Saivaites, throng in the happy festival when others also gather in large numbers.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 25, 2019, 11:28:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1001 on: February 25, 2019, 11:23:44 AM »
Verse 9:

கமர்பயில் வெஞ்சுரத்துக் கடுங்
    கேழற்பின் கானவனாய்
அமர்பயில் வெய்தி அருச்
    சுனற்கருள் செய்தபிரான்
தமர்பயில் தண்விழவில் தகு
    சைவர்த வத்தின்மிக்க
நமர்பயில் நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.Siva has on his glittering golden matted locks, a cool crescent moon, Ganga, flowers of bottle-flower trees, cobra and leaves of bael.  He has a bull.  He is the god who desired the big temple in Naṉṉilam which is cool by the fragrant common caung which puts forth tender leaves, east Indian Kino tree, curved common delight of the woods and Champak.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 25, 2019, 11:28:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1002 on: February 25, 2019, 11:30:47 AM »
Verse  10:

கருவரை போல்அரக்கன் கயி
    லைம்மலைக் கீழ்க்கதற
ஒருவிர லால்அடர்த்தின் னருள்
    செய்த வுமாபதிதான்
திரைபொரு பொன்னிநன்னீர்த் துறை
    வன்திகழ் செம்பியர்கோன்
நரபதி நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

The husband of Uma, who later granted benign graces, having crushed the demon who was hugs as a black mountain to roar under the mountain, Kailash, by a single toe.  He is the god who desired the big temple in Naṉṉilam built by the eminent King of the life of Sempiyar, and who has right over the ghats of the river, Poṉṉi of good water which dashes against the banks with its waves, and who has the title to Narapati.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 25, 2019, 11:36:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1003 on: February 25, 2019, 11:37:37 AM »
Verse 11:

கோடுயர் வெங்களிற்றுத் திகழ்
    கோச்செங்க ணான்செய்கோயில்
நாடிய நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில்ந யந்தவனைச்
சேடியல் சிங்கிதந்தை சடை
    யன்திரு வாரூரன்
பாடிய பத்தும்வல்லார் புகு
    வார்பர லோகத்துளே.

The temple constructed by the King, Senkanan, who is eminent by possessing an angry elephant which has raised tusks, on the god who desired the big temple in Naṉṉilam sought after by devotees, the father of beautiful Sinki and Arūraṉ, the son of Saṭaiyaṉ.  Those who are able to recite the ten verses composed by him, will enter into the world where liberated souls dwell.

Padigam on Tiru Nannilathu Perumkoil completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 25, 2019, 11:40:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1004 on: February 25, 2019, 02:56:39 PM »
Tiru Nageswaram:

Verse  1:

பிறையணி வாணுதலாள் உமை
    யாளவள் பேழ்கணிக்க
நிறையணி நெஞ்சனுங்க நீல
    மால்விடம் உண்டதென்னே
குறையணி குல்லைமுல்லை அளைந்
    துகுளிர் மாதவிமேல்
சிறையணி வண்டுகள்சேர் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.


Siva in Tirunāgeswaram, where the beautiful winged bees reach the common delight of the woods, having wallowed in the indispensable sacred basil, and Arabian jasmine!
Uma who has a bright forehead like the crescent moon, to stare in fear,
the strong mind to be in distress what is the reason for consuming the big poison of blue color?

Aunachala Siva.
« Last Edit: February 25, 2019, 02:59:06 PM by Subramanian.R »