Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 53597 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #495 on: November 30, 2018, 12:40:33 PM »
Verse  6:


ஏடு வான்இளந் திங்கள் சூடினை
    என்பின் கொல்புலித் தோலின்மேல்
ஆடு பாம்ப தரைக்க சைத்த
    அழக னேஅந்தண் காவிரிப்
பாடு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடிச்
சேட னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Beautiful god who tied on the waist a dancing cobra on the skin of the tiger which is capable of killing!
The supreme being as the light divine!
The great god who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi, where the cool water comes and flows into the beautiful and cool Kāveri!
You wore a crescent moon that shines in the sky which resembles the petal of a flower.
What is there after that to praise about your affording protection to those who surrender to you. (The moon sought the protection of Siva when he lost all phases except one on account of Daksha's curse. Siva wore it on his head and granted it the life of waxing and waning.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 30, 2018, 12:44:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #496 on: December 01, 2018, 06:52:39 AM »
Verse  7:


விரும்பி நின்மலர்ப் பாத மேநினைந்
    தேன்வி னைகளும் விண்டன
நெருங்கி வண்பொழில் சூழ்ந்தெ ழில்பெற
    நின்ற காவிரிக் கோட்டிடைக்
குரும்பை மென்முலைக் கோதை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
விரும்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


God who is liked by all and who dwells in Pāṇṭikkotumuṭi on the bank of the Kāveri, where the fertile gardens are close to one another and beautifully situated, and where the young girls who are like soft garlands and have breasts like immature coconuts dive and bathe!  I meditated upon your feet only cherishing them with love.
All my acts got separated from me. See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2018, 06:55:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #497 on: December 01, 2018, 06:56:40 AM »
Verse  8:

செம்பொ னேர்சடை யாய்தி ரிபுரந்
    தீயெ ழச்சிலை கோலினாய்
வம்பு லாங்குழ லாளைப் பாக
    மமர்ந்து காவிரிக் கோட்டிடைக்
கொம்பின் மேற்குயில் கூவ மாமயில்
    ஆடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நம்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva who has matted locks like superior gold!
Who bent the bow for the fire to rise in the three cities!
Having placed with desire a lady from whose tresses of hair fragrance spreads,
Siva fit to be desired who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi on the bank of the Kāveri, where on the branches of trees the great peacocks dance when the Indian cuckoo cries!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2018, 06:59:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #498 on: December 01, 2018, 08:23:45 AM »
Verse  9:


சார ணன்தந்தை எம்பி ரான்எந்தை
    தம்பி ரான்எம்பொன் மாமணீயென்று
பேரெ ணாயிர கோடி தேவர்
    பிதற்றி நின்று பிரிகிலார்
நார ணன்பிர மன்தொ ழுங்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடிக்
கார ணாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva, the cause of all things, who is at the temple Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kaṟaiyur, and who is worshipped by Narayanan and Brahma!
Countless Devas.
One who is the shelter for all things!
Father!
Our master!
The master of my father!
My gold!
Big gem!
Praising like this prating these names, are incapable of leaving you.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2018, 08:27:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #499 on: December 01, 2018, 08:29:07 AM »
Verse  10:


கோணி யபிறை சூடி யைக்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
பேணி யபெரு மானைப் பிஞ்ஞகப்
    பித்த னைப்பிறப் பில்லியைப்
பாணு லாவரி வண்ட றைகொன்றைத்
    தார னைப்படப் பாம்பரை
நாண னைத்தொண்டன் ஊரன் சொல்லிவை
    சொல்லு வார்க்கில்லை துன்பமே.

On Siva who wore a curved crescent moon, the god who desired Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kaṟaiyūr, Madcap who is the destroyer of all things.
One who is not born.
Who wears garlands of Koṉṟai on which the bees with lines move to and fro with humming music,
and who has a waist cord of a cobra which has a hood.
Those who are able to recite these words of the devotee, Nampi Ārūraṉ, will not have sufferings

Padigam on Tirup Pantikkotumuti completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2018, 08:33:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #500 on: December 01, 2018, 08:35:02 AM »
Tiru Murugan Poondi:

Verse 1:

கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர்
    விரவ லாமைசொல்லித்
திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்
    டாற லைக்குமிடம்
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இடுகு நுண்ணிடை மங்கை தன்னொடும்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீரே.

In the big city of Murukaṉ Pūṇṭi where Vaṭukar whose bad body-odor spreads to a distance, live. (The Vaṭuka hunters who have cruel and bent bows, speaking unfriendly words.) Wounding frightening, and rebuking authoritatively travelers by saying Tiṭuku and Moṭṭu, is the place where they plunder on the highway and rob travelers of their clothes.  For what purpose did you remain in this place with a young lady of small and minute waist?  My Lord!


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2018, 08:38:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #501 on: December 02, 2018, 06:58:33 AM »
Verse  2:

வில்லைக் காட்டி வெருட்டி வேடுவர்
    விரவ லாமைசொல்லிக்
கல்லி னாலெறிந் திட்டும் மோதியுங்
    கூறை கொள்ளுமிடம்
முல்லைத் தாது மணங்க மழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
எல்லைக் காப்பதொன் றில்லை யாகில்நீர்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.

The hunters showing the bow, frightening and speaking unfriendly words, to travelers.
throwing stones at them, and dashing them against the earth, robbing them of their clothes. In the big city Murugaṉ Pūṇṭi where the fragrance of the pollen of the Arabian jasmine spreads our Lord!  If you know well that there is nothing to guard this city's boundaries, for what purpose did you remain here? My Lord!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2018, 07:01:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #502 on: December 02, 2018, 07:03:27 AM »
Verse  3:

பசுக்க ளேகொன்று தின்று பாவிகள்
    பாவம் ஒன்றறியார்
உசிர்க்கொ லைபல நேர்ந்து நாள்தொறும்
    கூறை கொள்ளுமிடம்
முசுக்கள் போற்பல வேடர் வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இசுக்க ழியப் பயிக்கங் கொண்டுநீர்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.


Our Lord!  Eating the flesh of the animals killing them, those cruel people do not know even a little about sin. The place where they rob the travelers of their clothes and killing many lives daily, daringly, in the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, where many hunters who rob people of their belongings like monkeys live. For what purpose did you remain here receiving alms, the reproach from that act to perish?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2018, 07:06:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #503 on: December 03, 2018, 07:02:24 AM »
Verse  4:

பீறற் கூறை உடுத்தொர் பத்திரங்
    கட்டி வெட்டினராய்ச்
சூறைப் பங்கிய ராகி நாள்தொறுங்
    கூறை கொள்ளுமிடம்
மோறை வேடுவர் கூடி வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
ஏறு கால்இற்ற தில்லை யாய்விடில்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.In the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, where hunters noted for their savageness, live crowded,  speaking harsh words, inserting a small sword in the waist and wearing a torn cloth, getting a share of the things robbed on the highway which is the place where daily they rob the clothes of travelers.  For what purpose did you remain here if the legs of your bull have not become fractured and are in proper condition?
My Lord!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2018, 07:05:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #504 on: December 03, 2018, 07:06:33 AM »
Verse  5:தயங்கு தோலை உடுத்துச் சங்கர
    சாம வேதமோதி
மயங்கி ஊரிடு பிச்சை கொண்டுணும்
    மார்க்க மொன்றறியீர்
முயங்கு பூண்முலை மங்கை யாளொடு
    முருகன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இயங்க வும்மிடுக் குடைய ராய்விடில்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.


God who does good to his devotees!  Chanting the Sama Vēdam,
wearing a shining skin, "Don`t you know even a little about the way to eat receiving alms given by the inhabitants of the village who have lost their senses listening to your chanting?"  In the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, with a lady wearing on her breasts ornaments and who embraces you, if you have the strength to move at least from this place, for what purpose did you remain here? My Lord!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2018, 07:10:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #505 on: December 03, 2018, 08:23:13 AM »
Verse  6:


விட்டி சைப்பன கொக்க ரைகொடு
    கொட்டி தத்தளகம்
கொட்டிப் பாடுமித் துந்து மியொடு
    குடமுழா நீர்மகிழ்வீர்
மொட்ட லர்ந்து மணங் கமழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இட்ட பிச்சைகொண் டுண்ப தாகில்நீர்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.

Our Lord!  You rejoice in hearing the music produced in the large hemispherical loud-sounding drum, this Tuntubi which is beaten and sound in produced, Tattaḷakam, Koṭukoṭṭi and Kokkarai which produces sound with breaks.  In the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, where the buds blossom and spread their fragrance.  If you eat the alms that is given to you and received by you, for what purpose did you remain here?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2018, 08:26:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #506 on: December 03, 2018, 08:27:54 AM »
Verse  7:

வேத மோதிவெண் ணீறு பூசிவெண்
    கோவணந் தற்றயலே
ஓத மேவிய ஒற்றி யூரையும்
    உத்திர நீர்மகிழ்வீர்
மோதி வேடுவர் கூறை கொள்ளு
    முருகன்பூண்டி மாநகர்வாய்
ஏது காரண மேது காவல்கொண்
    டெத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.

Our Lord!  Chanting the Vedas, smearing white sacred ash, wearing a white men's loin-cloth, you desire Oṟṟiyur which has waves by its side on account of the annual festival in Uttaram in the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, where the hunters dash against travelers and rob them of their clothes.  For what reason and for protecting which thing for what purpose did you remain here?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 03, 2018, 08:31:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #507 on: December 03, 2018, 11:23:39 AM »
Verse  8:

படவ ரவுநுண் ணேரி டைப்பணைத்
    தோள்வ ரிநெடுங்கண்
மடவ ரல்லுமை நங்கை தன்னையொர்
    பாகம் வைத்துகந்தீர்
முடவ ரல்லீர் இடரி லீர்முருகன்
    பூண்டி மாநகர்வாய்
இடவ மேறியும் போவ தாகில்நீர்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.

Our Lord!  You rejoiced in having as a half, Uma, a lady of distinction who is sophisticated and has long eyes with streaks, shoulders like bamboos and a waist as minute as the cobra with a hood.  You are not a lame person. You have no difficulty in going away from this place.  If you can ride on the bull in the big city of Murugaṉ Pūṇṭi and leave this place.  For what purpose did you remain here?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2018, 11:27:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #508 on: December 04, 2018, 07:06:51 AM »
Verse 9:


சாந்த மாகவெண் ணீறு பூசிவெண்
    பற்ற லைகலனா
வேய்ந்த வெண்பிறைக் கண்ணி தன்னையொர்
    பாகம் வைத்துகந்தீர்
மோந்தை யோடு முழக்க றாமுரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
ஏந்து பூண்முலை மங்கை தன்னொடும்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.


Our Lord!
Smearing the sacred white ash as sandal paste,
holding as a begging bowl a skull which has white teeth,
you rejoiced in placing on one side the chaplet of white crescent moon which you wore on your head.  In the big city of Murugaṉ Pūṇṭ,i where the sound of Montai (a kind of drum with one face) and the roar of the hunters never cease. For what purpose did you remain here with a lady who wears superior ornaments on her breasts?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2018, 07:09:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #509 on: December 04, 2018, 07:11:20 AM »
Verse  10:


முந்தி வானவர் தாந்தொ ழும்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்ப்
பந்த ணைவிரற் பாவை தன்னையொர்
    பாகம் வைத்தவனைச்
சிந்தை யிற்சிவ தொண்ட னூரன்
    உரைத்தன பத்துங்கொண்
டெந்தம் மடிகளை ஏத்து வார்இட
    ரொன்றுந் தாமிலரே.


In the big city of Murugaṉ Pūṇṭi, which the celestial beings worship taking precedence over others.  About Siva who placed on one half a beautiful lady who holds in her fingers a ball to play with, with the help of the ten verses which were composed by Nampi Ārūraṉ who is a votary of Siva by his devotion, those who praise our god will not have the slightest suffering.

Padigam on Tiru Murugan Punti completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 04, 2018, 07:14:49 AM by Subramanian.R »