Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70253 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #720 on: January 16, 2019, 09:13:36 AM »
Verse 3:

அங்கங்களும் மறைநான்குடன்
    விரித்தான்இடம் அறிந்தோம்
தெங்கங்களும் நெடும்பெண்ணையும்
    பழம்வீழ்மணற் படப்பைச்
சங்கங்களும் இலங்கிப்பியும்
    வலம்புரிகளும் இடறி
வங்கங்களும் உயர்கூம்பொடு
    வணங்கும்மறைக் காடே.

We knew the place of Siva, who expounded the four Vedas, along with the six Aṅgams. In the enclosed sandy gardens where the Matura fruits of the coconut trees and the tall palmyra trees fall down. Throwing on the shore ordinary conches, shining oysters and Valampuri conches spiraling, clockwise even the inanimate things like the ships pay homage coming to the shore with their masts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2019, 09:17:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #721 on: January 17, 2019, 07:09:27 AM »
Verse  4:

நரைவிரவிய மயிர்தன்னொடு
    பஞ்சவ்வடி மார்பன்
உரைவிரவிய உத்தமன்னிடம்
    உணரல்லுறு மனமே
குரைவிரவிய குலைசேகரக்
    கொண்டற்றலை விண்ட
வரைபுரைவன திரைபொருதிழிந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears on his chest a sacred thread called Panchavaṭi, made with grey hairs of Devas who die.  My mind which tries to know the place of the supreme god who is famous!  It is Maṟaikkāṭu, where the mango trees on the top of which clouds seem to crawl, grow on the roaring shore, where the waves which are in size like mountains dash on the shore, break into pieces and descend down.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2019, 07:12:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #722 on: January 17, 2019, 07:14:14 AM »
Verse 5:

சங்கைப்பட நினையாதெழு
    நெஞ்சேதொழு தேத்தக்
கங்கைச்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
அங்கைக்கடல் அருமாமணி
    உந்திக்கரைக் கேற்ற
வங்கத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

My mind!
Start without thoughts of any doubt to worship with joined hands, and praise Siva.
The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown in which there is Ganga,.
it is definitely Maṟaikkātu where the expansive ocean with its hands of waves push rare and big precious stones and pile them on the shore and strike against it bringing along with them ships and sharks.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 17, 2019, 07:17:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #723 on: January 17, 2019, 10:24:14 AM »
Verse 6:

அடல்விடை யினன்மழுவா
    ளினன்நல்ஆர் அணிகொன்றைப்
படருஞ்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவைக்
கடலிடையிடை கழியருகினிற்
    கடிநாறுதண் கைதை
மடலிடையிடை வெண்குருகெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.


Siva has a strong bull.
He has a weapon of a battle-axe. The place which is the residence of Siva who has  spreading matted locks coiled into a crown which wears Koṉṟai flowers and good and holy ebony flowers, is definitely Maṟaikkāṭu, which has blue water where in frequent intervals of the expansive ocean and by the side of the backwaters, the white cranes rise and fly from the inter spaces of the petals of the cool fragrant screw-pines which spread their fragrance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2019, 10:28:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #724 on: January 17, 2019, 10:30:19 AM »
Verse  7:


முளைவளரிள மதியுடையவன்
    முன்செய்தவல் வினைகள்
களைகளைந்தெனை யாளல்லுறு
    கண்டன்னிடஞ் செந்நெல்
வளைவிளைவயற் கயல்பாய்தரு
    குணவார்மணற் கடல்வாய்
வளைவளையொடுசலஞ் சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears a tender and waxing crescent moon which rose fresh in the sky.
The place of Siva who admitted me as his protege, after weeding out the irresistible acts done in previous births, like removing out weeds. It is definitely Maṟaikkāṭu where the carp fish jump in the fields where the variety of superior paddy of yellowish hue is bent due to the weight of the corns and where the eastern sea (Bay of Bengal) which has extensive sand brings the ordinary spiraling conches with a superior variety of conch by name Salaṇchalam and strikes against the shore.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2019, 10:34:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #725 on: January 17, 2019, 12:53:28 PM »
Verse 8:

நலம்பெரியன சுரும்பார்ந்தன
    நங்கோனிட மறிந்தோம்
கலம்பெரியன சாருங்கடற்
    கரைபொருதிழி கங்கைச்
சலம்புரிசடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
வலம்புரியொடு சலஞ்சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.


The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown and twisted, on which the water of Gaṅga stays,  the waves of the sea where the big ships voyage carrying good cargoes and fragrant things on which bees swarm and stay, dash against the shore and recede, is definitely Maṟaikkāṭu, where they bring along with them conch spiraling clockwise and Salaṇchalan, as we knew Maṟaikkāṭu, we knew the place of our King.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2019, 12:57:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #726 on: January 17, 2019, 12:59:00 PM »
Verse  9:


குண்டாடியுஞ் சமணாடியுங்
    குற்றுடுக்கையர் தாமும்
கண்டார்கண்ட காரணம்மவை
    கருதாதுகை தொழுமின்
எண்டோளினன் முக்கண்ணினன்
    ஏழிசையினன் அறுகால்
வண்டாடுதண் பொழில்சூழ்ந்தெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.

People of this world!
People who wear short dresses, being low and preaching doctrine of Jain religion, though they have realized some truths with their limited knowledge, you do not mind them as great, but worship with joined hands the shrine of Maṟaikkāṭu, where blue sea-water rises high, and which is surrounded by cool gardens where the bees of six legs roam about and which belongs to Siva, who has eight shoulders, three eyes and who has the seven notes of music.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 17, 2019, 01:02:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #727 on: January 17, 2019, 01:03:21 PM »
Verse  10:

பாரூர்பல புடைசூழ்வள
    வயல்நாவலர் வேந்தன்
வாரூர்வன முலையாள்உமை
    பங்கன்மறைக் காட்டை
ஆரூரன தமிழ்மாலைகள்
    பாடும்மடித் தொண்டர்
நீரூர்தரு நிலனோடுயர்
    புகழாகுவர் தாமே.

On Maṟaikkāṭu which is the abode of Siva, who has as a half Uma, who has beautiful breasts which rise above the bodice, the votaries who sing the garlands of Tamiḻ composed by Arūraṉ, who is the chief of the place, Nāvalūr which has fertile fields and is surrounded by many place in this world, will attain fame which will exist as long as world surrounded by ocean lasts.

Padigam on Tiru Maraikkatu completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2019, 01:06:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #728 on: January 17, 2019, 01:08:38 PM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:

எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valampuram.  It is Valampuram on the shore of the sea where mature fruits fall from the Palmyra trees: Siva is the sympathetic and loving god.  It is the same to people who love Siva as Sundarar does. It is the place of sympathetic and loving god in the seven births to my mind. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2019, 01:12:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #729 on: January 18, 2019, 07:03:27 AM »
Verse 2:


புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினனவன்
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்
அரவுரி நிரந்தயல் இரந்துண விரும்பிநின்
றிரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.

Siva has the mountain that bent of its own accord into a bow to burn the cities.
He is always new.  He joined together on the waist a tiger's skin and the bark of a tree used as clothing.  The skin of a cobra is on his body covering it completely.
He is desirous of eating his food by begging alms in the neighboring places.
Valampuram is his place where he dances in the night standing in the fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2019, 07:06:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #730 on: January 18, 2019, 07:07:28 AM »
Verse  3:


நீறணி மேனியன் நெருப்புமிழ் அரவினன்
கூறணி கொடுமழு வேந்தியொர் கையினன்
ஆறணி அவிர்சடை அழல்வளர் மழலைவெள்
ஏறணி அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

Siva has a body on which holy ash is red as an adornment.  He wears cobras which spit fire from their eyes. He holds in his hand a cruel battle-axe that cuts things into pieces. Valampuram is the place of the god who holds a loft a flag on which the form of a white and young bull is written and whose glittering matted locks, which glows like fire and is adorned by the river.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2019, 07:10:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #731 on: January 19, 2019, 07:02:31 AM »
Verse 4:


கொங்கணை சுரும்புண நெருங்கிய குளிரிளந்
தெங்கொடு பனைபழம் படும்இடந் தேவர்கள்
தங்கிடும் இடந்தடங் கடற்றிரை புடைதர
எங்கள தடிகள்நல் லிடம்வலம் புரமே.

The place where the mature fruits of palmyra and cool young coconut trees which are close, to each other so that the Surumpu that come there drink the honey from the flowers, fall from those trees. Valampuram is the good place of our god, where the celestial beings  stay when the waves of the expansive sea dash against the shore.
The celestial beings wait putting up with the cold of the waves as they do not get the opportune time for paying their obeisance. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 07:05:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #732 on: January 19, 2019, 07:07:07 AM »
Verse  5:


கொடுமழு விரகினன் கொலைமலி சிலையினன்
நெடுமதிள் சிறுமையின் நிரவவல் லவனிடம்
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச்சுமந்
திடுமணல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.

Siva has the cleverness to hold the cruel battle-axe.  He has a bow which is capable of much killing. The place of that god who can raze the three high cities in a very short time is Valampuram which has places adjacent to the shore where the sand that is deposited carries with it a large measure of coral and pearls that are produced in the sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 07:09:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #733 on: January 19, 2019, 12:48:52 PM »
Verse 6:

கருங்கடக் களிற்றுரிக் கடவுள திடங்கயல்
நெருங்கிய நெடும்பெணை அடும்பொடு விரவிய
மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ந்
திருங்கடல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.

The place of the god who covers himself with the skin of an elephant whose must is black in color, rut flow of a must elephant.  In places where fresh water, fish, Kayal is crowded and where tall Palmyra trees grow densely and combine with hare-leaf creeper, Valampuram is also the place adjoining the shore of the big sea where the conches, Valampuram and Cala?calam, maṭe with their females.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 12:52:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #734 on: January 19, 2019, 12:53:42 PM »
Verse 7:

நரிபுரி காடரங் காநட மாடுவர்
வரிபுரி பாடநின் றாடும்எம் மானிடம்
புரிசுரி வரிகுழல் அரிவைஒர் பான்மகிழ்ந்
தெரிஎரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.


The god who dances in the cremation ground desired by foxes, using it as a stage, the place of our master who dances to the tunes of the Yazh, in the standing posture.
Valampuram is the place of Siva, who dances in the burning fire, having with joy a lady who tresses of curly hairs which are plaited and tied into a knot.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2019, 12:56:09 PM by Subramanian.R »