Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 44658 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #90 on: September 26, 2018, 11:08:28 AM »
Verse  9:

மழைக்கண்மட வாளையொர் பாகம்வைத்தீர்
    வளர்புன்சடைக் கங்கையை வைத்துகந்தீர்
முழைக்கொள்ளர வோடென் பணிகலனா
    முழுநீறுமெய் பூசுதல் என்னைகொலோ
கழைக்கொள்கரும் புங்கத லிக்கனியுங்
    கமுகின்பழுக் காயுங் கவர்ந்துகொண்டிட்
டழைக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.


O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil waters calling,
floating spiny goad-like sweet cane,plantain fruit,
and ample areca nuts! You placed on your part
mercy-cloud like passion-eyed Uma; on growing grassy locks
Ganga lovingly;yet shunning affluence,decked in serpents
from holes, bones galore,and ash upon the mien,
you look simply fair ! How strange a style of you!

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 26, 2018, 11:10:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #91 on: September 26, 2018, 11:11:41 AM »
Verse  10:

கடிக்கும்மர வால்மலை யாலமரர்
    கடலைக்கடை யவ்வெழு காளகூடம்
ஒடிக்கும்முல கங்களை யென்றதனை
    உமக்கேஅமு தாகவுண்டீர் உமிழீர்
இடிக்கும்மழை வீழ்த்திழுத் திட்டருவி
    யிருபாலுமோ டிய்யிரைக் குந்திரைக்கை
அடிக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.


O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South of Arisil in gurgling spate
flooding hitting either bank with her wavy arms
pulling down the thunder clouds dragging them on
to start as rills rill! You ate all venom that swelled
when the lactic sea was churned by a hill
with snake as rope to churn off, in passion sheer,
but spat it not until now, How!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 26, 2018, 11:13:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #92 on: September 26, 2018, 11:14:33 AM »
Verse 11:

காரூர்மழை பெய்து பொழிஅருவிக்
    கழையோடகில் உந்திட் டிருகரையும்
போரூர்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரைப்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதர்தம்மை
ஆரூரன் அருந்தமிழ் ஐந்தினொடைந்
    தழகால்உரைப் பார்களுங் கேட்பவரும்
சீரூர்தரு தேவர்க ணங்களொடும்
    இணங்கிச்சிவ லோகம தெய்துவரே.


Clouds burst forth; rills roll bamboos and aquila;
push them through streams of waters
charging the banks of Arisil on whose South
stands the grove rich holy Puttur
whose Lord is Verily Pure! They that sing
Him with dear hymns of Nampiaarooran
without lapse in word and tune and listen
shall join Devas' throng and attain Sivalokam!

Padigam on Tiru Arisil Karai Puttur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 11:16:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #93 on: September 26, 2018, 11:19:23 AM »
Tiru Kachi Anekatagaavatam:

Verse 1:தேனெய் புரிந்துழல் செஞ்சடை எம்பெரு
    மானதி டந்திகழ் ஐங்கணையக்
கோனை எரித்தெரி யாடி இடம்குல
    வான திடங்குறை யாமறையா
மானை இடத்ததொர் கையன் இடம்மத
    மாறு படப்பொழி யும்மலைபோல்
ஆனை யுரித்த பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Our Lord excellency wills to sport his ruddy plaits
soused in the honey of ghee; He burns up
the five-darted fair potent Manmatha, the mind churner;
dances ever as flame of flames in the midst of flames;
up holds a spotted deer in arm of His on the left;
peels off a mountainous mammoth's hide
with three-fold ichor exuding; He longs to lounge long
in the pomp and hub of Kacci Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 11:22:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #94 on: September 26, 2018, 04:27:02 PM »
Verse  2:


கூறு நடைக்குழி கட்பகு வாயன
    பேயுகந் தாடநின் றோரியிட
வேறு படக்குட கத்திலை யம்பல
    வாணனின் றாடல் விரும்புமிடம்
ஏறு விடைக்கொடி எம்பெரு மான்இமை
    யோர்பெரு மான்உமை யாள் கணவன்
ஆறு சடைக்குடை அப்பன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Our Lord of Tillai West loves to dance with dwarfish footed,
hole-eyed,jaw-dropping ghosts' cloven hoofed twist,
vixen baying at the crescent moon, His steadfast Dance;
has the lofty Taurus on the mast; Lord of ours is He
and Devas' too; consort of Uma is He; Father guarding
Ganga on matted locks is He. Him suit the precincts
proper of the temple in the garish pomp rich
hustling hub of Kacchi city's Anekatangaavatam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 26, 2018, 04:29:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #95 on: September 27, 2018, 07:55:49 AM »
Verse  3:

கொடிக ளிடைக்குயில் கூவு மிடம்மயி
    லாலும் மிடம்மழு வாளுடைய
கடிகொள் புனற்சடை கொண்ட நுதற்கறைக்
    கண்டன் இடம்பிறைத் துண்டமுடிச்
செடிகொள் வினைப்பகை தீரும் இடம்திரு
    வாகும் இடம்திரு மார்பகலத்
தடிக ளிடம்மழல் வண்ணன் இடம்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


The fell foes of woeful deeds are slain by Him;
the good in amity grows in His grace; wields He
a Mazhu of battle axe; to catch the glistening cascade
of waters has He a crescent moon- hemmed- web of locks
that festoon His forehead; Cerulean Neck is He the Lord
with a chest laces adorned, flame red. Fit for Him
is the flank of creeper- maids' where peacocks and Koels
concert the show of Kacchi's Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 27, 2018, 07:58:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #96 on: September 27, 2018, 07:59:45 AM »
Verse  4:

கொங்கு நுழைத்தன வண்டறை கொன்றையுங்
    கங்கையுந் திங்களுஞ் சூடுசடை
மங்குல் நுழைமலை மங்கையை நங்கையைப்
    பங்கினிற் றங்க உவந்தருள்செய்
சங்கு குழைச்செவி கொண்டரு வித்திரள்
    பாயவி யாத்தழல் போலுடைத்தம்
அங்கை மழுத்திகழ் கையன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.

Honeyed cassia garlands line the drone-bees;
Ganga and Crescent Moon court the crest;
cloud capped hill-dwelt girl Uma is the spouse dear
deftly kept in a half beings gather grace from ;
off the Chank-Kuzhai glowing ear flows Jahnavi jubilant;
yet not put out is the fiery arm with Mazhu- axe, aflame
spewing light non-stop; so shows Our Lord whose site
is pompous Kacchi's temple, Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 27, 2018, 08:02:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #97 on: September 27, 2018, 10:22:13 AM »
Verse  5:


பைத்த படத்தலை ஆடர வம்பயில்
    கின்ற இடம்பயி லப்புகுவார்
சித்தம் ஒருநெறி வைத்த இடந்திகழ்
    கின்ற இடந்திரு வானடிக்கே
வைத்த மனத்தவர் பத்தர் மனங்கொள
    வைத்த இடம்மழு வாளுடைய
அத்தன் இடம்மழல் வண்ணன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.

They that entered to live on earth ever borne
upon by the hood, all venom, fang and sac,
of buoyant Aadiseshan, when hitched their hearts
to a Diritta via, found the lofty opulent Siva-Lord;
the hearts of these servitors are fast in Bhakti
of His Feet Holy; for  Mazhu axe is His weapon,
hue, Fire,and place proper, the pomp-rich
Kacchi city's temple Anekatangaavatam!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2018, 10:24:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #98 on: September 27, 2018, 10:26:23 AM »
Verse  6:


தண்ட முடைத்தரு மன்தமர் என்தம
    ரைச்செயும் வன்றுயர் தீர்க்குமிடம்
பிண்ட முடைப்பிற வித்தலை நின்று
    நினைப்பவர் ஆக்கையை நீக்குமிடம்
கண்ட முடைக்கரு நஞ்சை நுகர்ந்த
    பிரான திடங்கடல் ஏழுகடந்
தண்ட முடைப்பெரு மான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Relieves He, the prickly pain inflicted on my kin
of servitors, by the punishing-finishing rod plying
agents of Yama ; annuls He, the birthing maze
of beings bogged in embodied carnal life; quaffed up He,
the venom, that pinked His neck, as egregious eat;
seven seas-girt earth apart, mighty is He, the big brooder
upon all His hetero-, homo-cosmic eggs; proper to He,
is the temple in the hub of Kacchi's Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 27, 2018, 10:28:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #99 on: September 27, 2018, 10:30:02 AM »
Verse  7:


கட்டு மயக்க மறுத்தவர் கைதொழு
    தேத்தும் இடங்கதி ரோனொளியால்
விட்ட இடம்விடை யூர்தி இடங்குயிற்
    பேடைதன் சேவலொ டாடுமிடம்
மட்டு மயங்கி அவிழ்ந்த மலர்ஒரு
    மாதவி யோடு மணம்புணரும்
அட்ட புயங்கப் பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


He wipes out the feel engendered by Pasam bond;
Him all worship with folded arms; Vehicle of His
is Taurus mount; Wearer of eight great serpents
is but He; proper precincts of His is the temple
Anekatangaavatam in pomp-rich bustling hub
of Kacchi city cool in shade from Sun's scorching ray,
where Koels mate with their males in the fuzzy groves
of matchless Matavi brimming honey blooming to beckon!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2018, 10:32:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #100 on: September 27, 2018, 10:34:19 AM »
Verse  8:

புல்லி யிடந்தொழு துய்துமெ னாதவர்
    தம்புர மூன்றும் பொடிப்படுத்த
வில்லி இடம்விர வாதுயிர் உண்ணும்வெங்
    காலனைக் கால்கொடு வீந்தவியக்
கொல்லி இடங்குளிர் மாதவி மவ்வல்
    குராவகு ளங்குருக் கத்திபுன்னை
அல்லி யிடைப்பெடை வண்டுறங் குங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.

The ONE who of yore has taken us in full
albeit we little acknowledge Him at length; The ONE
that ashed the triple diabolic forts of demons racked
by budda's rationale with a single Dart; the ONE
that legged Yama and slew him sans mercy for beings;
is also the One whose apt abode is cool wood of jasmine,
moogri, kuraa, makizham, kurukkatti, punnai and maatavi buds,
the lady bees rest amid Kacchi's pomp rich Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2018, 10:37:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #101 on: September 27, 2018, 10:41:09 AM »
Verse 9:


சங்கை யவர்புணர் தற்கரி யான்றள
    வேனகை யாள்வி ராமிகுசீர்
மங்கை யவள்மகி ழச்சுடு காட்டிடை
    நட்டநின் றாடிய சங்கரனெம்
மங்கைய வன்னன லேந்து பவன்கனல்
    சேரொளி யன்னதொர் பேரகலத்
தங்கை யவன்னுறை கின்ற இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Dear to the doubters, to the relish of far famed
inseparable Uma, He dances in the burning ghat;
He is the Dancer Sankara
inveterate to me as my palm;
He carries flames in an arm mighty fair
by luminous Mazhu axe; He, the Lord stays
firm in the hub and bustle of Kacchi metro
city's shrine of Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2018, 10:42:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #102 on: September 27, 2018, 10:43:59 AM »
Verse  10:

வீடு பெறப்பல ஊழிகள் நின்று
    நினைக்கும் இடம்வினை தீருமிடம்
பீடு பெறப்பெரி யோர திடங்கொண்டு
    மேவினர் தங்களைக் காக்கும்இடம்
பாடு மிடத்தடி யான்புகழ் ஊரன்
    உரைத்தஇம் மாலைகள் பத்தும்வல்லார்
கூடும் இடஞ்சிவ லோகன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


The place is meant to meditate on Lord with gross body for eons
of dissolution even, to attain salvation, annul deeds; get great grace
through the path of service to sages supreme;
also for Lord to save those who traversed the path of grace
from falling into the whirl of birthing's ponds; and it is none
but Anekatangaavatam in the hub of Kacchi city.
Whoever sing these word garlands ten of famed Nampiaarooran,
on entering the shrine shall pass into the bower of Sivoham!


Padigam on Tiru Anekatagaavatam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2018, 10:47:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #103 on: September 27, 2018, 10:49:07 AM »
Tirup Poovanam:

Verse  1:

திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும்
உருவுடை யார்உமை யாளையொர் பாகம்
பரிவுடை யார்அடை வார்வினை தீர்க்கும்
புரிவுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ!

More is His weal than fair Vishnu's and Brahma's;
of His whole mien, Mother Uma is part;
love unlimited is He urgent to undo deeds
of the devout. Isn't Poovanam His Home?

Arunachala Siva.« Last Edit: September 27, 2018, 10:50:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #104 on: September 27, 2018, 10:51:58 AM »
Verse  2:

எண்ணி யிருந்து கிடந்தும் நடந்தும்
அண்ண லெனாநினை வார்வினை தீர்ப்பார்
பண்ணிசை யார்மொழி யார்பலர் பாடப்
புண்ணிய னார்உறை பூவணம் ஈதோ!


He deletes the deeds of they that merely be
or lie or move to think on Him as ONE Primordial;
many a maiden of tuneful speech hymn His Form
of Virtue in verse. Isn't Poovanam His abode?

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 27, 2018, 10:53:35 AM by Subramanian.R »