Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 64094 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #855 on: February 06, 2019, 10:16:13 AM »
Verse  6:


பண்ணுத லைப்பயனார் பாடலும் நீடுதலும்
    பங்கய மாதனையார் பத்தியு முத்தியளித்
தெண்ணுத லைப்பெருமான் என்றெழு வாரவர்தம்
    மேசற வும்மிறையாம் எந்தையை யும்விரவி
நண்ணுத லைப்படுமா றெங்ஙன மென்றயலே
    நையுறு மென்னைமதித் துய்யும்வ ணம்மருளுங்
கண்ணுத லைக்கனியைக் காண்பது மென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

The ladies who are as beautiful as the goddess of wealth seated in the red lotus,
playing upon the Yazh in the proper manner, having turned it properly and their singing to its accompaniment for a long time, their devotion which is the cause for playing music, having been granted eternal bliss, the fatigue of those who wake up from sleep thinking of him as the only god who can grant salvation, Siva who is as sweet as the fruit and who has three eyes and grants me his grace to save myself, considering me who is languishing, being at a distance from him always thinking what is the way to approach my father who is the chief of all, in combination with the above mentioned things.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:19:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #856 on: February 06, 2019, 10:20:58 AM »
Verse  7:


மாவை யுரித்ததள்கொண் டங்க மணிந்தவனை
    வஞ்சர் மனத்திறையும் நெஞ்சணு காதவனை
மூவ ருருத்தனதாம் மூல முதற்கருவை
    மூசிடு மால்விடையின் பாகனை ஆகமுறப்
பாவக மின்றிமெய்யே பற்று மவர்க்கமுதைப்
    பால்நறு நெய்தயிர்ஐந் தாடு பரம்பரனைக்
காவல் எனக்கிறையென் றெய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva who flayed an elephant, covered himself with its skin and adorned himself with bones, who does not approach even by his mind even for a short while in the minds of deceitful persons, the embryo which is the origin of all things and who is himself the form of the three gods, Brahma, Vishnu and Rudra, who rides on the bull which makes a sound resembling "mūcu" (mūcu" is onomatopoeia.) He who is as sweet as the nectar to those who sincerely hold him as their refuge in their minds, without any pretense, who is the supreme god above all superior beings who bathes in the five products of the cow such as milk, sweets smelling ghee and curd, thinking him to be the chief who protects me.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:25:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #857 on: February 06, 2019, 10:26:37 AM »
Verse  8:


தொண்டர் தமக்கெளிய சோதியை வேதியனைத்
    தூய மறைப்பொருளாம் நீதியை வார்கடல்நஞ்
சுண்ட தனுக்கிறவா தென்று மிருந்தவனை
    ஊழி படைத்தவனோ டொள்ளரி யும்முணரா
அண்டனை அண்டர்தமக் காகம நூல்மொழியும்
    ஆதியை மேதகுசீ ரோதியை வானவர்தம்
கண்டனை யன்பொடுசென் றெய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva the bright light who is easy of approach to his devotees and who revealed the Vedas, chants the Vedas,who is the Brahmin among gods, who is the right conduct contained in the spotless meanings of the Vedas. He who always exists without becoming dead even after consuming the poison that rose in the extensive ocean,
the god who could not be recognized by the beautiful Vishnu along with Brahma, who created the world in many eons.  The first cause of all things who gave out to the celestial beings, works that go by the name of Agamam, god whose excellent fame is praised by all, the warrior among the celestial beings, approaching him with love.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:30:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #858 on: February 06, 2019, 10:35:54 AM »
Verse 9:

நாதனை நாதமிகுத் தோசைய தானவனை
    ஞான விளக்கொளியாம் ஊனுயி ரைப்பயிரை
மாதனை மேதகுதன் பத்தர் மனத்திறையும்
    பற்றுவி டாதவனைக் குற்றமில் கொள்கையனைத்
தூதனை யென்றனையாள் தோழனை நாயகனைத்
    தாழ்மக ரக்குழையுந் தோடு மணிந்ததிருக்
காதனை நாயடியேன் எய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva who is the master of the world, who is the musical sound and other loud sounds,
who exists as the light of the spiritual wisdom which illuminates everything, the life within the body, and growing crops, who has a lady as a half, who does not give up attachment, even for a short while in the minds of his eminent devotees, who has doctrines which are defect-less, who is my messenger, who is my friend who directs me in his service, who is the master, who wears in his ears a men's ear-ring that hangs low and is in the shape of a shark and a woman's ear-ring, his devotees who is as low as a dog.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:39:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #859 on: February 06, 2019, 10:41:55 AM »
Verse  10:

கன்னலை இன்னமுதைக் கார்வயல் சூழ்கானப்
    பேருறை காளையைஒண் சீருறை தண்டமிழால்
உன்னி மனத்தயரா உள்ளுரு கிப்பரவும்
    ஒண்பொழில் நாவலர்கோ னாகிய ஆரூரன்
பன்னும் இசைக்கிளவி பத்திவை பாடவல்லார்
    பத்தர் குணத்தினராய் எத்திசை யும்புகழ
மன்னி இருப்பவர்கள் வானின் இழிந்திடினும்
    மண்டல நாயகராய் வாழ்வது நிச்சயமே.


Siva who is as sweet as the juice of the sugarcane, who is as sweet as the juice of the sugarcane, who is in the form of a bull and dwells in Kāṉappēr, surrounded by fields filled with water, with the help of the cool Tamiḻ verses which have eminent fame,
thinking when would I approach him fainting in the mind, the devotee known as Arūraṉ who praised him, his heart melting, Arūraṉ who is the chief among the inhabitant of Nāvalūr which has thriving gardens, those who are able to sing these ten songs combined with music and fit for investigation, imbibing all the good qualities of the devotees of Siva, to be praised by people in all directions, will dwell permanently in heaven, even if they are born again descending from heaven, it is a certainty that they shall live in this world as the rulers of this world.

Padigam on Tiruk Kanapper completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:47:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #860 on: February 06, 2019, 10:49:08 AM »
Tiruk Kutalaiarrur:

Verse  1:

வடியுடை மழுவேந்தி
    மதகரியுரி போர்த்துப்
பொடியணி திருமேனிப்
    புரிகுழ லுமையோடும்
கொடியணி நெடுமாடக்
    கூடலை யாற்றூரில்
அடிகள்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Holding a sharp battle-axe, covering himself with the skin of an elephant of must,
with a holy body smeared with sacred ash, with Uma who has curly tresses of hair, the god who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr which has tall storeys which are adorned by flags,
I did not know the wonderful act of coming before me in this path what a great ignorance it was on my part!   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2019, 10:52:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #861 on: February 07, 2019, 10:56:45 AM »
Verse  2:


வையக முழுதுண்ட
    மாலொடு நான்முகனும்
பையிள அரவல்குற்
    பாவையொ டும்முடனே
கொய்யணி மலர்ச்சோலைக்
    கூடலை யாற்றூரில்
ஐயன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Having Vishnu who devoured the whole of this earth!, Brahma, of four faces and a beautiful young lady in his body who has sides like the hood of a cobra, the master who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr which has gardens from which flowers can be plucked.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2019, 10:59:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #862 on: February 07, 2019, 11:01:02 AM »
Verse  3:


ஊர்தொறும் வெண்டலைகொண்
    டுண்பலி யிடும்என்று
வார்தரு மென்முலையாள்
    மங்கையொ டும்முடனே
கூர்நுனை மழுவேந்திக்
    கூடலை யாற்றூரில்
ஆர்வன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Begging place alms for eating going to each village holding a white skull,
holding a sharp pointed batlle-axe, along with a lady of distinction who wears on her breasts a bodice, the affectionate god who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 07, 2019, 11:03:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #863 on: February 07, 2019, 11:04:33 AM »
Verse  4:


சந்தண வும்புனலுந்
    தாங்கிய தாழ்சடையன்
பந்தண வும்விரலாள்
    பாவையொ டும்முடனே
கொந்தண வும்பொழில்சூழ்
    கூடலை யாற்றூரில்
அந்தணன் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Siva who has matted locks, hanging low, on which he bears water which is beautiful and a crescent moon, along with a beautiful lady who holds in her fingers a ball, the Brahmin who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr, surrounded by gardens which have bunches of flowers adhering to them.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2019, 11:07:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #864 on: February 07, 2019, 11:08:19 AM »
Verse 5:

வேதியர் விண்ணவரும்
    மண்ணவ ரும்தொழநற்
சோதிய துருவாகிச்
    சுரிகுழ லுமையோடும்
கோதிய வண்டறையுங்
    கூடலை யாற்றூரில்
ஆதிஇவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Manifesting himself in the form of light divine for the Brahmins, the celestial beings and other people of this world to worship him, along with Uma who has curly tresses of hair, the first cause of all things who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr, where the bees which peck the flowers for pollen.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2019, 11:10:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #865 on: February 08, 2019, 07:10:42 AM »
Verse  6:

வித்தக வீணையொடும்
    வெண்புரி நூல்பூண்டு
முத்தன வெண்முறுவல்
    மங்கையொ டும்முடனே
கொத்தல ரும்பொழில்சூழ்
    கூடலை யாற்றூரில்
அத்தன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Playing skillfully on a Veena, wearing a white strand of sacred thread, along with a lady of distinction, whose teeth are as sparkling as the white pearls, my father who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr, surrounded by gardens where flowers blossom in bunches.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 08, 2019, 07:13:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #866 on: February 08, 2019, 10:49:12 AM »
Verse 7:

மழைநுழை மதியமொடு
    வாளர வுஞ்சடைமேல்
இழைநுழை துகிலல்குல்
    ஏந்திழை யாளோடும்
குழையணி திகழ்சோலைக்
    கூடலை யாற்றூரில்
அழகன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Along with a crescent moon that creeps through the clouds, placing a cruel cobra on the matted locks, with a lady beautifully decked with jewels and wears on the waist a cloth with minute darning, the beautiful god who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr which has gardens which are eminent by their beauty of tender leaves.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2019, 10:52:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #867 on: February 08, 2019, 10:54:12 AM »
Verse  8:

மறைமுதல் வானவரும்
    மாலயன் இந்திரனும்
பிறைநுதல் மங்கையொடும்
    பேய்க்கண முஞ்சூழக்
குறள்படை யதனோடுங்
    கூடலை யாற்றூரில்
அறவன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

To be surrounded by the celestial beings, who have their own eminence mentioned in the Vedas, Vishnu, Brahma, Indran, a lady whose forehead is like the crescent moon in shape and the crowd of ghosts, Siva the embodiment of all virtues who dwells with the dwarf Bhutas.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2019, 10:57:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #868 on: February 08, 2019, 10:58:49 AM »
Verse  9:


வேலையின் நஞ்சுண்டு
    விடையது தான்ஏறிப்
பாலன மென்மொழியாள்
    பாவையொ டும்முடனே
கோலம துருவாகிக்
    கூடலை யாற்றூரில்
ஆலன்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே.

Consuming the poison that rose in the ocean, riding on a bull,
along with a beautiful lady whose soft words are as sweet as milk,
assuming a form which is suited to her beauty, the god who sat under
a banyan tree and dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2019, 11:01:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #869 on: February 08, 2019, 11:03:15 AM »
Verse  10:


கூடலை யாற்றூரிற்
    கொடியிடை யவளோடும்
ஆட லுகந்தானை
    அதிசயம் இதுவென்று
நாடிய இன்றமிழால்
    நாவல வூரன்சொல்
பாடல்கள் பத்தும்வல்லார்
    தம்வினை பற்றறுமே.

Siva who dwells in Kūṭalaiyāṟṟūr, desiring a sport of grace along with Uma, who has a tender waist like the creeper, expressing this is an act of wonder that he did the acts of those who are able to recite all the ten verses done by Nambi Arūraṉ, a native of Tirunāvalūr, in sweet Tamiḻ desired earnestly by all, will perish without even a trace of them remaining.

Padigam on Kutalaiyarrur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2019, 11:06:26 AM by Subramanian.R »