Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 63547 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #630 on: December 30, 2018, 12:18:59 PM »
Verse 8:

சிந்தித் தென்றும் நினைந்தெழு வார்கள்
    சிந்தை யில்திக ழுஞ்சிவன் றன்னைப்
பந்தித் தவினைப் பற்றறுப் பானைப்
    பாலொ டானஞ்சும் ஆட்டுகந் தானை
அந்த மில்புக ழாள்உமை நங்கை
    ஆதரித்து வழிபடப் பெற்ற
கந்த வார்சடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Always meditating on him,
Siva who shines in the minds of those who wake up from sleep thinking of him,
who cuts the attachments born out of the acts that bind the souls,
who desired being bathed in the five products of the cow including milk,
and our master, Kampaṉ, who has long fragrant matted locks and who was worshipped with affection by Uma of distinction whose fame has no limit.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 12:23:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #631 on: December 30, 2018, 12:25:47 PM »
Verse  9:

வரங்கள் பெற்றுழல் வாளரக் கர்தம்
    வாலி யபுர மூன்றெரித் தானை
நிரம்பி யதக்கன் றன்பெரு வேள்வி
    நிரந்த ரஞ்செய்த நிர்க்கண் டகனைப்
பரந்த தொல்புக ழாள்உமை நங்கை
    பரவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கரங்கள் எட்டுடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.


See 1st verse.
Siva who burnt the three great cities of the cruel demons, who wandered everywhere having been the recipients of boons, who was merciless in destroying the big sacrifice of Dakshan, in which all the celestial beings had assembled and our master, Kampaṉ who has eight arms and who was worshipped by the distinguished Uma, who has ancient fame which has spread everywhere, by praising Siva,  in the second and the third persons. See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 12:29:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #632 on: December 30, 2018, 12:31:52 PM »
Verse  10:

எள்கல் இன்றி இமையவர் கோனை
    ஈச னைவழி பாடுசெய் வாள்போல்
உள்ளத் துள்கி உகந்துமை நங்கை
    வழிபடச் சென்று நின்றவா கண்டு
வெள்ளங் காட்டி வெருட்டிட வஞ்சி
    வெருவிஓ டித்தழு வவெளிப் பட்ட
கள்ளக் கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Without slighting, thinking in her mind just like one of those who worshipped Siva, who is the Lord of the universe, and master of the celestial beings, who do not wink,
desiring, seeing her performing worship going there for the purpose, causing floods in the river Kampai frightening her, our master, Kaḷḷakkampaṉ, who became manifest when Uma embraced the Liṅgam, fearing lest it should be swept away by the floods.
See 1st verse.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 12:35:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #633 on: December 30, 2018, 12:37:35 PM »
Verse  11:


பெற்றம் ஏறுகந் தேறவல் லானைப்
    பெரிய எம்பெரு மான்என்றெப் போதும்
கற்ற வர்பர வப்படு வானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற தென்று
கொற்ற வன்கம்பன் கூத்தன்எம் மானைக்
    குளிர்பொ ழில்திரு நாவல்ஆ ரூரன்
நற்ற மிழிவை ஈரைந்தும் வல்லார்
    நன்னெ றிஉல கெய்துவர் தாமே.

To have a vision of Siva, who can ride on a bull of the bhoomi species, with desire.
who is praised in the second person by learned scholars always as our great Lord,
rejoicing what a wonderful act it was to regain my eye slight, our master, dancer, Kampaṉ and King, those who can recite these ten verses of refined Tamiḻ composed by Arūraṉ of Tirunāval which has cool gardens, will reach the world of Siva, that one can reach by following the right path.

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 12:41:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #634 on: December 30, 2018, 12:44:03 PM »
Tiruk Kolakka:

Verse 1:

புற்றில் வாளர வார்த்தபி ரானைப்
    பூத நாதனைப் பாதமே தொழுவார்
பற்று வான்துணை எனக்கெளி வந்த
    பாவ நாசனை மேவரி யானை
முற்ற லார்திரி புரம்ஒரு மூன்றும்
    பொன்ற வென்றிமால் வரைஅரி அம்பாக்
கொற்ற வில்அங்கை ஏந்திய கோனைக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

The master who tied on his body cruel cobras that live in anthill,
the master of the groups of Bhutas, who is the eminent guide to those who catch hold of him, and who worship his feet, and one who destroyed my sins and is easily approachable by me, but who is at the same time not easily approachable by others,
to destroy all the three wandering cities of the demons, who stood at the height of their pride, and the King who held in his palm a victorious bow which was the eminent high mountain, to which Vishnu was fixed as the arrow,  I had a clear vision of him in Kōlakkā.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 30, 2018, 12:47:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #635 on: December 31, 2018, 07:08:16 AM »
Verse  2:


அங்கம் ஆறும்மா மறைஒரு நான்கும்
    ஆய நம்பனை வேய்புரை தோளி
தங்கு மாதிரு வுருவுடை யானைத்
    தழல்ம திசடை மேற்புனைந் தானை
வெங்கண் ஆனையின் ஈருரி யானை
    விண்ணு ளாரொடு மண்ணுளார் பரசுங்
கொங்கு லாம்பொழிற் குரவெறி கமழுங்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

In Kōlakkā which has gardens having honey, from which fragrance of Kurā bottle-flower moves about, and which is praised by the celestial beings and people of this world, the god who is in the form of the six Aṅgams and the matchless and great four Vēdas, one who has a sacred and great form on which a lady whose shoulders are like bamboo, stays, one who adorned his matted hairs with a crescent moon that was born in fire, one who covered his form with a skin wet with blood, of a cruel elephant.
I had a clear vision of him in Kōlakkā.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 31, 2018, 07:11:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #636 on: December 31, 2018, 07:13:23 AM »
Verse  3:


பாட்ட கத்திசை யாகிநின் றானைப்
    பத்தர் சித்தம் பரிவினி யானை
நாட்டகத் தேவர் செய்கையு ளானை
    நட்டம் ஆடியை நம்பெரு மானைக்
காட்ட கத்துறு புலியுரி யானைக்
    கண்ணொர் மூன்றுடை அண்ணலை அடியேன்
கோட்ட கப்புன லார்செழுங் கழனிக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


In Kōlakka which has fertile fields in which water in plenty inside the ridges, the
one who is pervading all things, like the music in songs, without any distinction, who is in the minds of devotees with sweet affection, who is prominent in the worship of the Brahmins who are known as the Devas of this world, one who dances,
our Lord one who has the skin of a tiger which lives in the forest and the eminent one who has three eyes.  I, who am his devotees, had a clear vision of him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 31, 2018, 07:16:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #637 on: December 31, 2018, 12:27:58 PM »
Verse  4:குண்ட லந்திகழ் காதுடை யானைக்
    கூற்று தைத்த கொடுந்தொழி லானை
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை
    வாள ராமதி சேர்சடை யானைக்
கெண்டை யந்தடங் கண்உமை நங்கை
    கெழுமி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கண்ட நஞ்சுடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva in whose ear the ring made of gold shines,
who performed the cruel act of kicking and killing the god of death,
who wears Koṉṟai flowers on which bees settle and hum,
who has on his matted locks a killing cobra and a crescent moon,
our master Kampaṉ, who has in his neck poison and who was worshipped and praised by the distinguished lady, Uma, who has large eyes like the fresh water fish, Keṇṭai, with affection.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2018, 12:31:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #638 on: December 31, 2018, 12:33:27 PM »
Verse 5:


வெல்லும் வெண்மழு ஒன்றுடை யானை
    வேலைநஞ் சுண்ட வித்தகன் றன்னை
அல்லல் தீர்த்தருள் செய்யவல் லானை
    அரும றையவை அங்கம்வல் லானை
எல்லை யில்புக ழாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
நல்ல கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vēdas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame, who is our master.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2018, 12:37:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #639 on: December 31, 2018, 12:38:37 PM »
Verse 6:

திங்கள் தங்கிய சடையுடை யானைத்
    தேவ தேவனைச் செழுங்கடல் வளரும்
சங்க வெண்குழைக் காதுடை யானைச்
    சாம வேதம் பெரிதுகப் பானை
மங்கை நங்கை மலைமகள் கண்டு
    மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கங்கை யாளனைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vedas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame, who is our master.
See 1st verse.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2018, 12:41:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #640 on: January 01, 2019, 06:57:40 AM »
Verse  7:

அன்ற யன்சிரம் அரிந்ததிற் பலிகொண்
    டமர ருக்கருள் வெளிப்படுத் தானைத்
துன்று பைங்கழ லிற்சிலம் பார்த்த
    சோதி யைச்சுடர் போல்ஒளி யானை
மின்ற யங்கிய இடைமட மங்கை
    மேவும் ஈசனை வாசமா முடிமேற்
கொன்றை அஞ்சடைக் குழகனை அழகார்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


Receiving alms in the head of Brahman in the distant past, having cut it off,
and thereby proclaimed his grace to the immortals, the effulgent light who fastened anklets as he would wear tight-fitting anklets, Kazhal, made of gold, as a token of having performed heroic deeds, one who is as dazzling as the sun, the Lord who loves a simple lady who has a waist which is shining like the lightning and the youth who has a beautiful matted hair on his head adorned with flowers of Koṉṟai to spread fragrance, I had a vision of such a god in Kōlakkā which is full of beauty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2019, 07:01:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #641 on: January 01, 2019, 07:02:29 AM »
Verse  8:


நாளும் இன்னிசை யால்தமிழ் பரப்பும்
    ஞான சம்பந்த னுக்குல கவர்முன்
தாளம் ஈந்தவன் பாடலுக் கிரங்கும்
    தன்மை யாளனை என்மனக் கருத்தை
ஆளும் பூதங்கள் பாடநின் றாடும்
    அங்க ணன்றனை எண்கணம் இறைஞ்சும்
கோளி லிப்பெருங் கோயிலு ளானைக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


The god who took compassion on Jṉanasambandaṉ, who was measuring time with his palms and who was spreading Tamil every day by his sweet music, and gave him a pair of cymbals, in the presence of the people of the world.  He who is always uppermost in my mind, the Lord with looks of compassion, who dances standing when the Bhutas over which he rules, sing, the Lord who is in the big temple in Kōzhili which is worshipped by the eighteen groups of celestial beings.  (Kōzhili is now known by the name of Tirukkuvaḷai. It is one of the seven shrines which are dedicated to Thyāgarājar.  Kōzhili is connected with the life of Sudarar.  In this shrine he requested god to transport the paddy he got in Kuntaiyūr to Tiruvārūr.) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2019, 07:07:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #642 on: January 01, 2019, 08:30:16 AM »
Verse 9:

அரக்கன் ஆற்றலை அழித்தவன் பாட்டுக்
    கன்றி ரங்கிய வென்றியி னானைப்
பரக்கும் பாரளித் துண்டுகந் தவர்கள்
    பரவி யும்பணி தற்கரி யானைச்
சிரக்கண் வாய்செவி மூக்குயர் காயம்
    ஆகித் தீவினை தீர்த்தஎம் மானைக்
குரக்கி னங்குதி கொண்டுகள் வயல்சூழ்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

The victorious god who took compassion on demon Ravaṇaṉ, destroying his strength, and granted him boons when he sang the Sāmavēdam.  Vishnu and Brahma who respectively devoured and created the wide world and therefore were gloating on their performance god who is difficult to be praised and worshipped by those two.
Having become the superior human body, which has on its head the senses of eyes, tongue, ears and nose, our Lord who removed all sins.
I had a clear vision of that god in Kōlakkā surrounded by field where groups of monkeys jump and wander.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 01, 2019, 08:34:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #643 on: January 01, 2019, 08:36:12 AM »
Verse  10:

கோட ரம்பயில் சடையுடைக் கரும்பைக்
    கோலக் காவுள்எம் மானைமெய்ம் மானப்
பாட ரங்குடி அடியவர் விரும்பப்
    பயிலும் நாவலா ரூரன்வன் றொண்டன்
நாடி ரங்கிமுன் அறியுமந் நெறியால்
    நவின்ற பத்திவை விளம்பிய மாந்தர்
காட ரங்கென நடம்நவின் றான்பாற்
    கதியும் எய்துவர் பதியவர்க் கதுவே.


On the god who has matted hairs like the aerial roots of banyan trees and, who is as sweet as the juice of sugar-cane, and our Lord in Kōlakkā, Ārūran, a native of Nāvalūr, who is trained in that service to god that is desired by the devotees who sing songs that contain truths, from generation to generation, and one who has the title of Vaṉtṟontaṉ these ten verses composed by him for the people of this world to know god, their hearts having become tender people who recite them, will obtain not only worldly gains but also the supreme bliss from the god who dances always, having the cremation ground as his stage, that bliss is for them the abode where they can live for eternity.  They won't be born again. 

Padigam on Tiruk Kolakka completed.\

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 01, 2019, 08:40:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #644 on: January 01, 2019, 08:42:36 AM »
General Padigam:

Verse  1:


மெய்யைமுற் றப்பொடிப் பூசியொர் நம்பி
    வேதம்நான் கும்விரித் தோதியொர் நம்பி
கையில்ஓர் வெண்மழு வேந்தியொர் நம்பி
    கண்ணும் மூன்றுடை யானொரு நம்பி
செய்யநம் பிசிறு செஞ்சடை நம்பி
    திரிபுரந் தீயெழச் செற்றதோர் வில்லால்
எய்தநம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


The perfect soul who smeared the whole of his body with the sacred ash!
The perfect soul who chanted explaining all the four Vedas!
The perfect soul who held in his hand a bright battle-axe!
The perfect soul who has the three eyes!
The perfect soul who is red in color!
The perfect soul who has light red matted locks!
The perfect soul who discharged an arrow from the bow which was bent to set ablaze the three cities!
The perfect soul who admitted me as his protege!
You are our master in all the seven births.
(All the Nampi  (Perfect soul), except the last one are nomination of address Nampi has the meaning of one who is possessed of all moral attributes.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2019, 08:46:58 AM by Subramanian.R »