Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60583 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #885 on: February 10, 2019, 11:30:24 AM »
Verse  7:


காவி ரிபுடை சூழ்சோ ணாட்டவர்
தாம்ப ரவிய கருணை யங்கடற்
பாவி ரிபுலவர் பயி லுந்தி ருப்பனையூர்
மாவிரிமட நோக்கி அஞ்ச
மதக ரியுரி போர்த்து கந்தவர்
ஆவி லைந்துகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

Siva being the ocean of benignity,m who is praised by the people of the Chozha country surrounded everywhere by the Kāveri, in Tiruppaṉaiyūr, where poets who expound in detail poems, are crowded, one who become eminent by covering himself with the skin of a frenzied elephant, when the lady with looks, the defeat the looks of the deer, is seized with fear, and who rejoices in being bathed in the five products of the cow.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2019, 11:34:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #886 on: February 10, 2019, 11:35:40 AM »
Verse  8:

மரங்கள் மேல்மயி லால மண்டப
மாடமா ளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
திரங்கல் வன்முகவன் புகப் பாய்தி ருப்பனையூர்த்
துரங்கன் வாய்பிளந் தானுந் தூமலர்த்
தோன்ற லும்மறி யாமை தோன்றிநின்
றரங்கி லாடவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

When the peacocks dance on the trees spreading their tails, in Tiruppaṉaiyūr, where the monkeys with wrinkled skin jump to enter into the mansions with storeys and tower-gates visible to be witnessed by devotees, but not be seen by Vishnu who cleft asunder the mouth of a horse and Brahma, who is seated in a pure lotus flower,
is capable of dancing in a stage.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2019, 11:38:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #887 on: February 10, 2019, 11:40:45 AM »
Verse  9:

மண்ணி லாமுழ வம்ம திர்தர
மாட மாளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
பண்ணி யாழ்முரலும் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
வெண்ணி லாச்சடை மேவிய
விண்ண வரொடு மண்ண வர்தொழ
அண்ண லாகிநின்றா ரவ ரேய ழகியரே.

As the mzhavam on the head of which a black paste is smeared is played to make it reverberate, in Tiruppaṉaiyūr where the Yazh is played in the mansions having storeys and tower-gates, Siva who is the lofty god to be worshipped by the celestial beings and people of this world and who wears on his matted locks, a white crescent moon.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 10, 2019, 11:44:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #888 on: February 10, 2019, 11:46:03 AM »
Verse  10:


குரக்கி னங்குதி கொள்ளத் தேனுகக்
குண்டு தன்னயற் கெண்டை பாய்தரப்
பரக்குந் தண்கழனிப் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
இரக்கம் இல்லவர் ஐந்தொ டைந்தலை
தோளி ருபது தாள்நெ ரிதர
அரக்கனை யடர்த்தா ரவ ரேய ழகியரே.


As honey trickles gently as the group of monkeys leap and Keṇṭai - a fresh water fish frisks in the cool tanks nearby, in Tiruppaṉaiyūr, which has tanks and cool fields which are extensive, without pity, Siva pressed down the demon, to crush his ten heads and twenty shoulders.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2019, 11:48:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #889 on: February 10, 2019, 11:50:07 AM »
Verse  11:


வஞ்சி நுண்ணிடை மங்கை பங்கினர்
மாத வர்வள ரும்வ ளர்பொழில்
பஞ்சின் மெல்லடியார் பயி லுந்திருப் பனையூர்
வஞ்சி யும்வளர் நாவ லூரன்
வனப்ப கையவ ளப்பன் வன்றொண்டன்
செஞ்சொற் கேட்டுகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

Siva has a young lady whose waist is as slender as the creeper Va?chi, on Tiruppaṉaiyūr which has thriving gardens where, ladies with feet painted with red-cotton dye are moving about, and has people who do great penance are prosperous,
will rejoice on hearing the words in their direct primary significance composed by the father of Vaṉappakai, and the native of Nāvalur where the creeper, Va?chi grows besides other creepers.

See 1st verse.

Padigam on Tirup Panaiyur completed.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: February 10, 2019, 11:53:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #890 on: February 10, 2019, 11:55:41 AM »
Tiru Veezhimizhalai:

Verse  1:

நம்பி னார்க்கருள் செய்யும் அந்தணர்
     நான்ம றைக்கிட மாய வேள்வியுள்
செம்பொ னேர்மடவா ரணி பெற்ற திருமிழலை
உம்ப ரார்தொழு தேத்த மாமலை
     யாளொ டும்முட னேயு றைவிடம்
அம்பொன் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

Siva who grants his grace to those who worship you with piety in the sacrifice, performed by Brahmins and which is mentioned in the four Vēdas, in Tirumiḻalai, which is adorned by ladies who are as beautiful as the red Lakshmi.  You occupied the beautiful shade of Veezhi, as your abode, along with the daughter of the big mountain, to be worshipped with joined hands and praised by the Devas in heaven,
you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2019, 11:59:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #891 on: February 11, 2019, 07:19:05 AM »
Verse 2:

விடங்கொள் மாமிடற் றீர்வெள் ளைச்சுருள்
     ஒன்றிட்டு விட்ட காதி னீர்என்று
திடங்கொள் சிந்தையினார் கலி காக்கும் திருமிழலை
மடங்கல் பூண்ட விமானம் மண்மிசை
     வந்தி ழிச்சிய வான நாட்டையும்
அடங்கல் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who has a black neck which swallowed the poison, praising, you as one who has on one ear men`s ear-ring made of conch, hanging, in Tirummizhalai, where Brahmins who have a firm mind protect the world from poverty, you occupied the shade of the Veezhi,  plant which contained within it the heaven which caused to descend on this early, a Vīmāṉam which was supported by lions, you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2019, 07:22:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #892 on: February 11, 2019, 11:28:01 AM »
Verse  3:


ஊனை யுற்றுயி ராயி னீர்ஒளி
    மூன்று மாய்த்தெளி நீரோ டானஞ்சின்
தேனை ஆட்டுகந்தீர் செழு மாடத் திருமிழலை
மானை மேவிய கையி னீர்மழு
    வேந்தி னீர்மங்கை பாகத் தீர்விண்ணில்
ஆன வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who is the life in the body!
Being the three lights sun, moon and the fire you desired being bathed in clear water, five products of the cow and honey between them in Tirumizhalai, which has wealthy mansions.  You are the one who has a deer in the hand!
One who holds a battle-axe!
One who has on one half a lady you occupied the shade of Veezhi, which grew tall and rose into the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2019, 11:30:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #893 on: February 11, 2019, 11:32:22 AM »
Verse  4:

பந்தம் வீடிவை பண்ணி னீர்படி
     றீர்ம திப்பிதிர்க் கண்ணி யீரென்று
சிந்தைசெய் திருக்குஞ் செங்கை யாளர் திருமிழலை
வந்து நாடகம் வான நாடியர்
     ஆட மாலயன் ஏத்த நாள்தொறும்
அந்தண் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


You created bondage and liberation for the souls,
though you created them you conceal yourself from them,
therefore you are deceitful.
You wear a chaplet of a crescent moon, praising you in this manner,
in Tirumizhalai, where people with good conduct meditate on you always.
The divine damsels descend down and perform dances, daily.
Vishnu and Brahma, to praise you,
you occupied the cool shade of the beautiful Veezhi.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 11, 2019, 11:36:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #894 on: February 11, 2019, 02:51:03 PM »
Verse  5:

புரிசை மூன்றையும் பொன்றக் குன்றவில்
     ஏந்தி வேதப் புரவித் தேர்மிசைத்
திரிசெய் நான்மறையோர் சிறந் தேத்துந் திருமிழலைப்
பரிசி னால்அடி போற்றும் பத்தர்கள்
     பாடி யாடப் பரிந்து நல்கினீர்
அரிய வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


To destroy completely the three forts, holding the bow of a mountain,
you changed them into ash, standing on a chariot drawn by horses which were Vedas in Tirumizhalai,  where Brahmins who have learnt the four Vedas praise you in an extra-ordinary manner, you granted with love all the wishes of those pious people who praised your feet with love and sang and danced out of joy, you occupied the shade of the rare Veezhi.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2019, 02:53:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #895 on: February 12, 2019, 06:28:39 AM »
Verse  6:


எறிந்த சண்டி இடந்த கண்ணப்பன்
     ஏத்து பத்தர்கட் கேற்றம் நல்கினீர்
செறிந்த பூம்பொழில்தேன் துளிவீசுந் திருமிழலை
நிறைந்த அந்தணர் நித்த நாள்தொறும்
     நேசத்தால் உமைப் பூசிக் கும்மிடம்
அறிந்து வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

You granted preeminence to pious persons like Chandi who cut off the leg of his father and Kaṇṇappaṉ who scooped his eye, in Tirumizhalai, where the dense flower gardens spray drops of honey, knowing the place where the Brahmins full of knowledge daily worship you permanently, with love, you occupied the shade of Veezhi, grant you grace to me also who is your slave.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 12, 2019, 06:31:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #896 on: February 12, 2019, 09:47:49 AM »
Verse 7:


பணிந்த பார்த்தன் பகீர தன்பல
     பத்தர் சித்தர்க்குப் பண்டு நல்கினீர்
திணிந்த மாடந்தொறுஞ் செல்வம் மல்கு திருமிழலைத்
தணிந்த அந்தணர் சந்தி நாடொறும்
     அந்தி வானிடு பூச்சி றப்பவை
அணிந்து வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

You granted your grace to many pious people, persons with miraculous powers, beginning with Arjuna and Bhagirata, in the distant past.  In Tirumizhalai, where wealth increases in every mansion which is being close to each other, having adorned the superior decoration with flowers during morning, midday and evening daily by Brahmins who have tranquility of mind.  You occupied the shade of Veezhi. You grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2019, 09:52:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #897 on: February 12, 2019, 09:54:23 AM »
Verse 8:


பரந்த பாரிடம் ஊரி டைப்பலி
     பற்றிப் பாத்துணுஞ் சுற்ற மாயினீர்
தெரிந்த நான்மறையோர்க் கிட மாய திருமிழலை
இருந்து நீர்தமி ழோடி சைகேட்கும்
     இச்சை யாற்காசு நித்தல் நல்கினீர்
அருந்தண் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

Receiving alms in the villages, you have the relation of Bhutas with which you share it.
Residing in Tirumizhalai, which is the place for Brahmins who have made researches into the four Vedas, you daily gave money in the form of coins wishing to hear Tamiḻ verses and music. (This refers to the story of Siva giving money to Sambandhar and Nāvukkaracar during a famine in this shrine.)  You occupied the shade of cool and rare Veezhi. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2019, 09:59:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #898 on: February 12, 2019, 10:00:59 AM »
Verse  9:

தூய நீரமு தாய வாறது
     சொல்லு கென்றுமை கேட்கச் சொல்லினீர்
தீய றாக்குலையார் செழு மாடத் திருமிழலை
மேய நீர்பலி யேற்ற தென்னென்று
     விண்ணப் பஞ்செய் பவர்க்கு மெய்ப்பொருள்
ஆய வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

When Uma questioned you, please tell me how pure water became like nectar to you.
you replied to her, in Tirumizhalai, which has flourishing storeys belonging to Brahmins of big crowds, who maintain the sacrificial fires without extinguishing,
you occupied Vizhi which is the true object for those who respectfully represented to you, why did you who is loved by all receive alms, you grant your grace to me also who is your slave.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 12, 2019, 10:05:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #899 on: February 12, 2019, 10:06:32 AM »
Verse  10:


வேத வேதியர் வேத நீதிய
     தோது வார்விரி நீர்மி ழலையுள்
ஆதி வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுகென்று
நாத கீதம்வண் டோது வார்பொழில்
     நாவ லூரன்வன் றொண்டன் நற்றமிழ்
பாதம் ஓதவல்லார் பர னோடு கூடுவரே.

Petitioning to Siva in Mizhalai of expansive water, where Brahmins who have studied the Vedas and observe the conduct laid down in them, you occupied the shade of the old Veezhi, grant your grace to me also who is your slave.  Those who can sing the faultless Tamiḻ verses at the feet of Siva, which were composed by Vaṉṟoṇṭaṉ, and a native of Nāvalūr which has tall gardens in which bees hum sweet songs, will be united with the supreme Siva.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2019, 10:09:49 AM by Subramanian.R »