Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 41619 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #60 on: September 23, 2018, 11:41:59 AM »
Verse  10:


விரித்த வேதம் ஓத வல்லார்
    வேலை சூழ்வெண் காடு மேய
விருத்த னாய வேதன் றன்னை
    விரிபொ ழிற்றிரு நாவ லூரன்
அருத்தி யால்ஆ ரூரன் தொண்டன்
    அடியன் கேட்ட மாலை பத்துந்
தெரித்த வண்ணம் மொழிய வல்லார்
    செம்மை யாளர் வானு ளாரே.


Well wrought Veda-chanter dwelling Venkaadu
girt by roaring round seas has for its Lord
the great Brahmin, ancient to all. Me, Nampiaarooran
of Naavaloor with broad arbors have marked
a few questions in well worded Tamil as a lace
of ten counts. Whoever could sing telling them
in the same vantage stand, shall stay freed
from distortion and abide in Sivalokam!

Padigam on Tiru Venkaadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 11:45:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #61 on: September 23, 2018, 11:47:14 AM »
Tiru Ethirkolpaadi:

Verse 1:

மத்த யானை யேறி மன்னர்
    சூழ வருவீர்காள்
செத்த போதில் ஆரு மில்லை
    சிந்தையுள் வைம்மின்கள்
வைத்த உள்ளம் மாற்ற வேண்டா
    வம்மின் மனத்தீரே
அத்தர் கோயில் எதிர்கொள்பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


O, Emperors with a retinue of tribute paying Kings
aboard the must elephants! Were you to perish,
none around, no regalia, but Lord the One alone
would call upon to cordially comfort you. Beware!
Swerve not astray to believe the fleeting life to last!
O mine like-hearts, beat along with them,
may ours be lifted up to reach unto the temple
of our Father of one and all in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 11:49:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #62 on: September 23, 2018, 11:50:59 AM »
Verse  2:


தோற்ற முண்டேல் மரண முண்டு
    துயர மனைவாழ்க்கை
மாற்ற முண்டேல் வஞ்ச முண்டு
    நெஞ்ச மனத்தீரே
நீற்றர் ஏற்றர் நீல கண்டர்
    நிறைபுனல் நீள்சடைமேல்
ஏற்றர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.

O, Hearts given to meditate on! For all, if birthing be,
so on the other end dying be! In the middle
the whole of life be to lament merely. If words there be
to requiem it, by and large they bleat heartless
and bay in deceit! To be relieved of them all,
resort may we to Him the Holy Ash wearing God, Bull Rider,
Blue Neck, Container of floods upon long locks,
and reach may we unto His temple in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 23, 2018, 11:53:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #63 on: September 24, 2018, 07:59:57 AM »
Verse  3:


செடிகொள் ஆக்கை சென்று சென்று
    தேய்ந்தொல்லை வீழாமுன்
வடிகொள் கண்ணார் வஞ்ச னையுட்
    பட்டு மயங்காதே
கொடிகொ ளேற்றர் வெள்ளை நீற்றர்
    கோவண ஆடையுடை
அடிகள் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.

Come, O, Hearts aggrieved on weak flesh's count,
body wallowed, wilting in the mundane bog;
before you fall and succumb, go not snared dizzied,
seeing the tender mango-halves like eyed maids.
May you seek and reach unto the ONE
of Taurus standard, wearing argent ash
upon,clad in a cod piece, a bare brief of a tie,
abiding in the temple of Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2018, 08:02:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #64 on: September 24, 2018, 08:03:29 AM »
Verse  4:


வாழ்வர் கண்டீர் நம்முள் ஐவர்
    வஞ்ச மனத்தீரே
யாவ ராலு மிகழப் பட்டிங்
    கல்லலில் வீழாதே
மூவ ராயும் இருவ ராயும்
    முதல்வன் அவனேயாம்
தேவர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


Come, O, Hearts flawed by deceit!
Lurk within us the five foes hid in!
Before we fall ditched by their evil in disgrace,
may we move into Ethirkolpaadi where entempled
is our Lord abiding, becoming Trinity,
and by order Brahma and Vishnu and by all means
staying as Primordial to all worlds
as well the First and the Foremost Lord

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2018, 08:05:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #65 on: September 24, 2018, 12:17:38 PM »
Verse  5:

அரித்து நம்மேல் ஐவர் வந்திங்
    காறலைப்பான் பொருட்டால்
சிரித்த பல்வாய் வெண்டலை போய்
    ஊர்ப்புறஞ் சேராமுன்
வரிக்கொ டுத்தி வாள ரக்கர்
    வஞ்சமதில் மூன்றும்
எரித்த வில்லி எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


Well before we end up, O, Hearts, as skulls gaping,
guffawing with ash grey dentures in outer ghats,
wasted by life, torn to shreds in the via, diverted
by five innate thieves, hasten on, tarrying not,
may we reach unto the temple of Ethirkolpaadi
where lingers our Lord wearing lovely spotted,
hooded woofing cobra, wielding a bow
that burnt up the triple forts of demonic malice!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2018, 12:19:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #66 on: September 24, 2018, 02:42:24 PM »
Verse 6:

பொய்யர் கண்டீர் வாழ்க்கை யாளர்
    பொத்தடைப் பான்பொருட்டால்
மையல் கொண்டீர் எம்மொ டாடி
    நீரும் மனத்தீரே
நைய வேண்டா இம்மை யேத்த
    அம்மை நமக்கருளும்
ஐயர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.

O, Hearts our kin govern our lives at large,
little love us, see! Little minding that,
to abate their want, why danced our chores,
why toddled in delusion? Why such undertaking?
May we not irk ourselves.In the birth round the corner
abides our Lord, bound to grace us sure,
in Ethirkolpaadi; reach there let us to attain His!

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 24, 2018, 02:44:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #67 on: September 24, 2018, 02:45:34 PM »
Verse 7:

கூச னீக்கிக் குற்றம் நீக்கிச்
    செற்ற மனம்நீக்கி
வாச மல்கு குழலி னார்கள்
    வஞ்ச மனைவாழ்க்கை
ஆசை நீக்கி அன்பு சேர்த்தி
    என்பணிந் தேறேறும்
ஈசர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


O, Hearts, why go abashed, sulking
to bow and dance and sing His glory?
Be freed of lust, anger and such flaws;
sack enmity; shun the attractive maids
of fragrant locks in the quagmire of household.
What may first be done now is to reach
unto the Lord of the temple, upon His strident Bull
in Ethirkolpaadi in due time!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 24, 2018, 02:47:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #68 on: September 24, 2018, 02:49:06 PM »
Verse  8:

இன்ப முண்டேல் துன்ப முண்டு
    ஏழை மனைவாழ்க்கை
முன்பு சொன்னால் மோழை மையாம்
    முட்டை மனத்தீரே
அன்ப ரல்லால் அணிகொள் கொன்றை
    யடிகளடி சேரார்
என்பர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


Does it not meet your eye that as joy, sorrow too,
household vortex, consequent on nil awareness,
has in store for you? O, Hearts egg-like with none
of differential sense! Save the loving servitors
of the Lord,none else reach His cassia garland
decked feet, say they. If this be revealed in advance
it might seem vague for you to grasp! Silence!
Be not housebound, hie to the Temple Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 24, 2018, 02:51:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #69 on: September 24, 2018, 02:52:29 PM »
Verse  9:

தந்தை யாருந் தவ்வை யாரு
    மெட்டனைச் சார்வாகார்
வந்து நம்மோ டுள்ள ளாவி
    வான நெறிகாட்டும்
சிந்தை யீரே னெஞ்சி னீரே
    திகழ்மதி யஞ்சூடும்
எந்தை கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


O, Hearts, fathers and sisters like
nearest kin even escort not,
not even a whit, not even a trice.
If only you would come close to us
cogitating keen on salvation,
may we better reach unto the temple
of our Lord sporting luminous crescent
solely abiding in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #70 on: September 24, 2018, 02:55:37 PM »
Verse  10:

குருதி சோர ஆனையின் தோல்
    கொண்ட குழற்சடையன்
மருது கீறி ஊடு போன
    மாலய னும்அறியாச்
சுருதி யார்க்குஞ் சொல்ல வொண்ணாச்
    சோதியெம் மாதியான்
கருது கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.O, Hearts, the imminent do
is to reach unto the temple
in Ethirkolpaadi of our Lord
of catchy locks unseen by Vishnu
that crawled betwixt a pair of Marutha
and by Brahma,so dazzling a light in form
Vedas spellbound describe dearly,
our Siva willingly staying there!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 24, 2018, 02:57:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #71 on: September 24, 2018, 02:58:43 PM »
Verse  11:


முத்து நீற்றுப் பவள மேனிச்
    செஞ்சடை யானுறையும்
பத்தர் பந்தத் தெதிர்கொள் பாடிப்
    பரமனை யேபணியச்
சித்தம் வைத்த தொண்டர் தொண்டன்
    சடைய னவன்சிறுவன்
பத்தன் ஊரன் பாடல் வல்லார்
    பாதம் பணிவாரே.


Lord in Ethirkolpaadi wears pearly lustrous ash upon;
glows with coral red holy mien; ruddy locks He has;
His abode there binds the servitors in fealty to Him;
and make their hearts long to bow unto him;
they that sing well these hymns of Nampiaarooran,
son of Sataiyan, servitor of Siva,
and of Siva's servitors shall for sure reach
unto the Lord's Feet and dwell bowing in piety!

Padigam on Ehirkolpaadi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2018, 03:00:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #72 on: September 24, 2018, 03:04:54 PM »
Tiru Arur:

Verse  1:


இறைகளோ டிசைந்த இன்பம்
    இன்பத்தோ டிசைந்த வாழ்வு
பறைகிழித் தனைய போர்வை
    பற்றியான் நோக்கி னேற்குத்
திறைகொணர்ந் தீண்டித் தேவர்
    செம்பொனும் மணியுந் தூவி
அறைகழல் இறைஞ்சும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Trinkets as tribute increase the joy;
jovial topples up tilting at my life;
torn tom-tom hide clothes my flesh;
via which I peep out to perceive you,
O, Father of Aaroor, adored by Devas
fetching tributes of carat gold and gem
to heap on your tinkling kazhal-feet
and pray! I am fear-struck for life!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2018, 03:06:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #73 on: September 24, 2018, 03:07:59 PM »
Verse  2:

ஊன்மிசை உதிரக் குப்பை
    ஒருபொரு ளிலாத மாயம்
மான்மறித் தனைய நோக்கின்
    மடந்தைமார் மதிக்கும் இந்த
மானுடப் பிறவி வாழ்வு
    வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன்
ஆனல்வெள் ளேற்ற ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.

The flesh upon is a leather sac
of blood within to circulate
an insubstantial lie; knowing not
of which, deer-eyed maids boost
high this human birthing, I truly loathe
to love and live through.
O, Father of Aaroor, upon silver strident
Bull mount! I am fear-struck for life!

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 24, 2018, 03:09:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #74 on: September 25, 2018, 07:41:04 AM »
Verse  3:


அறுபதும் பத்தும் எட்டும்
    ஆறினோ டஞ்சும் நான்கும்
துறுபறித் தனைய நோக்கிச்
    சொல்லிற்றொன் றாகச் சொல்லார்
நறுமலர்ப் பூவும் நீரும்
    நாள்தொறும் வணங்கு வாருக்
கறிவினைக் கொடுக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Sixty, ten, eight, six, four and five
essence, nocent, noetic numina,fine
limbs of tanmaatras cum causals in,
gnostic agencies, tatwaas--Were I to sum
or sever, none take my say! Hid to me too!
O, Father of Aaroor, Gnosis granter to the pious
pouring balmy lotus-lily waters daily!
I am fear-struck of the furtive for life!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2018, 07:43:00 AM by Subramanian.R »