Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 63906 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #795 on: January 30, 2019, 10:04:36 AM »
Verse  5:


வாளோடிய தடங்கண்ணியர்
    வலையில்லழுந் தாதே
நாளோடிய நமனார்தமர்
    நணுகாமுனம் நணுகி
ஆளாயுய்ம்மின் அடிகட்கிட
    மதுவேயெனில் இதுவே
கீளோடர வசைத்தானிடங்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world our span of life is running fast to come to an end.
Before the messengers of the god of death approach you, without being caught in the net of love for women who have big eyes which move on both sides like the sword,
approaching god, save yourselves by becoming his slaves. If you ask, what is god's place for saving ourselves, it is only Kētāram mentioned here.  It is the place of Siva who tied a cobra along with a strip of cloth used as a waist cord, therefore you praise it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:12:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #796 on: January 30, 2019, 10:14:36 AM »
Verse  6:


தளிசாலைகள் தவமாவது
    தம்மைப்பெறி லன்றே
குளியீருளங் குருக்கேத்திரங்
    கோதாவிரி குமரி
தெளியீர்உளஞ் சீபர்ப்பதம்
    தெற்குவடக் காகக்
கிளிவாழைஒண் கனிகீறியுண்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world temples which can be called places for penance are fruitful only if people put them to proper use, reaching them. Be clear about this in your mind and being so in the south are available, the holy waters of Godhavari and Kumari,
in the north is available, bathe in the holy water of beautiful Kurukshetram, in the same manner bow before Sri Parvatam on the south and praise Kētāram in the north where the parrots tear the bright fruits of the plantain and eat them, Mountain Vindhya is the dividing line between line between north and south. People must go on pilgrimage from Kumari in the South and Himalayas in the North and bathe in the holy waters situated in those holy places. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:19:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #797 on: January 30, 2019, 10:25:04 AM »
Verse  7:


பண்ணின்தமிழ் இசைபாடலின்
    பழவேய்முழ வதிரக்
கண்ணின்னொளி கனகச்சுனை
    வயிரம்மவை சொரிய
மண்ணின்றன மதவேழங்கள்
    மணிவாரிக்கொண் டெறியக்
கிண்ணென்றிசை முரலுந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world! When you sing the songs in Tamiḻ which has all the seven notes,
the ancient instrument flute is played, the Muzhavu is played on a high pitch as the mountain springs, which are golden in color, pleasing to the eye, throw by their waves diamonds and as the elephants which have must and stand on the earth take in a swoop rubies and scatter them, utter the name of Kētāram where the sweet sound of kiṇ is produced.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:28:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #798 on: January 30, 2019, 10:29:59 AM »
Verse 8:

முளைக்கைப்பிடி முகமன்சொலி
    முதுவேய்களை இறுத்துத்
துளைக்கைக்களிற் றினமாய்நின்று
    சுனைநீர்களைத் தூவி
வளைக்கைப்பொழி மழைகூர்தர
    மயில்மான்பிணை நிலத்தைக்
கிளைக்கமணி சிந்துந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world!
Female elephants which have small trunks being related to the male elephants which have small trunks being related to the male elephants which have trunks with nostrils.
speaking polite words, breaking the old bamboos and giving them to the male elephants as food and sprinkle the water in many mountain springs, as the rain increases which is poured by their curved trunks, as the peacock and female deer scratch up the earth, utter the name of the shrine of Kētāram where rubies fly of in many directions.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2019, 10:32:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #799 on: January 30, 2019, 10:34:29 AM »
Verse  9:


பொதியேசுமந் துழல்வீர்பொதி
    அவமாவதும் அறியீர்
மதிமாந்திய வழியேசென்று
    குழிவீழ்வதும் வினையால்
கதிசூழ்கடல் இலங்கைக்கிறை
    மலங்கவ்வரை யடர்த்துக்
கெதிபேறுசெய் திருந்தானிடங்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world!
You wander only carrying the body which is only a mass of flesh,
you do not understand the body will become useless at the end,
it is the fruit of your actions that you fall into a pit as a result of losing intelligence.
Pressing down the King of Lanka, surrounded by the ocean which is always on the move, Kētāram is the place of Siva who sat unaffected granting him a better state.
Praise that shrine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:37:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #800 on: January 30, 2019, 10:38:58 AM »
Verse  10:

நாவின்மிசை யரையன்னொடு
    தமிழ்ஞானசம் பந்தன்
யாவர்சிவ னடியார்களுக்
    கடியானடித் தொண்டன்
தேவன்திருக் கேதாரத்தை
    ஊரன்னுரை செய்த
பாவின்றமிழ் வல்லார்பர
    லோகத்திருப் பாரே.

Nambi Ārūraṉ, who performs menial service to the feet of the devotees having become the slave of the devotees of Siva like Nāvukkarasaṉ and Jnana Sambandhaṉ of profound knowledge of Tamiḻ or other devotees whoever they may be.  Those who are able to recite the sweet Tamiḻ verses composed by him will live in the superior world of Sivalōkam.


Padigam on Tiruk Ketaram completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2019, 10:42:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #801 on: January 30, 2019, 10:44:14 AM »
Tirup Paruppatam:

Verse 1:

மானும்மரை இனமும்மயி
    லினமுங்கலந் தெங்கும்
தாமேமிக மேய்ந்துதடஞ்
    சுனைநீர்களைப் பருகிப்
பூமாமர முரிஞ்சிப்பொழி
    லூடேசென்று புக்குத்
தேமாம்பொழில் நீழற்றுயில்
    சீபர்ப்பத மலையே.

The deer, herd of Indian elk and flocks of peacocks miring together everywhere, they themselves having eaten their food sumptuously according to their desire, drinking the water in several big mountain springs, rubbing their bodies against the big blossomed trees, going through the denseness of those trees, entering
the mountain called Sri Parvatam, is the mountain of Siva, where in the shade of the sweet mango-groves, they sleep.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2019, 10:48:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #802 on: January 30, 2019, 10:50:12 AM »
Verse  2:

மலைச்சாரலும் பொழிற்சாரலும்
    புறமேவரும் இனங்கள்
மலைப்பாற்கொணர்ந் திடித்தூட்டிட
    மலங்கித்தம களிற்றை
அழைத்தோடியும் பிளிறீயவை
    அலமந்துவந் தெய்த்துத்
திகைத்தோடித்தம் பிடிதேடிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.


Catching the herds of elephants that come from beyond the sides of the mountains and the gardens, feed them reproving them sharply, the female elephants being perturbed in mind run in search of their males uttering a loud cry, roar, get confounded, return back exhausted, run not knowing what to do. Sri Parvatam is the place of Siva where the female elephants search for their male elephants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2019, 10:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #803 on: January 31, 2019, 07:04:05 AM »
Verse  3:


மன்னிப்புனங் காவல்மட
    மொழியாள்புனங் காக்கக்
கன்னிக்கிளி வந்துகவைக்
    கோலிக்கதிர் கொய்ய
என்னைக்கிளி மதியாதென
    எடுத்துக்கவ ணொலிப்பத்
தென்னற்கிளி திரிந்தேறிய
    சீபர்ப்பத மலையே.

The girls who speak words of simplicity, whose duty is to keep over the millet-farm to do that duty without a break, when the young parrots come and take away the ears of corn which sprout from the forked stem, when she makes a sound with the sling, saying these parrots do not pay heed to my words, Sri Parvatam, where the beautiful and good parrots change their minds and fly from the farm, is the place of our Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2019, 07:07:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #804 on: January 31, 2019, 07:08:40 AM »
Verse  4:மய்யார்தடங் கண்ணாள்மட
    மொழியாள்புனங் காக்கச்
செவ்வேதிரிந் தாயோவெனப்
    போகாவிட விளிந்து
கய்பாவிய கவணான்மணி
    எறியஇரிந் தோடிச்
செவ்வாயன கிளிபாடிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

When the girls of beautiful words and big eyes coated with collyriyam guard the millet farm, wandering well all over the farm, getting angry as they did not leave the farm by uttering the word, ayō āyō: (exclamatory expression intended to scare away birds) from preying on the ripe corn and used by the women folk of the hilly tracts who usually guard millet fields on the mountain sides, Sri Parvatam 
where the parrots of red beak repeat that word fleeing in all directions, when those girls throw gems from the slings which are held in the hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2019, 07:11:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #805 on: January 31, 2019, 10:27:33 AM »
Verse  5:

ஆனைக்குலம் இரிந்தோடித்தன்
    பிடிசூழலில் திரியத்
தானப்பிடி செவிதாழ்த்திட
    அதற்குமிக இரங்கி
மானக்குற அடல்வேடர்கள்
    இலையாற்கலை கோலித்
தேனைப்பிழிந் தினிதூட்டிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

The herd of elephants and the herd of their female elephants, when they wandered in many places the slopes, and run helter skelter.  The female elephants droop their ears to listen attentively, as they could not see the herd of male elephants.  Taking much pity for that state, the hunters who belong to the strong and heroic hunter tribe make plates of leaves seen together like a cup.  Sri Parvatam where the feed them with pleasure, with honey squeezed from the honey-combs and pouring it into them, is the place of Siva.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 31, 2019, 10:31:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #806 on: January 31, 2019, 10:33:21 AM »
Verse  6:

மாற்றுக்களி றடைந்தாய் என்று
    மதவேழங்கை யெடுத்து
மூற்றித்தழ லுமிழ்ந்தும்மதம்
    பொழிந்தும்முகஞ் சுழியத்
தூற்றத்தரிக் கில்லேனென்று
    சொல்லிஅய லறியத்
தேற்றிச்சென்று பிடிசூளறுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

A male elephant of flowing must, raising its trunk, saying to its female elephants "you had union with a different male elephant."  Scattering from its eyes sparks of five denoting anger, pouring the kinds of fluid of must to contract its face in disgust, the female elephant telling its male "I could not brook this unjust accusation."  Clarifying its fidelity to be known to others who are near at hand, Sri Parvatam, where the female elephants swears and join its male, is the place of Siva. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2019, 10:37:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #807 on: January 31, 2019, 10:38:45 AM »
Verse  7:


அப்போதுவந் துண்டீர்களுக்
    கழையாதுமுன் னிருந்தேன்
எப்போதும்வந் துண்டால்எமை
    எமர்கள்சுழி யாரோ
இப்போதுமக் கிதுவேதொழில்
    என்றோடிஅக் கிளியைச்
செப்பேந்திள முலையாள்எறி
    சீபர்ப்பத மலையே.


I was inactive without uttering a loud cry to scare away, you who came before and ate the ears of corn will not our relatives be angry with us if you come always and eat the ears of corn?  Running saying now, this is the thing that I should do.
Sri Parvatam, where the young girls with raised and young breasts hits with stones hurled from the sling those parrots, is the place of Siva.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 31, 2019, 10:44:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #808 on: January 31, 2019, 10:46:25 AM »
Verse  8:

திரியும்புரம் நீறாக்கிய
    செல்வன்றன கழலை
அரியதிரு மாலோடயன்
    றானும்மவ ரறியார்
கரியின்னின மோடும்பிடி
    தேனுண்டவை களித்துத்
திரிதந்தவை திகழ்வாற்பொலி
    சீபர்ப்பத மலையே.

Vishnu, who is difficult to be approached by others and Brahma, do not know the feet and head of the god who reduced to ashes the wandering cities.  Sri Parvatam is the place of Siva, where the female elephants drinking the honey along with the herd of male elephants wander with joy. It shines with the brilliance of those elephants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2019, 10:49:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #809 on: January 31, 2019, 10:50:46 AM »
Verse  9:


ஏனத்திரள் கிளைக்கஎரி
    போலமணி சிதற
ஏனல்லவை மலைச்சாரலிற்
    றிரியுங்கர டீயும்
மானும்மரை இனமும்மயில்
    மற்றும்பல வெல்லாம்
தேனுண்பொழில் சோலைமிகு
    சீபர்ப்பத மலையே.

As the wild hog roots up, the gems scatter like fire, the bears which flee from the slopes of the mountain where millet is grown, deer, herd of Indian elk, peacock and all other living beings கரடீ-கரடி the lengthening of the letter is for rhythm.  Sri Parvatam, where they drink the honey in flower gardens and other gardens which are in plenty, is his hill.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2019, 10:53:17 AM by Subramanian.R »