Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60852 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #960 on: February 20, 2019, 10:34:45 AM »
Verse  9:

இலையால் அன்பால் ஏத்தும் அவர்க்கு
நிலையா வாழ்வை நீத்தார் இடமாம்
தலையால் தாழுந் தவத்தோர்க் கென்றும்
தொலையாச் செல்வச் சோற்றுத் துறையே.

Chortruturai, which grants wealth, which does not perish, to ascetics who worship bowing their heads, is the place of Siva, who removes the transient life in this world, for those devotees who worship him piously with at least leaves if not with flowers and grants permanent life in Sivalōkam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2019, 10:37:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #961 on: February 20, 2019, 10:39:19 AM »
Verse  10:


சுற்றார் தருநீர்ச் சோற்றுத் துறையுள்
முற்றா மதிசேர் முதல்வன் பாதத்
தற்றார் அடியார் அடிநாய் ஊரன்
சொற்றான் இவைகற் றார்துன் பிலரே.


Those who have learnt the verses composed by Aruraṉ, who follows the feet of devotees who are completely without any attachment, dedicated at the feet of the eminent Siva, who wears a crescent moon in Chōtruṟtuṟai, surrounded on all sides by water, will be without any suffering.


Padigam on Tiruch Chortruturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2019, 10:42:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #962 on: February 20, 2019, 10:45:13 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:

மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்ப்
    பிறரை வேண்டாதே
மூளாத் தீப்போல் உள்ளே கனன்று
    முகத்தால் மிகவாடி
ஆளாய் இருக்கும் அடியார் தங்கள்
    அல்லல் சொன்னக்கால்
வாளாங் கிருப்பீர் திருவா ரூரீர்
    வாழ்ந்து போதீரே.

Siva in Tiruvārūr!
The humble servants who do not swerve from that state,
without desiring any one except yourself, being the ever humble servants
to you only always without any chance of redemption, burning internally like the fire that is smoldering without visible flame, and not wishing to reveal their distress,
pining away so that the sufferings can be patent on the face to be known to others,
if they express their distress in so many words, you are quite indifferent to that.
Let you prosper though devotees might suffer troubles.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2019, 10:48:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #963 on: February 20, 2019, 10:50:17 AM »
Verse  2:

விற்றுக் கொள்வீர் ஒற்றி யல்லேன்
    விரும்பி ஆட்பட்டேன்
குற்றம் ஒன்றுஞ் செய்த தில்லை
    கொத்தை யாக்கினீர்
எற்றுக் கடிகேள் என்கண் கொண்டீர்
    நீரே பழிப்பட்டீர்
மற்றைக் கண்தான் தாரா தொழிந்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.

My god!
You have the absolute right to sell me outright.
I am not a thing mortgaged with right of possession.  I become your servant wishing it. I have not committed any fault.  You made be blind for what reason did you take away my eyesight?  You yourself got the blame, not I.
After much request and prayer you granted me sight of my left eye in Kā?chipuram.
If you do not grant me the sight of the other eye, which is the right one.

See 1st verse. Sundarar lost the sight of both eyes when he broke his promise not to leave Tiruvoṟṟiyūr. He got the sight of his left eye in Kā?chipuram, he regained the sight of his right eye after composing this decade.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2019, 10:54:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #964 on: February 21, 2019, 08:33:12 AM »
Verse  3:

அன்றில் முட்டா தடையுஞ் சோலை
    ஆரூ ரகத்தீரே
கன்று முட்டி உண்ணச் சுரந்த
    காலி யவைபோல
என்றும் முட்டாப் பாடும் அடியார்
    தங்கண் காணாது
குன்றின் முட்டிக் குழியில் விழுந்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.


Siva, dwelling in Ārūr which has gardens which the birds, Aṉṟil, reach without losing their way!  Like the calves that drink the milk when they hit against the udder to secrete milk,  the devotees who always sing about you without any deficiency, and receive benefits from you.  Having lost the power of eyesight, if they hit against a hill
and suffer falling into a pit.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 08:36:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #965 on: February 21, 2019, 11:16:35 AM »
Verse  4:


துருத்தி யுறைவீர் பழனம் பதியாச்
    சோற்றுத் துறையாள்வீர்
இருக்கை திருவா ரூரே உடையீர்
    மனமே யெனவேண்டா
அருத்தி யுடைய அடியார் தங்கள்
    அல்லல் சொன்னக்கால்
வருத்தி வைத்து மறுமைப் பணித்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.


Lord who has as his permanent residence Tiruvārūr!
You dwell in Turutti (modern Kuttālam in Tanjavūr Dist.)
You rule in Chōṟuttuṟai, having Pazhaṉam as your place.
We need not say that your dwelling place is the minds of devotees, if your humble servants who have love towards you and complain about their sufferings,
if you make them undergo sufferings in this birth and do good only in the next birth.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:20:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #966 on: February 21, 2019, 11:22:11 AM »
Verse 5:


செந்தண் பவளந் திகழுஞ் சோலை
    இதுவோ திருவாரூர்
எந்தம் அடிகேள் இதுவே யாமா
    றுமக்காட் பட்டோர்க்குச்
சந்தம் பலவும் பாடும் மடியார்
    தங்கண் காணாது
வந்தெம் பெருமான் முறையோ என்றால்
    வாழ்ந்து போதீரே.

Our god!
Is this place Tiruvarūr, which has gardens where fertile and cool tender leaves are glittering like coral?
Is this the fate of being your humble servants?
Your humble servants who compose verses of rhythmic movement having lost their eyesight.
Coming to you,
if they make a humble petition to you wanting justice to be done.

See 1st verse.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 21, 2019, 11:25:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #967 on: February 21, 2019, 11:26:56 AM »
Verse  6:


தினைத்தாள் அன்ன செங்கால் நாரை
    சேருந் திருவாரூர்ப்
புனத்தார் கொன்றைப் பொன்போல் மாலைப்
    புரிபுன் சடையீரே
தனத்தா லின்றித் தாந்தாம் மெலிந்து
    தங்கண் காணாது
மனத்தால் வாடி அடியார் இருந்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.


Lord who has  twisted ruddy matted locks on which is worn a Koṉṟai garland, which is golden in color and grows in the forest tract, and who dwells in Tiruvārūr which is reached by the cranes which have legs like the stem of the millet. Your humble servants suffering not only from want of riches, having become feeble, but also having lost their eyesight, if they are languishing in their minds.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:30:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #968 on: February 21, 2019, 11:31:40 AM »
Verse  7:

ஆயம் பேடை அடையுஞ் சோலை
    ஆரூ ரகத்தீரே
ஏயெம் பெருமான் இதுவே ஆமா
    றுமக்காட் பட்டோர்க்கு
மாயங் காட்டிப் பிறவி காட்டி
    மறவா மனங்காட்டிக்
காயங் காட்டிக் கண்ணீர் கொண்டால்
    வாழ்ந்து போதீரே.


Lord Siva, who is in Arūr, having gardens where flocks of male and female birds reach their nests!  Our Lord who is suitable to us, is this the fate for those who have become your slaves?  Granting me a mind that does not forget you, having practiced deception in my case, making me to be born in this world and endowing me with a body,
if you take away my eye-sight.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 21, 2019, 11:34:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #969 on: February 21, 2019, 11:36:08 AM »
Verse 8:


கழியாய்க் கடலாய்க் கலனாய் நிலனாய்க்
    கலந்த சொல்லாகி
இழியாக் குலத்திற் பிறந்தோம் உம்மை
    இகழா தேத்துவோம்
பழிதா னாவ தறியீர் அடிகேள்
    பாடும் பத்தரோம்
வழிதான் காணா தலமந் திருந்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.

We were born in high caste.
Without despising you,
we shall praise you, possessing words which mention your pervading backwater, ocean, ship and earth.
Our god!
You are not conscious of the reproach that comes to you by making us suffer.
We who are the pious people singing you praises,
unable to see the way.
If we are agitated in mind.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:39:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #970 on: February 21, 2019, 11:40:26 AM »
Verse 9:


பேயோ டேனும் பிரிவொன் றின்னா
    தென்பர் பிறரெல்லாம்
காய்தான் வேண்டிற் கனிதா னன்றோ
    கருதிக் கொண்டக்கால்
நாய்தான் போல நடுவே திரிந்தும்
    உமக்காட் பட்டோர்க்கு
வாய்தான் திறவீர் திருவா ரூரீர்
    வாழ்ந்து போதீரே.


The Lord who is in Tiruvārūr!
Of what one desires to have though it is unripe fruit is equal to ripe fruit if one possesses it wishing it.
All others except you,
say that separation from a ghost with which we developed friendship is a thing that brings sufferings.
You keep mum and do not speak even a single word, opening your mouth, though we who have become your slaves, are roaming in the midst of your audience-hall, complaining like a vile dog.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:43:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #971 on: February 21, 2019, 11:44:58 AM »
Verse  10:


செருந்தி செம்பொன் மலருஞ் சோலை
    இதுவோ திருவாரூர்
பொருந்தித் திருமூ லட்டா னம்மே
    இடமாக் கொண்டீரே
இருந்தும் நின்றும் கிடந்தும் உம்மை
    இகழா தேத்துவோம்
வருந்தி வந்தும் உமக்கொன் றுரைத்தால்
    வாழ்ந்து போதீரே.

You who had as your fitting abode Tirumūlaṭṭaṉam.
Is this Tiruvārūr, where the tree Serunti blossoms like superior gold in the gardens?
We will praise you without slighting, whether we are sitting, or standing or lying.
If you keep silent even when we come to you sufferings and make a supplication.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:47:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #972 on: February 21, 2019, 11:49:05 AM »
Verse  11:காரூர் கண்டத் தெண்டோள் முக்கண்
    கலைகள் பலவாகி
ஆரூர்த் திருமூ லட்டா னத்தே
    அடிப்பேர் ஆரூரன்
பாரூர் அறிய என்கண் கொண்டீர்
    நீரே பழிப்பட்டீர்
வாரூர் முலையாள் பாகங் கொண்டீர்
    வாழ்ந்து போதீரே.


Being the many arts, Lord who has as a half a lady who wears a bodice on her breasts, and who has a black neck, eight shoulders three eyes and dwells in Arūr Moolasṭāṉam!  To be known in all the places in this world,
you took away the eye-sight of mine who has the name of Arūraṉ which is the names of your holy feet, you get the blame.

See 1st verse.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2019, 11:52:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #973 on: February 22, 2019, 06:41:42 AM »
Tiruvarur Paravaiyun Mantali:

Verse  1:


தூவாயா தொண்டுசெய் வார்படு துக்கங்கள்
காவாயா கண்டுகொண் டார்ஐவர் காக்கிலும்
நாவாயால் உன்னையே நல்லன சொல்லுவேற்
காவாஎன் பரவையுண் மண்டளி அம்மானே.


Siva worshipped by Sage Durvasa!
Will you not protect those who perform service to you, from sufferings?
Though the five senses prevent me, from approaching you keeping and vigilant watch over me. (The five senses are spoken of as rational beings out of anger.)
Say alas to me, who am always saying good words about you, only by my mouth.
The chief who is dwelling in Paravaiyuṇ Maṇṭaḷi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2019, 08:20:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #974 on: February 22, 2019, 06:46:31 AM »
Verse  2:


பொன்னானே புலவர்க்கு நின்புகழ் போற்றலாம்
தன்னானே தன்னைப் புகழ்ந்திடுந் தற்சோதி
மின்னானே செக்கர்வா னத்திள ஞாயி
றன்னானே பரவையுண் மண்டளி அம்மானே.

See 1st verse.
Siva who is as valuable as gold self-luminary, who praises himself by himself!
Who is like lightning which suddenly appears and vanishes!
Who is like the rising sun, in the red sky at day break.
It is possible only for people endowed with spiritual wisdom to praise you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2019, 06:49:14 AM by Subramanian.R »