Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 60257 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #570 on: December 16, 2018, 12:50:01 PM »
Verse  9:


அறிவி னால்மிக்க அறுவகைச் சமயத்
    தவ்வவர்க் கங்கே ஆரருள் புரிந்து
எறியு மாகடல் இலங்கையர் கோனைத்
    துலங்க மால்வரைக் கீழடர்த் திட்டுக்
குறிகொள் பாடலின் இன்னிசை கேட்டுக்
    கோல வாளொடு நாளது கொடுத்த
செறிவு கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!
In those six systems of religion which are eminent by their acute intelligence,
you bestowed the grace on those who follow those religions according to their aptitudes.  You pressed down under the big mountain the King of the inhabitants of Lanka, surrounded by the big ocean with raging waves, in order that he may regain his intelligence which was confused. You listened to the sweet music of the songs which he sang with the intention of saving himself.  On knowing the bountiful grace by which you granted him a beautiful sword and a long span of life, I approached your holy feet. Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 12:53:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #571 on: December 16, 2018, 12:54:32 PM »
Verse  10:

கம்ப மால்களிற் றின்னுரி யானைக்
    காமற் காய்ந்ததோர் கண்ணுடை யானைச்
செம்பொ னேயொக்குந் திருவுரு வானைச்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானை
உம்ப ராளியை உமையவள் கோனை
    ஊரன் வன்றொண்டன் உள்ளத் தாலுகந்
தன்பி னாற்சொன்ன அருந்தமி ழைந்தோ
    டைந்தும் வல்லவர் அருவினை யிலரே.


On Siva, who covers himself with a skin of a male elephant which is chained to a pillar, who has a frontal eye with which he burnt Manmatha, who has a holy person which can be compared to gold only and to nothing also, he who is in Tiruppuṉkūr which has fertile gardens, who rules over the immortals of the upper world,
who is husband of Uma. Ooraṉ who has another name of Vaṉṟoṇṭaṉ feeling glad at heart, (The reason for being called is mentioned in Periya Puraṇam, Taṭuttāṭkoṇṭa Purāṇam, 70.)  those who are capable of singing out of love the ten verses done in Tamiḻ of rare meanings,  will not have the karmas from which it is very difficult to extricate oneself, it is definite. 


Padigam on Tirup_Punkur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 01:01:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #572 on: December 16, 2018, 01:03:03 PM »
Tiru Nitur:

Verse 1:

ஊர்வ தோர்விடை ஒன்றுடை யானை
    ஒண்ணு தற்றனிக் கண்ணுத லானைக்
கார தார்கறை மாமிடற் றானைக்
    கருத லார்புரம் மூன்றெரித் தானை
நீரில் வாளைவ ரால்குதி கொள்ளும்
    நிறைபு னற்கழ னிச்செல்வ நீடூர்ப்
பாரு ளார்பர வித்தொழ நின்ற
    பரம னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who has one peerless bull as his mount.
Who is peerless and has a bright forehead who has a great neck in which there is the black poison, who burnt the three cities of enemies, in wealthy Nīṭūr where, in the fields where water is full, the scabbard and Murrel-fish that live in water leap,
and who is the supreme god who dwells to be praised and worshipped with joined hands by the people of this world?  We must not do that, therefore we shall go there and worship him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 01:06:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #573 on: December 17, 2018, 07:06:36 AM »
Verse  2:

துன்னு வார்சடைத் தூமதி யானைத்
    துயக்கு றாவகை தோன்றுவிப் பானைப்
பன்னு நான்மறை பாடவல் லானைப்
    பார்த்த னுக்கருள் செய்தபி ரானை
என்னை இன்னருள் எய்துவிப் பானை
    ஏதி லார்தமக் கேதிலன் றன்னைப்
புன்னை மாதவி போதலர் நீடூர்ப்
    புனித னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who has on his crowded and long matted hair a pure white crescent moon,
who shows the right path to save oneself, without getting bewildered.
Who is the author of the four Vedas, which are chanted by superior people.
The chief who granted Pasupatām to Arjuṉaṉ,  who is the cause for my obtaining his benign grace. Who keeps away from those who keep away from him.
He who is the pure one in Nīṭūr where the buds of mast wood tree and the creeper of the common delight of the woods Kurukkatti blossom?
We should not do that. Therefore we shall go there and worship him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 17, 2018, 07:10:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #574 on: December 17, 2018, 07:11:51 AM »
Verse  3:


கொல்லு மூவிலை வேலுடை யானைக்
    கொடிய காலனை யுங்குமைத் தானை
நல்ல வாநெறி காட்டுவிப் பானை
    நாளு நாமுகக் கின்றபி ரானை
அல்ல லில்லரு ளேபுரி வானை
    ஆடு நீர்வயல் சூழ்புனல் நீடூர்க்
கொல்லை வெள்ளெரு தேறவல் லானைக்
    கூறி நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?
Siva who has a trident of three blades, which is capable of killing.
He who destroyed even the cruel Yama. god of death, who shows through other people the paths that are good. (The paths very according to the aptitudes of devotees; so the plural is used.) The master whom we desire daily,
who bestows always with desire his grace, which is without suffering.
Uttering the names of him who rides on a white bull which belongs to the forest tract, in Nīṭūr surrounded by water and fields of water which is moved by the wind?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2018, 07:15:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #575 on: December 18, 2018, 06:52:59 AM »
Verse 4:


தோடு காதிடு தூநெறி யானைத்
    தோற்ற முந்துறப் பாயவன் றன்னைப்
பாடு மாமறை பாடவல் லானைப்
    பைம்பொ ழிற்குயில் கூவிட மாடே
ஆடு மாமயில் அன்னமொ டாட
    அலைபு னற்கழ னித்திரு நீடூர்
வேட னாயபி ரானவன் றன்னை
    விரும்பி நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?
Siva who is the pure path and who wears in his ear a women's ear-ring,
who is birth and death to all living beings one who is the author of the big Vedas which can be sung set to music. When the Indian cuckoo sings in the verdant garden,
the big peacock to which dance in natural, dances along with the swan nearby.
Having desired the master who took the form of a hunter, in Tirunīṭūr which has fields in which water in always moving.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2018, 06:56:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #576 on: December 18, 2018, 06:57:49 AM »
Verse  5:


குற்ற மொன்றடி யாரில ரானாற்
    கூடு மாறுத னைக்கொடுப் பானைக்
கற்ற கல்வியி லும்மினி யானைக்
    காணப் பேணு மவர்க்கெளி யானை
முற்ற அஞ்சுந் துறந்திருப் பானை
    மூவ ரின்முத லாயவன் றன்னைச்
சுற்று நீர்வயல் சூழ்திரு நீடூர்த்
    தோன்ற லைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
If the devotees are without even a small blemish,
Siva who grants bliss which they are fit to attain, who is sweeter than the education I have learnt, who is easily accessible to those who desire to have his vision,
who is without attachment having completely controlled the five senses,
who is the chief among the trio of Brahma, Vishnu and Rudra, and the chief who is in Tirunīṭūr surrounded by fields fed by water all round.  We should not do that,
we will go there and worship him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 18, 2018, 07:01:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #577 on: December 18, 2018, 10:09:18 AM »
Verse  6:


காடி லாடிய கண்ணுத லானைக்
    கால னைக்கடிந் திட்டபி ரானைப்
பாடியா டும்பரி சேபுரிந் தானைப்
    பற்றி னோடுசுற் றம்மொழிப் பானைத்
தேடி மாலயன் காண்பரி யானைச்
    சித்த முந்தெளி வார்க்கெளி யானைக்
கோடி தேவர்கள் கும்பிடு நீடூர்க்
    கூத்த னைப்பணி யாவிட லாமே.Can we leave without worshipping?
Siva with a frontal eye who danced in the cremation ground,
the master who destroyed Yama, god of death, who likes to sing and dance,
who removes attachments and relations.  Ho could not be seen by Vishnu and Brahma though they searched for him.  He, the one who is easily accessible to those who have clear minds, the dancer in Nīṭur who is worshipped by joined hands by crores of Devas.  We will not do that. We shall go there and worship him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2018, 10:14:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #578 on: December 18, 2018, 10:16:42 AM »
Verse  7:


விட்டி லங்கெரி யார்கையி னானை
    வீடி லாத வியன்புக ழானைக்
கட்டு வாங்கந் தரித்தபி ரானைக்
    காதி லார்கன கக்குழை யானை
விட்டி லங்குபுரி நூலுடை யானை
    வீந்த வர்தலை யோடுகை யானைக்
கட்டி யின்கரும் போங்கிய நீடூர்க்
    கண்டு நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?  The one who has on his hand shining fire with branches of flames, who has fame spread for and wide and never becomes extinct, the chief who holds a battle-axe, who wears in the ear a men's ear-ring made of gold,
who had a sacred thread of three strends which shines brightly, emitting raw light.
who holds the skull of those who have died.  Having seen him in Nīṭūr where the sugar-cane crop from which jaggery is obtained grows tall, we shall not do that.
We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 18, 2018, 10:20:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #579 on: December 18, 2018, 10:21:52 AM »
Verse  8:

மாய மாய மனங்கெடுப் பானை
    மனத்து ளேமதி யாயிருப் பானைக்
காய மாயமு மாக்குவிப் பானைக்
    காற்று மாய்க்கன லாய்க்கழிப் பானை
ஓயு மாறுறு நோய்புணர்ப் பானை
    ஒல்லை வல்வினை கள்கெடுப் பானை
வேய்கொள் தோளுமை பாகனை நீடூர்
    வேந்த னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who is one with the mind which hankers after transient objects, and is the intelligence that follows it, and is the knowledge within the mind, and destroying the actions of the mind and focuses it on god, being himself the elements of air and fire created the bodies which is the product of the five elements, who destroys them after the life comes to an end, who unites the fruits of Karma in the bodies to make the souls suffer.  He who destroys the irresistible Karmas, very quickly.
The king in Nīṭūr who has on his half Uma, having shoulders like bamboos as his help for performing these acts.  We shall not do that.  We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 18, 2018, 10:26:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #580 on: December 19, 2018, 07:07:46 AM »
Verse  9:

கண்ட முங்கறுத் திட்டபி ரானைக்
    காணப் பேணு மவர்க்கெளியானைத்
தொண்ட ரைப்பெரி தும்முகப் பானைத்
    துன்ப முந்துறந் தின்பினி யானைப்
பண்டை வல்வினை கள்கெடுப் பானைப்
    பாக மாமதி யானவன் றன்னைக்
கெண்டை வாளை கிளர்புனல் நீடூர்க்
    கேண்மை யாற்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping. Because of intimacy between us as master and slave in Nīṭūr where in the water keṇṭai, a fresh-water fish names barbus and scabbard, jump and leap.  The master who made his neck black while all other parts are red, who is easily accessible to those who desire to have his vision.  Who desires, greatly devotees who perform service to him.  Who is sweet and grants happiness which is not mixed with sorrow. Who destroys the irresistible karmas coming from time immemorial and who gave asylum to the crescent moon which is a segment of the moon.  We shall not do that. We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2018, 07:11:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #581 on: December 19, 2018, 07:13:02 AM »
Verse  10:

அல்ல லுள்ளன தீர்த்திடு வானை
    அடைந்த வர்க்கமு தாயிடு வானைக்
கொல்லை வல்லர வம்மசைத் தானைக்
    கோல மார்கரி யின்னுரி யானை
நல்ல வர்க்கணி யானவன் றன்னை
    நானுங் காதல்செய் கின்றபி ரானை
எல்லி மல்லிகை யேகமழ் நீடூர்
    ஏத்தி நாம்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping.? Praising Nīṭūr where in, the night blossomed jasmines flowers spread much their fragrance.  Siva who removes completely all suffering that exist, who is as sweet as nectar to those who approached him,
who has tied the strong cobras capable of killing, who covers himself with the skin of a beautiful elephant, who is near at hand to good people, master whom I too love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2018, 07:15:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #582 on: December 19, 2018, 08:34:21 AM »
Verse 11:


பேரோ ராயிர மும்முடை யானைப்
    பேசி னாற்பெரி தும்மினி யானை
நீரூர் வார்சடை நின்மலன் றன்னை
    நீடூர் நின்றுகந் திட்டபி ரானை
ஆரூ ரன்னடி காண்பதற் கன்பாய்
    ஆத ரித்தழைத் திட்டஇம் மாலை
பாரூ ரும்பர வித்தொழ வல்லார்
    பத்த ராய்முத்தி தாம்பெறு வாரே.


Siva who has one thousand names,
who is very sweet if we speak about him,
who is blemish-less and on whose long matted hair the water of Ganga moves slowly as if it is crawling as its force was restrained, the master who desired to reside in Nīṭūr, with love to see and worship his feet, Arūraṉ Sundaraṉ, with this garland of verses with which he invited with love all people.  Those who are able to praise and worship in all the places in this world, will become his devotees and attain eternal bliss at the end of this life.

Padigam on Tiru Nitur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2018, 08:38:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #583 on: December 19, 2018, 08:40:52 AM »
Tiru Vazhkoli Puttur:

Verse  1:

தலைக்க லன்தலை மேல்தரித் தானைத்
    தன்னைஎன் னைநினைக் கத்தரு வானைக்
கொலைக்கையா னையுரி போர்த்துகந் தானைக்
    கூற்றுதைத் தகுரை சேர்கழ லானை
அலைத்தசெங் கண்விடை ஏறவல் லானை
    ஆணை யால்அடி யேன்அடி நாயேன்
மலைத்தசெந் நெல்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate.
Forgetting the god who bore on his head an ornament garland of skulls,
who gave him to me to meditate upon, who rejoiced having covered himself with the skin of an elephant which can kill enemies with its trunk. He who wears jingling anklets on his leg as a mark of having kicked the god of death to die. He who can ride upon a red-eyed bull which can inflict suffering upon those who oppose it, according to his command.  I who became his slave, and who am the dog lying at his feet.
I would not meditate upon anything else but him who is the Māṇikkavaṇṇar in Vāḻkoḷiputtūr which is surrounded by fields of paddy crops which have ears of corn at their tops.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2018, 08:44:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #584 on: December 19, 2018, 10:18:19 AM »
Verse  2:

படைக்கட் சூலம் பயிலவல் லானைப்
    பாவிப் பார்மனம் பாவிக்கொண் டானைக்
கடைக்கட்பிச் சைக்கிச்சை காதலித் தானைக்
    காமன்ஆ கந்தனைக் கட்டழித் தானைச்
சடைக்கட் கங்கையைத் தாழவைத் தானைத்
    தண்ணீர்மண் ணிக்கரை யானைத்தக் கானை
மடைக்கண்நீ லம்மலர் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


What else would I meditate upon?
Forgetting, Siva who is able to wield often the trident among the weapons,
who claimed as his own the minds of those who meditate upon him, fully occupying them, who desired out of his will, begging alms standing at the entrances of houses,
who destroyed the beautiful build of the body of Manmatha, who placed Ganga to stay in his matted hair, who has a temple on the bank of the river, Maṇṇi full of water, who has excellence of every kind.  And who is the Mānikkavaṇṇar in Vāḻkoḷiputtūr where blue Nelumbo flowers blossom, in the sluices through which water flows into the fields. I would not think about anything else.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 19, 2018, 10:23:16 AM by Subramanian.R »