Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 63551 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #735 on: January 19, 2019, 12:57:27 PM »
Verse 8:

பாறணி முடைதலை கலனென மருவிய
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் நிலவிய
மாறணி வருதிரை வயலணி பொழிலது
ஏறுடை யடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

Valampuram is the place which has beautiful gardens and fields and raging waves that come one after another and in a group, where Siva who is accustomed to have a skull with a offensive odor which is frequented by kites, and who adorns himself with holy ash has matted locks coiled into a crown and the place of the god who has a bull is Valampuram. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 01:00:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #736 on: January 19, 2019, 01:01:16 PM »
Verse 9:


சடசட விடுபெணை பழம்படும் இடவகை
படவட கத்தொடு பலிகலந் துலவிய
கடைகடை பலிதிரி கபாலிதன் இடமது
இடிகரை மணலடை இடம்வலம் புரமே.


The place of Kapāli who wandered in every entrance of the houses receiving alms with the cotton upper garment, with which he covers his body, places where fruits fall from the Palmyra tree with a "saṭasaṭa" noise, (Double imitative word, onomatopoeia.) is Valampuram which has a sandy shore of eroded banks.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 19, 2019, 01:04:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #737 on: January 19, 2019, 01:07:17 PM »
Verse 10:

குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை யொழித்தவர்
கண்டவர் கண்டடி வீழ்ந்தவர் கனைகழல்
தண்டுடைத் தண்டிதன் இனமுடை அரவுடன்
எண்டிசைக் கொருசுடர் இடம்வலம் புரமே.

Those who well know the falsehood of the Jains, who carry a network of ropes for placing water-pots and suspended from the hand and who eschew eating meat.
Knowing that, those who fell at the feet of Siva, with the sound of Hara which is made by the groups of devotees prominent among them being Dandi, who holds a club as a prop, and a jingling anklets.  Valampuram is the place where the unsurpassed light for the eight directions has his abode.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 01:11:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #738 on: January 19, 2019, 01:12:45 PM »
Verse  11:

வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல்
இருங்குலப் பிறப்பர்த மிடம்வலம் புரத்தினை
அருங்குலத் தருந்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்சொல்
பெருங்குலத் தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே.


About Valampuram which is the abode of those who has nobility of birth and who value the ships that come sailing on the sea, it is greatness if one babbles along with the big crowd of devotees, the words of Vaṉṟoṇṭaṉ and Uraṉ who is capable of composing rare Tamiḻ songs and who was born in a preeminent caste. (Sundarar was born in a caste which has the right of performing Pūja in the sanctum sanctorum;
they are called Atisaivar.)

Padigam on Tiru Valampuram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 01:16:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #739 on: January 19, 2019, 01:18:38 PM »
Tiru Arur:

Verse 1:


கரையுங் கடலும் மலையுங்
    காலையும் மாலையும் எல்லாம்
உரையில் விரவி வருவான்
    ஒருவன் உருத்திர லோகன்
வரையின் மடமகள் கேள்வன்
    வானவர் தானவர்க் கெல்லாம்
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

Siva is united in all places like the land, sea, and mountain, and in my speech at all times such as morning and evening.  The unequaled god, has as his abode Rudralokam. He is the husband of the young daughter of the mountain.
Ārūr is the abode where the King of all celestial beings and ghosts, dwells permanently.  Will he admit us too into his grace!  Please ask his will about it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 01:21:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #740 on: January 20, 2019, 07:12:36 AM »
Verse  2:தனியன்என் றெள்கி யறியேன்
    தன்னைப் பெரிதும் உகப்பன்
முனிபவர் தம்மை முனிவன்
    முகம்பல பேசி மொழியேன்
கனிகள் பலவுடைச் சோலைக்
    காய்க்குலை ஈன்ற கமுகின்
இனியன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I did not slight Siva about his being lonely without father mother and other relations.
I like him very much contrary to that.
I hate people who hate him.
I won't talk words which are sweet on their surface, but not sweet from the bottom of the heart.
The abode of the god who is sweet to me is Arūr which has many areca-palms which have put forth clusters of fruits in the gardens which have many kinds of fruits.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 07:16:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #741 on: January 20, 2019, 07:18:10 AM »
Verse 3:

சொல்லிற் குலாவன்றிச் சொல்லேன்
    தொடர்ந்தவர்க் குந்துணை யல்லேன்
கல்லில் வலிய மனத்தேன்
    கற்ற பெரும்புல வாணர்
அல்லல் பெரிதும் அறுப்பான்
    அருமறை ஆறங்கம் ஓதும்
எல்லை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

If I talk about anything, I do not talk about anything else, except my greatness.
I am not of any help even to my relations, not to speak of others.
I have a heart which is harder than the stone.
Siva who completely removes the sufferings of great learned people who live by their knowledge, Arūr is the place where Siva, the meaning of all the abstruse Vēdas and six Aṅgams lead.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 07:21:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #742 on: January 20, 2019, 10:19:50 AM »
Verse  4:

நெறியும் அறிவுஞ் செறிவும்
    நீதியும் நான்மிகப் பொல்லேன்
மிறையுந் தறியும் உகப்பன்
    வேண்டிற்றுச் செய்து திரிவேன்
பிறையும் அரவும் புனலும்
    பிறங்கிய செஞ்சடை வைத்த
இறைவன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I am bad in the path I follow in my knowledge, in my relationship with others and in the right moral conduct.
I am desirous of inflicting suffering on others and separating friends.
I wander doing things according to my whom.
Arūr is the place where the Lord who bare on his shining red matted locks, a crescent moon, cobra and water resides.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 10:22:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #743 on: January 20, 2019, 10:24:45 AM »
Verse  5:


நீதியில் ஒன்றும் வழுவேன்
    நிர்க்கண் டகஞ்செய்து வாழ்வேன்
வேதியர் தம்மை வெகுளேன்
    வெகுண்டவர்க் குந்துணை யாகேன்
சோதியிற் சோதிஎம் மானை
    சுண்ணவெண் ணீறணிந் திட்ட
ஆதி இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I won't swerve even a little from moral conduct.
I shall live affording people freedom from trouble.
I will not be angry with people well-versed in Vēdas.
It applies to members of other castes also who follow the path laid down in the Vēdas.
I won`t be a party even to those who are angry with them.
Siva who is the brilliance in the light, he is like an elephant to us.
Arūr is the place where the cause of all things,
who smeared himself with the fins powder of white sacred ash resides.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 10:28:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #744 on: January 20, 2019, 10:34:10 AM »
Verse 6:


அருத்தம் பெரிதும் உகப்பன்
    அலவலை யேன்அலந் தார்கள்
ஒருத்தர்க் குதவியேன் அல்லேன்
    உற்றவர்க் குந்துணை யல்லேன்
பொருத்தமேல் ஒன்றும் இலாதேன்
    புற்றெடுத் திட்டிடங் கொண்ட
அருத்தன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I would value wealth more than anything else.
I do things that come to my mind without considering the consequence.
I have no senses of shame, I did not give any help even to a single individual among people who are in want.
I am not a help mate even to my relations.
As this is my nature I do not possess any pleasing qualities.
Arūr is the place where our wealth, Siva who created an ant-hill and had it as his abode.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 10:37:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #745 on: January 20, 2019, 10:39:25 AM »
Verse  7:


சந்தம் பலஅறுக் கில்லேன்
    சார்ந்தவர் தம்மடிச் சாரேன்
முந்திப் பொருவிடை யேறி
    மூவுல குந்திரி வானே
கந்தங் கமழ்கொன்றை மாலைக்
    கண்ணியன் விண்ணவர் ஏத்தும்
எந்தை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I cannot compose verses containing Vaṇṇam.  (Vaṇṇam = Rhythmic verse with regular beats as in Tiruppugazh.)
I did not cut at the root of worldly pleasures. (another meaning - I will not approach the feet of devotees who have not approached god.)
Riding on a fighting bull which gives battle first, though he will wander in all the three worlds though, he is like that, Arūr is the place where our father, whom the celestial beings praise and who wears a chaplet and garland of Koṉṟai flowers which spread their fragrance, dwells.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2019, 10:44:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #746 on: January 21, 2019, 06:57:37 AM »
Verse 8:நெண்டிக்கொண் டேயுங்க லாய்ப்பேன்
    நிச்சய மேஇது திண்ணம்
மிண்டர்க்கு மிண்டலாற் பேசேன்
    மெய்ப்பொரு ளன்றி யுணரேன்
பண்டங் கிலங்கையர் கோனைப்
    பருவரைக் கீழடர்த் திட்ட
அண்டன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I will not think about things untrue except the truth.
I will not speak sweet words to rude people, except harsh words,
though limping in arguments I shall get angry and kick up a row with people.
This is my determined opinion and character which knows no laxity.
Arūr is the place where the god who pressed under the big mountain, long ago, the King of the people of Lanka.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 21, 2019, 07:00:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #747 on: January 21, 2019, 07:02:03 AM »
Verse  9:


நமர்பிறர் என்ப தறியேன்
    நான்கண்ட தேகண்டு வாழ்வேன்
தமரம் பெரிதும் உகப்பேன்
    தக்கவா றொன்றுமி லாதேன்
குமரன் திருமால் பிரமன்
    கூடிய தேவர் வணங்கும்
அமரன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I do not make any difference between our people and others.
I shall despise what others say being adamant in my opinion about what is the truth.
I shall like noise very much.
I do not have even a single right way of conduct.
Arūr is the place where the god who is bowed by Kumaraṉ, Vishnu and Brahma in the company of other celestial beings reside.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 21, 2019, 07:04:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #748 on: January 21, 2019, 08:12:50 AM »
Verse  10:


ஆசை பலஅறுக் கில்லேன்
    ஆரையும் அன்றி யுரைப்பேன்
பேசிற் சழக்கலாற் பேசேன்
    பிழைப்புடை யேன்மனந் தன்னால்
ஓசை பெரிதும் உகப்பேன்
    ஒலிகடல் நஞ்சமு துண்ட
ஈசன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I am incapable of rooting out many desires.
As anger is born out of unfulfilled desire, I talk angrily to all people.
If at all I speak, I speak wicked words, which are contrary to good manners.
I desire an empty fame very much.
I commit mistakes intentionally.
Arūr is the place of the Lord of the Universe who consumed poison that rose in the roaring sea, as if it were nectar.
see 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 21, 2019, 08:15:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #749 on: January 21, 2019, 08:16:24 AM »
Verse  11:


எந்தை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ என்று
சிந்தை செயுந்திறம் வல்லான்
    திருமரு வுந்திரள் தோளன்
மந்த முழவம் இயம்பும்
    வளவயல் நாவல்ஆ ரூரன்
சந்தம் இசையொடும் வல்லார்
    தாம்புகழ் எய்துவர் தாமே.

The one who has globular shoulders on which the goddess of victory dwells,
Arūraṉ, a native of the village, naval which has fertile fields and where the Muzhavu is played in a low pitch. Being capable of questioning the devotees, Arūr is the place where our father dwells.  Will he admit us too as his protege?
Those who are able to sing the musical songs with the appropriate music, composed by him will attain fame.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 21, 2019, 08:20:14 AM by Subramanian.R »