Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 63549 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #765 on: January 25, 2019, 07:19:09 AM »
Verse  6:


விண்ணின் மாமதி சூடி
    விலையிலி கலனணி விமலன்
பண்ணின் நேர்மொழி மங்கை
    பங்கினன் பசுவுகந் தேறி
அண்ண லாகிய ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
எண்ணு மாறுவல் லார்கள்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

Having worn the eminent crescent moon shining in the sky, the spotless Siva, who adorns himself with ornaments that will not fetch a price, who has a half on which a lady of distinction whose words are like sweet melodies, riding on a bull wishing it those who are capable of meditating upon daily, on the first supreme being who has Aṉaikkā which is eminent among shrines, not only derive benefit by that act but also can claim us as their servants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 07:21:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #766 on: January 25, 2019, 09:53:22 AM »
Verse  7:

தார மாகிய பொன்னித்
    தண்டுறை ஆடி விழுத்து
நீரில் நின்றடி போற்றி
    நின்மலா கொள்ளென ஆங்கே
ஆரங் கொண்டஎம் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
ஈரம் உள்ளவர் நாளும்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

The first supreme being in Aṉaikkā who a received the garland of pearls which a Chozha who caused to fall it when bathing in the cool ghat of the Poṉṉi which is considered to be the consort of Chōzha, when he praised god's feet and requested him Spotless God! Please accept it at that place itself. The story is as follows:
a certain Chozha, while bathing in the Poṉṉi, lost his garland of pearls in the river.
Because of the loss he stood in the water and praised Siva to receive it.
When the temple priest came to that spot to fetch water for bathing it went into it and when the deity was bathed it was there to the joy of the Chōzha who had lost it.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 09:58:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #767 on: January 25, 2019, 11:44:04 AM »
Verse  8:

உரவம் உள்ளதொர் உழையின்
    உரிபுலி யதள்உடை யானை
விரைகொள் கொன்றையி னானை
    விரிசடை மேற்பிறை யானை
அரவம் வீக்கிய ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இரவும் எல்லியும் ஏத்து
    வார்எம்மை ஆளுடை யாரே.

Siva who dresses himself with the skin of a strong spotted deer and the star of a tiger who has fragrant Koṉṟai flowers, who has a crescent moon on his spread out matted locks, those who praise daily both in the night and day the first supreme being in Aṉaikkā, who has tied a cobra, not only derive benefit but also can claim us as their servants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 11:47:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #768 on: January 25, 2019, 11:49:12 AM »
Verse  9:

வலங்கொள் வாரவர் தங்கள்
    வல்வினை தீர்க்கு மருந்து
கலங்கக் காலனைக் காலாற்
    காமனைக் கண்சிவப் பானை
அலங்கல் நீர்பொரும் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இலங்கு சேவடி சேர்வார்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

The cure for the irresistible karmas of those who go from left to right round him, who with anger kicked Yama with his foot to make him confused in mind, and burnt Manmatha, those who daily bow to the red and eminent feet of the first supreme being in Aṉaikkā, where the moving water dashes against the banks, not only derive benefit but can also claim us as their servants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 11:52:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #769 on: January 25, 2019, 11:53:25 AM »
Verse  10:

ஆழி யாற்கருள் ஆனைக்
    காவுடை ஆதிபொன் னடியின்
நீழ லேசர ணாக
    நின்றருள் கூர நினைந்து
வாழ வல்லவன் றொண்டன்
    வண்டமிழ் மாலைவல் லார்போய்
ஏழு மாபிறப் பற்று
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே.

One who is capable of leading a life meditating to receive god's grace in an ample measure, standing in the golden feet of the first supreme being who granted his grace to Vishnu who possesses a discus, as his refuge, who has the appellation of Vaṉṟoṅtān. Those who are able to recite the truthful garland of Tamiḻ verses, will be free from the seven kinds of births which are innumerable, will ascend into heaven, and not only derive benefit but can also claim us as their servants.

Padigam on Tiru Anaikka completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 25, 2019, 11:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #770 on: January 25, 2019, 11:59:38 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse 1:


பொருவ னார்புரி நூலர்
    புணர்முலை உமையவ ளோடு
மருவ னார்மரு வார்பால்
    வருவதும் இல்லைநம் மடிகள்
திருவ னார்பணிந் தேத்துந்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவனார் அடி யாரை
    ஊழ்வினை நலியஒட் டாரே.

Siva has the greatness to be compared to other Dēvas but no other Deva can be compared to him. He wears a sacred thread of three strands.  He is united with Uma who has breasts close to each other. Our god does not even come near those who do not approach him.  The unequaled god who dwells in eminent Tiru Vā?chiyam, who is paid obeisance and praised by ladies who are as beautiful as the goddess of wealth.
He will not tolerate deeds done in former births considered as the cause of the present life with all its fortunes, afflicting his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 12:03:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #771 on: January 25, 2019, 12:05:26 PM »
Verse  2:

தொறுவில் ஆன்இள ஏறு
    துண்ணென இடிகுரல் வெருவிச்
செறுவில் வாளைகள் ஓடச்
    செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்கக்
கறுவி லாமனத் தார்கள்
    காண்தகு வாஞ்சியத் தடிகள்
மறுவி லாதவெண் ணீறு
    பூசுதல் மன்னும்ஒன் றுடைத்தே.

Being afraid of the thunderous bellowing sound of the young bull which is in the midst of cows, to make one frightened, the scabbared fish in the fields run for safety, the red carp fish to hides themselves in the lotus.  The god in Vānchiyam, where people who have no hostility in their minds are beautiful to look at, smearing himself with white holy ash which has no defect, has an idea behind it. (The idea is that Siva is the support for the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 01:06:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #772 on: January 25, 2019, 01:02:59 PM »
Verse  3:


தூர்த்தர் மூவெயில் எய்து
    சுடுநுனைப் பகழிய தொன்றால்
பார்த்த னார்திரள் தோள்மேற்
    பல்நுனைப் பகழிகள் பாய்ச்சித்
தீர்த்த மாமலர்ப் பொய்கைத்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் தடிகள்
சாத்து மாமணிக் கச்சங்
    கொருதலை பலதலை யுடைத்தே.

Discharging an arrow which has a sharp end and which is burning, on the three forts of the wicked persons, having thrust into the globular shoulders of Arjuna many arrows of sharp ends, the god in Tiruvā?chiyam, where natural ponds of holy water in which big flowers grow, are eminent. The sash of big rubies which he ties in the waist has many heads on one side.  What a wonder!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2019, 01:10:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #773 on: January 25, 2019, 01:11:43 PM »
Verse  4:

சள்ளை வெள்ளையங் குருகு
    தானது வாமெனக் கருதி
வள்ளை வெண்மலர் அஞ்சி
    மறுகிஓர் வாளையின் வாயில்
துள்ளு தெள்ளுநீர்ப் பொய்கைத்
    துறைமல்கு வாஞ்சியத் தடிகள்
வெள்ளை நுண்பொடிப் பூசும்
    விகிர்தம்ஒன் றொழிகிலர் தாமே.

A kind of fish by name Saṭai (grey river mullet), being afraid of the white flowers of the creeping bindweed mistaking it to be the white crane, the god in Vā?chiyam where ghats in the natural ponds in which there is clear water are many, leap into the mouth of the scabbard fish, confused in mind.  Does not give up the state of being different from the world, by smearing fine and white holy ash.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 25, 2019, 01:15:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #774 on: January 26, 2019, 07:12:22 AM »
Verse 5:

மைகொள் கண்டர்எண் தோளர்
    மலைமக ளுடனுறை வாழ்க்கைக்
கொய்த கூவிள மாலை
    குலவிய சடைமுடிக் குழகர்
கைதை நெய்தலங் கழனி
    கமழ்புகழ் வாஞ்சியத் தடிகள்
பைதல் வெண்பிறை யோடு
    பாம்புடன் வைப்பது பரிசே.

Siva has a neck in which there is poison, he has eight arms, he is the youth who is living with the daughter of the mountain and who on his matted locks, coiled into a crown wears a garland of bilwa leaves plucked and strung into a garland.  The god in famous Vā?chiyam where the fragrance of the screw-pine spreads in the fields in which white Indian water-lily grows.  He has the nature of keeping on his head the tender crescent moon along with a cobra.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2019, 07:15:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #775 on: January 26, 2019, 07:17:16 AM »
Verse  6:


கரந்தை கூவிள மாலை
    கடிமலர்க் கொன்றையுஞ் சூடிப்
பரந்த பாரிடஞ் சூழ
    வருவர்நம் பரமர்தம் பரிசால்
திருந்து மாடங்கள் நீடு
    திகழ்தரு வாஞ்சியத் துறையும்
மருந்த னார்அடி யாரை
    வல்வினை நலியஒட் டாரே.


According to his nature, having adorned his head with garlands of fragrant basil, garlands of bilwa and fragrant garlands of Koṉṟai, our superior god will be coming to be surrounded by Bhutas, spreading everywhere. Siva who is like the nectar and who dwells in eminent Tiruvā?chiyam where the perfect storeys are tall, will not brook the irresistible Karmas inflicting suffering on his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2019, 07:20:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #776 on: January 26, 2019, 11:54:27 AM »
Verse  7:


அருவி பாய்தரு கழனி
    அலர்தரு குவளையங் கண்ணார்
குருவி யாய்கிளி சேர்ப்பக்
    குருகினம் இரிதரு கிடங்கில்
பருவ ரால்குதி கொள்ளும்
    பைம்பொழில் வாஞ்சியத் துறையும்
இருவ ரால்அறி யொண்ணா
    இறைவன தறைகழல் சரணே.


When the ladies who have eyes resembling the blue Nelumbo flowers which blossom in the fields where streams of water flow, scare away with stones thrown from the slings, the small sparrows and parrots which are in search of ears of corn in the fields from the moat where the flocks of cranes flee in all directions.  The feet of Siva wearing jingling anklets, who could not be known by both Vishnu and Brahma, and who dwells in Vā?chiyam, which has verdant gardens into which the bulky Murrel fish leaps.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2019, 11:58:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #777 on: January 26, 2019, 12:01:01 PM »
Verse  8:


களங்க ளார்தரு கழனி
    அளிதரக் களிதரு வண்டு
உளங்க ளார்கலிப் பாடல்
    உம்பரில் ஒலித்திடுங் காட்சி
குளங்க ளால்நிழற் கீழ்நற்
    குயில்பயில் வாஞ்சியத் தடிகள்
விளங்கு தாமரைப் பாதம்
    நினைப்பவர் வினைநலி விலரே.

When the fields among which there are many threshing-floors for threading grain yield mature crops, with the scenery of intoxicated bees humming out of joy like music of loud sound which fill the hearts with joy, those who meditate on the feet which are like the shining lotus flowers of the god in Vā?chiyam where under the shade of the banyan trees growing on the banks of the tanks sweet-singing Indian cuckoos live in large numbers will not be afflicted by karmas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2019, 12:03:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #778 on: January 26, 2019, 12:06:14 PM »
Verse  9:


வாழை யின்கனி தானும்
    மதுவிம்மு வருக்கையின் சுளையும்
கூழை வானரந் தம்மிற்
    கூறிது சிறிதெனக் குழறித்
தாழை வாழையந் தண்டாற்
    செருச்செய்து தருக்குவாஞ் சியத்துள்
ஏழை பாகனை யல்லால்
    இறையெனக் கருதுதல் இலமே.


The share which is due to me of the plantain fruits and pulps of the jack-fruit in which there is abundant honey flowing, is small the stupid monkeys babbling among themselves, except the Lord who has on his half a lady and who is in Vā?chiyam, where the monkeys fight with the stem of the fragrant screw-pine and plantain trees and feel elated, we do not think of any other god as master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2019, 12:09:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #779 on: January 27, 2019, 06:37:23 AM »
Verse  10:

செந்நெ லங்கலங் கழனித்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையு
மின்ன லங்கலஞ் சடையெம்
    மிறைவன தறைகழல் பரவும்
பொன்ன லங்கல்நன் மாடப்
    பொழிலணி நாவல்ஆ ரூரன்
பன்ன லங்கனன் மாலை
    பாடுமின் பத்தரு ளீரே.

Arūraṉ who was born in Nāvalūr, made beautiful by gardens and perfect storeys adorned with lace-garlands who worships the feet of Siva wearing jingling anklets, and who adorns his matted locks, with garlands pleasing to look at and who dwells in Tiruvā?chiyam which is eminent by fields where the ears of red variety of superior paddy is dangling in the air.  People who are in the company of pious people!
Sing the good garlands of verses which were composed with great consideration.

Padigam on Tiru Vanchiyam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2019, 06:40:46 AM by Subramanian.R »