Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 44711 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #75 on: September 25, 2018, 07:44:15 AM »
Verse  4:

சொல்லிடில் எல்லை யில்லை
    சுவையிலாப் பேதை வாழ்வு
நல்லதோர் கூரை புக்கு
    நலமிக அறிந்தே னல்லேன்
மல்லிகை மாட நீடு
    மருங்கொடு நெருங்கி யெங்கும்
அல்லிவண் டியங்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.Wordless to word the limitless languor
of life, for no haven I have to hive in!
nor know-how of one to choose to let me so!
O, Father of Aaroor where topless towers
have jasmine climbers in whose buds
the lily-bees are seen hovering
within the calyxes keen in caress!
I am fear-struck of my hapless hovel for life!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 07:45:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #76 on: September 25, 2018, 07:47:25 AM »
Verse  5:


நரம்பினோ டெலும்பு கட்டி
    நசையினோ டிசைவொன் றில்லாக்
குரம்பைவாய்க் குடியி ருந்து
    குலத்தினால் வாழ மாட்டேன்
விரும்பிய கமழும் புன்னை
    மாதவித் தொகுதி யென்றும்
அரும்புவாய் மலரும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Barely I live by status of clan
locked low in festering flesh
fettered to show by nerves and bones
annoyed by desire, aloof in revulsion,
stay put in the bound hut! O, Father of Aaroor
where aromal cassia blooms, buds of madhavi
drapes are ever in spray by your Deed!!
See, I am fear struck of my apartheid!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 07:49:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #77 on: September 25, 2018, 11:11:12 AM »
Verse 6:

மணமென மகிழ்வர் முன்னே
    மக்கள்தாய் தந்தை சுற்றம்
பிணமெனச் சுடுவர் பேர்த்தே
    பிறவியை வேண்டேன் நாயேன்
பணையிடைச் சோலைதோறும்
    பைம்பொழில் விளாகத் தெங்கள்
அணைவினைக் கொடுக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.Happy to marry in due age early;
kids, mothers, fathers, kin would
later throw them as blighted dead
to ghats to burn and depart;
such eerie things I do loathe.
O,Father of Aaroor, of groves and fields
and arbors wide to game and mirth
for all destined! Fear do I to fall in birth!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 11:12:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #78 on: September 25, 2018, 11:14:35 AM »
Verse 7:


தாழ்வெனுந் தன்மை விட்டுத்
    தனத்தையே மனத்தில் வைத்து
வாழ்வதே கருதித் தொண்டர்
    மறுமைக்கொன் றீய கில்லார்
ஆழ்குழிப் பட்ட போது
    அலக்கணில் ஒருவர்க் காவர்
யாழ்முயன் றிருக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Giving up humility,obsessed with wealth,
many pine to live fanatic with charity none
for next; they help in the least to lift those
in dire bogs; but their most to the opulent.
O, Father of Aaroor where people play
on the Yaazh their blithesome best!
Yet I do fear to live among the throng
of unfeeling inane flocks!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 11:23:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #79 on: September 25, 2018, 11:18:34 AM »
Verse  8:

உதிரநீர் இறைச்சிக் குப்பை
    எடுத்தது மலக்கு கைம்மேல்
வருவதோர் மாயக் கூரை
    வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன்
கரியமா லயனுந் தேடிக் கழலிணை
    காண மாட்டா
அரியனாய் நின்ற ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.O, Father of Aaroor dear to see
by dark hued Vishnu and Brahama
are your Kazhal-Feet! It is abomination
to squeeze into the pseudo-igloo
of a hide thatching over blood kneaded
sod of muddy flesh upon a fecal mound
of body decaying. How love to lurk in this hole?
And for how long? I do fear for life
in fright of all the meet of menacing ills!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 11:23:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #80 on: September 25, 2018, 11:24:22 AM »
Verse 9:


பொய்த்தன்மைத் தாய மாயப்
    போர்வையை மெய்யென் றெண்ணும்
வித்தகத் தாய வாழ்வு
    வேண்டிநான் விரும்ப கில்லேன்
முத்தினைத் தொழுது நாளும்
    முடிகளால் வணங்கு வாருக்
கத்தன்மைத் தாகும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Rare as pearl you are! Great grace
you grant to those that pray
hailing you high bowing unto ever.
You are the Father of Aaroor!
O, Lord! This mundane life menacingly
regards smart, the transient body
is to last indispensable sans expiry!
I hate and fear its changing for the worse!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 25, 2018, 11:26:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #81 on: September 25, 2018, 11:27:39 AM »
Verse 10:


தஞ்சொலார் அருள்ப யக்குந்
    தமியனேன் தடமு லைக்கண்
அஞ்சொலார் பயிலும் ஆரூர்
    அப்பனை ஊரன் அஞ்சிச்
செஞ்சொலால் நயந்த பாடல்
    சிந்தியா ஏத்த வல்லார்
நஞ்சுலாங் கண்டத் தெங்கள்
    நாதனை நணுகு வாரே.

This loner me, Nampiaarooran
weak in heart on count of maids
unsafe to cling to, feared ever
their bouncing breasts that hit the eye
and sang the hymns on Father of Aaroor
where maidens of speech, speech
cultivate dance and song; they that sing these
with intent, reach the Lord of venom hued neck!

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 25, 2018, 11:30:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #82 on: September 25, 2018, 11:35:06 AM »
Tiru Arisil Karai Puthur:

Verse  1:


மலைக்கும்மக ளஞ்ச மதகரியை
    உரித்தீர்எரித் தீர்வரு முப்புரங்கள்
சிலைக்குங்கொலைச் சேவுகந் தேறொழியீர்
    சில்பலிக்கில்கள் தோறுஞ் செலவொழியீர்
கலைக்கொம்புங் கரிமருப் பும்மிடறிக்
    கலவம்மயிற் பீலியுங் காரகிலும்
அலைக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.

O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil whose waters waft deer horns,
elephant tusks,feathers of peacocks' fan tailed ocelli
and tawny aquila logs! To scare the girl of Himavant
on your half, you skinned the must ichorous elephant;
burnt up the uprooted citadels that flew at you; yet,
mount as ever the fell lowing burly killer Bull;
and roam from home to home to take alms without fail!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 25, 2018, 11:39:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #83 on: September 25, 2018, 11:40:39 AM »
Verse  2:


அருமல ரோன்சிரம் ஒன்றறுத்தீர்
    செறுத்தீர்அழற் சூலத்தில் அந்தகனைத்
திருமகள் கோனெடு மால்பலநாள்
    சிறப்பாகிய பூசனை செய்பொழுதில்
ஒருமலர் ஆயிரத் திற்குறைவா
    நிறைவாகவோர் கண்மலர் சூட்டலுமே
பொருவிறல் ஆழி புரிந்தளித்தீர்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
redolent with groves! You cut one head of Brahma
seated on a rare lotus; slew the murky demon
Antakaa with a trident spewing fire;
granted the triumphant Discus, a war-weapon,
to the tall Vishnu on a certain trying day,
during when he offered you, plucking on his own
one eye of his, for the lost lotus, to make a thousand!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 11:42:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #84 on: September 25, 2018, 11:44:37 AM »
Verse  3:


தரிக்குந்தரை நீர்தழல் காற்றந்தரஞ்
    சந்திரன்சவி தாஇய மானன்ஆனீர்
சரிக்கும்பலிக் குத்தலை அங்கையேந்தித்
    தையலார்பெய்யக் கொள்வது தக்கதன்றால்
முரிக்குந்தளிர்ச் சந்தனத் தோடுவேயும்
    முழங்குந்திரைக் கைகளால் வாரிமோதி
அரிக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South of Arisil whose roaring waves
of arms scoop tendrils of sandal to pick and wear,
bear bamboo woods,and dash the banks and gush!
Waters, Earth, Fires,Winds,Welkin, Moons,Suns and Souls,
all you bear and all you turn! Would it then cheapen you
to take alms credulous girls give, in a skull-bowl chip
handsome, wandering mad as ONE having none?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 11:47:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #85 on: September 26, 2018, 07:52:46 AM »
Verse  4:


கொடியுடை மும்மதில் வெந்தழியக்
    குன்றம்வில்லா நாணியிற் கோலொன்றினால்
இடிபட எய்தெரித் தீர்இமைக்கும்
    மளவில்லுமக் காரெதிர் எம்பெருமான்
கடிபடு பூங்கணை யான்கருப்புச்
    சிலைக்காமனை வேவக் கடைக்கண்ணினால்
பொடிபட நோக்கிய தென்னைகொல்லோ
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, my Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
lush with groves! You burnt up the three Forts
with flags and all, wielding a hill for bow, a lone dart on cord,
thundering, striking, frying them to naught!
Who then is your equal? Manmatha, no match for you
with fragrant flower arrows and sweet cane bow
was ashed in a catch by a mere pink wink
of your mercy-eye! With what intent?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 07:54:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #86 on: September 26, 2018, 07:56:03 AM »
Verse  5:


வணங்கித்தொழு வாரவர் மால்பிரமன்
    மற்றும்வானவர் தானவர் மாமுனிவர்
உணங்கற்றலை யிற்பலி கொண்டலென்னே
    உலகங்களெல் லாமுடையீர் உரையீர்
இணங்கிக்கயல் சேல்இள வாளைபாய
    இனக்கெண்டைதுள் ளக்கண் டிருந்தஅன்னம்
அணங்கிக்குணங் கொள்ளரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil wherein do silurus
and scabbard fish frisk up paired, shoals of carp
and trout trot in joy, swans in reflex glide to suck them in!
All worlds You possess; Fair Vishnu and Brahma,
Devas, Demons, wrathful sages all
are slaves you do possess. Having so much and more,
why ask for alms in a dry skull-bowl,tell?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 07:58:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #87 on: September 26, 2018, 09:15:49 AM »
Verse  6:


அகத்தடி மைசெய்யும் அந்தணன்றான்
    அரிசிற்புனல் கொண்டுவந் தாட்டுகின்றான்
மிகத்தளர் வெய்திக் குடத்தையும்நும்
    முடிமேல்விழுத் திட்டு நடுங்குதலும்
வகுத்தவ னுக்குநித் தற்படியும்
    வரும்என்றொரு காசினை நின்றநன்றிப்
புகழ்த்துணை கைப்புகச் செய்துகந்தீர்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.


O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
lush grove rich! Slaving for you, inner heart and soul,
one in ascesis fetched Arisil waters for rites of ablution;
weakened worse, slipped his pot on your holy crest;
shivered in fright of his lapse; you unhurt but granted
a dearness gold coin a day, into the familiar hands
of Pukazhtthunai and took him totally by grace of yours!
What may your act of sanction mean?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 09:17:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #88 on: September 26, 2018, 09:19:03 AM »
Verse  7:


பழிக்கும்பெருந் தக்கன்எச் சம்மழியப்
    பகலோன்முத லாப்பல தேவரையும்
தெழித்திட்டவர் அங்கஞ் சிதைத்தருளுஞ்
    செய்கையென்னைகொ லோமைகொள் செம்மிடற்றீர்
விழிக்குந்தழைப் பீலியொ டேலமுந்தி
    விளங்கும்மணி முத்தொடு பொன்வரன்றி
அழிக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair, of fair and holy Puttur
on the South of Arisil whose plentiful waters bang
the banks with sheaves of peacocks' spotted ocelli,
rushing cardamom trunks, rolling gold, pearl and glowing coral!
Yours is slightly dark hued neck-saving Neck!
Didn't you undo the great insulter Dakshan?
Dismember Devas, Sun and a host of them
startling each, by varied knocks, didn't you?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2018, 09:21:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #89 on: September 26, 2018, 11:04:58 AM »
Verse 8:

பறைக்கண்ணெடும் பேய்க்கணம் பாடல்செய்யக்
    குறட்பாரிடங் கள்பறை தாம்முழக்கப்
பிறைக்கொள்சடை தாழப் பெயர்ந்துநட்டம்
    பெருங்காடரங் காகநின் றாடலென்னே
கறைக்கொள்மணி கண்டமுந் திண்டோள்களுங்
    கரங்கள்சிரந் தன்னிலுங் கச்சுமாகப்
பொறிக்கொள்ளர வம்புனைந் தீர்பலவும்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur's
lush green groves! O, Wearer of spotted Serpents several,
now as lace around for venom blue neck, now a ring over shoulders,
now then as bangles on forearms, also as belt around waist!
Bugle-eyed ghosts sing huskily; dwarfish goblins beat the drums;
crescent clipped locks lower and moon around;
ghat beyond Time is stage for you it shows;
why chose to dance there with a lifted step there?

Arunachala  Siva.

« Last Edit: September 26, 2018, 11:06:58 AM by Subramanian.R »