Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 64322 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #555 on: December 13, 2018, 12:13:32 PM »
Verse  4:

ஈன்று கொண்டதோர் சுற்றமொன் றன்றால்
    யாவ ராகில்என் அன்புடை யார்கள்
தோன்ற நின்றருள் செய்தளித் திட்டாற்
    சொல்லு வாரையல் லாதன சொல்லாய்
மூன்று கண்ணுடை யாய்அடி யேன்கண்
    கொள்வ தேகணக் குவ்வழக் காகில்
ஊன்று கோலெனக் காவதொன் றருளாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.

See 1st verse.  A relative mother who gave birth is of no moment.
What is there if those who have love whom soever they may be?
According to that manner, if you admit those who cherish you with love as your protege by showing to them your natural form to be seen by them,
you will not speak harsh words to those who always utter your names.
Siva who has three eyes!  If it is justice to remove the power of vision of mine who is your slave, grant me at least a walking stick. (Siva gave him a walking stick in Tiruveṇpākkam now known Uḷōmpūtūr, see Sundarar decade on Tiruveṇpākkam, verse 10.) 

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2018, 12:17:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #556 on: December 14, 2018, 06:57:23 AM »
Verse  5:


வழித்த லைப்படு வான்முயல் கின்றேன்
    உன்னைப் போல்என்னைப் பாவிக்க மாட்டேன்
சுழித்த லைப்பட்ட நீரது போலச்
    சுழல்கின் றேன்சுழல் கின்றதென் னுள்ளம்
கழித்த லைப்பட்ட நாயது போல
    ஒருவன் கோல்பற்றிக் கறகற விழுக்கை
ஒழித்து நீஅரு ளாயின செய்யாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


See 1st verse.   I am trying to follow the right-path.
I would not think of you as I think about myself, who is vulnerable to all sufferings.
I am revolving like the water caught in a whirlpool. My mind is reeling.
You grant me your different graces removing the sorry condition of being dragged by one catching hold of the stick making a rattling sound as one drags a dog that is tied to a stick. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 06:59:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #557 on: December 14, 2018, 07:01:14 AM »
Verse  6:

மானை நோக்கியர் கண்வலைப் பட்டு
    வருந்தி யானுற்ற வல்வினைக் கஞ்சித்
தேனை ஆடிய கொன்றையி னாய்உன்
    சீல முங்குண முஞ்சிந்தி யாதே
நானு மித்தனை வேண்டுவ தடியேன்
    உயிரொ டுந்நர கத்தழுந் தாமை
ஊன முள்ளன தீர்த்தருள் செய்யாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


See 1st verse. Siva who wears garland of Koṉṟai.
wherein honey drops.
Being caught in the net of the looks of ladies who have looks like the deer and undergoing sufferings without thinking of your easy approach and other qualities,
and being afraid of the irresistible acts which came to me without my wishing for them. I too request you this much.  Bestow on me your grace removing the defects that are with me so that your slave might not sink into the hell alive.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 07:04:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #558 on: December 14, 2018, 07:06:04 AM »
Verse  7:


மற்றுத் தேவரை நினைந்துனை மறவே
    னெஞ்சி னாரொடு வாழவு மாட்டேன்
பெற்றி ருந்து பெறாதொழி கின்ற
    பேதை யேன்பிழைத் திட்டதை யறியேன்
முற்று நீயெனை முனிந்திட அடியேன்
    கடவ தென்னுனை நான்மற வேனேல்
உற்ற நோயுறு பிணிதவிர்த் தருளாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.

See 1st verse.   I did not forget you thinking of other gods.
I would not even live with people of such thoughts.
I who am ignorant do not know the mistake committed by me, who thinks that I have not obtained your grace though I got it in an ample measure.
If I do not forget you,
what is the duty that remains to be done by me, your slave, for you to be completely angry with me?
You remove the suffering and the acute disease that I am subject to.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 07:08:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #559 on: December 14, 2018, 08:29:17 AM »
Verse 8:


கூடி னாய்மலை மங்கையை நினையாய்
    கங்கை யாயிர முகமுடை யாளைச்
சூடினாய் என்று சொல்லிய புக்கால்
    தொழும்பனே னுக்குஞ் சொல்லலு மாமே
வாடி நீயிருந் தென்செய்தி மனமே
    வருந்தி யானுற்ற வல்வினைக் கஞ்சி
ஊடி னால்இனி யாவதொன் றுண்டே
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.

See 1st verse. You were united with the daughter of the mountain.
You wore Ganga of one thousand branches.  If I begin to say you did not think of this, is it right even for me who is your slave even to tell that?  My mind!
What are you going to get by remaining pining away?
Will it do any good, if I now feel sulky towards the acts being afraid of the irresistible acts which came to me without my wishing for them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 08:32:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #560 on: December 14, 2018, 08:34:02 AM »
Verse  9:

மகத்திற் புக்கதோர் சனியெனக் கானாய்
    மைந்த னேமணி யேமண வாளா
அகத்திற் பெண்டுகள் நானொன்று சொன்னால்
    அழையல் போகுரு டாஎனத் தரியேன்
முகத்திற் கண்ணிழந் தெங்ஙனம் வாழ்கேன்
    முக்க ணாமுறை யோமறை யோதீ
உகைக்குந் தண்கடல் ஓதம்வந் துலவும்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


The waves of the clear ocean which rise there, move to and fro.
See 1st verse.
Siva who is a strength to me!
Who is precious to me like a gem!
Who is as beautiful as a bridegroom!
You are like the planet Saturn which entered into the Leo sign of the zodiac in conjunction with the star Magam.  If I call the ladies for anything to be done, they who are in my house.I could not brook the insult of "blind fellow, go away;
do not call us." when they reply to me..How could I get on losing the powers of vision of the eyes in my face?
Siva who has three eyes!
It is justice?
Oh, One who chanted the Vedas!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 08:38:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #561 on: December 14, 2018, 08:40:07 AM »
Verse  10:


ஓதம் வந்துல வுங்கரை தன்மேல்
    ஒற்றி யூருறை செல்வனை நாளும்
ஞாலந் தான்பர வப்படு கின்ற
    நான்ம றைஅங்க மோதிய நாவன்
சீலந் தான்பெரி தும்மிக வல்ல
    சிறுவன் வன்றொண்டன் ஊரன் உரைத்த
பாடல் பத்திவை வல்லவர் தாம்போய்ப்
    பரக திதிண்ணம் நண்ணுவர் தாமே.

On the god who dwells in Otṟiyūr, on the shore where the waves come and move to and fro.  The one who learnt by heart the four Vedas and the six Aṅgam-s which are highly praised by the people of this world always.  Those who are able to recite these ten verses composed by Ārūraṉ, Vaṉtoṇṭaṉ and the youth who is very capable of treading the path of right conduct, will enter into a higher state of existence.
It is definite.

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 08:43:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #562 on: December 14, 2018, 08:45:04 AM »
Tirup Punkur:

Verse  1:

அந்த ணாளனுன் னடைக்கலம் புகுத
    அவனைக் காப்பது காரண மாக
வந்த காலன்றன் ஆருயி ரதனை
    வவ்வி னாய்க்குன்றன் வன்மைகண் டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன்தமர் நலியில்
    இவன்மற் றென்னடி யானென விலக்கும்
சிந்தையால் வந்துன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


God in Tirup Puṉkūr which has fertile gardens!  When the Brahmin, Mārkantēyaṉ sought refuge in you, in order to save him from death, I who am a holy slave to you. who snatched away the precious life of the Yama, god of death who come to take away his life.  Knowing about your strength, my father!
Coming to you with the idea that if the servants of the god of death afflict me, you will prevent it by saying, "he is my devotee!" I approached your holy feet;
Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2018, 08:49:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #563 on: December 15, 2018, 07:02:55 AM »
Verse  2:

வையக முற்று மாமழை மறந்து
    வயலில் நீரிலை மாநிலந் தருகோம்
உய்யக் கொள்கமற் றெங்களை யென்ன
    ஒளிகொள் வெண்முகி லாய்ப்பரந் தெங்கும்
பெய்யு மாமழைப் பெருவெள்ளந் தவிர்த்துப்
    பெயர்த்தும் பன்னிரு வேலிகொண் டருளும்
செய்கை கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

See 1st verse for meaning.
The copious rains having failed throughout the world;
There is no water in the fields;
We will offer you many lands when the people of Tiruppuṉkūr implored you by saying, "Take it into your mind to save us from drought. The bright white clouds that spread everywhere having turned into sable clouds and having stopped the enormous floods caused by the pouring of excessive rains everywhere knowing your act of receiving again twelve Vēlis of land."
I approached your holy feet;
Please accept me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 15, 2018, 07:05:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #564 on: December 15, 2018, 07:07:22 AM »
Verse  3:


ஏத நன்னிலம் ஈரறு வேலி
    ஏயர் கோன்உற்ற இரும்பிணி தவிர்த்துக்
கோத னங்களின் பால்கறந் தாட்டக்
    கோல வெண்மணற் சிவன்றன்மேற் சென்ற
தாதை தாளற எறிந்த சண்டிக்குன்
    சடைமி சைமலர் அருள்செயக் கண்டு
பூத வாளிநின் பொன்னடி யடைந்தேன்
    பூம்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


The chief who holds away over the Bhutas!
God who is Tiruppuṉkūr having beautiful gardens!
Having heard that you cured Eyar Kōṉ of his big disease which afflicted him, and he donated twelve Vēlis of land,
when you were bathed in the milk just milked from the cows which are considered as wealth. The feet of the father who went angrily on the Sivalingam which was improvised by heaping beautiful sand, to be severed from the body.
To Chaṇṭi who cut them off,
and also knowing that you adorned gave the flowers which were on your matted hair I approached your golden feet.  Please accept me.


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 15, 2018, 07:11:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #565 on: December 15, 2018, 08:29:01 AM »
Verse  4:நற்ற மிழ்வல்ல ஞானசம் பந்தன்
    நாவினுக் கரையன் நாளைப்போ வானும்
கற்ற சூதன்நற் சாக்கியன் சிலந்தி
    கண்ணப் பன்கணம் புல்லன்என் றிவர்கள்
குற்றஞ் செய்யினுங் குணமெனக் கருதுங்
    கொள்கை கண்டுநின் குரைகழ லடைந்தேன்
பொற்றி ரள்மணிக் கமலங்கள் மலரும்
    பொய்கை சூழ்திருப் புன்கூரு ளானே.


God who is in Tiruppuṉkūr surrounded by natural tank in which beautiful lotus flowers which resemble gold blossom abundantly!
J?āṉasampantaṉ well versed in chaste Tamiḻ, Tirunāvukkarayaṉ, Nāḷaippōvāṉ,  (Nandaṉār got this name as he was daily saying I shall go to Thillai tomorrow!)
Moorkka Nāyaṉār who was skilled in gambling, (This Nāyaṉār got the name as he was a very skillful gambler and fed devotees of Siva from the income derived from gambling. He got the name of Moorkkar also as he stabbed people who denied paying him his dues and tried to deceive him, the good Sakkiyaṉ, the spider, Kaṇṇappa Nāyaṉār, Kaṇampulla Nāyaṉār This Nāyaṉar got this name as he burnt lamps using kaṇampul, a variety of grass, as wick in Tiruppulicharam, a temple in Chidambaram ,where the sage with feet like tiger worshipped god though the above mentioned people committed acts of moral blemish, knowing that you took them as acts deserving merit,  approached your feet wearing jingling anklets. Please accept me. Jnaṉacampandhaṉ did not prevent Pāṇdyaṉ from impaling the Jains. Tirunāvukkarasu embraced Jainism, and was negligent about the grace of Siva.  (Nālaippōvār tried to enter into Thillai and into the temple against the usual custom of depressed classes who were prohibited from doing so in those days.) Sūtaṉ earned money by gambling.
Sēkkiyar pelted Sivalingam with stones.  Spider which became Kocheṇkatochōzhaṉ in the next birth wove a web above the Sivalingam, with its saliva.  Kaṇṇappaṉ placed his leg wearing sandals on the Sivalingam and poured water on it which he had in his mouth and was mixed with the saliva, and offered meat which he tasted by putting it into his mouth to test whether it was well roasted. Kaṇampullaṉ burnt his hair as wick, which is prohibited from being committed within the temple.
These people had no blemish in their minds and committed those acts out of love or grace ordinary folk cannot understand their intention.  But you understood their intention and bestowed your grace on them. God who is in Tiruppuṉkūr of fertile gardens!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2018, 08:43:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #566 on: December 16, 2018, 07:08:48 AM »
Verse  5:


கோல மால்வரை மத்தென நாட்டிக்
    கோள ரவுசுற் றிக்கடைந் தெழுந்த
ஆல நஞ்சுகண் டவர்மிக இரிய
    அமரர் கட்கருள் புரிவது கருதி
நீல மார்கடல் விடந்தனை யுண்டு
    கண்டத் தேவைத்த பித்தநீ செய்த
சீலங் கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

The immortals fixed the beautiful and big mountain as a churning rod.
When they ran in a disorderly manner as the poison by name Alam, rose instead of nectar which they wished for, by winding round the mountain, a death dealing serpent as a rope and approached you for protection. Thinking of bestowing your grace on them, having drunk the poison of the blue ocean, O Siva! Who stationed it your neck?
(Pittaṉ=madcap, is one of the names of Siva.)  I approached your holy feet knowing your nature of easy accessibility. Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 07:12:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #567 on: December 16, 2018, 07:14:02 AM »
Verse 6:

இயக்கர் கின்னரர் ஞமனொடு வருணன்
    இயங்கு தீவளி ஞாயிறு திங்கள்
மயக்க மில்புலி வானரம் நாகம்
    வசுக்கள் வானவர் தானவ ரெல்லாம்
அயர்ப்பொன் றின்றிநின் திருவடி யதனை
    யர்ச்சித் தார்பெறும் ஆரருள் கண்டு
திகைப்பொன் றின்றிநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

Siva in Tiruppuṉkur of fertile gardens!
Yakshar, Kiṉṉarar, (These also belong to the eighteen groups of celestial beings), Yama, the god of death, Varuṇa,  the Lord of all kinds of water, the god of fire and the god of air which is always moving, the sun, the moon all the Devas, Demons, Celestial beings, Vasus, (they are eight in number,) serpents, monkeys and tiger which were without mental delusion, without forgetting you even for a moment having come to know the abundant grace they received from you, by worshipping your holy feet with flowers uttering your names, I reached your holy feet without being perplexed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 16, 2018, 07:19:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #568 on: December 16, 2018, 12:36:13 PM »
Verse 7:


போர்த்த நீள்செவி யாளர்அந் தணர்க்குப்
    பொழில்கொளால் நிழற் கீழறம் புரிந்து
பார்த்த னுக்கன்று பாசுப தங்கொடுத்
    தருளி னாய்பண்டு பகீரதன் வேண்ட
ஆர்த்து வந்திழி யும்புனற் கங்கை
    நங்கை யாளைநின் சடைமிசைக் கரந்த
தீர்த்த னேநின்றன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva who is in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!
As Bhagirata requested you long ago,
Ganga, the lady who was in the form of water, who descended down form heaven with a roaring noise, the pure one who concealed her in your matted hair!
Expounding Dharma sitting under the shade of a banyan tree which was as extensive as a garden though a single tree, to the sages who had big ears which had packed many truths, you gave Pāsupatam to Arjuna on that distant day.
Having known all these stories I approached your holy feet.  Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 12:40:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #569 on: December 16, 2018, 12:41:23 PM »
Verse 8:

மூவெயில் செற்ற ஞான்றுய்ந்த மூவரில்
    இருவர் நின்திருக் கோயிலின் வாய்தல்
காவ லாளர்என் றேவிய பின்னை
    ஒருவன் நீகரி காடரங் காக
மானை நோக்கியோர் மாநடம் மகிழ
    மணிமு ழாமுழக் கவருள் செய்த
தேவ தேவநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva who is in Tiruppuṉkūr which has fertile gardens!
When you destroyed the three forts, among the three, who escaped from destruction after you appointed two of them to be sentinels at the entrance of your temple.
When you performed the great dance to be witnessed with joy by Uma who had looks like the deer.  In the arena of scorched cremation ground,  the supreme god above all other Devas, who bestowed your grace to play on the beautiful Muzhavu, on the other one!  I approached your holy feet. Please accept me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2018, 12:48:21 PM by Subramanian.R »