Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 47936 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #480 on: November 27, 2018, 07:00:48 AM »
General Padigam:  (The one which gives the list of Siva temples):

Verse  1:


காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் மலையே
    கானப் பேரூராய்
கோட்டூர்க் கொழுந்தே அழுந்தூ ரரசே
    கொழுநற் கொல்லேறே
பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பனங்காட் டூரானே
மாட்டூ ரறவா மறவா துன்னைப்
    பாடப் பணியாயே.The ocean in Kāṭṭūr.
The mountain in Kaṭampūr!
Siva who dwells in the shrine Kāṉapperūr!
The tender shoot in Kāṭṭūr!
The king in Aḻuntūr!
The male lion in Kozhunal!
You are praised by people who have understood the value of songs.
The Lord in Paṉankāṭṭūr!
The embodiment of all righteousness who rides on a bull !
Grant me your grace so that I can praise you without forgetting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2018, 07:03:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #481 on: November 27, 2018, 10:14:28 AM »
Verse  2:

கொங்கிற் குறும்பிற் குரக்குத் தளியாய்
    குழகா குற்றாலா
மங்குற் றிரிவாய் வானோர் தலைவா
    வாய்மூர் மணவாளா
சங்கக் குழையார் செவியா அழகா
    அவியா அனலேந்திக்
கங்குற் புறங்காட் டாடீ அடியார்
    கவலை களையாயே.

The Lord who dwells in Kurakkuttaḷi in Kuṟumpu Nāṭu, a subdivision of Koṅku Nāṭu.
The perpetual youth!
The one who dwells in Kutṟālam!
This shrine in Tirunelvēli district.  The one who wanders in the sky,
the chief of the celestial beings!
The bride- groom in Vāymūr!
One who wears in his ear a men's ear-ring made of conch!
One who is beauty itself!
One who dances at night in the cremation-ground which is outside the village, holding fire which does not extinguish!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2018, 10:18:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #482 on: November 27, 2018, 10:19:46 AM »
Verse  3:


நிறைக்காட் டானே நெஞ்சத் தானே
    நின்றி யூரானே
மிறைக்காட் டானே புனல்சேர் சடையாய்
    அனல்சேர் கையானே
மறைக்காட் டானே திருமாந் துறையாய்
    மாகோ ணத்தானே
இறைக்காட் டானே எங்கட் குன்னை
    எம்மான் தம்மானே.

Siva who is an example for strength of mind!
Who dwells in the hearts of devotees!
Who is in Niṉtṟiyūr!
Who does not subject his devotees to sufferings!
Who has on his matted locks, water of the Ganga!
Who holds in his hand fire!
Who dwells in Maṟaikkāṭu!
who dwells in Tirumāntuṟai!
Who dwells in the great Kōṇamāmalai in Sri Lanka.
The father of my father!
Will you not reveal a little bit of your nature to us?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2018, 10:23:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #483 on: November 28, 2018, 06:48:15 AM »
Verse  4:


ஆரூர் அத்தா ஐயாற் றமுதே
    அளப்பூர் அம்மானே
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற்
    கருகா வூரானே
பேரூர் உறைவாய்பட்டிப் பெருமான்
    பிறவா நெறியானே
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பாசூர் அம்மானே.


The father in Arūr!
The nectar of Iyāṟu!
The master who dwells in Aḷappūr!
Siva who resides in Karukāvūr amidst forest region, surrounded by groves on which clouds pass!
And who lives in Pērūr the Lord in Paṭṭichuram!
(The Lord in Pērūr also is called Paṭṭipperumāṉ one who has the unique nature of not being born!)
And who is worshipped by many living in places throughout this world!
The master in Pāsūr!
(Aḷappūr, Pērūr: Vaipputtalaṅgal;)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2018, 06:52:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #484 on: November 28, 2018, 06:54:12 AM »
Verse  5:

மருகல் லுறைவாய் மாகா ளத்தாய்
    மதியஞ் சடையானே
அருகற் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
கருகற் குரலாய் வெண்ணிக் கரும்பே
    கானூர்க் கட்டியே
பருகப் பணியாய் அடியார்க் குன்னைப்
    பவளப் படியானே.


Siva who has a red body like the coral!
You dwell in Marukal, you dwell in Mākāḷam.(This may refer to Ampar Mākāḷam or Irumpai Mākālam or U?cēṉai Mākāḷam.)
You wear a crescent moon on your matted locks..
You grant your grace to make the diseases which afflict your devotees and weaken them, leave them.
You have a black neck.
The sugar-cane in Veṇṇi!
the jaggery in Kāṉūr.
You grant your grace for your devotees to enjoy you having approached you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2018, 06:58:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #485 on: November 28, 2018, 08:22:25 AM »
Verse  6:

தாங்கூர் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
வேங்கூர் உறைவாய் விளமர் நகராய்
    விடையார் கொடியானே
நாங்கூர் உறைவாய் தேங்கூர் நகராய்
    நல்லூர் நம்பானே
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா
    பழனப் பதியானே.


Siva who dwells Vēṅkūr!
Who is in the city of Viḷamar.
Who has a flag on which the form of a bull is drawn.
Who dwells in Nāṅkūr!
Who resides in the city of Tēṅgūr.
Siva in Nallūr!
The supreme being who collects alms in good villages!
The supreme being!
Who dwells in the city of Pazhaṉam!
You will grant your grace to your devotees to make the diseases which are unbearable and from which they suffer leave them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2018, 08:26:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #486 on: November 29, 2018, 06:50:58 AM »
Verse 7:


தேனைக் காவல் கொண்டு விண்ட
    கொன்றைச் செழுந்தாராய்
வானைக் காவல் கொண்டு நின்றார்
    அறியா நெறியானே
ஆனைக் காவில் அரனே பரனே
    அண்ணா மலையானே
ஊனைக் காவல் கைவிட் டுன்னை
    உகப்பார் உணர்வாரே.

Siva who wears a fertile garland of Koṉṟai which has blossomed, having honey in it!
He who has a state which could not be known by the celestial beings, who have the duty of guarding the heaven! 
Sivaṉ in Aṉaikkā!
The supreme being who dwells in Aṇṇāmalai!
Those who worship you with desire, giving up nourishing the body, are people who can really realize you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2018, 06:53:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #487 on: November 29, 2018, 10:37:22 AM »
Verse 8:

துருத்திச் சுடரே நெய்த்தா னத்தாய்
    சொல்லாய் கல்லாலா
பருத்தி நியமத் துறைவாய் வெயிலாய்ப்
    பலவாய்க் காற்றானாய்
திருத்தித் திருத்தி வந்தென் சிந்தை
    இடங்கொள் கயிலாயா
அருத்தித் துன்னை அடைந்தார் வினைகள்
    அகல அருளாயே.


The divine light in Turutti!
Siva in Neyttāṉam!
Who dwells in words!
Who sits under a special variety of banyan tree, Kāllāl!
Who dwells in Parutiniyamam!
Being the sunlight.
Being many other things.
You are the air.
The Lord of Kailash who occupied my mind having improved it many times!
Kindly grant your grace so that the acts of those who approached you with love may leave them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2018, 10:40:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #488 on: November 29, 2018, 10:42:29 AM »
Verse 9:


புலியூர்ச் சிற்றம் பலத்தாய் புகலூர்ப்
    போதா மூதூரா
பொலிசேர் புரமூன் றெரியச் செற்ற
    புரிபுன் சடையானே
வலிசேர் அரக்கன் தடக்கை ஐஞ்ஞான்
    கடர்த்த மதிசூடீ
கலிசேர் புறவிற் கடவூ ராளீ
    காண அருளாயே.

Siva in Chitṟampalam in Puliyūr!
Who is the embodiment of divine knowledge and who is in Pukalūr!
One who has the oldest place of Sivalōkam!
One who has a murky and twisted matted locks,i and who destroyed by burning the three cities which had splendor!
One who wore a crescent moon and pressed down the twenty big hands of the very strong demon Rāvaṇaṉ, who rules over Kaṭavūr which has jungles of great noise!
Grant me the grace to have a vision of you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2018, 10:47:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #489 on: November 29, 2018, 10:48:48 AM »
Verse  10:

கைம்மா உரிவை அம்மான் காக்கும்
    பலவூர் கருத்துன்னி
மைம்மாந் தடங்கண் மதுர மன்ன
    மொழியாள் மடச்சிங்கடி
தம்மான் ஊரன் சடையன் சிறுவன்
    அடியன் தமிழ்மாலை
செம்மாந் திருந்து திருவாய் திறப்பார்
    சிவலோ கத்தாரே.

Thinking of many shrines protected by Siva, the father who covers himself with the skin of an elephant.
The father of young Chiṅkaṭi, who has big eyes resembling the tender mango cut longitudinally into two, coated with colloriyum and who speaks sweet words like honey.
Who has the name of Nampi Arūraṉ.
the son of Chaṭaiyaṉ.
Those who sing the garland of Tamiḻ verses composed by his slave, will without any doubt reside in Sivalōkam being over-joyed.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 29, 2018, 10:52:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #490 on: November 29, 2018, 10:54:15 AM »
Tirup Pantikkotumuti:

Verse 1:


மற்றுப் பற்றெனக் கின்றி நின்திருப்
    பாத மேமனம் பாவித்தேன்
பெற்ற லும்பிறந் தேன்இ னிப்பிற
    வாத தன்மைவந் தெய்தினேன்
கற்ற வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
நற்ற வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

God who is the form of severe penance and who dwells at Pāṇṭikkotumuṭi in famous Kaṟaiyūr which is worshipped and praised by learned people!
As there is no other support for me.
I meditated upon your holy feet only.
As I did so.
I enjoyed the good fortune of being born as a human being.
I got the state of not-being born again in this world.
Even if I may forget you.
my tongue will be uttering your name, "Namasivaya"  without ceasing.
(Kaṟaiyūr is the name of the place;
Pāṇṭikkoṭumuṭi is the name of the temple.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2018, 10:58:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #491 on: November 29, 2018, 11:00:16 AM »
Verse  2:


இட்ட னுன்னடி ஏத்து வார்இகழ்ந்
    திட்ட நாள்மறந் திட்டநாள்
கெட்ட நாள்இவை என்ற லாற்கரு
    தேன்கி ளர்புனற் காவிரி
வட்ட வாசிகை கொண்ட டிதொழு
    தேத்து பாண்டிக் கொடுமுடி
நட்ட வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

My friend in Pāṇṭikkoṭumuṭi which the river Kāveri of rising water worship and praises ringing with it a garland circular in shape!
I, who was desired by you.
Those days when I was despised by devotees who praise your feet, as a fickle minded person,
And those days when I forgot you which were the cause for their despising me.
I would consider those days as wasted days only, I would not think otherwise. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2018, 11:03:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #492 on: November 30, 2018, 06:58:14 AM »
Verse  3:


ஓவு நாள்உணர் வழியும்நாள் உயிர்
    போகும் நாள்உயர் பாடைமேல்
காவு நாள்இவை என்ற லாற்கரு
    தேன்கி ளர்புனற் காவிரிப்
பாவு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடி
நாவ லாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Supreme being as the light divine!  The great orator who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the cool floods of the Kāveri with water spreads coming to that place! The days when I did not think of you, I would not consider otherwise the days when I lost consciousness, when life leaves my body and I am carried on a funeral bier which is carried high, except as wasted.  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 30, 2018, 07:00:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #493 on: November 30, 2018, 07:02:10 AM »
Verse  4:


எல்லை யில்புகழ் எம்பிரான் எந்தை
    தம்பி ரான்என்பொன் மாமணி
கல்லை யுந்தி வளம்பொ ழிந்திழி
    காவி ரியதன் வாய்க்கரை
நல்ல வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
வல்ல வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Our master whose fame is limitless!
The master of my father!
Who is like my gold!
Who is like the big gem in my possession.
Pushing out stones pouring abundantly wealth everywhere,
on the bank of the flowing Kāveri.
God of ability who dwells at Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kāṟaiyūr which good people worship with joined hands and praise! See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 30, 2018, 07:05:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #494 on: November 30, 2018, 07:06:52 AM »
Verse  5:


அஞ்சி னார்க்கர ணாதி என்றடி
    யேனும் நான்மிக அஞ்சினேன்
அஞ்ச லென்றடித் தொண்ட னேற்கருள்
    நல்கி னாய்க்கழி கின்றதென்
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நஞ்ச ணிகண்ட நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Siva who has a neck made beautiful by poison and who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the ladies who are as beautiful as a portrait and whose feet are painted with red-cotton dye plunge and bathe!  With the thought that you afford protection to those who are afraid of the cycle of birth and death, and seek refuge in you.  I too who is your slave was very much afraid of that, and sought refuge in you you granted your grace to me who is your slave saying "Do not fear."  What do you lose by that?
See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 30, 2018, 07:09:13 AM by Subramanian.R »