Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60233 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #660 on: January 06, 2019, 07:39:08 AM »
Verse  7:


தன்னில் ஆசறு சித்தமும் இன்றித்
    தவம்மு யன்றவ மாயின பேசிப்
பின்ன லார்சடை கட்டிஎன் பணிந்தாற்
    பெரிதும் நீந்துவ தரிதது நிற்க
முன்னெ லாம்முழு முதலென்று வானோர்
    மூர்த்தி யாகிய முதலவன் றன்னைச்
செந்நெ லார்வயல் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Without having a faultless mind in them,
having tried doing penance,
talking useless words having tied matted locks which is intertwined,
it is highly impossible to cross the ocean of birth, if one adorns himself with bones.
let that be as it is.
The first cause of all things and who is superior to the celestial beings,.
praising Siva as the sole cause and the primordial god,
dwelling in Tiruttiṉainagar which has fields in which the red variety of superior paddy is cultivated, and the uppermost limit of all good things.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2019, 07:43:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #661 on: January 06, 2019, 10:07:32 AM »
Verse 8:

பரிந்த சுற்றமும் மற்றுவன் றுணையும்
    பலருங் கண்டழு தெழஉயிர் உடலைப்
பிரிந்து போம்இது நிச்சயம் அறிந்தாற்
    பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கினைத் தவிர்ந்து
கருந்தடங் கண்ணி பங்கனை உயிரைக்
    கால காலனைக் கடவுளை விரும்பிச்
செருந்தி பொன்மலர் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Loving relations, other strong companions., and many others,
it is a definite fact that soul will leave the body, for them to see and weep and then get up. If you know this truth, avoiding the ignorant life which is full of disagreements,
cherishing with love, Siva who has as his half a lady who has big and black eyes,
who is the life, who dealt death to the god of death, who transcends all things
and who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉaiṅagar where particles of golden blossomed pear trees put forth flowers like superior gold. (vide notes on Tirucchāykkāṭu, Sambandhar 1 9.) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2019, 10:12:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #662 on: January 06, 2019, 10:14:35 AM »
Verse 9:

நமையெ லாம்பலர் இகழ்ந்துரைப் பதன்முன்
    நன்மை யொன்றிலாத் தேரர்புன் சமணாம்
சமய மாகிய தவத்தினார் அவத்தத்
    தன்மை விட்டொழி நன்மையை வேண்டில்
உமையொர் கூறனை ஏறுகந் தானை
    உம்ப ராதியை எம்பெரு மானைச்
சிமய மார்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
If you desire good for you, completely leave the nonsense of those two people who do not have even a little of good, the Buddhists and the low Jains, who follow Buddhism and Jainism before all people despise us by their talk. Siva who h,as as a half Uma.
who rides on a bull, who is the foremost among the celestial beings, who is our Lord,
and who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar which has gardens resembling the peaks of mountains.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2019, 10:19:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #663 on: January 06, 2019, 10:21:01 AM »
Verse 10:

நீடு பொக்கையிற் பிறவியைப் பழித்து
    நீங்க லாமென்று மனத்தினைத் தெருட்டிச்
சேடு லாம்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைத் திருவடி யிணைதான்
நாட லாம்புகழ் நாவலூ ராளி
    நம்பி வன்றொண்ட னூரன் உரைத்த
பாட லாந்தமிழ் பத்திவை வல்லார்
    முத்தி யாவது பரகதிப் பயனே.


Having convinced the mind that you can be free from births which are limitless and full of blemishes, by ridiculing them, composed by, the native of Nāvalūr of great fame, who is the chief of the residents of that place who has the name of Vanṟoṇṭaṉ,
who is known as Nambi Ārūraṉ, for those who are capable of reciting all the ten verses of Tamiḻ which meditate upon the feet of the Lord who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar which has high gardens, the highest goal in life is salvation.

Padigam on Tirut Tinai Nagar completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 06, 2019, 10:25:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #664 on: January 06, 2019, 10:28:04 AM »
Tiru Ninriyur:

Verse 1:


திருவும் வண்மையுந் திண்டிற லரசுஞ்
    சிலந்தியார் செய்த செய்பணி கண்டு
மருவு கோச்செங்க ணான்றனக் களித்த
    வார்த்தை கேட்டுநுன் மலரடி யடைந்தேன்
பெருகு பொன்னிவந் துந்துபன் மணியைப்
    பிள்ளைப் பல்கணம் பண்ணையுள் நண்ணித்
தெருவுந் தெற்றியும் முற்றமும் பற்றித்
    திரட்டுந் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.


Many groups of young children have gathered in their play. God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, where they heap the many precious stones that are pushed by the Poṉṉi Kāviri by its fresh waters, in the streets, Pials and courtyards of houses!
Having recognized the services rendered by the spider, in thought, word and deed.
to the King, who was made to be born, as Kōchengan in the next birth.
Hearing the story of your having granted him wealth, munificence and Kingdom of strong power, I took refuge in your lotus feet.   Please admit me into your grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2019, 10:33:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #665 on: January 06, 2019, 10:34:35 AM »
Verse 2:


அணிகொ ளாடையம் பூணணி மாலை
    யமுது செய்தமு தம்பெறு சண்டி
இணைகொள் ஏழெழு நூறிரும் பனுவல்
    ஈன்ற வன்திரு நாவினுக் கரையன்
கணைகொள் கண்ணப்பன் என்றிவர் பெற்ற
    காதல் இன்னருள் ஆதரித் தடைந்தேன்
திணைகொள் செந்தமிழ் பைங்கிளி தெரியுஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiru Niṉṟiyūr which has wealth and where the green parrots speak chaste Tamiḻ which has the unique classification of Tiṇai, having learnt them by hearing!  Chandikeswara, who received the beautiful cloth worn by Siva, beautiful ornaments, garlands, worn by him, and food that was offered to god ad partaken by him,  Tirunāvukkaraiyaṉ who gave to the Saiva world four thousand and nine hundred verses which are equal in eminence to themselves, I reached your feet desiring the sweet grace which these people including Kaṇṇappaṉ who had an arrow in his hand, received as a result of their devotion. Please admit me also into your grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2019, 10:38:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #666 on: January 07, 2019, 07:05:05 AM »
Verse 3:


மொய்த்த சீர்முந்நூற் றறுபது வேலி
    மூன்று நூறுவே தியரொடு நுனக்கு
ஒத்த பொன்மணிக் கலசங்க ளேந்தி
    ஓங்கு நின்றியூ ரென்றுனக் களிப்பப்
பத்தி செய்தவப் பரசுரா மற்குப்
    பாதங் காட்டிய நீதிகண் டடைந்தேன்
சித்தர் வானவர் தானவர் வணங்குஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God who dwells in the beautiful and wealthy Tiruniṉṟiyūr where, mystics, celestial beings and demons worship you!  When Parasurāmaṉ offered three hundred and sixty Vēlis of land, pouring water from the golden vessels fitting your greatness, by naming it as prospering Niṉṟiyur, to you and three hundred Brahmins of great fame, I reached your feet seeing your nature when you showed your feet to that Parasurāmaṉ who was devoted to you. Please admit me into your grace

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2019, 07:08:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #667 on: January 07, 2019, 07:09:46 AM »
Verse  4:


இரவி நீள்சுடர் எழுவதன் முன்னம்
    எழுந்து தன்முலைக் கலசங்க ளேந்திச்
சுரபி பால்சொரிந் தாட்டிநின் பாதந்
    தொடர்ந்த வார்த்தை திடம்படக் கேட்டுப்
பரவி யுள்கிவன் பாசத்தை யறுத்துப்
    பரம வந்துநுன் பாதத்தை யடைந்தேன்
நிரவி நித்திலம் அத்தகு செம்பொன்
    அளிக்குந் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, which gives pearls and gold which has equal value as pearls!  Supreme Being! Before the long rays of the sun begin to rise high in the sky,
a cow, (some are of the opinion that it is Kāmadhēṉu, the celestial cow.)
having woken up from sleep, holding high the pots which are its udder,
poured its milk and bathed you, having heard with certainty the story of its having reached your feet, thinking of your feet, praising them and cutting as under the strong attachments, came all the way and approached your feet.  Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2019, 07:13:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #668 on: January 07, 2019, 11:23:01 AM »
Verse  5:

வந்தொர் இந்திரன் வழிபட மகிழ்ந்து
    வான நாடுநீ யாள்கென அருளிச்
சந்தி மூன்றிலுந் தாபர நிறுத்திச்
    சகளி செய்திறைஞ் சகத்தியன் றனக்குச்
சிந்து மாமணி யணிதிருப் பொதியிற்
    சேர்வு நல்கிய செல்வங்கண் டடைந்தேன்
செந்தண் மாமலர்த் திருமகள் மருவுஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiruniṉṟiyūr of wealth where Lakshmi, the goddess of wealth, dwells in the cool and big red-lotus! You granted the heaven saying, "you rule over that", when a certain Indra came to the earth and worshipped you, being pleased with that,
installing the Sivaliṅgam in the morning, noon and evening.  When Agasthyar, who worshipped you with the thirty-two features, knowing that you granted the flourishing state, the abode of beautiful Podhigai, which is adorned by the big precious stones scattered by the mountain, streams I came to you please accept me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2019, 11:28:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #669 on: January 07, 2019, 11:30:22 AM »
Verse  6:


காது பொத்தரைக் கின்னரர் உழுவை
    கடிக்கும் பன்னகம் பிடிப்பருஞ் சீயம்
கோதில் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பக்
    கோல ஆல்நிழற் கீழறம் பகர
வேதஞ் செய்தவர் எய்திய இன்பம்
    யானுங் கேட்டுநின் இணையடி யடைந்தேன்
நீதி வேதியர் நிறைபுக ழுலகில்
    நிலவு தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in Tiruniṉṟyūr, where the fame due to the Brahmins of right conduct being full, is eminent in this world! Kiṉṉarar, (a division of the eighteen celestial beings), tiger.
the cobra that bites with its fangs, lion which is very difficult to catch, to listen along with the group of big and blemish-less sages.  To the sages whose ears were bored through by hearing words of wisdom, when you expounded Dharma under the shade of the beautiful banyan tree, I too heard of the happiness they derived by writing Vedas  according to their own light. I reached your two feet. Please accept me.
When the four sages heard the four-fold objects of life from Siva, they expounded them to the world, by means of Vēdas for which they are authors.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2019, 11:36:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #670 on: January 07, 2019, 11:37:57 AM »
Verse 7:


கோடு நான்குடைக் குஞ்சரங் குலுங்க
    நலங்கொள் பாதம்நின் றேத்திய பொழுதே
பீடு விண்மிசைப் பெருமையும் பெற்ற
    பெற்றி கேட்டுநின் பொற்கழ லடைந்தேன்
பேடை மஞ்ஞையும் பிணைகளின் கன்றும்
    பிள்ளைக் கிள்ளையும் எனப்பிறை நுதலார்
நீடு மாடங்கள் மாளிகை தோறு
    நிலவு தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

In every mansion of high storeys, God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, where the ladies whose forehead can be compared to the crescent moon, stay like the female peacock, young ones of deer and young parrots!  As soon as the elephant with four tusks worshipped your feet standing before you when its body trembled with devotion,
on hearing that it got its former body and the greatness of living in heaven. I approached you feet as precious as gold, please accept me. 

Padigam (only 7 verses) of Tiruninriyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2019, 11:42:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #671 on: January 07, 2019, 11:45:04 AM »
Tiru Avatuthurai:

Verse  1:


மறைய வன்ஒரு மாணிவந் தடைய
    வார மாய்அவன் ஆருயிர் நிறுத்தக்
கறைகொள் வேலுடைக் காலனைக் காலாற்
    கடந்த காரணங் கண்டுகண் டடியேன்
இறைவன் எம்பெரு மான்என் றெப்போதும்
    ஏத்தி ஏத்திநின் றஞ்சலி செய்துன்
அறைகொள் சேவடிக் கன்பொடும் அடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.


Our master who is the origin of all things and who is in Āvaṭutuṟai!
When a Brahmin bachelor approached you with love, for protection,
in order to save his precious life, having understood many times your grace in destroying the god of death who has blood-stained trident, your slave.
standing by joining both hands and raising them in worship and praising always saying, my father who pervades everything! Our master!
I approached your lotus-feet in which anklets are sounding, please admit me to your grace.
See 1st verse.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2019, 11:48:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #672 on: January 07, 2019, 11:51:32 AM »
Verse  2:

தெருண்ட வாயிடை நூல்கொண்டு சிலந்தி
    சித்திரப் பந்தர் சிக்கென இயற்றச்
சுருண்ட செஞ்சடை யாய்அது தன்னைச்
    சோழ னாக்கிய தொடர்ச்சிகண் டடியேன்
புரண்டு வீழ்ந்துநின் பொன்மலர்ப் பாதம்
    போற்றி போற்றியென் றன்பொடு புலம்பி
அரண்டென் மேல்வினைக் கஞ்சிவந் தடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

The spider with clear knowledge, with the help of the web from its mouth,
spun firmly a beautiful Panda,l the Lord with curly red matted locks!
Having learnt the connection of your grace in causing it to be born as Kōccheṅkaṭ Chōzhaṉ, I, your slave, falling and rolling at your beautiful lotus feet
and crying out with love, praying,"Let your beautiful lotus feet protect me always!"
being terrified, I approached you being afraid of the Karmas yet to be done by me please admit me to your grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2019, 11:55:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #673 on: January 08, 2019, 07:02:53 AM »
Verse 3:


திகழும் மாலவன் ஆயிர மலரால்
    ஏத்து வான்ஒரு நீள்மலர் குறையப்
புகழி னால்அவன் கண்ணிடந் திடலும்
    புரிந்து சக்கரங் கொடுத்தல்கண் டடியேன்
திகழு நின்திருப் பாதங்கள் பரவித்
    தேவ தேவநின் திறம்பல பிதற்றி
அகழும் வல்வினைக் கஞ்சிவந் தடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

See 1st verse.
Siva superior to other deities!
Beautiful Vishnu, who was worshipping you daily with one thousand lotus flowers,
when one long flower was wanting, with a resolute mind fit to be praised,
as soon as he laid his eye on your feet scooping it out.
On learning that you gave him a discus, pleased with it.
I, your slave, praising your shining feet, prattling your different acts of grace,
being afraid of the irresistible Karmas which make me removed from my position and make me wander, without a permanent footing.  I approached you coming to you as my refuge.  Please admit me to your grace.

NOTE_The story of Siva granting a discus to Vishnu has been fully dealt with parallel quotations from Tēvāram itself and Tiruvāchakam, previously.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2019, 07:07:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #674 on: January 08, 2019, 07:08:41 AM »
Verse  4:


வீரத் தால்ஒரு வேடுவ னாகி
    விசைத்தொர் கேழலைத் துரந்துசென் [ றணைந்து
போரைத் தான்விச யன்றனக் கன்பாய்ப்
    புரிந்து வான்படை கொடுத்தல்கண் டடியேன்
வாரத் தால்உன நாமங்கள் பரவி
    வழிபட் டுன்திற மேநினைந் துருகி
ஆர்வத் தோடும்வந் தடியிணை அடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.


See 1st verse.
Assuming the form of a hunter, approaching Arjuna, by chasing a pig, strongly and bravely, having fought with Arjuna with love towards him, having learnt that you gave him a superior weapon, I, your slave, worshipping you by uttering your many names with devotion and my heart melting thinking of the many acts of your grace.
I approached your feet with affection, please admit me to your grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2019, 07:11:18 AM by Subramanian.R »