Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60258 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #615 on: December 26, 2018, 07:15:09 AM »
Verse  3:


புன்னு னைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற்
    போலும் வாழ்க்கை பொருளிலை நாளும்
என்னெ னக்கினி இற்றைக்கு நாளை
    என்றி ருந்திட ருற்றனன் எந்தாய்
முன்ன மேஉன சேவடி சேரா
    மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம்
இன்னம் என்றனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Human life is as transient as the drop of dew on the tip of the grass which vanishes when the sun shines.
There is no substance in that.
I was disappointed thinking everyday, I shall be happier tomorrow, than I am today.
What is there to happen to me?
All the years elapsed, myself being arrogant and obstinate, without approaching your feet early in my life.
Please grant me a device to redeem myself, at least now.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2018, 07:17:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #616 on: December 27, 2018, 06:43:34 AM »
Verse  4:


முந்திச் செய்வினை இம்மைக்கண் நலிய
    மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம்
சிந்தித் தேமனம் வைக்கவு மாட்டேன்
    சிறுச்சிறி தேஇரப் பார்கட்கொன் றீயேன்
அந்தி வெண்பிறை சூடும்எம் மானே
    ஆரூர் மேவிய அமரர்கள் தலைவா
எந்தை நீஎனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Our master who wears the white crescent moon that rises at sunset!
The actions done in previous births to cause distress in this birth.
As I am under their influence all the years elapsed, myself being arrogant and obstinate.
I am unable to even to fix you in my mind, discerning between good and bad, and renouncing attachments towards worldly things.
I won`t give even a small amount to supplicants.
The chief of the immortals and who dwells in Ārūr!
My father!
You grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 27, 2018, 06:45:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #617 on: December 27, 2018, 06:47:14 AM »
Verse  5:


அழிப்பர் ஐவர் புரவுடை யார்கள்
    ஐவ ரும்புர வாசற ஆண்டு
கழித்துக் காற்பெய்து போயின பின்னைக்
    கடைமு றைஉனக் கேபொறை யானேன்
விழித்துக் கண்டனன் மெய்ப்பொருள் தன்னை
    வேண்டேன் மானுட வாழ்க்கைஈ தாகில்
இழித்தெ னென்றனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
The five senses which should usually protect me, destroy all that is good.
Those five senses have held sway over me to their full satisfaction and having abandoned me after they had gone placing me under their feet.
At last I become a burden to you only.
I regained my knowledge viewed things rightly and came to know the real truth.
If this is the nature of human life, I will not desire it.  I realized that it was low.
Please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 27, 2018, 06:50:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #618 on: December 28, 2018, 06:41:41 AM »
Verse  6:

குற்றந் தன்னொடு குணம்பல பெருக்கிக்
    கோல நுண்ணிடை யாரொடு மயங்கிக்
கற்றி லேன்கலை கள்பல ஞானங்
    கடிய வாயின கொடுமைகள் செய்தேன்
பற்ற லாவதோர் பற்றுமற் றில்லேன்
    பாவி யேன்பல பாவங்கள் செய்தேன்
எற்று ளேன்எனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Doing many acts that can bring blemish and many good things,
being confused in mind in the company of women who have beautiful small waists,
I did not learn many arts and theological treatises.
I committed cruel acts which people view with dread.
I have no support which I can catch hold of.
Myself being already a sinner, I committed many sinful acts,
to what purpose should I live?
please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 28, 2018, 06:44:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #619 on: December 28, 2018, 06:45:58 AM »
Verse  7:


கொடுக்க கிற்றிலேன் ஒண்பொருள் தன்னைக்
    குற்றஞ் செற்ற மிவைமுத லாக
விடுக்க கிற்றிலேன் வேட்கையுஞ் சினமும்
    வேண்டில் ஐம்புலன் என்வச மல்ல
நடுக்க முற்றதோர் மூப்புவந் தெய்த
    நமன்த மர்நர கத்திடல் அஞ்சி
இடுக்க ணுற்றனன் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
I have not the will to give wealth which will bring me fame, miserliness and enmity being the reasons for that.
I do not have the strength of will to give up desires and anger.
If I wish to give up the desires of the five sensory organs they are not under my control.
As the old age has come which is the cause of trembling,
being afraid of throwing me into the hell by the servants of the god of death,
I suffered mentally please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 28, 2018, 06:48:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #620 on: December 29, 2018, 07:01:20 AM »
Verse  8:


ஐவ கைஅரை யர்அவர் ஆகி
    ஆட்சி கொண்டொரு கால்அவர் நீங்கார்
அவ்வ கைஅவர் வேண்டுவ தானால்
    அவர வர்வழி யொழுகிநான் வந்து
செய்வ கையறி யேன்சிவ லோகா
    தீவ ணாசிவ னேஎரி யாடீ
எவ்வ கைஎனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
God in Sivalokam!
One has the colou of fire!
One who dances in the fire at the end of the world!
The five different sensory organs having established themselves as rulers.
They have control over me they will never leave me alone.
If they want to rule over me according to their particular whims,
I do not know what is to be done, having acted following their commands.
What is the means of redemption for me?
Please grant me that.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2018, 07:05:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #621 on: December 29, 2018, 07:07:15 AM »
Verse  9:

ஏழை மானுட வின்பினை நோக்கி
    இளைய வர்வலைப் பட்டிருந் தின்னம்
வாழை தான்பழுக் குந்நமக் கென்று
    வஞ்ச வல்வினை யுள்வலைப் பட்டுக்
கூழை மாந்தர்தஞ் செல்கதிப் பக்கம்
    போத மும்பொரு ளொன்றறி யாத
ஏழை யேனுக்கோர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.

See 1st verse.
Looking at the joy of human life which is full of ignorance,
thinking like people who think that the plantain tree which once bore fruits will again bear fruits, the young women who gave us pleasure will always be young and give us pleasure, and being caught in the net of infatuation,
and caught in the net of the deceptive and irresistible karma-s.
Having gone in the way of people who are deficient in knowledge please grant me a device to redeem myself who does not possess the nature of knowledge and the nature of things that are understood by it plantain trees will bear fruit only once, not a second time

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2018, 07:10:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #622 on: December 29, 2018, 07:12:07 AM »
Verse  10:


அரைக்குஞ் சந்தனத் தோடகில் உந்தி
    ஐவ னஞ்சுமந் தார்ந்திரு பாலும்
இரைக்குங் காவிரித் தென்கரை தன்மேல்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானை
உரைக்கும் ஊரன் ஒளிதிகழ் மாலை
    உள்ளத் தால்உகந் தேத்தவல் லார்கள்
நரைப்பு மூப்பொடு நடலையு மின்றி
    நாதன் சேவடி நண்ணுவர் தாமே.


On the master and our father who dwells in Iṭaimarutu on the southern bank of the Kāveri which produces a sound on both the banks, carrying mountain paddy, and roaring and pushing in abundance eagle-wood along with sandal wood along with sandal wood which is useful for grinding to make a paste.
Those who are able to praise with joy in their hearts, with the help of the shining garlands of verses composed by Ūraṉ who always praises Siva,
without getting grey hairs, old age and undergoing distress,
will reach the red lotus feet of the master, there is no doubt about it.

Padigam on Tiru Itaimarutur completed

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2018, 07:14:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #623 on: December 29, 2018, 12:32:57 PM »
Tiruk Kachi Ekambam:

Verse  1:


ஆலந் தானுகந் தமுதுசெய் தானை
    ஆதி யைஅம ரர்தொழு தேத்தும்
சீலந் தான்பெரி தும்முடை யானைச்
    சிந்திப் பாரவர் சிந்தையு ளானை
ஏல வார்குழ லாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கால காலனைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

To have a vision of Siva, who consumed the poison, desiring it,
the first cause of all things, who has the nature of being easily accessible in a large measure and whom the immortals worship with hands joined and praise, who occupies the minds of those who meditate on him, who dealt death to the god of death and who was worshipped and praised always by the lady of distinction, Uma, who has long tresses of hair perfumed by an unguent who has the name of Kambaṉ and our Lord.
What a wonderful thing it is that I obtained the sight of the left eye!
(That Sundarar got the vision of his left eye is borne by the verse no.
287, in Ēyar Kōṉ Kalikkāma Nāyānar Purāṇa, Periya Purāṇam.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2018, 12:37:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #624 on: December 29, 2018, 02:44:51 PM »
Verse 2:

உற்ற வர்க்குத வும்பெரு மானை
    ஊர்வ தொன்றுடை யான்உம்பர் கோனைப்
பற்றி னார்க்கென்றும் பற்றவன் றன்னைப்
    பாவிப் பார்மனம் பாவிக்கொண் டானை
அற்ற மில்புக ழாள் உமை நங்கை
    ஆத ரித்து வழிபடப் பெற்ற
கற்றை வார்சடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who helps those in difficulties,
who has a bull to ride on,
the King of the celestial beings.,
who is the support of those who hold him as their support,
who diffused himself in the minds of those who meditate on him,
who is Kampaṉ and our Lord who has long bundle of matted locks, worshipped by the lady of distinction, Uma, who has undying fame, desiring it.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 29, 2018, 02:48:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #625 on: December 30, 2018, 06:54:29 AM »
Verse 3:


திரியும் முப்புரந் தீப்பிழம் பாகச்
    செங்கண் மால்விடை மேல்திகழ் வானைக்
கரியின் ஈருரி போர்த்துகந் தானைக்
    காம னைக்கன லாவிழித் தானை
வரிகொள் வெள்வளை யாள்உமை நங்கை
    மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
பெரிய கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who stove on the bull of Vishnu who had red eyes to cause the wandering three cities to become a mass of fire, who covered with desire the skin of an elephant wet with blood, who opened his frontal eye to burn Manmatha as a mass of fire.
He who is our Lord and the big Kampaṉ who was worshipped by a lady of distinction Uma who wore white bangles having lines, approaching near him and praising him.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 06:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #626 on: December 30, 2018, 06:59:08 AM »
Verse 4:


குண்ட லந்திகழ் காதுடை யானைக்
    கூற்று தைத்த கொடுந்தொழி லானை
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை
    வாள ராமதி சேர்சடை யானைக்
கெண்டை யந்தடங் கண்உமை நங்கை
    கெழுமி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கண்ட நஞ்சுடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva in whose ear the ring made of gold shines,
who performed the cruel act of kicking and killing the god of death,
who wears Koṉṟai flowers on which bees settle and hum,
who has on his matted locks, a killing cobra and a crescent moon,
our master Kampaṉ who has in his neck poison and who was worshipped and praised by the distinguished lady, Uma, who has large eyes like the fresh water fish, keṇdai, with affection.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 07:02:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #627 on: December 30, 2018, 08:22:29 AM »
Verse  5:


வெல்லும் வெண்மழு ஒன்றுடை யானை
    வேலைநஞ் சுண்ட வித்தகன் றன்னை
அல்லல் தீர்த்தருள் செய்யவல் லானை
    அரும றையவை அங்கம்வல் லானை
எல்லை யில்புக ழாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
நல்ல கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vēdas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame,who is our master.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 08:25:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #628 on: December 30, 2018, 08:26:44 AM »
Verse 6:

திங்கள் தங்கிய சடையுடை யானைத்
    தேவ தேவனைச் செழுங்கடல் வளரும்
சங்க வெண்குழைக் காதுடை யானைச்
    சாம வேதம் பெரிதுகப் பானை
மங்கை நங்கை மலைமகள் கண்டு
    மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கங்கை யாளனைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vedas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame, who is our master.
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2018, 08:29:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #629 on: December 30, 2018, 08:31:04 AM »
Verse 7:

விண்ண வர்தொழு தேத்தநின் றானை
    வேதந் தான்விரித் தோதவல் லானை
நண்ணி னார்க்கென்றும் நல்லவன் றன்னை
    நாளும் நாமுகக் கின்றபி ரானை
எண்ணில் தொல்புக ழாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கண்ணு மூன்றுடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who remains to be praised and worshipped with hands joined by the residents of heaven, who is capable of chanting the Vēdas and expounding their meanings,
who always dispenses good to those who approach him, the master whom we desire daily, our master, Kampaṉ who has three eyes and who was worshipped and praised always by the distinguished lady, Uma who has fame which is countless and ancient.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 30, 2018, 08:34:24 AM by Subramanian.R »