Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70265 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #450 on: November 19, 2018, 07:04:54 AM »
Verse 3:தட்டெனுந் தட்டெனுந் தொண்டர்
    காள்தடு மாற்றத்தை
ஒட்டெனும் ஒட்டெனு மாநி
    லத்துயிர் கோறலைச்
சிட்டன் திரிபுரஞ் சுட்ட
    தேவர்கள் தேவனை
வெட்டெனப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே.

Unsteady mind!  Devotees who declare that acts of killing living beings which have this great world as their standing place, are obstacles to the pursuit of righteous path.
the superior god, the god above gods, who burnt the three cities.  Devotees!
Do not speak disparaging our master, you will be damned if you talk in that manner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2018, 07:07:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #451 on: November 19, 2018, 02:48:07 PM »
Verse  4:


நரிதலை கவ்வநின் றோரி
    கூப்பிட நள்ளிருள்
எரிதலைப் பேய்புடை சூழ
    வாரிருட் காட்டிடைச்
சிரிதலைமாலை சடைக்க
    ணிந்தஎஞ் செல்வனைப்
பிரிதலைப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே.


Devotees!  When the foxes drag the skulls of dead people, seizing by the mouth and the old jackals howl, surrounded by ghosts, which have hairs looking like burning fire, on all sides, at midnight.  In the cremation ground which has darkness which cannot be pierced by light. do not speak words to indicate leaving.  Our master who adorned his matted locks, with a garland of laughing skulls.   Do not despise him by saying these things.  These are not his real nature.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2018, 02:51:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #452 on: November 20, 2018, 07:00:43 AM »
Verse  5:


வேயன தோளி மலைம
    களைவி ரும்பிய
மாயமில் மாமலை நாட
    னாகிய மாண்பனை
ஆயன சொல்லிநின் றார்கள்
    அல்ல லறுக்கினும்
பேயனே பித்தனே என்ப
    ரால்எம் பிரானையே.

Siva who has the eminence of dwelling in the big mountainous country, who loved the daughter of the mountain, whose shoulders are like the bamboo and who has no deception, even if he cuts at the root of sufferings of those who praise him according to their ability, some ignorant people call our master, he dances with the ghosts,
he is mad.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2018, 07:03:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #453 on: November 20, 2018, 07:04:44 AM »
Verse  6:


இறைவ னென்றெம் பெருமானை
    வானவர் ஏத்தப்போய்த்
துறையொன் றித்தூ மலரிட்
    டடியிணை போற்றுவார்
மறையன்றிப் பாடுவ தில்லை
    யோமல்கு வானிளம்
பிறையன்றிச் சூடுவ தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.

The celestial beings, having gone to praise our Lord, knowing him as one who is omnipresent, following the right path, will praise the two feet placing pure flowers.
For my Lord, is there no other song except Vedas?  Is there nothing else which he wears on the head, except the waxing young crescent moon that shines in the sky?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2018, 07:07:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #454 on: November 20, 2018, 10:04:07 AM »
Verse  7:


தாருந்தண் கொன்றையுங் கூவி
    ளந்தனி மத்தமும்
ஆரும் அளவறி யாத
    ஆதியும் அந்தமும்
ஊரும்ஒன் றில்லை உலகெ
    லாம்உகப் பார்தொழப்
பேரும்ஓ ராயிர மென்ப
    ரால்எம் பிரானுக்கே.

For our master,  Siva's garlands are the cool Koṉṟai, Bael leaves and very low Datura flowers. His beginning and end are such that no one can measure those things.
There is no fixed place for the devotees who cherish him with love.  The whole world is his shrine. He has one thousand names, has no single name to recite.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2018, 10:07:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #455 on: November 21, 2018, 06:50:31 AM »
Verse 8:


அரியொடு பூமிசை யானும்
    ஆதியும் அறிகிலார்
வரிதரு பாம்பொடு வன்னி
    திங்களும் மத்தமும்
புரிதரு புன்சடை வைத்த
    எம்புனி தற்கினி
எரியன்றி அங்கைக்கொன் றில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.

Hari and Brahma seated in a lotus flower were unable to have a vision of his head and feet.  For our pure god and our master who placed on his twisted and murky matted locks, a cobra with lines on its body, leaves of Indian Mesquit, a crescent moon and Datura flowers.  Is there nothing except fire to hold in his palm?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 21, 2018, 06:53:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #456 on: November 21, 2018, 06:54:46 AM »
Verse 9:


கரிய மனச்சமண் காடி
    யாடு கழுக்களால்
எரிய வசவுணுந் தன்மை
    யோஇம வான்மகள்
பெரிய மனந்தடு மாற
    வேண்டிப்பெம் மான்மதக்
கரியின் உரியல்ல தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.


Is it the nature of Siva, to be abused by the Jains of cruel minds who drink gruel, out of jealousy?  In order to make the great and steady mind of the daughter of Himavan bewilder.  Is there no other dress to our great master except the skin of an elephant?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 21, 2018, 06:57:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #457 on: November 21, 2018, 06:58:33 AM »
Verse  10:


காய்சின மால்விடை மாணிக்
    கத்தெங் கறைக்கண்டத்
தீசனை ஊரன் எட்டோ
    டிரண்டு விரும்பிய
ஆயின சீர்ப்பகை ஞானியப்
    பனடித் தொண்டன்றான்
ஏசின பேசுமின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே.

Devotees!  On the Lord of the universe who is as valuable as a ruby, who has a black neck and who rides on a big bull of burning anger sing the ten verses which were composed out of love containing apparent abuses by Arūraṉ, who is the father of Vaṉappakai in respect of his spiritual wisdom.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 21, 2018, 07:00:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #458 on: November 21, 2018, 07:02:16 AM »
Tiru Amattur:

Verse 1:

காண்டனன் காண்டனன் காரிகை
    யாள்தன் கருத்தனாய்
ஆண்டனன் ஆண்டனன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகட்காட்
பூண்டனன் பூண்டனன் பொய்யன்று
    சொல்லுவன் கேண்மின்கள்
மீண்டனன் மீண்டனன் வேதவித்
    தல்லா தவர்கட்கே.


I saw the master who is in Āmāttūr as the husband of Uma.
He admitted me as his protege.
I became the slave of the Lord in Āmāttūr, many times.
These things are not false statements.
I shall tell you further more.
Please hear what I say.
I parted company with those who are not well versed in the Vedas.

(Use of the ending of one case for that of another;
The repetition of words is intended for emphasis;
This applies to wherever it occurs in this decade.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 21, 2018, 07:05:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #459 on: November 22, 2018, 06:51:59 AM »
Verse 2:


பாடுவன் பாடுவன் பார்ப்பதி
    தன்னடி பற்றிநான்
தேடுவன் தேடுவன் திண்ணெனப்
    பற்றிச் செறிதர
ஆடுவன் ஆடுவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளைக்
கூடுவன் கூடுவன் குற்றம
    தற்றென் குறிப்பொடே.


I shall sing the praises of the feet of the Lord of the world I shall search for them to embrace them firmly as my support.   I shall try to join the god in Amāttūr without any blemish or my part, according to my idea.  I shall dance out of ecstasy born out of that.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 22, 2018, 06:53:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #460 on: November 22, 2018, 06:55:26 AM »
Verse  3:


காய்ந்தவன் காய்ந்தவன் கண்ணழ
    லாலன்று காமனைப்
பாய்ந்தவன் பாய்ந்தவன் பாதத்தி
    னாலன்று கூற்றத்தை
ஆய்ந்தவன் ஆய்ந்தவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளார்
ஏய்ந்தவன் ஏய்ந்தவன் எம்பி
    ராட்டியைப் பாகமே.

Our god in Amāttūr,  destroyed in the past Manmatha by the fire that issued from the frontal eye. He sprang upon the god of death ago and made him perish, by kicking him with his leg. He understood everything by investigation.  He placed suitably our goddess, Uma, on one half completely.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 22, 2018, 06:58:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #461 on: November 22, 2018, 06:59:42 AM »
Verse  4:


ஓர்ந்தனன் ஓர்ந்தனன் உள்ளத்துள்
    ளேநின்ற ஒண்பொருள்
சேர்ந்தனன் சேர்ந்தனன் சென்று
    திருவொற்றி யூர்புக்குச்
சார்ந்தனன் சார்ந்தனன் சங்கிலி
    மென்றோள் தடமுலை
ஆர்ந்தனன் ஆர்ந்தனன் ஆமாத்
    தூர்ஐயன் அருளதே.


Internally I investigated and came to know the brilliant thing in the heart.
Going long that way I was in communion with that thing.  Entering into Tiruvoṟṟiyūr.
externally I was connected with the soft shoulders and big breasts of Saṅkili.  (This decade should have been sung after his marriage with Sankili in Tiruvoṟṟiyūr.)
I enjoyed to the full by these two ways the two kinds of pleasures. This was due to the grace of the master in Amāttūr.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 22, 2018, 07:03:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #462 on: November 23, 2018, 06:44:33 AM »
Verse  5:

வென்றவன் வென்றவன் வேள்வியில்
    விண்ணவர் தங்களைச்
சென்றவன் சென்றவன் சில்பலிக்
    கென்று தெருவிடை
நின்றவன் நின்றவன் நீதி
    நிறைந்தவர் தங்கள்பால்
அன்றவன் அன்றவன் செய்யருள்
    ஆமாத்தூர் ஐயனே.


The master in Amāttūr,  Siva gained a victory over the celestial beings, in the sacrifice of Dakshan.  He went in the streets for a small quantity of alms.
He stayed permanently with those who are full of right conduct.
His granting the grace is on the very day when people reach him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2018, 06:47:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #463 on: November 23, 2018, 06:48:44 AM »
Verse  6:

காண்டவன் காண்டவன் காண்டற்
    கரிய கடவுளாய்
நீண்டவன் நீண்டவன் நாரணன்
    நான்முகன் நேடவே
ஆண்டவன் ஆண்டவன் ஆமாத்
    தூரையும் எனையுமாட்
பூண்டவன் பூண்டவன் மார்பிற்
    புரிநூல் புரளவே.


The Lord in Āmāttūr is easy to be seen by his devotees.
He rose high as a column of fire to be searched by Brahma of four faces and Narayanan, being the god who could not be seen by both of them.
He ruled over Amāttūr and accepted me as his protege.
He adorned chest with a sacred thread of three strands to roll over it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2018, 06:52:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #464 on: November 24, 2018, 06:56:55 AM »
Verse  7:


எண்ணவன் எண்ணவன் ஏழுல
    கத்துயிர் தங்கட்குக்
கண்ணவன் கண்ணவன் காண்டும்என்
    பாரவர் தங்கட்குப்
பெண்ணவன் பெண்ணவன் மேனியொர்
    பாகமாம் பிஞ்ஞகன்
அண்ணவன் அண்ணவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளே.


The god in Amāttūr, is the thought of the living beings in the seven worlds.
He is the eye to those who try to have a vision of him out of love.
He has on one half of his body a lady.
He has a peacock's feather as an ornament on the head.
He is fit to be approached as refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 24, 2018, 06:59:38 AM by Subramanian.R »