Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60853 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #675 on: January 08, 2019, 07:12:42 AM »
Verse  5:


ஒக்க முப்புரம் ஓங்கெரி தூவ
    உன்னை உன்னிய மூவர்நின் சரணம்
புக்கு மற்றவர் பொன்னுல காளப்
    புகழி னால்அருள் ஈந்தமை யறிந்து
மிக்க நின்கழ லேதொழு தரற்றி
    வேதி யாஆதி மூர்த்திநின் அரையில்
அக்க ணிந்தஎம் மானுனை யடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

See 1st verse.
When the blazing fire was raging over the three cities at the same time,
the three demons who fixed their thoughts on you, when they took refuge in your feet, knowing that you granted them rule over the heaven in a manner worthy of praise, crying aloud worshipping your superior feet themselves and nothing else, Siva who chants the Vedas. The god who assumed a form and the origin of the world!
Our master who adorned your waist with chank-beads!
I approached you as my refuge please admit me to your grace.

Padigam (only 5 verses) of Tiru Avaduturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2019, 07:17:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #676 on: January 08, 2019, 07:19:12 AM »
Tiru Valivalam:

Verse 1:


ஊனங் கத்துயிர்ப் பாய்உல கெல்லாம்
    ஓங்கா ரத்துரு வாகிநின் றானை
வானங் கைத்தவர்க் கும்அளப் பரிய
    வள்ள லைஅடி யார்கள்தம் உள்ளத்
தேனங் கைத்தமு தாகியுள் ளூறுந்
    தேச னைத்திளைத் தற்கினி யானை
மானங் கைத்தலத் தேந்தவல் லானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva being the breath in the body made of flesh, who is the form of Omkāram for all the worlds, the god of unbounded liberality who is difficult to be measured by the logical modes of proof even for people who have disliked heaven who is the divine light, who springs like the nectar, in the mind making even the sweet honey to taste bitter, in the hearts of devotees who is sweet to enjoy unceasingly, who is capable of holding a deer in the hand.  I saw after coming to Valivalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2019, 07:21:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #677 on: January 08, 2019, 11:12:31 AM »
Verse  2:

பல்லடி யார்பணிக் குப்பரி வானைப்
    பாடிஆ டும்பத்தர்க் கன்புடை யானைச்
செல்லடி யேநெருங் கித்திறம் பாது
    சேர்ந்தவர்க் கேசித்தி முத்திசெய் வானை
நல்லடி யார்மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை
    நான்உறு குறைஅறிந் தருள்புரி வானை
வல்லடி யார்மனத் திச்சையு ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who is affectionate towards the services of many devotees, who loves the pious people who sing and dance out of ecstasy, who grants salvation and eight kinds of miraculous power only to those who have approached him without going astray from the path prescribed to reach him, who is like the wealth that is laid to be of use in times of adversity in the minds of good devotees, who fulfills my wants knowing them well, who desires to stay in the minds of learned devotees.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2019, 11:15:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #678 on: January 08, 2019, 11:18:31 AM »
Verse  3:

ஆழிய னாய்அகன் றேஉயர்ந் தானை
    ஆதிஅந் தம்பணி வார்க்கணி யானைக்
கூழைய ராகிப்பொய் யேகுடி யோம்பிக்
    குழைந்து மெய்யடி யார்குழுப் பெய்யும்
வாழியர்க் கேவழு வாநெறி காட்டி
    மறுபிறப் பென்னை மாசறுத் தானை
மாழையொண் கண்உமை யைமகிழ்ந் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva being deep being wide, and being big,  who is near at hand to those who bow to him from the time of birth till death, realizing one's duties, running the family as if they are attached to it, without really being attached, only to those who lead a life mixing with the group of sincere devotees who are tender at heart, showing them the path to perform service without fault, who completely destroyed the blemish which is the cause for re-birth, who rejoiced to be united with Uma who has bright eyes like the tender mango cut into two.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 08, 2019, 11:22:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #679 on: January 09, 2019, 07:14:00 AM »
Verse  4:

நாத்தான் தன்திற மேதிறம் பாது
    நண்ணிஅண் ணித்தமு தம்பொதிந் தூறும்
ஆத்தா னைஅடி யேன்றனக் கென்றும்
    அளவிறந் தபஃ றேவர்கள் போற்றும்
சோத்தா னைச்சுடர் மூன்றிலும் ஒன்றித்
    துருவி மால்பிர மன்னறி யாத
மாத்தா னைமாத் தெனக்குவைத் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

My superior god who tastes sweet springing like the nectar that is concealed, approaching him with my tongue now swerving from the path to praise him, at all times, who accept expression of a salutation from inferiors viz., numerous Devas, being united in all the three lights; the sun, the moon and the fire who has the greatness of being unknown to, Vishnu and Brahma, though they searched for him,
who conferred on me the honor of being his friend PP: (Sundarar is known by the title of Tampiraṉ Thozhar  vide Periyapurāṇam, Taṭuttu Aṭkoṇṭa Purāṇam, verses, 127-129.)
See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2019, 07:18:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #680 on: January 09, 2019, 10:33:30 AM »
Verse 5:


நல்லிசை ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக்
    கரையனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை
சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானைத்
    தொண்ட னேன்அறி யாமை யறிந்து
கல்லி யல்மனத் தைக்கசி வித்துக்
    கழலடி காட்டிஎன் களைகளை அறுக்கும்
வல்லியல் வானவர் வணங்கநின் றானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.


Siva who desires being praised by Tamiḻ verses which contain true knowledge, by repeating them which were composed by Jāṉanasambandhaṉ having knowledge of music and by Nāvukkarasaṉ, causing my mind which is as hard as stone to melt, knowing well the ignorance of myself, his slave, showing his feet wearing anklets,
who is bowed by the celestial beings and who has the strength to weed out all my obstacles.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2019, 10:37:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #681 on: January 09, 2019, 10:39:01 AM »
Verse  6:


பாடுமா பாடிப்ப ணியுமா றறியேன்
    பனுவுமாப னுவிப்ப ரவுமா றறியேன்
தேடுமா தேடித்தி ருத்துமா றறியேன்
    செல்லுமா செல்லச்செ லுத்துமா றறியேன்
கூடுமா றெங்ஙன மோஎன்று கூறக்
    குறித்துக் காட்டிக் கொணர்ந்தெனை ஆண்டு
வாடிநீ வாளா வருந்தல்என் பானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

I do not know how to bow to Siva in the manner, in which I would sing his praises with the help of old songs.  I do not know to praise him in the manner in which I should compose verses. I do not know to rectify the faults in the manner I should search them within me. I do not know how to direct my mind in the proper manner,
when good people take pity on me and say, "How could this person get a good status?" bringing me before the public, who comforts me saying you do not feel sorrow by becoming weak.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2019, 10:42:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #682 on: January 09, 2019, 10:44:02 AM »
Verse  7:

பந்தித்தவ் வல்வினைப் பற்றறப் பிறவிப்
    படுக டற்பரப் புத்தவிர்ப் பானைச்
சந்தித் ததிற லாற்பணி பூட்டித்
    தவத்தை ஈட்டிய தன்னடி யார்க்குச்
சிந்தித் தற்கெளி தாய்த்திருப் பாதஞ்
    சிவலோ கந்திறந் தேற்றவல் லானை
வந்திப் பார்தம் மனத்தினுள் ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who removed the births which are like extensive ocean as the grip of the irresistible acts which bound me are out asunder. Performing services to him by strength of worshipping always, making his holy feet easy to meditate upon, for his devotees who have amassed penanc, who is capable of opening the Sivalōkam and lifting them up into it.  He who dwells in the minds of those who pay homage to him.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2019, 10:47:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #683 on: January 09, 2019, 10:48:57 AM »
Verse 8:

எவ்வெவர் தேவர்இ ருடிகள் மன்னர்
    எண்ணிறந் தார்கள்மற் றெங்கும்நின் றேத்த
அவ்வவர் வேண்டிய தேயருள் செய்து
    அடைந்தவர்க் கேஇட மாகிநின் றானை
இவ்விவ கருணைஎங் கற்பகக் கடலை
    எம்பெரு மான்அரு ளாய்என்ற பின்னை
வவ்விஎன் ஆவிம னங்கலந் தானை
    வவிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

When whatsoever persons whether they are celestial beings, sages, kings, countless people praise him from all places where they live, granting what such people desire,
who stood in this way as the refuge to those who approached him, who is like the divine tree, Kaṟpakam and ocean to us, granting by his grace these things.
After I requested him my Lord!  Grant me your grace who mixed in my soul and mind, taking hold of them.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2019, 10:51:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #684 on: January 09, 2019, 10:54:58 AM »
Verse  9:

திரியும் முப்புரஞ் செற்றதுங் குற்றத்
    திறல்அ ரக்கனைச் செறுத்ததும் மற்றைப்
பெரிய நஞ்சமு துண்டதும் முற்றும்
    பின்னையாய் முன்ன மேமுளைத் தானை
அரிய நான்மறை அந்தணர் ஓவா
    தடிப ணிந்தறி தற்கரி யானை
வரையின் பாவைம ணாளன்எம் மானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who survived finishing the following acts and was the cause for destroying the wandering three cities, punishing the demon (Ravana)  for his reproachful strength and consuming the great poison as nectar, who was in existence even before anything came into existence, who could not be known even by the Brahmins who have learnt the four abstruse Vedas, even though they prostrated at his feet ceaselessly, who is our Lord and the husband of the beautiful daughter of the mountain.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2019, 10:57:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #685 on: January 09, 2019, 10:59:25 AM »
Verse  10:


ஏன்ற அந்தணன் தலையினை அறுத்து
    நிறைக்க மால்உதி ரத்தினை ஏற்றுத்
தோன்று தோள்மிசைக் களேபரந் தன்னைச்
    சுமந்த மாவிர தத்தகங் காளன்
சான்று காட்டுதற் கரியவன் எளியவன்
    றன்னைத் தன்னி லாமனத் தார்க்கு
மான்று சென்றணை யாதவன் றன்னை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Cutting off the head of the Brahmin Brahma, who opposed Siva, receiving the blood of Vishnu to fill it, the god who observes Māviratam, and who bore the skeleton on the shoulder which is to be seen conspicuously, about whom it is difficult to show evidence about his existence, who is easy of approach to those who always think of him,
who could not be reached by treading the path of ignorance.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2019, 11:02:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #686 on: January 09, 2019, 11:04:27 AM »
Verse  11:

கலிவ லங்கெட ஆரழல் ஓம்புங்
    கற்ற நான்மறை முற்றனல் ஓம்பும்
வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டடியேன்
    மன்னு நாவல்ஆ ரூரன்வன் றொண்டன்
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செந்தமிழ் பத்தும்
    உள்ளத் தால்உகந் தேத்தவல் லார்போய்
மெலிவில் வானுல கத்தவர் ஏத்த
    விரும்பி விண்ணுல கெய்துவர் தாமே.

Obtaining vision of Siva, by coming of Valivalam, where oblations are offered in the three fire by Brahmins, who have learnt all the four Vēdas and who maintain the fire to destroy the strength of Kali Yugam.  All the ten verses, composed in refined Tamiḻ which has music and sweet sound, those who are able to praise feeling happy in mind.
to be praised with love by the celestial beings enter into heaven which has no sufferings, after life in this world comes to an end.

Padigam on Tiru Valivalam completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2019, 11:09:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #687 on: January 09, 2019, 11:11:20 AM »
Tiru Nallaru:

Verse  1:


 செம்பொன் மேனிவெண் ணீறணி வானைக்
    கரிய கண்டனை மாலயன் காணாச்
சம்பு வைத்தழல் அங்கையி னானைச்
    சாம வேதனைத் தன்னொப்பி லானைக்
கும்ப மாகரி யின்னுரி யானைக்
    கோவின் மேல்வருங் கோவினை எங்கள்
நம்ப னைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

I, who am as low as a dog, forgetting Siva who adorns his body which is gold in color, with white sacred ash, who has a black neck, who has the name of Sambhu, and who could not be seen by Vishnu and Brahma, who has in his palm fire, who sang the Sāma Vēdam, who desires the Samavedam, who has nothing else to be compared to him, who has the skin of a big elephant which has a head like the pot, our master who comes riding on a bull. our Siva who is in Naḷḷāṟu, and who is as sweet as the nectar,
what else shall I think of?  I shall not think of anything else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2019, 11:16:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #688 on: January 09, 2019, 11:18:07 AM »
Verse  2:

விரைசெய் மாமலர்க் கொன்றையி னானை
    வேத கீதனை மிகச்சிறந் துருகிப்
பரசு வார்வினைப் பற்றறுப் பானைப்
    பாலொ டானஞ்சும் ஆடவல் லானைக்
குரைக டல்வரை ஏழுல குடைய
    கோனை ஞானக் கொழுந்தினைக் கொல்லை
நரைவிடை யுடைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.

Siva who wears fragrant big Koṉṟai flowers, who is praised in the Vedas,
who cuts the connections of the Karmas of these who cut of devoted love praise, their hearts being melted, who is able to baths in the five products of the cow inclusive of milk, the master who has the roaring seven oceans, seven mountains and seven worlds, who is the flame of spiritual wisdom, and who is in Naḷḷāṟu and has a white bull of the sylven tract, and the nectar what else shall I think of I shall think of nothing else.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2019, 11:21:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #689 on: January 10, 2019, 07:02:45 AM »
Verse  3:


பூவில்வா சத்தைப் பொன்னினை மணியைப்
    புவியைக் காற்றினைப் புனல்அனல் வெளியைச்
சேவின் மேல்வருஞ் செல்வனைச் சிவனைத்
    தேவ தேவனைத் தித்திக்குந் தேனைக்
காவியங் கண்ணி பங்கனைக் கங்கைச்
    சடைய னைக்கா மரத்திசை பாட
நாவில் ஊறுநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
Siva who is the fragrance in flowers,
who is the gold and precious stones,
who is the earth, the air, the water, the fire and the space. ( the five elements are not enumerated in their proper order as this is poetry),  who is the god who comes riding on a bull, Siva,  the Deva who is superior to all other minor Devas, the honey which is sweet who has a lady whose eyes are like blue Nelumbo flowers, as a half.
who has Ganga on his matted locks, when one sings the melody Aīkāmaram,
the god in Naḷḷaṟu who makes the south water and the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2019, 07:07:48 AM by Subramanian.R »